Jenny Hallberg, Lungfunktionsundersökningar på barn

Transcription

Jenny Hallberg, Lungfunktionsundersökningar på barn
Lungfunktionsmätningar på barn
Jenny Hallberg, leg BMA, Med Dr
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, SöS
Dagens plan
• Vilka och varför?
• Metoder inkl. ålder & relevans
– Spiro
– IOS
– Provokationer
– Plethysmografi
– N2
– Långtidsregistreringar
Vilka?
•
•
•
•
•
•
•
•
Astma
Prematurfödda
CF (ej Sachsska)
Medfödda missbildningar
Tidiga skador av infektioner
Efter ingrepp/transplantation
Neurologiska skador
Utredningar (vet ej)
Varför?
•
•
•
•
Tidig diagnos
Prognos
Se sjukdomsutveckling
Följa effekter av intervention
Vad?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
18
Spirometri
Impulsoscillometri
Provokationer
Pletysmografi
Gasutsköljning
Andningsregistreringar
år
Utmaningar
0-18 år: äggkoppar mot öltunnor
Förändrar sig mycket över tid
Medverkan: vill-ej-faktorn
Anpassa:
•
•
•
utrustning
personal för undersökning
personal för tolkning
Tar mycket tid – Dyrt - Begränsad tillgänglighet
Man kan få en nästan lika komplett bild som vid lungfunktionsmätning på vuxna för att följa normal tillväxt, bedöma och undersöka
typ av avvikelse
Dynamisk spirometri
+ Snabb enkel effektiv screening
+ Samma metod hela livet
+ Roligt
- Kräver medverkan
- Referensvärden
- Okänsligt hos förskolebarn?
Dynamisk spirometri
Förskolebarn
• Medverkan
• Vilka mått - FEV0.75, FEV0.50?
• Rund kurva
• Referensvärden
Impulsoscillometri (IOS)
+ Från c:a 3 år
+ Tidalandning
+ 3 x 20 sek
+ Small airways, VCD (typ)
- Sitta stilla
- Referensvärden
- Okänd metod
Plethysmografi
•
•
•
•
Ok instruktioner
Ok låda
Hyperinflation
Restriktivitet
• Alt. spädbarn
Kväveutsköljning
•
•
•
•
•
En metod för inertgasutsköljning
0-18 år
Kräver tidalandning, inget läckage
In syrgas, ut blandluft
Mäter O2 + CO2
• Mått på ojämn ventilation och funktionen i
de små luftvägarna (Scond, Sacin)
Provokationer
• Indirekta metoder
– Ansträngning + torrluft
– (Mannitol)
Astma, exercise-induced laryngeal obstruction
(EILO), motorik
• Utvärderar med öron, ögon, spiro och IOS
Ansträngningsprovokation
•
Ansträngningstyp:
Treadmill (i uppförsbacke)
•
Intensitet:
HR 95% av max (220-ålder)x0,95
•
Ventilation:
>18 x FEV1
•
Tid:
6-8 min (max bör nås inom 2 min)
•
Lufttyp:
Torr! ( Sachsska ur vägguttag)
•
Mätvärde:
FEV1 pre och post (0,3,6,10,15 min)
( Sachsska: 1,5,10,15 min)
•
Svårighetsgrad:
% fall FEV1 (10 % för positiv test)
Barnläkarsektionen med modifikation Sachsska.
EILO
Skillnader och likheter:
och
astma
• Extrathorakalt hinder
intrathorakalt hinder
• Hög saturation vid symtom
desaturation vid symtom
•
expiratorisk loop
inspiratorisk loop
• Start/stop av symtom abrupt
ofta långsamt insättande
• Akutbesök
akutbesök
• Polyfarmaci, astmaläkemedel
polyfarmaci, astmaläkemedel
PAEDIATRIC RESPIRATORY REVIEWS (2007) 8, 155–163
Frisk försöksperson: A före B efter ansträngningstest
Ansträngningsprovokation
• Fördelar:
• Nackdelar:
-
-
Oftast det stimuli som ger
besvär
- Högt positivt prediktivt värde
för astma, hög specificitet
(94% vid FEV1 fall på 13%*)
- ”verklighetsnära”
- Ger möjlighet observera
patientens andningssymtom
(EILO, dålig kondition,
motorik)
*Godfrey et al, Eur spir 1999
-
Låg sensitivitet för astma
(63% vid FEV1 fall 13%*)
”dyr” utrustning
Tidskrävande
kräver tränad personal
Ej dos-respos kurva
Stor variabilitet mellan tester
(borde vi göra 2 test?)
Spädbarnsspirometri
• 3 månader till 2 år
• Sovande – sederas med Kloralhydrat
• 2 barn/dag
• Kroniska lungsjd (BPD, CF, mekoniumapiarationer, interstitiella
lungsjd, lunghypoplasier, etc)
• Kongenital missbildning (diafragma bråck, cystiska
missbildningar, eosofagusatresier etc)
• ”Wheezing disorders” (atypiska, svåra fall, ex thracheomalacier,
oklara fall, OB, svår astma?)
Spädbarnsspirometri
•
•
•
•
•
Tidalandning
Passiv lungmekanik
Plethysmografi
Forcerade tidalflöden
Forcerade flöden från TLC
Passiv lungmekanik
• Single occlusion technique
• Hering-Breuer-reflexen – passiv utandning
• Compliance (Crs) (under 18 månader
främst lungans compliance)
• Resistans (Rrs) (spädbarnen är
näsandare, huvuddelen av resistansen
uppkommer i näsan)
Plethysmografi
• Ffa. FRC
• Lungvolym (restriktiv sjd, hyperinflation, etc)
• Airtrappning- ”skillnad mellan lungvolym mellan
inertgasmätt uppmätt volym och
pletysmografiskt”
• Referernsvärden- minskat med modern
utrustning-saknas lokala!
Partiella flöden
• Rapid Thoracic Compression Technique
• Uppblåsbar kudde i “stel” väst
• Efter en spontan inandning blåses kudden upp
hastigt och momentant, vilket resulterar i en
partiell forcerad exspiration
• Flödet vid FRC (V’maxFRC) mäts
• Det hela upprepas med ökande tryck tills det att
flödesbegränsning uppstår
Maximala flöden
• Maximal inandning innan den forcerade
exspirationen
• Detta görs genom att trycksätta barnets luftvägar
(3 kPa) ett antal gånger
• Squeeze
• FEV0,4, FEV0,5, FVC, MEF25, MEF50, MEF75
Andningsregistrering
• Registrering av centrala
andningsstörningar
• Ffa prematurfödda barn
• EKG
• Saturation
• Andningsrörelser
• 3 dygn

Similar documents