Detaljeratprogram 1.0.indd

Transcription

Detaljeratprogram 1.0.indd
DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM
Hall A
MÅNDAG - 20 APRIL
09.00-10.00
Hall C
BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS
Rum 202
Rum 307
BHV KURS – en introduktion
REGISTRERING / KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK
En introduktion i varför vi tar hand om
friska barn med fokus på barnhälsovårdens
nationella program som inkluderar bland annat
barnets kroppliga tillväxt, vaccinationer, och
psykomotoriska utveckling samt möjligheten att
tidigt upptäcka neuropsykiatrisk avvikelse.
REGISTRERING / KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK
Rum 300
UPPLAGA 1.5
Rum 403
Workshop
REGISTRERING / KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK
REGISTRERING / KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK
Moderator: Jan Ejderhamn
09.00-09.20: Varför tar vi hand om friska barn?
Margaretha Magnusson, barnsjuksköterska/
vårdutvecklare, Uppsala
10.00-10.15 Invigning
10.15-11.15 PLENUM
09.20-09.55: Barnhälsovårdens nationella
program Antonia Reuter, MargaretaBlennow
Rwandas
hälsominister
Dr Binagwaho, Rwanda
09.55-10.05: Bensträckare
10.05-10.40: Att skapa ett hälsofrämjande möte
Antonia Reuter , psykolog, Göteborg
Johanna Tell, distriktssköterska/
barnhälsovårdssamordnare, Karlskrona
Agnes Binagwaho är barnläkare, neonatolog och forskare vid Department
of Global Health and Social Medicine,
Harvard Medical School, Boston. Hon är
även specialist i akut pediatrik.
10.40-12.00: Det ålderrelaterade programmet
Margareta Blennow, barnhälsovårdsöverläkare,
Stockholm
11.15-12.00 Paneldebatt
12.00-13.15
13.15-15.00 GLOBAL HÄLSA
Global child health towards 2030 –
The future in our hands
(ENG)
NEUROLOGI
Medicinsk utredning vid
utvecklingsstörning /
intellektuell
funktionsnedsättning
Moderator: Dr Tobias Alfvén, Sach’s
Ulrika Wester
children and youth hospital and Karolin- Oxelgren, Akademiska
ska Institute
barnsjukhuset, Uppsala
At the end of 2015 the Millennium
Development Goals (MDG) have their
end date. Under-five mortality has fallen
by half since 1990, but still 6.3 million
children die before their fifth birthday.
What will replace the MDGs and how
will the global work to reduce child continue, and what can Sweden do to best
contribute to this work?
13.15-13.30: Welcome
13.30-13.55: Global Child Health
2015 – the end of the Millennium
Development Goals and the beginning
of the Sustainable Development Goals.
WHO, PMNCH (Partnership for Maternal,
Newborn and Child Health)
13.55-14.20: Adolescents and
global health post 2015, Russell Viner,
Professor, University College Hospital
and Gt. Ormond St Hospital, London
Programmet fortsätter på nästa sida.
PSYKOLOGI
LUNCH / UTSTÄLLNINGSBESÖK
BHV KURS – en introduktion
NEFROLOGI
Psykologiska
Moderator: Jan Ejderhamn
Vardagshypertension
perspektiv vid
inom pediatriken
pediatriska tillstånd 13.15-14.00: Barnets tillväxt- en färdskrivare för Rafael Krmar, Astrid
Lindgrens, sjukhus
fysisk, psykisk och social hälsa
Psykologer som
Huddinge
Lars Gelander, barnläkare, chefsläkare
arbetar och forskar
Kajsa Åsling Monemi,
och verksamhetschef på Barn och
inom pediatrisk
ungdomsverksamheterna, Angereds närsjukhus, Astrid Lindgrens sjukhus,
verksamhet
Huddinge
Göteborg
presenterar resultat
och erfarenheter
14.15-15.00: Vaccinationsprogrammet och de
om psykologiska
sjukdomar vi vaccinerar emot
konsekvenser och
Ann Sofie Cavefors, Barnhälsovårdsöverläkare,
interventioner vid
Göteborg och södra Bohuslän
olika pediatriska
tillstånd.
Se programpunkter
på nästa sida.
VC MÖTE
Workshop Pass 1
Verksamhetschefer
möter studierektorer
in i framtiden
13.15-13.45:
1. Frågesport hud
(max 30 deltagare)
Avslut: 16.00
2. Kolhydraträkning
(max 30 deltagare)
3. aEEG-tolkning
(max 15 deltagare)
4. Stickteknik, inkl
LP och kärlaccess
(max 15 deltagare)
DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM
Hall A
MÅNDAG - 20 APRIL
13.15-15.00 GLOBAL HÄLSA
Hall C
Rum 202
Rum 307
Rum 300
NEUROLOGI
PSYKOLOGI
BHV KURS
– en introduktion
NEFROLOGI
Global child health
towards 2030 – The
future in our hands
(ENG)
Medicinsk utredning
vid
utvecklingsstörning /
intellektuell
funktionsnedsättning
14.20-14.40:
Ulrika Wester
Research for improved Oxelgren, Akademiska
child health in Uganda barnsjukhuset, Uppsala
– towards 2030
Associate prof. Peter
Waiswa, Makerere
University Kampala,
Uganda
14.40-14.55: The
first 25 years of The
convention of the
Rights of the
child- next steps
Elisabeth Dahlin,
Secretary General,
Save the Children
Sweden
Global child health
towards 2030 – The
future in our hands
(ENG)
Moderator: Dr Tobias
Alfvén, Sach’s children
and youth hospital and
Karolinska Institute
15.30-15.50: Sweden´s
priorities
Anders Nordström
Swedish ambassador for
Global Health, Ministry of
Foreign Affairs
15.50-16.05: Practicing
as a paediatrician in
low-income countries
Eugène Bushayija,
Doctors without borders
(MSF) and Åsa Leufvén ,
CEFAM
Psykologiska
perspektiv vid
pediatriska tillstånd
Vardagshypertension
inom pediatriken
Rafael Krmar, Astrid
Lindgrens, sjukhus
15.30-16.15: fortsättning
Psykologer som arbetar
Huddinge
Vaccinationsprogrammet
och forskar inom pediatrisk
Kajsa Åsling Monemi,
Ann Sofie Cavefors,
verksamhet presenterar
Astrid Lindgrens sjukhus,
resultat och erfarenheter om Barnhälsovårdsöverläkare,
psykologiska konsekvenser Göteborg och södra Bohuslän Huddinge
och interventioner vid olika
pediatriska tillstånd.
13.15 – 13.45: Psykologiska
kris- och traumareaktioner
i samband med medicinska
tillstånd hos barn. Vad kan
göras i sjukvården för att
minska risken och lindra
effekterna?
Anna Kullman, Lund
PSYKOLOGI
17.00-17.45 ÅRSMÖTE
Delföreningen för
Global Hälsa
UPPLAGA 1.5
Rum 403
Rum 204
Workshop Pass 2
Verksamhetschefer
möter
studierektorer in i
framtiden
1. Frågesport hud
(max 30 deltagare)
14.30-15.00:
2. Kolhydraträkning
(max 30 deltagare)
3. aEEG-tolkning
(max 15 deltagare)
Avslut: 16.00
4. Stickteknik, inkl LP
och kärlaccess
(max 15 deltagare)
- Vad är det som stödjer
denna rekommendation?
- Vad behöver vi för att
kunna genomföra en
pålitlig BT-screening?
BHV KURS
– en introduktion
Neuroinflammatoriska 15.30- 16.00: Psykologiska
tillstånd hos barn
aspekter på smärttillståndet Tillväxt och
- Var är vi nu?
Vaccinationsprogram
CRP
NEFROLOGI
GUIDED IMAGERY
Workshop Pass 3
Minikurs (grundkurs)
Njursvikt för
allmänpediatrikern
Tryggve Nevéus, Uppsala Maria Forsner, Med Dr. Leg
Akademiska Barnsjukhus ssk, Specialistsjuksköterska
Rebecca Nietsche, Jönköping
i hälso- och sjukvård för
Vaccinationsprogrammet
Ronny Wickström,
barn och ungdom, lektor
och
de
sjukdomar
vi
Föreläsningarna
16.00
–
16.30:
Hur
påverkas
Tommy Stödberg, Annavid Högskolan Dalarna
vaccinerar emot
handlar om både akut
anknytning mellan barn
Karin Horne, Samtliga
och kronisk njursvikt
och föräldrar av pediatriska Ann Sofie Cavefors, ,
Guided Imagery (GI),
Astrid Lindgrens
Barnhälsovårdsöverläkare, och fokuserar mer på
tillstånd?” Malin Broberg,
”vägledd dagdröm” är en
sjukhus, Karolinska
Göteborg och södra
kliniska situationer än på distraktionsteknik med syfte att
Göteborgs Universitet
hjälpa patienten att fokusera på
Bohuslän
specifika diagnoser
16.30-17.00: ”Psykologisk
utveckling hos förskolebarn Basal Immunologi
som fötts extremt prematurt” Kathy Falkenstein-Hagander,
Barnhälsovårdsöverläkare,
Johanna Månsson Lund
Skåne
ÅRSMÖTE
Nätverket för
pediatrisk psykologi
Avslut: 18.00
Workshop
VC MÖTE
Avsvarig:
Eva Berggren
Boström
- Flera prominenta
internationella
barnläkarföreningar
poängterar att det
är oerhört viktigt att
genomföra BT-screening
på barn
KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK / POSTERPRESENTATION
16.05-16.15: Section for
Global Health
Swedish Paediatric
Society
16.15-17.00:
Panel discussion with the
presenters
16.15-17:
Basal Immunologi,
Kathy Falkenstein-Hagander,
barnhälsovårdsöverläkare
14.30 – 15.00: Psykologens
roll på barnmedicinsk
mottagning vid obesitas
Marie Olausson, Borås
NEUROLOGI
Rum 503
Moderator: Jan Ejderhamn
13.50 – 14.20: Psykisk
utveckling hos barn och
ungdomar med medfödda
hjärtfel
Carmen Ryberg
15.00-15.30
15.30-17.00 GLOBAL HÄLSA
BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS
en fantiserad händelse istället
för obehag vid sjukdom eller
När ska jag kontrollera
procedurer. Den kombineras
och inleds med fördel med
njurprover?
Vad gör jag när jag hittar ett en muskelrelaxerande
MÖTE
Tekniken
oväntat högt kreatininvärde? avspänningsövning.
finns sedan länge beskriven
Hur följer jag barn med
och rekommenderad som ett av
kronisk njursvikt?
flera inslag i en flerdimensionell Utbildningsutskottet
behandlingsstrategi för
När börjar det bli dags
smärta hos barn. Forskning
att förbereda för dialys/
16.15-17.30
visar att GI kan minska smärta
transplantation?
och oro relaterat till såväl
Vardagspediatrik för
olika sjukdomstillstånd som
behandlingar och andra
njurtransplanterade barn
sjukvårdsprocedurer. GI kan
Akut njursvikt: vad är
rekommenderas till barn från 6–7
bråttom och vad kan vänta
år, vid måttlig smärta och oro
till nästa vardag?
eller som komplement till annan
behandling.
I kursen ingår både teori och
praktiska övningar.
Avslut: 17.15
15.30-16.00:
1. Frågesport hud
(max 30 deltagare)
2. Kolhydraträkning
(max 30 deltagare)
3. aEEG-tolkning
(max 15 deltagare)
4. Stickteknik, inkl LP
och kärlaccess
(max 15 deltagare)
ÅRSMÖTE
Lilla
barnets
fond
16.15-17.30
DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM
Hall A
TISDAG - 21 APRIL - TEMA: FORSKNING
08.30-10.00 NEONATOLOGI
Neonatal kardiologi samt
Uppföljning av högriskbarn
BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS
Hall C
Rum 202
Rum 307
Rum 300
Rum 503
GASTROENTEROLOGI
ALLERGI
BHV-KURS
FORSKNING
Inflammatorisk Tarmsjukdom
Nötallergi och komponentdiagnostik
RIKSFÖRENINGEN FÖR
BARNSJUKSKÖTERSKOR
Dag 2: Introduktion 08.30-09.00:
Samarbete mellan
Jordnöt/nötallergi och komponentdiagnostik
IBD - förr, nu och i framtiden
Moderator:
akademi, sjukvård och
Vad händer med hjärta- och kärl
industri är vägen till nya
Petters föreläsning beskriver hur utredning Föreläsningen kommer fokusera på nya diagnostiska Jan Ejderhamn
metoder där man med hjälp av ett blodprov på bättre
efter extrem prematuritet? Data
och effektiva läkemedel.
och behandlingen av IBD har utvecklats
sätt kan särskilja vilka som har en äkta jordnöt/nöt
från EXPRESS-CHARM studiens 6
08.30-09.15:
Anders Ekblom
under det senaste århundradet - som
allergi och vilka som har en björkpollenassocierad
½-års uppföljning
ESSENCE i
utgångspunkt för antaganden och
allergi. Kliniska fallpresentationer kommer varvas
Lilly-Ann Mohlkert och Cecilia
förskoleåldern
Senior rådgivare och
spekulationer om framtidens IBD vård!
med nya forskningsrön inom området.
Susanne Glaumann, St-läkare, med dr, Sachsska
Pegelow-Halvorsen
Elisabeth Fernell,
styrelseledamot med
Petter Malmborg
Barnsjukhuset
barnneurolog
lång erfarenhet inom
Nationellt uppföljningsprogram av Fekalt calprotectin - från forskning till
läkemedelsindustrin.
BPD- uppföljning och behandling.
neonatala riskbarn
09.15-10.00:
Anders Ekblom är
klinisk nytta
Allt fler barn överlever i lägre gestationsåldrar. Flera
Katarina Strand-Brodd
docent, legitimerad
Ulrika Fagerberg, Överläkare, Västerås
av dessa barn utvecklar Bronchopulmonell dysplasi, Vad händer hos
logoped om utfall i läkare med
BPD och även om de ej får den diagnosen har de
språkbedömning på specialistkompetens
Vilken roll har tarmfloran?
mycket omogna lungor vid födelsen. Hur kan man
barnavårdcentral i
inom anestesi och
Robert Saalman, Universitetslektor, docent följa upp dessa barns lungfunktion och vad har vi
att erbjuda i behandlingsväg? Vad vet vi om dessa
tidig ålder?
intensivvård samt
och Överläkare vid Drottning Silvias
barns lungutveckling och framtida morbiditet? En
Eva Sandberg,
tandläkare.
barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska
presentation av uppföljningen i BPD-teamet på
logoped
Universitetssjukhuset, Göteborg.
Sachsska Barnsjukhuset.
09.00-10.00: Muntliga
Fei Sjöberg, Med dr. och molekylärbiolog
presentationer (abstrakt)
vid avdelningen för Infektionssjukdomar,
Nya nationella riktlinjer för astma hos barn
Institutionen för Biomedicin, Sahlgrenska
Akademin, Göteborg.
10.00-10.30
10.30-12.00 NEONATOLOGI
GASTROENTEROLOGI
I slutet av 2014 publicerade Socialstyrelsen nya
nationala riktlinjer för vård av barn med astma.
En viktig del av riktlinjerna är betydelsen av tidig
diagnostik och uppföljning av barn med astma.
Andra nyheter rör interprofessionell samverkan,
symtombedömning och stöd till egenvård.
Gunilla Hedlin, Barnallergolog, Professor, Astrid
Lindgrens barnsjukhus
KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK / POSTERPRESENTATION
BHV-KURS
LILLA ERSTA
Moderator:
Jan Ejderhamn
Hur bygger vi
framtidens palliativ
vård för barn och
ungdomar i Sverige?
Inflammatorisk Tarmsjukdom
BPD- uppföljning och behandling
Prevention av neonatal sepsis
Andreas Ohlin, Verksamhetschef,
Barn och Ungdomskliniken,
Universitetssjukhuset Örebro
Nya europeiska och svenska riktlinjer
kring diagnostik och behandling
av pediatrisk inflammatorisk
tarmsjukdom
Ulrika L. Fagerberg
Petter Malmborg, Överläkare
Västerås/Stockholm
Petra Um Bergström, specialistläkare,
Sachsska Barnsjukhuset
Hur hanterar vi upptäckt av
multiresistenta bakterier på neo avd?
Eva Melander, Enhetschef, medicinskt
ansvarig, Vårdhygien, Område
smittskydd och vårdhygien, Region
Skåne, Ordförande Strama Skåne
Medverkande:
Lilly-Ann Mohlkert: doktorand,
biomedicinsk analytiker,
barnkardiologisektionen, Sachsska barnoch ungdomssjukhuset
IBD-behandling i framtiden
Michael Eberhardson
Pneumoni- handläggning av svåra fall
Majoriteten av alla pneumonier hos
barn är enkla att handlägga och har ett
godartat förlopp. Denna föreläsning
kommer diskutera de speciella situationer
där förloppet blir atypiskt eller när
komplikationer tillstöter som exempelvis
empyem eller lungabscess. Även behov av
uppföljning och kontrollröntgen kommer
beröras.
Sten Erik Bergström, barnallergolog, med
dr, ALB
Cecilia Pegelow-Halvorsen: överläkare,
PhD, neonatal-kardiologi sektionerna,
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
11.15-11.45:
Diskussion med
föreläsarna
Barnsjuksköterskans roll
i framtidens hälso- och
sjukvård
Barnsjuksköterskans
framtid är ljus? Frågan är
om dagens ekonomiska
ramar tillåter både en god
vårdkvalitet och en god
arbetsmiljö med möjlighet
till kompetensutveckling.
Framtiden finns i våra egna
händer. Vi vill erbjuda
reflektion och konstruktiva
lösningar, kom och bidra
med dina erfarenheter.
Inga snabba fix! – Svensk
sjuksköterskeförenings
syn på
specialistutbildning för
sjuksköterskor
Aina Willman, professor
och ordförande i Svensk
Sjuksköterskeförening
-Hospice
-Hemmet
-Sjukhuset
RIKSFÖRENINGEN FÖR
BARNSJUKSKÖTERSKOR Acta
Paneldebatt
Hur tillgodose en god
omvårdnadskompetens
inom barnsjukvården?
Vi hör larm via massmedia
Karin Bäckdahl, Barnläkare/ om att det fattas
Överläkare Lilla Erstagården specialistsjuksköterskor
inom barnsjukvården.
Christina Lindström, Bitr.,
Följden blir ofta färre
Vårdchef/Barnsjuksköterska vårdplatser, hög
Lilla Erstagården
arbetsbelastningen och
Andor Wagner Barnläkare/
Överläkare SABH
Susanne Schultz
Barnsjuksköterska
Eva Turup
Konsultsjuksköterska
för barn med cancer
Akademiska Barnsjukhuset
hotad vårdkvalitet. Det
är nu hög tid att hitta
konstruktiva lösningar.
Under årets Barnvecka
har RfB samlat olika röster
som alla kan bidra med sitt
perspektiv.
Ann-Kristin Björklund
Konsultsjuksköterska för
barn med hjärntumör
Akademiska Barnsjukhuset
Katarina Strand-Brodd: Barnläkare,
PhD, Medicinskt ledningsansvarig
neonatolog, Barn- och ungdomskliniken
Sörmland
12.00-13.00
10.30-11.15:
Neuropsykiatrisk
utredning i
förskoleåldern,
Emma Högberg,
psykolog
LUNCH / UTSTÄLLNINGSBESÖK
Rum 204
STYRESESMÖTE
BPD
Neonatal sepsis
Frekvent orsak till neonatal sepsis
Erik Normann, Överläkare, med
dr. Verksamhetschef Neonatologi,
Akademiska barnsjukhuset Uppsala
UPPLAGA 1.5
ST-LUNCH BLU
ÅRSMÖTE ACTA
PAEDIATRICA
10.00-11.30
DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM
Hall A
BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS
UPPLAGA 1.5
Hall C
Rum 202
Rum 307
Rum 300
Rum 503
Workshop
GENETIK
NUTRITION
BHV-KURS
FORSKNING
GLOBAL HÄLSA
Workshop Pass 1
Den nya genetiken vid
medfödda metabola
sjukdomar
Professor/överläkare Anna
Wedell, Verksamhetschef
för Centrum för
medfödda metabola
sjukdomar vid Karolinska
Universitetssjukhuset.
Nutritionsscreening av barn på När blir normal
utveckling onormal?
sjukhus
Palliativa vården för
barn
Ulrika Kreichbergs,
RN, Professor in
palliative care for
children and youth
Minikurs
Neonatologi och Nutrition i ett
globalt perspektiv
13.50-14.20:
1. HLR-barn
(max 15 deltagare)
TISDAG - 21 APRIL - TEMA: FORSKNING
13.00-13.45 PLENUM
Forskning i framtiden
De nya överlevarna och
hundraåringen som försvann
Jan Andersson
13.50-14.45 KULTURMÖTEN
RIKSFÖRENINGEN FÖR
BARNSJUKSKÖTERSKOR
Vad är rätt och vad är fel?
Hur påverkas attityder
och bemötande i vården
av familjens kulturella
bakgrund?
Anita Berlin, med dr,
Universitetsadjunkt,
Karolinska Institutet
Vi vet att bland äldre är detta ett vanligt
problem, men hur är det bland barn?
Moderator: Jan Ejderhamn
Förekommer det i Sverige och i så fall,
hur upptäcker vi det, har det några
konsekvenser och vad kan vi göra åt det? 13.50-14.45: Med
Torbjörn Lindh, Överläkare, Docent, Umeå utgångspunkt från hur
Universitetssjukhus
hjärnan utvecklas under
Torbjörn Lind är Barnläkare och docent
i pediatrik. Kliniskt arbetar han med
gastroenterologi och nutrition. Vetenskapligt
har Torbjörn inriktat sig mot nutrition, bl a
tilläggskost, vitminer och mineraler, men
också fetma och nutritionsproblem bland
barn med medfödda hjärtfel. Han är också
med i Svenska Barndiabetesregistrets
styrgrupp och deltar i epidemiologiska
studier av riskfaktorer till och medicinska
och sociala konsekvenser av typ 1 diabetes.
barn- och ungdomsåren
presenteras normal och
avvikande utveckling
Karin Ahlberg,
barnneurolog
Ersta Sköndal,
University College
and Ersta Hospital
Palliative Research
Centre
Introduktion, Översikt över ämnet
Tobias Alfvén, Thomas Brune
Neonatolog i ett globalt
perspektiv
Thomas Brune, Nicolas Pejovic, Susanne Höök
Nutrition ur ett globalt perspektiv
Sahar Nejat
2. Spirometritolkning (max 30
deltagare)
3. Energiberäkningar barn
och ungdomar
(max 30 deltagare)
4. Pediatrisk EKG-tolkning
(max 30 deltagare)
Praktiska övningar i smågrupper, ABCDE i
global Neonatologi och Nutrition
Workshop Pass 2
A) Att säkerställa god ventilation under
återupplivning av nyfödda med små resurser
14.25-14.55:
1. HLR-barn
(max 15 deltagare)
B) Att mäta hjärtfrekvens under återupplivning
2. Spirometritolkning (max 30
av nyfödda med LifeTap, en ny mobil-app
C) Intra-osseösa infarter med små resurser
D) Hud-mot-hud i praktiken
E) Nutrition med små resurser, Middle-UpperArm Circumference (MUAC), mm
14.45-15.30
15.30-17.00 RfS.s JUBILEUMSPRIS
I år har föreningen
glädjen att införa ett nytt
Jubileumsstipendium till bästa
avhandling inom pediatrisk
omvårdnad, 2013-2014. Vi vill
på detta sätt tydliggöra en stark
utveckling inom omvårdnaden
samt uppmuntra till ytterligare
framsteg.
Moderator: Evalotte Mörelius,
Barnsjuksköterska, docent
15.30-16.45: Presentationer av
nominerade avhandlingar inom
omvårdnad
17.00-17.45
16.45-17.00: Utdelning av pris
Från det enkla till det
svåra- Skallassymetri,
Neurokirurgi och
Kraniofacialkirurgi
Lägesbetingad
skallassymetri
sjukgymnast
Hjälmbehandling vid
plagiocepali
Bengt Gustavsson
BHV-KURS
och illustrativa fall
utvecklingen belyses av
sjukgymnast
Jenny Weibull, sjukgymnast
NÄTVERKSTRÄFF
GLOBAL HÄLSA
Forskning inom den Fortsättning
palliativa vården för Minikurs
Presentation av en behandlingsmodell 15.30-16.15: Den motoriska barn
Uppfödningsteamet på Sachsska
barnsjukhuset - Introduktion med
kort presentation av struktur och
arbetssätt.
Bodil Schiller , överläkare
Moderator: Jan Ejderhamn
Ulrika Kreichbergs,
Professor
ÅRSMÖTE
ÅRSMÖTE BLU
Workshop Pass 3
15.30-16.00:
1. HLR-barn
(max 15 deltagare)
4. Pediatrisk EKG-tolkning
(max 30 deltagare)
ÅRSMÖTE
ÅRSMÖTE
STYRELSEMÖTE
HÖV-MÖTE
Delföreningen för Global Hälsa
BLF:s Sektion
Barngastroenterologi,
hepatologi och nutrition
(SPGHN)
4. Pediatrisk EKG-tolkning
(max 30 deltagare)
3. Energiberäkningar
barn och ungdomar
(max 30 deltagare)
BLF:s Sektion
Barngastroenterologi,
hepatologi och nutrition
(SPGHN)
STYRELSEMÖTE
3. Energiberäkningar barn
och ungdomar
(max 30 deltagare)
2. Spirometritolkning
(max 30 deltagare)
16.15-17.00:
Utvecklingsavvikelser
diskuteras och exemplifieras
Behandlingsarbete kring måltiden och med fallbeskrivningar
Neurokirurgi
familjestöd
från neuropediaterns och
Bengt Gustavsson
Mette Åkerhielm barnsjuksköterska,
sjukgymnastens perspektiv
Pinita Rodriguez Nykvist Psykolog,
Karin Ahlberg, Jenny Weibull
Kirurgi vid kraniosynostos Agneta Jansson Roth dietist, Lena
Appelgren logoped
Lars Kölby
Riksföreningen för BSSK
17.45-18.15
KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK / POSTERPRESENTATION
Teamarbete kring
små barn med svåra
uppfödningsproblem
deltagare)
DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM
Hall A
Hall C
ONSDAG - 22 APRIL - TEMA: UNGDOMSMEDICIN
08.30-10.00 ETIK
BARNHÄLSOVÅRDEN
Prioriteringar i
Att främja små barns hälsa
vården
Att gå till barnavårdscentralen gör så gott som alla nyblivna
Niklas Juth,
föräldrar i Sverige. Folkhälsan har förbättrats men skillnader
Associate
kvarstår och de grundläggs tidigt. Barnhälsovårdens metoder,
utbud och tillgänglighet varierar och vissa grupper får inte
Professor
av förebyggande insatser. Socialstyrelsen gav 2014 ut
Stockholm Centre del
Vägledning för barnhälsovården med syfte att ge kunskap och
for Healthcare
handläggningsstöd för att erbjuda en mer jämlik barnhälsovård
till alla barn i Sverige . Samtidigt presenterade professionen
Ethics (CHE),
ett nytt nationellt barnhälsovårdsprogram. Det betonar vikten
LIME | Karolinska av att varje barn erbjuds ett universellt program och vid behov
riktade insatser.
Institutet
Symposiet belyser intentionerna med det nya
barnhälsovårdsprogrammet. Kunskapen om samspel och
anknytning diskuteras och hur den kan omvandlas till
preventiva insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos små
barn. Förstärkta hembesöksprogram har prövats i Vänersborg
och Rinkeby och givit intressanta resultat. I Stockholmsområdet
har man sedan mars 2014 fått erfarenheter av hur små
barns hälsa påverkas av rotavirusvaccination. Sista delen
av symposiet handlar om barn i familjer med missbruk. Vi
får en överblick över hur barn har det i familjer med alkohol
och drogproblematik och hur det påverkar deras liv nu och
framöver. Vad kan barnhälsovården göra? Resultat presenteras
från Rosenlunds barnhälsovårdsteam, en nyöppnad specialistBVC, som vänder sig till nyfödda barn med mödrar som har
beroendeproblematik.
BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS
Rum 202
Rum 307
Rum 300
BARNKARDIOLOGI
Svensk Barnsmärtaförening Aktuellt från Svensk
Barnsmärtförening
UNGDOMSMEDICIN APPVERKSTAD
Minikurs
Från fostercirkulation
till komplexa hjärtfel
08.30-09.00: Fetal
cirkulation och neonatal
cirkulationsomställning.
PDA hos fullgångna.
Solveig Harling,
barnkardiolog,
Halmstad
09.00-10.00: Vanliga
hjärtfel: Shuntvitier och
dess behandling.
Peter Munkhammar,
barnkardiolog,Lund/
Malmö
Maria Sjöborg-Alpman,
barnkardiolog,
Stockholm/Uppsala
08.30- 09:00: Nya barnhälsovårdsprogrammet –
varför, vad, hur och när? Margaretha Magnusson,
Margareta Blennow, Johanna Tell
10.00-10.30
10.30-12.00 TINTINS HÄLSA
Jonas Ludvigsson
Avslut: 11.15
Funktionsstörningar och organiska förändringar vid psykosomatiska besvär
Den långvariga negativa stressen på verkar hjärnan, muskler, hormoner och
nociception och kan orsaka återkommande smärta. Aktuell forskning om detta
kommer att presenteras.
Gösta Alfvén, Docent Karolinska Institutet specialist i barn och smärtbehandling
Kartläggning av och intervention vid psykosomatisk smärta hos ungdom.
Ett skolprojekt.
Det övergripande syftet med föreliggande projekt är att studera skolsköterskans
funktion som stöd för ungdomar som riskerar att inte delta i sin utbildning
på grund av psykosomatisk smärta samt utifrån detta utforma och utvärdera
personcentrerade samtal som ett verktyg för att identifiera och stödja individer
som riskerar att inte delta fullt ut i sina studier. Projektet kommer dels genom
intervjuer att beskriva skolsköterskors erfarenheter av hantering av psykosomatisk
smärta. Dels genom intervjuer att beskriva skolungdomars erfarenheter av
skolsköterskans stöd i deras hantering av psykosomatisk smärta. I detta projekt har
vi valt att enbart studera psykosomatisk smärta som innebär att personer upplever
en upprepad eller ihållande smärta som hindrar dem från ett normalt fungerande.
Psykosomatisk smärta är per definition symtom på negativ stress. Den primära
vetenskapliga utmaningen för projektet är att utveckla kunskap om hur en insats
från skolsköterskan kan vara hälsobringande för personer som har psykosomatisk
smärta. Under barnveckan kommer vi att presentera preliminära resultat från detta
projekt som är en del av verksamheten inom Centrum för personcentrerad vård vid
Göteborgs universitet, GPCC.
Stefan Nilsson, GPCC Centrum för personcentrerad vård, institutionen för
vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap,
Högskolan i Borås
Hur tar vi hand om barns smärta? Rapport från Smärtenheten, barnkliniken,
Linköpings Universitetssjukhus.
För ca 14 år sedan startades ett arbete om att omhändertagandet av barn och
ungdomar med smärtproblematik skulle förbättras. Det var starten till att en
Barnsmärtenhet byggdes upp.
Föreläsningen kommer att handla om hur vi kan ta hand om barn med både akut
som långvarig smärta. Hur vårdtiderna har reducerats genom en individbaserad
smärtbehandling.
Karin Berg, Anestesi- och smärtsjuksköterska,Barnsmärtenheten,
Universitetssjukhuset i Linköping.
09.00-09.30: Samspel, anknytning och barns
välbefinnande –(nya kapitlet i RHB)
Toni Reuter, Malin Bergström
09.30-10.00: Vad betyder hembesök för barns hälsa?
Förstärkt hembesök i Vänersborg Per Möllborg,
Rinkebyprojektet Åsa Heimer
BARNHÄLSOVÅRDEN
KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK / POSTERPRESENTATION
BARNKARDIOLOGI
KBT
Hur främja små barns hälsa?
Minikurs
10.30-10.45: Rotavirusvaccination –
erfarenheter från Sverige
Lina Schollin Ask
10.30-11.15: Vanliga
hjärtfel: Stenosvitier.
Cecilia Olofsson,
barnkardiolog,
Sundsvall
10.45-11.30: Alkohol och droger – påverkan
på foster och barn. Vad kan vi göra?
Ihsan Sarman, Lotta Lindfors
UPPLAGA 1.5
11.15-12.00: Vanliga
hjärtfel: Komplexa
11.30-12.00: Vad påverkar språkutvecklingen? tvåkammarhjärtan.
Hugo Lagercrantz och/eller Laleh Nayeb, Anna Håkan Wåhlander,
Sarkadi
barnkardiolog,
Göteborg
Minikurs
Kraschkurs i KBT - Möjligheter och begränsningar för KBT i
somatisk barnsjukvård samt praktiska tips
Brjánn Ljótsson, Marianne Bonnert och Maria Lalouni
Rum 201
Kraschkurs
Repris från 2014!
Det finns inga
hopplösa patienter
(max 30 deltagare)
Få tips om
bra appar och
hjälp att ladda
ner dessa i din
smarta
Att träffa ungdomar i
vården är en stor utmaning telefoner.
och ofta en spännande
uppgift. Vi vill med denna
kurs öka din förståelse för
ungdomars utveckling
och ge dig verktyg och
tips på hur du kan bemöta
och hjälpa ungdomar
i vården. Vi kommer
gå igenom hjärnans
exceptionella utveckling
under puberteten och
belysa dess effekter på
den bio-psyko-sociala
utvecklingen. Att få till en
anamnes från en ungdom
som sitter tyst med luvan
uppfälld är en utmaning.
Elpida Kouimtzi
Eleni Simatou
Laslo Erdes, konsultläkare
barnpsykiatrin Skene
Josephine Haas,
Sachsska , barnläkare,
Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset.
UNGDOMSMEDICIN APPVERKSTAD
Kraschkurs
Fortsättning
Under dagen kommer vi
att ge förslag på hur man
kan gå till väga med hjälp
av beprövade verktyg och
Moderator: Ola Olén
förhållningssätt. Compliance
1) Vad är KBT? Definition och kort om grunderna. Beteendeanalys och är ofta inte den bästa i
tonåren och vi kommer
förstärkningsprinciper.
diskutera kring hur man
2) KBT för somatiska tillstånd – hur fungerar det? Vad är gjort för vuxna
kan nå bättre resultat. Vi
och vad är gjort för barn?
kommer även att försöka
3) Stress, sömn, kost som orsak (problematisering)
räta ut en del frågetecken
4) Rädsla, oro och smärta – hur hänger det ihop? En förklaringsmodell kring tystnadsplikt, som är
för behandling av funktionell magsmärta.
en fråga som väcker många
känslor hos både vårdgivare,
5) Provoking symptoms to reduce symptoms – exponering för IBS.
patienter och föräldrar. Vad
6) Exponering som behandling för andra somatiska tillstånd–
är det egentligen som gäller,
möjligheter och begränsningar.
vad säger våra lagar? Vidare
7) Föräldrars roll: Hur förälderns beteende kan påverka barnets
kommer vi att diskutera
upplevelse.
kring hur man förbereder
8) Barnläkarens roll: Trygga – validera - exponera (KBT på 15 minuter). ungdomar med kronisk
9) När 15 minuter inte räcker: Internetbehandlingar – hur går de till?
sjukdom på överföring till
10) Kort presentation av avslutade och pågående studier för
vuxenvården.
funktionell buksmärta hos barn och ungdomar.
Utställningen
MÖTE
Delföreingsrepresentanterna
11.15-12.45
DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM
Hall A
Hall C
BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS
Rum 202
Rum 307
Rum 300
UPPLAGA 1.5
Workshop
Utställningen
ONSDAG - 22 APRIL - TEMA: UNGDOMSMEDICIN
12.00-13.00
13.00-14.00 PLENUM
ÅRSMÖTE
Rolf Zetterström pris
14.00-14.45 BARNREUMATOLOGI
LUNCH / UTSTÄLLNINGSBESÖK
KARDIOLOGISEKTIONEN
Start: 12.00
BARNHÄLSOVÅRDEN
BLF’s ARBETSGRUPP
Fallbaserade
presentationer kring
biologiska läkemedel
till barn med reumatisk
sjukdom
Medlemmar i Svensk
Barnreumatologisk förening
14.45-15.30
BARNKARDIOLOGI
STROKE HOS BARN
UNGDOMSMEDICIN Workshop Pass 1
Från gen, till foster, till barn
med syndrom
Ett ändrat synsätt och
omhändertagande
Kraschkurs
Fortsättning
Ärftliga hjärtsjukdomar
Eva Rudd, klinisk genetiker
Gunnar Sjöberg, barnkardiolog
Stockholm/Uppsala
Barnstroke är ett allvarligt tillstånd
som i rapporterade fallserier
har en mortalitet kring 5-10%,
en hög förekomst av recidiv
och bestående morbiditet.
Majoriteten av överlevare
har neurologiska sequele.
Dröjsmål både hos föräldrar och
vårdgivare till diagnos är vanligt
och utgör en viktigt faktor som
kan påverkas genom insatser.
Behandlingsrekommendationer
finns nyligen framtagna i nationella
riktlinjer för handläggning vid såväl
ischemisk som blödningsstroke
hos barn (Barnstrokegruppen,
Svensk Neuropediatrisk förening).
Nya akuta behandlingsalternativ
har hos vuxna införts med
framgång. För barn med stroke
förefaller tillämpningen vara högst
varierande och bör utvärderas.
Riskfaktorer hos barn särskiljer sig
avsevärt från vuxna. Identifiering
av dessa kan ge möjlighet till en
riskstratifiering med betydelse
för behandling inklusive
sekundärprofylax.
KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK / POSTERPRESENTATION
15.30-17.00 BARNREUMATOLOGI
Fortsättning
TEATER AVVIK
”Meg og mamma”
Start: 16.00
BLF
3. Inhalationsteknik inkl Optiflow
(max 15 deltagare)
UNGDOMSMEDICIN
Från gen, till foster, till barn
med syndrom
Minikurs (fortsättningskurs)
Kraschkurs
Fortsättning
En pjäs om Rikard och hans mor.
Det handlar om att växa upp, om
kärleken mellan mor och son, om
alkoholens makt och om att vara 16.15-17.00: Syndrom och
på häktet på The Rolling Stones. hjärtsjukdom.
Ulf Ergander, barnkardiolog,
Stockholm/Uppsala
Text och regi: Lars Vik
17.00-17.45 ÅRSMÖTE
14.40-15.10:
14.40-15.10:
1. Procedurträning på nyfödda
1.
Procedurträning
(max
12 deltagare) på nyfödda
(max 12 deltagare)
2. Film om avledning/
2.
Fil om avledning/distraktion
distraktion
(maxl30
(max 30 deltagare)
GUIDED IMAGINARY
15.30-16.15: Fosterkardiologin
betydelse för barn med
medfödda hjärtfel, nu och i
framtiden.
Gunnar Bergman, barnkardiolog
Stockholm/Uppsala
I kursen ingår både teori och
praktiska övningar.
14.05-14.35:
1. Procedurträning på nyfödda Få tips om
bra appar och
(max 12 deltagare)
hjälp att ladda
2. Film om avledning/
ner dessa i din
distraktion
smarta
(max 30 deltagare)
telefoner.
3. Inhalationsteknik inkl OpElpida Kouimtzi
tiflow
Eleni Simatou
(max 15 deltagare)
Workshop Pass 2
Workshop Pass 2
BARNKARDIOLOGI
Vägledd dagdröm
Maria Forsner, Med Dr. Leg ssk,
Specialistsjuksköterska i hälso- och
sjukvård för barn och ungdom,
lektor vid Högskolana Dalarna
APPVERKSTAD
Workshop Pass 3
15.40-16.10:
1. Procedurträning på nyfödda
(max 12 deltagare)
2. Film om avledning/
distraktion
(max 30 deltagare)
3. Inhalationsteknik inkl
Optiflow
(max 15 deltagare)
APPVERKSTAD
DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM
Hall A
BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS
Hall C
TORSDAG - 23 APRIL - TEMA: VÅRDEN I FRAMTIDEN
08.30-10.00 ENDOKRINOLOGI
BARN OCH LÄKEMEDEL
BLF’s sektion, Endokrinologi och
diabetes
Rum 202
Rum 307
BARNINFEKTIONER
FORSKNING
APPVERKSTAD
08.30-09.00: Att kombinera
klinik, forskning och
undervisning- går det?
Professor Catarina Almqvist
Malmros, Karolinska Institutet
och Astrid Lindgrens
barnsjukhus, Solna
Få tips om
bra appar och
hjälp att ladda
ner dessa i din
smarta
telefoner.
Nationell samling kring barn och läkemedel
Läkemedel för barn. Vad är på gång?
Vi sätter fokus på det svenska
barnvaccinationsprogrammet för
att belysa denna viktiga aspekt
Ketoacidos – hur ska du göra?
Medverkande: Medlemmar ut Intresseföreningen för barn och av förebyggande barnsjukvård.
Interaktivt seminarium
läkemedel, BLF. Interimsstyrelsen för BLF intresseförening för Vaccinationsprogrammet är under
barn och läkemedel.
ständig utveckling vilket ökar
08.30 – 09.10: Praktisk handläggning
behovet av att alla barnläkare är
av diabetes ketoacidos hos barn och
Barn har samma rätt som vuxna att få del av ny
informerade och engagerade för
ungdomar. En uppdatering inför nya
läkemedelskunskap och nya läkemedel. En stor andel
att kunna ge barn och föräldrar
upplagan av Akut Pediatrik.
läkemedel saknar dokumentation hos barn och ges ”offgod information. Vi ser dessutom
Ragnar Hanås, Stefan Särnblad
label”, särskilt till de allra yngsta barnen. Det har USA och EU ett ökat behov av kunskap kring
tagit fasta på genom ny lagstiftning som gynnar utveckling
vaccinationer av särskilda grupper
Bensträckare
av läkemedel och terapier för barn. I Sverige liksom i de
inom pediatriken samt hur vi ska
övriga nordiska länderna bildas nu nätverk av barnläkare,
kommunicera vaccination med
09.20- 10.00: Vad gör du när S-Na inte farmakologer och andra specialister, som ska bilda plattform föräldrar.
stiger och S-K är fortsatt lågt? S-Fosfat
för studier och utveckling av läkemedel till barn. Genom
- borde du kontrollera det? Blodtrycket ett nordiskt samarbete breddas rekryteringsbasen och
Dagen arrangeras av den
stiger, pulsen sjunker och barnet klagar möjligheten att genomföra kliniska studier och prövningar på nybildade arbetsgruppen
på huvudvärk - vad gör du nu? Interaktivt barn. Klinisk forskning är en också en viktig del i utveckling av inom BLF för vaccinfrågor med
fallseminarium.
kunskaperna kring barn och läkemedel.
medlemmar från HÖV-sektionen
Ragnar Hanås, Stefan Särnblad
I Stockholm har en elektronisk läkemedelsanvisning, som
och sektionen för pediatriska
länkats till den elektroniska journalen, dramatiskt minskat
infektioner. Välkomna!
riskerna med förskrivning av läkemedel till barn. Symposiet
ska på olika sätt belysa säker läkemedelsanvändning, ge
Vaccinationsimmunologi för
exempel på aktuell läkemedelsforskning som stöds av VR
barnläkare
och EU och beskriva det nätverk som byggs upp i Sverige.
Marta Granström, professor,
Under symposiet kommer det första årsmötet i ”Svenska
Karolinska Institutet
Barnläkarföreningens Intresseförening för Barn och
Läkemedel” att äga rum.
10.00-10.30
Workshop
09.00-10.00: Muntliga
presentationer
Utställningen
Elpida Kouimtzi
Eleni Simatou
KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK / POSTERPRESENTATION
10.30-12.00 ONKOLOGI
ASYLSJUKVÅRD
BARNINFEKTIONER
Kan fertiliteten bevaras hos barn som Asylsökande barn med uppgivenhetssyndrom - från apati 10.30-11.15: Vaccinuppföljning
på Folkhälsomyndigheten – vad
ska genomgå cancerbehandling?
till aktivitet
är uppdraget och hur jobbar vi?
Föredraget sker i samarbete med BLFs Erfarenheter från vårdkedjan Sachsska /BUP/ASIH samt tankar Ingrid Uhnoo, överläkare
och programchef, enheten
delförening, Pediatrisk hematologi och om utveckling/forskning.
för vaccin och register,
onkologi, PHO
Moderator: Anders Hjern
Folkhälsomyndigheten
Samprogram med BLF s delföreningar
Introduktion
11.15-12.00: Vaccination av
för barnendokrinologi och barnonkologi. Anders Hjern, professor Sachsska /CHESS
medicinska riskbarn- vem gör vad?
Fertilitetsbefrämjande åtgärder
Anna Nilsson, överläkare, Astrid
inför onkologisk behandling
Hur ser patientgruppen ut idag?
Lindgrens barnsjukhus, Bernice
med ökad risk för infertilitet, tex
Bodil Schiller överläk Sachsska
Aronsson, överläkare, Sachsska
vanlig cytostatikabehandling och
Barn- och Ungdomssjukhuset och
stamcellstransplantation.
Somatiska vården
Folkhälsomyndigheten
Birgit Borgström (barnendokrinolog),
Lars Browaldh överläkare Sachsska
Cecila Petersen (barnonkolog)
Omvårdnad
Mette Åkerhielm, Carina Hellberg och Nawal Djedou,
barnsjuksköterskor Sachsska
Annika Cadek, sjuksköterska ASIH Solna Syndbyberg ASIH
Behandlingsarbete inom BUP
Mikael Billing psykolog
Johanna Sörensen öl BUP
Tankar om utveckling o forskning
Karl Sallin ST-läk, doktorand ALB
12.00-13.00
UPPLAGA 1.5
LUNCH / UTSTÄLLNINGSBESÖK
ST
Workshop
Bedömning av ST-läkarens
kompetens- hur och varför?
Ulrika Uddenfeldt Wort,
barnneurolog och
övergripande ST-studierektor,
Skånes Universitetssjukhus
Jonas Nordquist,
medicinsk pedagog,
ST-ledningen Karolinska
Universitetssjukhuset /
Institutionen för medicine
(Huddinge), Karolinska
Institutet
Det svåra samtalet
(max 20 deltagare)
Helena Thulin,
Anders Dahlström,
Olle Bjerin
APPVERKSTAD
DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM
Hall A
BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS
Hall C
Rum 202
UPPLAGA 1.5
Rum 307
TORSDAG - 23 APRIL - TEMA: VÅRDEN I FRAMTIDEN
13.00-13.45 PLENUM
APPVERKSTAD
När vården blir digital - Internet-revolutionen och
framtidens sjukvård
Bo Dahlbom
Få tips om
bra appar och
hjälp att ladda
ner dessa i din
smarta
telefoner.
Med Internet kan vården äntligen bli en tjänst, ett stöd i
tillvaron, och inte bara en plats du måste uppsöka när det gått
illa. Med Internet kan vården inriktas mot ”säker drift” snarare
än reparationer. Den kan bli en trygghetsfaktor snarare än ett
orosmoment, inte minst för barn och föräldrar. Men varför går
utvecklingen så långsamt?
Elpida Kouimtzi
Eleni Simatou
Bo Dahlbom är en känd debattör och föreläsare om Internets
betydelse som samhällsförändrare. Han är professor vid
IT-universitetet i Göteborg, forskningschef vid Sustainable
Innovation, styrelseordförande i Aktivering, ledamot av
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, och mångårig
rådgivare till regeringen i IT-politiska frågor.
13.50-14.45 BARNFETMA
Barnfetmaepidemiologi och fetmarelaterad co-morbiditet
Hur mår unga vuxna som har haft fetma i barndomen?
Pernilla Danielsson Barnsjuksköterska, Med Dr
Hur viktiga är riskmarkörer för co-morbiditet för sjukligheten
som ung vuxen.
Emilia Hagman Nutritionist, doktorand
14.45-15.30
AKUTSJUKVÅRD
VACCINATIONER I FRAMTIDEN DEN UPPKOPPLADE BARNHJÄRNAN
Framtidens Barnakutmottagning- en Hur kommunicerar vi kring
plats för utveckling och nytänkande! vaccinationer?
Robb Butler, Programme
Akutläkare för barn-Internationell
Manager,
och nationella erfarenheter av
Vaccine-preventable Diseases
barnakutläkare och teamarbete.
& Immunization, Division of
Anna Nikula Barnakutläkare Astrid
Communicable Diseases, Health
Lindgren
Security & Environment
Dr Suzan Schneeweiss från SickChildren WHO Europe
i Toronto
APPVERKSTAD
Inriktning på yngre barn
Hugo Lagercrantz
Finns nackdelar med Ipad, Facebook, dataspel
mm?
Ny teknik kan stimulera hjärnans utveckling, men
det finns också risk för att läsförmågan försämras
och att emotioner avtrubbas.
Hur påverkas barnets fantasi och kreativitet med
dessa nya hjälpmedel?
KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK / POSTERPRESENTATION
15.30-17.00 BARNFETMA
AKUTSJUKVÅRD
Smärtlindring och sedering inom
barnakutsjukvården. Hur kan detta
göras på ett säkert och barnanpassat
Diskussion: Hur aktivt ska vi behandla riskmarkörer för framtida sätt?
Suzan Schneeweiss, SickChildren
sjuklighet
Anna Nikula Barnakutläkare Astrid
Lindgren
Tidig barnfetmabehandling
Preliminära resultat från Mer och Mindre, en familjebaserad
behandlingsstudie för barn 4-6 år gamla i stockholm.
Paulina Nowicka, dietist, docent
Hypertoniprevalens och hypertonibehandling vid
barnfetma
Resultat från en familjebaserad behandlingsstudie för 4-6 år
gamla barn i Skåne.
Jenny Önnerfält, barnläkare, doktorand
VACCINATIONER I FRAMTIDEN I HUVUDET PÅ EN TONÅRING
Heta frågor om
barnvaccinationer – fokus på
kikhosta, HPV, Rota
Paneldiskussion med experter
Moderatorer: Leif Ekholm,
Barnhälsovårdsöverläkare,
Örebro/Margareta Blennow,
Barnhälsovårdsöverläkare,
Sydöstra Stockholm
Diskussion: Ska vi tidigarelägga behandling av barnfetma?
Sen barnfetmabehandling
Fetmakirurgi för tonåringar: Femårs resultat från AMOS, en
nationell kontrollerad studie av gastric bypass för ungdomar
13-18 år gamla.
Claude Marcus barnläkare, professor
Diskussion: Ska fetmakirurgi ingå i behandlingsarsenalen för
ungdomar och, i så fall, från vilken ålder?
17.00-17.30
Utställningen
ÅRSMÖTE
BLF´s delförening för
Barninfektioner
Att försöka förstå psykosomatiska
och neuropsykiatriska problem under
ungdomsåren
Laslo Erdes, barn- och ungdomsläkare,
konsultläkare barnpsykiatrin Skene
Erik Belfrage, barn- och ungdomsläkare,
Stockholm
Under ungdomsåren sker inte bara en
pubertetsutveckling utan även hjärnan
genomgår en markant omstrukturering.
Detta påverkar den bio-psyko-social-sexuella
utvecklingen. Vi försöker att belysa denna
utveckling för ”vanliga” tonåringar men också
ur neuropsykiatrisk aspekt. Vi kommer att ha en
klinisk pediatrisk inriktning med flera exempel
från vardagen.
APPVERKSTAD

Similar documents