Detaljeratprogram 1.0.indd

Transcription

Detaljeratprogram 1.0.indd
DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM
Hall A
MÅNDAG - 20 APRIL
09.00-10.00
Hall C
BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS
Rum 202
REGISTRERING / KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK
REGISTRERING / KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK
Rum 307
Rum 300
BHV-KURS
Rum 503
UPPLAGA 1.0
Rum 403
Workshop
REGISTRERING / KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK
09.00-09.20: Varför tar vi hand
om friska barn?
Margareta Blennow,
barnhälsovårdsöverläkare
REGISTRERING / KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK
09.20-09.55: Barnhälsovårdens
nationella program Antonia
Reuter, MargaretaBlennow
09.55-10.05: Bensträckare
10.00-10.15 Invigning
10.05-10.40: Att skapa ett
hälsofrämjande möte
Antonia Reuter, Johanna Tell
10.15-11.15 PLENUM
Rwandas
hälsominister
Dr Binagwaho, Rwanda
11.15-12.00 Paneldebatt
10.40-12.00: Det
ålderrelaterade programmet
Margareta Blennow
12.00-13.15
13.15-15.00 GLOBAL HÄLSA
Global child health
towards 2030 – The future
in our hands
(ENG)
Moderator: Dr Tobias
Alfvén, Sach’s children and
youth hospital and Karolinska
Institute
At the end of 2015 the Millennium Development Goals
(MDG) have their end date.
Under-five mortality has
fallen by half since 1990, but
still 6.3 million children die
before their fifth birthday.
What will replace the MDGs
and how will the global work
to reduce child continue,
and what can Sweden do to
best contribute to this work?
13.15-13.30: Welcome
13.30-13.55: Global Child Health
2015 – the end of the Millennium
Development Goals and the
beginning of the Sustainable
Development Goals. WHO,
PMNCH (Partnership for Maternal,
Newborn and Child Health)
13.55-14.20: Adolescents and
global health post 2015, Russell
Viner, Professor, University College
Hospital and Gt. Ormond St
Hospital, London
Programmet fortsätter på
nästa sida.
LUNCH / UTSTÄLLNINGSBESÖK
NEUROLOGI
PSYKOLOGI
BHV-KURS
NEFROLOGI
VC MÖTE
Medicinsk utredning vid
utvecklingsstörning /
intellektuell
funktionsnedsättning
Ulrika Wester
Oxelgren, Akademiska
barnsjukhuset, Uppsala
Psykologiska
perspektiv vid
pediatriska tillstånd
Barnets tillväxt- en
färdskrivare för fysisk,
psykisk och social hälsa
Lars Gelander, barnläkare
Vardagshypertension
inom pediatriken
Rafael Krmar, Astrid
Lindgrens, sjukhus
Huddinge
Kajsa Åsling Monemi,
Astrid Lindgrens sjukhus,
Huddinge
Verksamhetschefer 13.15-13.45:
möter studierektorer 1. Frågesport hud
in i framtiden
(max 30 deltagare)
Psykologer som arbetar
och forskar inom
pediatrisk verksamhet
presenterar resultat
och erfarenheter
om psykologiska
konsekvenser och
interventioner vid olika
pediatriska tillstånd.
Se programpunkter på
nästa sida.
Vaccinationsprogrammet
och de sjukdomar vi
vaccinerar emot
Ann Sofie Cavefors,
barnhälsovårdsöverläkare
Avslut: 16.00
Workshop Pass 1
2. Kolhydraträkning
(max 30 deltagare)
3. aEEG-tolkning
(max 15 deltagare)
4. Stickteknink, inkl LP
och kärlaccess
(max 15 deltagare)
DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM
Hall A
MÅNDAG - 20 APRIL
13.15-15.00 GLOBAL HÄLSA
Global child health
towards 2030 – The
future in our hands
(ENG)
14.20-14.40: Research for
improved child health in
Uganda – towards 2030
Associate prof. Peter Waiswa,
Makerere University Kampala,
Uganda
BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS
Hall C
Rum 202
Rum 307
Rum 300
NEUROLOGI
PSYKOLOGI
BHV-KURS
Medicinsk utredning vid
utvecklingsstörning /
intellektuell
funktionsnedsättning
Ulrika Wester
Oxelgren, Akademiska
barnsjukhuset, Uppsala
Psykologiska
perspektiv vid
pediatriska tillstånd
Barnets tillväxt- en
färdskrivare för fysisk,
psykisk och social hälsa
Lars Gelander, barnläkare
Psykologer som arbetar
och forskar inom pediatrisk
verksamhet presenterar
resultat och erfarenheter om
psykologiska konsekvenser
och interventioner vid olika
pediatriska tillstånd.
13.15 – 13.45: Psykologiska
kris- och traumareaktioner
i samband med medicinska
tillstånd hos barn. Vad kan
göras i sjukvården för att
minska risken och lindra
effekterna?
Anna Kullman, Lund
14.40-14.55: The first 25
years of The convention of
the Rights of the
child- next steps
Elisabeth Dahlin, Secretary
General, Save the Children
Sweden
Vaccinationsprogrammet
och de sjukdomar vi
vaccinerar emot
Ann Sofie Cavefors,
barnhälsovårdsöverläkare
Rum 503
UPPLAGA 1.0
Rum 403
Workshop
NEFROLOGI
VC MÖTE
Workshop Pass 2
Vardagshypertension
inom pediatriken
Rafael Krmar, Astrid
Lindgrens, sjukhus
Huddinge
Kajsa Åsling Monemi,
Astrid Lindgrens sjukhus,
Huddinge
Verksamhetschefer
möter studierektorer
in i framtiden
14.30-15.00:
1. Frågesport hud
(max 30 deltagare)
Avsvarig:
Eva Berggren
Boström
2. Kolhydraträkning
(max 30 deltagare)
Avslut: 16.00
3. aEEG-tolkning
(max 15 deltagare)
4. Stickteknink, inkl LP
och kärlaccess
(max 15 deltagare)
13.50 – 14.20: Psykisk
utveckling hos barn och
ungdomar med medfödda
hjärtfel
Carmen Ryberg
14.30 – 15.00: Psykologens
roll på barnmedicinsk
mottagning vid obesitas
Marie Olausson, Borås
15.00-15.30
15.30-17.00 GLOBAL HÄLSA
Global child health
towards 2030 – The future
in our hands
(ENG)
NEUROLOGI
Neuroinflammatoriska
tillstånd hos barn
- Var är vi nu?
KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK / POSTERPRESENTATION
PSYKOLOGI
15.30- 16.00: Psykologiska Tillväxt och
aspekter på smärttillståndet Vaccinationsprogram
CRP
Rebecca Nietsche, Jönköping Vaccinationsprogrammet
Moderator: Dr Tobias Alfvén,
Ronny Wickström, Tommy
Sach’s children and youth
16.00 – 16.30: Hur påverkas
hospital and Karolinska
Stödberg, Anna-Karin
anknytning mellan barn
Institute
Horne, Samtliga Astrid
och föräldrar av pediatriska
15.30-15.50: Sweden´s
Lindgrens sjukhus,
tillstånd?” Malin Broberg,
priorities
Karolinska
Göteborgs Universitet
Anders Nordström Swedish
ambassador for Global
16.30-17.00: ”Psykologisk
Health, Ministry of Foreign
Affairs
utveckling hos förskolebarn
som fötts extremt prematurt”
15.50-16.05: Practicing as a
Johanna Månsson Lund
paediatrician in
low-income countries Eugène
Bushayija, Doctors without
borders (MSF) and Åsa
Leufvén , CEFAM
16.05-16.15: Section for
Global Health
Swedish Paediatric Society
16.15-17.00:
Panel discussion with the
presenters
17.00-17.45 ÅRSMÖTE
Delföreningen för
Global Hälsa
BHV-KURS
och de sjukdomar vi
vaccinerar emot
Ann Sofie Cavefors,
barnhälsovårdsöverläkare
Basal Immunologi
Kathy Falkenstein-Hagander,
barnhälsovårdsöverläkare
NEFROLOGI
Njursvikt för
allmänpediatrikern
Tryggve Nevéus, Uppsala
Akademiska Barnsjukhus
Workshop Pass 3
GUIDED IMAGINERY
Minikurs (grundkurs)
15.30-16.00:
1. Frågesport hud
(max 30 deltagare)
Maria Forsner, Med Dr. Leg
ssk, Specialistsjuksköterska
i hälso- och sjukvård för
barn och ungdom, lektor
vid Högskolana Dalarna
2. Kolhydraträkning
(max 30 deltagare)
Guided Imagery (GI),
”vägledd dagdröm” är en
distraktionsteknik med syfte att
hjälpa patienten att fokusera på
en fantiserad händelse istället
för obehag vid sjukdom eller
procedurer. Den kombineras
och inleds med fördel med
en muskelrelaxerande
avspänningsövning. Tekniken
finns sedan länge beskriven
och rekommenderad som ett av
flera inslag i en flerdimensionell
behandlingsstrategi för
smärta hos barn. Forskning
visar att GI kan minska smärta
och oro relaterat till såväl
olika sjukdomstillstånd som
behandlingar och andra
sjukvårdsprocedurer. GI kan
rekommenderas till barn från 6–7
år, vid måttlig smärta och oro
eller som komplement till annan
behandling.
I kursen ingår både teori och
praktiska övningar.
4. Stickteknink, inkl LP
och kärlaccess
(max 15 deltagare)
Avslut: 17.15
3. aEEG-tolkning
(max 15 deltagare)
DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM
Hall A
TISDAG - 21 APRIL - TEMA: FORSKNING
08.30-10.00 NEONATALOGI
Hall C
BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS
Rum 202
GASTROENTEROLOGI ALLERGI
Neonatal kardiologi samt
Uppföljning av högriskbarn
Inflammatorisk
tarmsjukdom (IBD):
- I går, i dag, i morgon
Vad händer med hjärta- och
- Fekalt calprotectin
kärl efter extrem prematuritet? - Tarmflorans roll
Data från EXPRESS-CHARM
studiens 6 ½-års uppföljning
Inflammatorisk
Lilly-Ann Mohlkert och Cecilia tarmsjukdom - förr, nu
Pegelow-Halvorsen
och i framtiden Petter
Malmborg, Överläkare,
Nationellt
Stockholm
uppföljningsprogram av
neonatala riskbarn
Fekalt calprotectin Katarina Strand-Brodd
från forskning till klinisk
nytta
Ulrika Fagerberg,
Överläkare, Västerås
Rum 307
Rum 300
Rum 503
BHV-KURS
FORSKNING
RIKSFÖRENINGEN FÖR BARNSJUKSKÖTERSKOR
08.30-09.00:
Samarbete mellan
akademi, sjukvård och
industri är vägen till nya
och effektiva läkemedel.
Anders Ekblom
Barnsjuksköterskans roll i framtidens
hälso- och sjukvård
Nötallergi och
Dag 2: Introduktion
komponentdiagnostik
Susanne Glaumann,
St-läkare, med
dr, Sachsska
Barnsjukhuset
Nya nationella
riktlinjer för astma
hos barn
Gunilla Hedlin,
Barnallergolog,
Professor, ALB
ESSENCE i förskoleåldern
Elisabteh Fernell,
barnneurolog
Vad händer hos logoped om
utfall i språkbedömning på
Senior rådgivare och
barnavårdcentral i tidig ålder? styrelseledamot med
Eva Sanberg, logoped
lång erfarenhet inom
läkemedelsindustrin.
Neuropsykiatrisk utredning i Anders Ekblom är
förskoleåldern,
docent, legitimerad
Emma Högberg, psykolog
läkare med
specialistkompetens
inom anestesi och
intensivvård samt
tandläkare.
09.00-10.00: Muntliga
presentationer (abstrakt)
Vilken roll har
tarmfloran? Robert
Saalman, Överläkare,
Docent, Göteborg
10.00-10.30
10.30-12.00 NEONATALOGI
GASTROENTEROLOGI BPD
Neonatal sepsis
Nya europeiska och
svenska riktlinjer
Prevention av neonatal sepsis
Andreas Ohlin, Verksamhetschef,
kring diagnostik
Barn och Ungdomskliniken,
och behandling
Universitetssjukhuset Örebro
av pediatrisk
Frekvent orsak till neonatal sepsis inflammatorisk
Erik Normann, Överläkare, med
dr. Verksamhetschef Neonatologi, tarmsjukdom
Akademiska barnsjukhuset Uppsala Ulrika L. Fagerberg
Petter Malmborg,
Hur hanterar vi upptäckt av
Överläkare Västerås/
multiresistenta bakterier på neo
avd?
Stockholm
Eva Melander, Enhetschef,
medicinskt ansvarig, Vårdhygien,
Område smittskydd och
vårdhygien, Region Skåne,
Ordförande Strama Skåne
IBD-behandling i
framtiden
KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK / POSTERPRESENTATION
BPD- uppföljning
och behandling
Petra Um Bergström,
specialistläkare,
Sachsska
Barnsjukhuset
Pneumonihandläggning av
svåra fall
Sten Erik Bergström,
barnallergolog, med
dr, ALB
Hur ser framtiden ut för Barnsjuksköterskan? Hur synliggörs
behovet av Barnsjuksköterskor inom sjukvården, vilka
förväntningar har familjerna och barnen, är dagens utbildning
optimal, ger den rätt kunskaper?
Aina Willman, professor och ordförande i Svensk
Sjuksköterskeförening
Barnsjuksköterskans framtid är ljus?? Frågan är om dagens ekonomiska ramar
tillåter både en god vårdkvalitet och en god arbetsmiljö med möjlighet till
kompetensutveckling. Framtiden finns i våra egna händer. Vi vill erbjuda
reflektion och konstruktiva lösningar, kom och bidra med dina erfarenheter.
Vi hör larm via massmedia om att det fattas specialistsjuksköterskor inom
barnsjukvården. Följden blir ofta färre vårdplatser, hög arbetsbelastningen
och hotad vårdkvalitet. Det är nu hög tid att hitta konstruktiva lösningar.
Under årets Barnvecka har RfB samlat olika röster som alla kan bidra med sitt
perspektiv. Vårt mål med en paneldebatt är att synliggöra såväl hinder för
som möjligheter till en positiv utveckling. Vilken betydelse har resurser och
prioriteringar? Vilken betydelse har utbildningen? Det finns mycket som talar
för att det finns ett starkt samband mellan en god vårdkvalitet och en god
arbetsmiljö med möjlighet till kompetensutveckling, men hur når vi dit?
I år firar Riksföreningen för Barnsjuksköterskor 40-år som förening.
Föreningens viktigaste uppgift under dessa år har varit arbetet med
att bevaka och främja den professionella utvecklingen av yrket. I detta
arbete ingår såväl ett nationellt som ett internationellt engagemang. Det
nationella arbetet består i första hand av att förmedla ny kunskap via vår
tidning Barnbladet och konferenser samt att stödja vårdutveckling via våra
stipendier. I år har vi glädjen att införa ett nytt Jubileumsstipendium till bästa
avhandling inom pediatrisk omvårdnad. Vi vill på detta sätt tydliggöra en
stark utvecklingen inom omvårdnaden men även uppmuntra till ytterligare
framsteg.
Annica Örtenstrand, Ordförande Riksföreningen för Barnsjuksköterskor.
BHV-KURS
LILLA ERSTA
Med utgångspunkt från hur
hjärnan utvecklas under
barn- och ungdomsåren
presenteras normal och
avvikande utveckling
Karin Ahlberg, barnneurolog
Hur bygger vi framtidens Debatt
palliativ vård för barn och
ungdomar i Sverige?
Den motoriska utvecklingen
belyses av sjukgymnast
Jenny Weibull, sjukgymnast
Karin Bäckdahl, Barnläkare/
Överläkare Lilla Erstagården
Utvecklingsavvikelser
diskuteras och exemplifieras
med fallbeskrivningar
från neuropediaterns och
sjukgymnastens perspektiv
Karin Ahlberg, Jenny Weibull
-Hospice
-Hemmet
-Sjukhuset
RIKSFÖRENINGEN FÖR BARNSJUKSKÖTERSKOR
Inbjudna debattdeltagare som bidrar med olika perspektiv
(barnens, familjernas, utbildningen, klinisk verksamhet och
politiska aspekter)
Christina Lindström, Bitr.,
Vårdchef/Barnsjuksköterska
Lilla Erstagården
Andor Wagner Barnläkare/
Överläkare SABH
Susanne Schultz
Barnsjuksköterska
Eva Turup
Konsultsjuksköterska
för barn med cancer
Akademiska Barnsjukhuset
Medverkande:
Lilly-Ann Mohlkert: doktorand,
biomedicinsk analytiker,
barnkardiologisektionen, Sachsska
barn- och ungdomssjukhuset
Ann-Kristin Björklund
Konsultsjuksköterska för
barn med hjärntumör
Akademiska Barnsjukhuset
Cecilia Pegelow-Halvorsen:
överläkare, PhD, neonatal-kardiologi
sektionerna, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset
Katarina Strand-Brodd: Barnläkare,
PhD, Medicinskt ledningsansvarig
neonatolog, Barn- och
ungdomskliniken Sörmland
12.00-13.00
LUNCH / UTSTÄLLNINGSBESÖK
UPPLAGA 1.0
ST-LUNCH BLU
ÅRSMÖTE ACTA
PAEDIATRICA
Workshop
DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM
Hall A
BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS
UPPLAGA 1.0
Hall C
Rum 202
Rum 307
Rum 300
Rum 503
Workshop
GENETIK
NUTRITION
BHV-KURS
FORSKNING
GLOBAL HÄLSA
Workshop Pass 1
Nutritionsscreening av
barn på sjukhus
Torbjörn Lindh,
Överläkare, Docent, Umeå
Universitetssjukhus
När blir normal utveckling
onormal?
Palliativa vården för barn
Ulrika Kreichbergs,
RN, Professor in palliative
care for children and youth
Minikurs
Neonatologi och
Nutrition i ett globalt
perspektiv
13.50-14.20:
1. HLR-barn
(max 15 deltagare)
TISDAG - 21 APRIL - TEMA: FORSKNING
13.00-13.45 PLENUM
Forskning i framtiden
De nya överlevarna och
hundraåringen som försvann
Jan Andersson
13.50-14.45 KULTURMÖTEN
Vad är rätt och vad är fel?
Den nya genetiken vid
medfödda metabola
sjukdomar
Hur påverkas attityder och
Professor/överläkare Anna
bemötande i vården av
familjens kulturella bakgrund? Wedell, Verksamhetschef
för Centrum för
Anita Berlin, med dr,
Universitetsadjunkt, Karolinska medfödda metabola
sjukdomar vid Karolinska
Institutet
Universitetssjukhuset.
Ersta Sköndal, University
College and Ersta Hospital
Palliative Research Centre
Introduktion, Översikt över
ämnet
Tobias Alfvén, Thomas Brune
Neonatolog i ett globalt
perspektiv
Thomas Brune, Nicolas
Pejovic, Susanne Höök
Nutrition ur ett globalt
perspektiv
Sahar Najar
14.45-15.30
15.30-17.00 RfS.s JUBILEUMSPRIS
Till bästa avhandling under
2013-2014
Från det enkla till det
svåra- Skallassymetri,
Neurokirurgi och
Kraniofacialkirurgi
KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK / POSTERPRESENTATION
Teamarbete kring
små barn med svåra
uppfödningsproblem
Workshop Pass 2
2. Spirometritolkning
(max 30 deltagare)
3. Energiberäkningar
barn och ungdomar
(max 30 deltagare)
4. Pediatrisk EKG-tolkning
(max 30 deltagare)
GLOBAL HÄLSA
Workshop Pass 3
Fortsättning
Forskning inom den
palliativa vården för barn
Fortsättning
Minikurs
15.30-16.00:
1. HLR-barn
(max 15 deltagare)
Ulrika Kreichbergs, Professor
2. Spirometritolkning
(max 30 deltagare)
3. Energiberäkningar
barn och ungdomar
(max 30 deltagare)
4. Pediatrisk EKG-tolkning
(max 30 deltagare)
Kirurgi vid kraniosynostos
Lars Kölby
Riksföreningen för BSSK
14.25-14.55:
1. HLR-barn
(max 15 deltagare)
NÄTVERKSTRÄFF
Hjälmbehandling vid
plagiocepali
Bengt Gustavsson
ÅRSMÖTE
4. Pediatrisk EKG-tolkning
(max 30 deltagare)
Praktiska övningar i
smågrupper, ABCDE i global
Neonatologi och Nutrition
A) Att säkerställa god
ventilation under
återupplivning av nyfödda
med små resurser
B) Att mäta hjärtfrekvens
under återupplivning av
nyfödda med LifeTap, en ny
mobil-app
C) Intra-osseösa infarter med
små resurser
D) Hud-mot-hud i praktiken
E) Nutrition med små
Neurokirurgi
16.45-17.00: Utdelning av pris Bengt Gustavsson
17.00-17.45
3. Energiberäkningar
barn och ungdomar
(max 30 deltagare)
BHV-KURS
Sachska Barn och
Moderator: Evalotte Mörelius, Lägesbetingad skallassymetri ungdomssjukhuset
Barnsjuksköterska, docent
sjukgymnast
15.30-16.45: Presentationer
av nominerade avhandlingar
inom omvårdnad
2. Spirometritolkning
(max 30 deltagare)
ÅRSMÖTE BLU
ÅRSMÖTE
ÅRSMÖTE
STYRELSEMÖTE
BLF:s Sektion
Barngastroenterologi,
hepatologi och nutrition
(SPGHN)
HÖV-MÖTE
Delföreningen för
Global Hälsa
DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM
Hall A
Hall C
ONSDAG - 22 APRIL - TEMA: UNGDOMSMEDICIN
08.30-10.00 ETIK
BARNHÄLSOVÅRDEN
Prioriteringar i
Att främja små barns hälsa
vården
Att gå till barnavårdscentralen gör så gott som alla nyblivna föräldrar
Niklas Juth,
i Sverige. Folkhälsan har förbättrats men skillnader kvarstår och de
Associate
grundläggs tidigt. Barnhälsovårdens metoder, utbud och tillgänglighet
varierar och vissa grupper får inte del av förebyggande insatser.
Professor
gav 2014 ut Vägledning för barnhälsovården med
Stockholm Centre Socialstyrelsen
syfte att ge kunskap och handläggningsstöd för att erbjuda en mer
for Healthcare
jämlik barnhälsovård till alla barn i Sverige . Samtidigt presenterade
professionen ett nytt nationellt barnhälsovårdsprogram. Det betonar
Ethics (CHE),
vikten av att varje barn erbjuds ett universellt program och vid behov
LIME | Karolinska riktade insatser.
Symposiet belyser intentionerna med det nya
Institutet
BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS
UPPLAGA 1.0
Rum 202
Rum 307
Rum 300
BARNKARDIOLOGI
Svensk Barnsmärtaförening Aktuellt från Svensk Barnsmärtförening
UNGDOMSMEDICIN
Minikurs
Från fostercirkulation
till komplexa hjärtfel
Funktionsstörningar och organiska förändringar vid psykosomatiska besvär
Den långvariga negativa stressen på verkar hjärnan, muskler, hormoner och nociception och
kan orsaka återkommande smärta. Aktuell forskning om detta kommer att presenteras.
Gösta Alfvén, Docent Karolinska Institutet specialist i barn och smärtbehandling
Kraschkurs
Det finns inga
hopplösa patienter
(max 30 deltagare)
08.30-09.00: Fetal
cirkulation och neonatal
cirkulationsomställning.
PDA hos fullgångna.
Solveig Harling,
barnkardiolog,
Halmstad
Kartläggning av och intervention vid psykosomatisk smärta hos ungdom.
Ett skolprojekt.
Det övergripande syftet med föreliggande projekt är att studera skolsköterskans funktion som
stöd för ungdomar som riskerar att inte delta i sin utbildning på grund av psykosomatisk smärta
samt utifrån detta utforma och utvärdera personcentrerade samtal som ett verktyg för att
identifiera och stödja individer som riskerar att inte delta fullt ut i sina studier. Projektet kommer
dels genom intervjuer att beskriva skolsköterskors erfarenheter av hantering av psykosomatisk
smärta. Dels genom intervjuer att beskriva skolungdomars erfarenheter av skolsköterskans
stöd i deras hantering av psykosomatisk smärta. I detta projekt har vi valt att enbart studera
barnhälsovårdsprogrammet. Kunskapen om samspel och anknytning
psykosomatisk smärta som innebär att personer upplever en upprepad eller ihållande
diskuteras och hur den kan omvandlas till preventiva insatser för att
smärta som hindrar dem från ett normalt fungerande. Psykosomatisk smärta är per definition
förebygga psykisk ohälsa hos små barn. Förstärkta hembesöksprogram
09.00-10.00: Vanliga
symtom på negativ stress. Den primära vetenskapliga utmaningen för projektet är att utveckla
har prövats i Vänersborg och Rinkeby och givit intressanta resultat.
I Stockholmsområdet har man sedan mars 2014 fått erfarenheter av
hjärtfel: Shuntvitier och kunskap om hur en insats från skolsköterskan kan vara hälsobringande för personer som har
psykosomatisk smärta. Under barnveckan kommer vi att presentera preliminära resultat från
hur små barns hälsa påverkas av rotavirusvaccination. Sista delen av
dess behandling.
detta projekt som är en del av verksamheten inom Centrum för personcentrerad vård vid
symposiet handlar om barn i familjer med missbruk. Vi får en överblick
Göteborgs universitet, GPCC.
Peter Munkhammar,
över hur barn har det i familjer med alkohol och drogproblematik och
Stefan Nilsson, GPCC Centrum för personcentrerad vård, institutionen för vårdvetenskap och
hur det påverkar deras liv nu och framöver. Vad kan barnhälsovården
barnkardiolog,Lund/
hälsa, Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås
göra? Resultat presenteras från Rosenlunds barnhälsovårdsteam, en
Malmö
Maria Sjöborg-Alpman,
barnkardiolog,
08.30- 09:00: Nya barnhälsovårdsprogrammet – varför, vad,
Stockholm/Uppsala
hur och när? Margaretha Magnusson, Margareta Blennow,
nyöppnad specialist-BVC, som vänder sig till nyfödda barn med mödrar
som har beroendeproblematik.
Johanna Tell
09.00-09.30: Samspel, anknytning och barns välbefinnande
–(nya kapitlet i RHB)
Toni Reuter, Malin Bergström
Att träffa ungdomar i
vården är en stor utmaning
och ofta en spännande
uppgift. Vi vill med denna
kurs öka din förståelse för
ungdomars utveckling
och ge dig verktyg och
tips på hur du kan bemöta
och hjälpa ungdomar
i vården. Vi kommer
gå igenom hjärnans
exceptionella utveckling
under puberteten och
belysa dess effekter på
Hur tar vi hand om barns smärta? Rapport från Smärtenheten, barnkliniken, Linköpings
Universitetssjukhus.
den bio-psyko-sociala
För ca 14 år sedan startades ett arbete om att omhändertagandet av barn och ungdomar med
utvecklingen. Att få till en
smärtproblematik skulle förbättras. Det var starten till att en Barnsmärtenhet byggdes upp.
Föreläsningen kommer att handla om hur vi kan ta hand om barn med både akut som långvarig anamnes från en ungdom
smärta. Hur vårdtiderna har reducerats genom en individbaserad smärtbehandling.
som sitter tyst med luvan
Karin Berg, Anestesi- och smärtsjuksköterska,Barnsmärtenheten, Universitetssjukhuset i
uppfälld är en utmaning.
Linköping.
09.30-10.00: Vad betyder hembesök för barns hälsa?
Förstärkt hembesök i Vänersborg Per Möllborg,
Rinkebyprojektet Åsa Heimer
10.00-10.30
10.30-12.00 TINTINS HÄLSA
Jonas Ludvigsson
Avslut: 11.15
BARNHÄLSOVÅRDEN
KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK / POSTERPRESENTATION
BARNKARDIOLOGI
KBT
Hur främja små barns hälsa?
Minikurs
10.30-10.45: Rotavirusvaccination – erfarenheter från 10.30-11.15: Vanliga
Sverige
hjärtfel: Stenosvitier.
Lina Schollin Ask
Cecilia Olofsson,
barnkardiolog,
Sundsvall
10.45-11.30: Alkohol och droger – påverkan på
foster och barn. Vad kan vi göra?
Ihsan Sarman, Lotta Lindfors
11.15-12.00: Vanliga
hjärtfel: Komplexa
11.30-12.00: Vad påverkar språkutvecklingen?
tvåkammarhjärtan.
Hugo Lagercrantz och/eller Laleh Nayeb, Anna Sarkadi Håkan Wåhlander,
barnkardiolog,
Göteborg
Minikurs
Kraschkurs i KBT för barnläkare- Möjligheter och begränsningar för KBT i
somatisk barnsjukvård samt praktiska tips
Brjánn Ljótsson, Marianne Bonnert och Maria Lalouni
Moderator: Ola Olén
1) Vad är KBT? Definition och kort om grunderna. Beteendeanalys och förstärkningsprinciper.
2) KBT för somatiska tillstånd – hur fungerar det? Vad är gjort för vuxna och vad är gjort för
barn?
3) Stress, sömn, kost som orsak (problematisering)
4) Rädsla, oro och smärta – hur hänger det ihop? En förklaringsmodell för behandling av
funktionell magsmärta.
5) Provoking symptoms to reduce symptoms – exponering för IBS.
6) Exponering som behandling för andra somatiska tillstånd– möjligheter och begränsningar.
7) Föräldrars roll: Hur förälderns beteende kan påverka barnets upplevelse.
8) Barnläkarens roll: Trygga – validera - exponera (KBT på 15 minuter).
9) När 15 minuter inte räcker: Internetbehandlingar – hur går de till?
10) Kort presentation av avslutade och pågående studier för funktionell buksmärta hos barn
och ungdomar.
UNGDOMSMEDICIN
Kraschkurs
Fortsättning
Under dagen kommer vi
att ge förslag på hur man
kan gå till väga med hjälp
av beprövade verktyg
och förhållningssätt.
Compliance är ofta inte
den bästa i tonåren och
vi kommer diskutera
kring hur man kan nå
bättre resultat. Vi kommer
även att försöka räta
ut en del frågetecken
kring tystnadsplikt, som
är en fråga som väcker
många känslor hos både
vårdgivare, patienter
och föräldrar. Vad är det
egentligen som gäller, vad
säger våra lagar? Vidare
kommer vi att diskutera
kring hur man förbereder
ungdomar med kronisk
sjukdom på överföring till
DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM
Hall A
Hall C
BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS
Rum 202
ONSDAG - 22 APRIL - TEMA: UNGDOMSMEDICIN
12.00-13.00
13.00-14.00 PLENUM
ÅRSMÖTE
Rolf Zetterström pris
14.00-14.45 BARNREUMATOLOGI
Rum 307
BARNHÄLSOVÅRDEN
14.45-15.30
Workshop
LUNCH / UTSTÄLLNINGSBESÖK
BARNKARDIOLOGI
STROKE HOS BARN
UNGDOMSMEDICIN
Workshop Pass 1
Från gen, till foster, till barn
med syndrom
Ett ändrat synsätt och
omhändertagande
Kraschkurs
Fortsättning
Ärftliga hjärtsjukdomar
Eva Rudd, klinisk genetiker
Gunnar Sjöberg, barnkardiolog
Stockholm/Uppsala
Barnstroke är ett allvarligt tillstånd
som i rapporterade fallserier
har en mortalitet kring 5-10%,
en hög förekomst av recidiv
och bestående morbiditet.
Majoriteten av överlevare
har neurologiska sequele.
Dröjsmål både hos föräldrar och
vårdgivare till diagnos är vanligt
och utgör en viktigt faktor som
kan påverkas genom insatser.
Behandlingsrekommendationer
finns nyligen framtagna i nationella
riktlinjer för handläggning vid såväl
ischemisk som blödningsstroke
hos barn (Barnstrokegruppen,
Svensk Neuropediatrisk förening).
Nya akuta behandlingsalternativ
har hos vuxna införts med
framgång. För barn med stroke
förefaller tillämpningen vara högst
varierande och bör utvärderas.
Riskfaktorer hos barn särskiljer sig
avsevärt från vuxna. Identifiering
av dessa kan ge möjlighet till en
riskstratifiering med betydelse
för behandling inklusive
sekundärprofylax.
14.05-14.35:
1. Procedurträning på nyfödda
(max 12 deltagare)
KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK / POSTERPRESENTATION
15.30-17.00 BARNREUMATOLOGI
Fortsättning
TEATER AVVIK
”Meg og mamma”
Start: 16.00
BARNKARDIOLOGI
GUIDED IMAGINARY
Från gen, till foster, till barn
med syndrom
Minikurs (fortsättningskurs)
15.30-16.15: Fosterkardiologin
betydelse för barn med
medfödda hjärtfel, nu och i
framtiden.
Gunnar Bergman, barnkardiolog
Stockholm/Uppsala
En pjäs om Rikard och hans mor.
Det handlar om att växa upp, om
kärleken mellan mor och son, om
alkoholens makt och om att vara 16.15-17.00: Syndrom och
på häktet på The Rolling Stones. hjärtsjukdom.
Ulf Ergander, barnkardiolog,
Stockholm/Uppsala
Text och regi: Lars Vik
BLF
Rum 300
KARDIOLOGISEKTIONEN
Start: 12.00
BLF’s ARBETSGRUPP
Fallbaserade presentationer
kring biologiska läkemedel till
barn med reumatisk sjukdom
Medlemmar i Svensk
Barnreumatologisk förening
17.00-17.45 ÅRSMÖTE
UPPLAGA 1.0
2. Film om avledning/distraktion
(maxl30 deltagare)
3. Inhalationsteknik inkl Optiflow
(max 15 deltagare)
Workshop Pass 2
Workshop
Pass 2
14.40-15.10:
1. Procedurträning på nyfödda
14.40-15.10:
(max 12 deltagare)
1. Procedurträning på nyfödda
(max
12om
deltagare)
2. Film
avledning/distraktion
2.
Film
om
avledning/distrak(maxl30 deltagare)
tion
(maxl30
deltagare) inkl Op3. Inhalationsteknik
tiflow
3.
Inhalationsteknik
(max
15 deltagare) inkl Optiflow
(max 15 deltagare)
UNGDOMSMEDICIN
Kraschkurs
Fortsättning
Vägledd dagdröm
Maria Forsner, Med Dr. Leg ssk,
Specialistsjuksköterska i hälso- och
sjukvård för barn och ungdom,
lektor vid Högskolana Dalarna
I kursen ingår både teori och
praktiska övningar.
Workshop Pass 3
15.40-16.10:
1. Procedurträning på nyfödda
(max 12 deltagare)
2. Film om avledning/
distraktion
(maxl30 deltagare)
3. Inhalationsteknik inkl
Optiflow
(max 15 deltagare)
DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM
Hall A
BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS
Hall C
TORSDAG - 23 APRIL - TEMA: VÅRDEN I FRAMTIDEN
08.30-10.00 ENDOKRINOLOGI
BARN OCH LÄKEMEDEL
BLF’s sektion, Endokrinologi och
diabetes
Ketoacidos – hur ska du göra?
Interaktivt seminarium
08.30 – 09.10: Praktisk handläggning
av diabetes ketoacidos hos barn och
ungdomar. En uppdatering inför nya
upplagan av Akut Pediatrik.
Ragnar Hanås, Stefan Särnblad
Bensträckare
Rum 307
BARNINFEKTIONER
FORSKNING
Nationell samling kring barn och
läkemedel
Läkemedel för barn. Vad är på gång?
Medverkande: Medlemmar ut
Intresseföreningen för barn och
läkemedel, BLF. Interimsstyrelsen för BLF
intresseförening för barn och läkemedel.
Vi sätter fokus på det svenska
barnvaccinationsprogrammet för
att belysa denna viktiga aspekt
av förebyggande barnsjukvård.
Vaccinationsprogrammet är under
ständig utveckling vilket ökar behovet
av att alla barnläkare är informerade
och engagerade för att kunna ge barn
Barn har samma rätt som vuxna att få del av
ny läkemedelskunskap och nya läkemedel. En och föräldrar god information. Vi ser
stor andel läkemedel saknar dokumentation
dessutom ett ökat behov av kunskap kring
hos barn och ges ”off-label”, särskilt till de
vaccinationer av särskilda grupper inom
allra yngsta barnen. Det har USA och EU tagit
pediatriken samt hur vi ska kommunicera
fasta på genom ny lagstiftning som gynnar
utveckling av läkemedel och terapier för barn. vaccination med föräldrar.
I Sverige liksom i de övriga nordiska länderna
bildas nu nätverk av barnläkare, farmakologer
09.20- 10.00: Vad gör du när S-Na inte och andra specialister, som ska bilda plattform
för studier och utveckling av läkemedel till
stiger och S-K är fortsatt lågt? S-Fosfat
barn. Genom ett nordiskt samarbete breddas
- borde du kontrollera det? Blodtrycket rekryteringsbasen och möjligheten att
stiger, pulsen sjunker och barnet klagar genomföra kliniska studier och prövningar på
Klinisk forskning är en också en viktig
på huvudvärk - vad gör du nu? Interaktivt barn.
del i utveckling av kunskaperna kring barn och
fallseminarium.
läkemedel.
I Stockholm har en elektronisk
Ragnar Hanås, Stefan Särnblad
läkemedelsanvisning, som länkats till den
elektroniska journalen, dramatiskt minskat
riskerna med förskrivning av läkemedel till
barn. Symposiet ska på olika sätt belysa säker
läkemedelsanvändning, ge exempel på aktuell
läkemedelsforskning som stöds av VR och
EU och beskriva det nätverk som byggs upp i
Sverige. Under symposiet kommer det första
årsmötet i ”Svenska Barnläkarföreningens
Intresseförening för Barn och Läkemedel” att
äga rum.
10.00-10.30
Workshop
08.30-09.00: Att kombinera klinik,
forskning och undervisning- går det?
Professor Catarina Almqvist Malmros,
Karolinska Institutet och Astrid Lindgrens
barnsjukhus, Solna
09.00-10.00: Muntliga presentationer
Dagen arrangeras av den nybildade
arbetsgruppen inom BLF för vaccinfrågor
med medlemmar från HÖV-sektionen
och sektionen för pediatriska infektioner.
Välkomna!
Vaccinationsimmunologi för barnläkare
Marta Granström, professor, Karolinska
Institutet
KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK / POSTERPRESENTATION
10.30-12.00 ONKOLOGI
ASYLSJUKVÅRD
Kan fertiliteten bevaras hos barn som Asylsökande barn med
ska genomgå cancerbehandling?
uppgivenhetssyndrom
Föredraget sker i samarbete med BLFs
delförening, Pediatrisk hematologi och
onkologi, PHO
Introduktion
Anders Hjern
- Hur ser ser patientgruppen och vården
Samprogram med BLF s delföreningar
ut idag?
för barnendokrinologi och barnonkologi. Erfarenheter från Vårdkedjan Sachsska/
Fertilitetsbefrämjande åtgärder
BUP samt tankar om utveckling/forskning
inför onkologisk behandling
med ökad risk för infertilitet, tex
vanlig cytostatikabehandling och
stamcellstransplantation.
Birgit Borgström (barnendokrinolog),
Cecila Petersen (barnonkolog)
12.00-13.00
Rum 202
UPPLAGA 1.0
BARNINFEKTIONER
ST
Workshop
10.30-11.15: Vaccinuppföljning
på Folkhälsomyndigheten – vad är
uppdraget och hur jobbar vi?
Ingrid Uhnoo, överläkare och
programchef, enheten för vaccin och
register, Folkhälsomyndigheten
Bedömning av ST-läkarens kompetenshur och varför?
Ulrika Uddenfeldt Wort, barnneurolog
och övergripande ST-studierektor, Skånes
Universitetssjukhus
Jonas Nordquist, medicinsk pedagog, STledningen Karolinska Universitetssjukhuset
/ Institutionen för medicine (Huddinge),
Karolinska Institutet
Det svåra samtalet
(max 20 deltagare)
Helena Thulin, Anders Dahlström,
Olle Bjerin
11.15-12.00: Vaccination av medicinska
riskbarn- vem gör vad?
Anna Nilsson, överläkare, Astrid
Lindgrens barnsjukhus, Bernice
Aronsson, överläkare, Sachsska
Barn- och Ungdomssjukhuset och
Folkhälsomyndigheten
LUNCH / UTSTÄLLNINGSBESÖK
DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM
Hall A
BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS
UPPLAGA 1.0
Hall C
Rum 202
Rum 307
AKUTSJUKVÅRD
VACCINATIONER I FRAMTIDEN
DEN UPPKOPPLADE HJÄRNAN
TORSDAG - 23 APRIL - TEMA: VÅRDEN I FRAMTIDEN
13.00-13.45 PLENUM
När vården blir digital - Internet-revolutionen och
framtidens sjukvård
Bo Dahlbom
Med Internet kan vården äntligen bli en tjänst, ett stöd i tillvaron, och
inte bara en plats du måste uppsöka när det gått illa. Med Internet kan
vården inriktas mot ”säker drift” snarare än reparationer. Den kan bli
en trygghetsfaktor snarare än ett orosmoment, inte minst för barn och
föräldrar. Men varför går utvecklingen så långsamt?
Bo Dahlbom är en känd debattör och föreläsare om Internets
betydelse som samhällsförändrare. Han är professor vid ITuniversitetet i Göteborg, forskningschef vid Sustainable
Innovation, styrelseordförande i Aktivering, ledamot av Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademien, och mångårig rådgivare till regeringen
i IT-politiska frågor.
13.50-14.45 BARNFETMA
Barnfetmaepidemiologi och fetmarelaterad co-morbiditet
Hur mår unga vuxna som har haft fetma i barndomen?
Pernilla Danielsson Barnsjuksköterska, Med Dr
Hur viktiga är riskmarkörer för co-morbiditet för sjukligheten
som ung vuxen.
Emilia Hagman Nutritionist, doktorand
14.45-15.30
Framtidens Barnakutmottagning- en plats
för utveckling och nytänkande!
Hur kommunicerar vi kring vaccinationer?
Robb Butler, Programme Manager,
Vaccine-preventable Diseases &
Akutläkare för barn-Internationell och
Immunization, Division of Communicable
nationella erfarenheter av barnakutläkare Diseases, Health Security & Environment
och teamarbete.
WHO Europe
Inriktning på yngre barn
Hugo Lagercrantz
Under ungdomsåren sker inte bara en
pubertetsutveckling utan även hjärnan
genomgår en markant omstrukturering.
Detta påverkar den bio-psyko-social-sexuella
utvecklingen. Vi försöker att belysa denna
utveckling för ”vanliga” tonåringar men också
ur neuropsykiatrisk aspekt. Vi kommer att ha en
klinisk pediatrisk inriktning med flera exempel
från vardagen.
KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK / POSTERPRESENTATION
15.30-17.00 BARNFETMA
Hypertoniprevalens och hypertonibehandling vid
barnfetma
Diskussion: Hur aktivt ska vi behandla riskmarkörer för framtida
sjuklighet
Tidig barnfetmabehandling
Preliminära resultat från Mer och Mindre, en familjebaserad
behandlingsstudie för barn 4-6 år gamla i stockholm.
Paulina Nowicka, dietist, docent
Resultat från en familjebaserad behandlingsstudie för 4-6 år
gamla barn i Skåne.
Jenny Önnerfält, barnläkare, doktorand
Diskussion: Ska vi tidigarelägga behandling av barnfetma?
Sen barnfetmabehandling
Fetmakirurgi för tonåringar: Femårs resultat från AMOS, en
nationell kontrollerad studie av gastric bypass för ungdomar
13-18 år gamla.
Claude Marcus barnläkare, professor
Diskussion: Ska fetmakirurgi ingå i behandlingsarsenalen för
ungdomar och, i så fall, från vilken ålder?
AKUTSJUKVÅRD
VACCINATIONER I FRAMTIDEN
Smärtlindring och sedering inom
barnakutsjukvården. Hur kan detta göras
på ett säkert och barnanpassat sätt?
Heta frågor om barnvaccinationer – fokus
på kikhosta, HPV, Rota
I HUVUDET PÅ EN TONÅRING
Att försöka förstå psykosomatiska
och neuropsykiatriska problem under
ungdomsåren
Laslo Erdes, barn- och ungdomsläkare,
Paneldiskussion med experter
konsultläkare barnpsykiatrin Skene
Moderatorer: Leif Ekholm,
Erik Belfrage, barn- och ungdomsläkare,
Barnhälsovårdsöverläkare, Örebro/Margareta Stockholm
Blennow, Barnhälsovårdsöverläkare, Sydöstra
Stockholm

Similar documents