Detaljeratprogram 1.0.indd

Transcription

Detaljeratprogram 1.0.indd
DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM
Hall A
MÅNDAG - 20 APRIL
09.00-10.00
Hall C
BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS
Rum 202
REGISTRERING / KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK
REGISTRERING / KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK
Rwandas
hälsominister
Dr Binagwaho, Rwanda
13.30-13.55: Global Child Health
2015 – the end of the Millennium
Development Goals and the
beginning of the Sustainable
Development Goals. WHO,
PMNCH (Partnership for Maternal,
Newborn and Child Health)
13.55-14.20: Adolescents and
global health post 2015, Russell
Viner, Professor, University College
Hospital and Gt. Ormond St
Hospital, London
Programmet fortsätter på nästa
sida.
En introduktion i varför vi tar hand om
friska barn med fokus på barnhälsovårdens
nationella program som inkluderar
bland annat barnets kroppliga tillväxt,
vaccinationer, och psykomotoriska
utveckling samt möjligheten att tidigt
upptäcka neuropsykiatrisk avvikelse.
REGISTRERING / KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK
Johanna Tell, distriktssköterska/
barnhälsovårdssamordnare, Karlskrona
10.40-12.00: Det ålderrelaterade programmet
Margareta Blennow, barnhälsovårdsöverläkare,
Stockholm
12.00-13.15
13.15-13.30: Welcome
REGISTRERING / KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK
10.05-10.40: Att skapa ett hälsofrämjande
möte
Antonia Reuter , psykolog, Göteborg
11.15-12.00 Paneldebatt
At the end of 2015 the Millennium
Development Goals (MDG) have
their end date. Under-five mortality
has fallen by half since 1990, but
still 6.3 million children die before
their fifth birthday. What will
replace the MDGs and how will
the global work to reduce child
continue, and what can Sweden do
to best contribute to this work?
Workshop
09.55-10.05: Bensträckare
Agnes Binagwaho är
barnläkare, neonatolog och
forskare vid Department of
Global Health and Social
Medicine, Harvard Medical
School, Boston. Hon är även
specialist i akut pediatrik.
Moderator: Dr Tobias Alfvén,
Sach’s children and youth hospital
and Karolinska Institute
BHV KURS – en introduktion
Rum 503 Rum 403
09.20-09.55: Barnhälsovårdens nationella
program Antonia Reuter, MargaretaBlennow
10.15-11.15 PLENUM
Global child health
towards 2030 – The future
in our hands
(ENG)
Rum 300
09.00-09.20: Varför tar vi hand om friska barn?
Margaretha Magnusson, barnsjuksköterska/
vårdutvecklare, Uppsala
10.00-10.15 Invigning
13.15-15.00 GLOBAL HÄLSA
Rum 307
UPPLAGA 1.3
LUNCH / UTSTÄLLNINGSBESÖK
NEUROLOGI
PSYKOLOGI
Medicinsk utredning vid
utvecklingsstörning /
intellektuell
funktionsnedsättning
Ulrika Wester
Oxelgren, Akademiska
barnsjukhuset, Uppsala
Psykologiska
Barnets tillväxt- en färdskrivare för
perspektiv vid
fysisk, psykisk och social hälsa
pediatriska tillstånd Lars Gelander, barnläkare, chefsläkare
och verksamhetschef på Barn och
Psykologer som
ungdomsverksamheterna, Angereds
arbetar och forskar
närsjukhus, Göteborg
inom pediatrisk
verksamhet
Vaccinationsprogrammet och de sjukdomar
presenterar resultat vi vaccinerar emot
och erfarenheter
Ann Sofie Cavefors,
om psykologiska
Barnhälsovårdsöverläkare, Göteborg och
konsekvenser och
södra Bohuslän
interventioner vid
olika pediatriska
tillstånd.
Se programpunkter
på nästa sida.
BHV KURS – en introduktion
NEFROLOGI
VC MÖTE
Workshop Pass 1
Vardagshypertension
inom pediatriken
Rafael Krmar, Astrid
Lindgrens, sjukhus
Huddinge
Kajsa Åsling Monemi,
Astrid Lindgrens sjukhus,
Huddinge
Verksamhetschefer
möter studierektorer
in i framtiden
13.15-13.45:
1. Frågesport hud
(max 30 deltagare)
Avslut: 16.00
2. Kolhydraträkning
(max 30 deltagare)
3. aEEG-tolkning
(max 15 deltagare)
4. Stickteknik, inkl
LP och kärlaccess
(max 15 deltagare)
DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM
Hall A
MÅNDAG - 20 APRIL
13.15-15.00 GLOBAL HÄLSA
BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS
Hall C
Rum 202
Rum 307
Rum 300
NEUROLOGI
PSYKOLOGI
BHV KURS
– en introduktion
Global child health
towards 2030 – The
future in our hands
(ENG)
Medicinsk utredning vid
utvecklingsstörning /
intellektuell
funktionsnedsättning
Ulrika Wester
14.20-14.40: Research
Oxelgren, Akademiska
for improved child health barnsjukhuset, Uppsala
in Uganda – towards 2030
Associate prof. Peter
Waiswa, Makerere
University Kampala,
Uganda
14.40-14.55: The first 25
years of The convention
of the Rights of the
child- next steps
Elisabeth Dahlin,
Secretary General, Save
the Children Sweden
Psykologiska
perspektiv vid
pediatriska tillstånd
Barnets tillväxt- en
färdskrivare för fysisk,
psykisk och social hälsa
Psykologer som arbetar
Lars Gelander, ,
och forskar inom pediatrisk
barnläkare, chefsläkare,
verksamhet presenterar
resultat och erfarenheter om verksamhetschef
psykologiska konsekvenser på Barn och
och interventioner vid olika
ungdomsverksamheterna,
pediatriska tillstånd.
Angereds närsjukhus,
13.15 – 13.45: Psykologiska Göteborg.
kris- och traumareaktioner
i samband med medicinska
tillstånd hos barn. Vad kan
göras i sjukvården för att
minska risken och lindra
effekterna?
Anna Kullman, Lund
13.50 – 14.20: Psykisk
utveckling hos barn och
ungdomar med medfödda
hjärtfel
Carmen Ryberg
15.30-17.00 GLOBAL HÄLSA
Global child health
towards 2030 – The
future in our hands
(ENG)
NEUROLOGI
Neuroinflammatoriska
tillstånd hos barn
- Var är vi nu?
PSYKOLOGI
NEFROLOGI
VC MÖTE
Workshop Pass 2
Vardagshypertension
inom pediatriken
Rafael Krmar, Astrid
Lindgrens, sjukhus
Huddinge
Kajsa Åsling Monemi,
Astrid Lindgrens sjukhus,
Huddinge
Verksamhetschefer
möter
studierektorer in i
framtiden
14.30-15.00:
1. Frågesport hud
(max 30 deltagare)
- Flera prominenta
internationella
barnläkarföreningar
poängterar att det
är oerhört viktigt att
genomföra BT-screening
på barn
Avslut: 16.00
Avsvarig:
Eva Berggren
Boström
16.15-17.00:
Panel discussion with the
presenters
ÅRSMÖTE
Nätverket för
pediatrisk psykologi
Avslut: 18.00
2. Kolhydraträkning
(max 30 deltagare)
3. aEEG-tolkning
(max 15 deltagare)
4. Stickteknik, inkl LP
och kärlaccess
(max 15 deltagare)
- Vad behöver vi för att
kunna genomföra en
pålitlig BT-screening?
BHV KURS
– en introduktion
15.30- 16.00: Psykologiska
aspekter på smärttillståndet Tillväxt och
Vaccinationsprogram
CRP
Rebecca Nietsche, Jönköping
16.05-16.15: Section for
Global Health
Swedish Paediatric Society
Delföreningen för
Global Hälsa
Workshop
KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK / POSTERPRESENTATION
Moderator: Dr Tobias Alfvén, Ronny Wickström, Tommy 16.00 – 16.30: Hur påverkas
Stödberg, Anna-Karin
Sach’s children and youth
anknytning mellan barn
hospital and Karolinska
Horne, Samtliga Astrid
och föräldrar av pediatriska
Institute
Lindgrens sjukhus,
tillstånd?” Malin Broberg,
15.30-15.50: Sweden´s
Karolinska
Göteborgs Universitet
priorities
Anders Nordström Swedish
16.30-17.00: ”Psykologisk
ambassador for Global
Health, Ministry of Foreign
utveckling hos förskolebarn
Affairs
som fötts extremt prematurt”
Johanna Månsson Lund
15.50-16.05: Practicing as a
paediatrician in
low-income countries Eugène
Bushayija, Doctors without
borders (MSF) and Åsa
Leufvén , CEFAM
17.00-17.45 ÅRSMÖTE
Rum 403
Vaccinationsprogrammet
och de sjukdomar vi
vaccinerar emot
Ann Sofie Cavefors,
Barnhälsovårdsöverläkare,
Göteborg och södra
- Vad är det som stödjer
Bohuslän
denna rekommendation?
14.30 – 15.00: Psykologens
roll på barnmedicinsk
mottagning vid obesitas
Marie Olausson, Borås
15.00-15.30
Rum 503
UPPLAGA 1.3
Vaccinationsprogrammet
och de sjukdomar vi
vaccinerar emot
Ann Sofie Cavefors, ,
Barnhälsovårdsöverläkare,
Göteborg och södra
Bohuslän
Basal Immunologi
Kathy Falkenstein-Hagander,
Barnhälsovårdsöverläkare,
Skåne
NEFROLOGI
Njursvikt för
allmänpediatrikern
Tryggve Nevéus, Uppsala
Akademiska Barnsjukhus
Föreläsningarna handlar
om både akut och kronisk
njursvikt och fokuserar
mer på kliniska situationer
än på specifika diagnoser
När ska jag kontrollera
njurprover?
Vad gör jag när jag
hittar ett oväntat högt
kreatininvärde?
Hur följer jag barn med
kronisk njursvikt?
När börjar det bli dags
att förbereda för dialys/
transplantation?
Vardagspediatrik för
njurtransplanterade barn
Akut njursvikt: vad är
bråttom och vad kan vänta
till nästa vardag?
Workshop Pass 3
GUIDED IMAGERY
Minikurs (grundkurs)
15.30-16.00:
1. Frågesport hud
(max 30 deltagare)
Maria Forsner, Med Dr. Leg
ssk, Specialistsjuksköterska
i hälso- och sjukvård för
barn och ungdom, lektor
vid Högskolan Dalarna
2. Kolhydraträkning
(max 30 deltagare)
Guided Imagery (GI),
”vägledd dagdröm” är en
distraktionsteknik med syfte att
hjälpa patienten att fokusera på
en fantiserad händelse istället
för obehag vid sjukdom eller
procedurer. Den kombineras
och inleds med fördel med
en muskelrelaxerande
avspänningsövning. Tekniken
finns sedan länge beskriven
och rekommenderad som ett av
flera inslag i en flerdimensionell
behandlingsstrategi för
smärta hos barn. Forskning
visar att GI kan minska smärta
och oro relaterat till såväl
olika sjukdomstillstånd som
behandlingar och andra
sjukvårdsprocedurer. GI kan
rekommenderas till barn från 6–7
år, vid måttlig smärta och oro
eller som komplement till annan
behandling.
I kursen ingår både teori och
praktiska övningar.
4. Stickteknik, inkl LP
och kärlaccess
(max 15 deltagare)
Avslut: 17.15
3. aEEG-tolkning
(max 15 deltagare)
DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM
Hall A
TISDAG - 21 APRIL - TEMA: FORSKNING
08.30-10.00 NEONATALOGI
Hall C
BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS
Rum 202
GASTROENTEROLOGI ALLERGI
Neonatal kardiologi samt Uppföljning
av högriskbarn
Inflammatorisk
tarmsjukdom (IBD):
- I går, i dag, i morgon
Vad händer med hjärta- och kärl efter
- Fekalt calprotectin
extrem prematuritet? Data från EXPRESS- - Tarmflorans roll
CHARM studiens 6 ½-års uppföljning
Lilly-Ann Mohlkert och Cecilia PegelowInflammatorisk
Halvorsen
tarmsjukdom - förr, nu
och i framtiden Petter
Nationellt uppföljningsprogram av
Malmborg, Överläkare,
neonatala riskbarn
Stockholm
Katarina Strand-Brodd
Fekalt calprotectin från forskning till klinisk
nytta
Ulrika Fagerberg,
Överläkare, Västerås
Rum 307
Rum 300
Rum 503
BHV-KURS
FORSKNING
RIKSFÖRENINGEN FÖR BARNSJUKSKÖTERSKOR
08.30-09.00: Samarbete mellan
akademi, sjukvård och industri
är vägen till nya och effektiva
läkemedel.
Anders Ekblom
Barnsjuksköterskans roll i framtidens hälso- och
sjukvård
Nötallergi och
Dag 2: Introduktion
komponentdiagnostik
Susanne Glaumann,
St-läkare, med
dr, Sachsska
Barnsjukhuset
Nya nationella
riktlinjer för astma
hos barn
Gunilla Hedlin,
Barnallergolog,
Professor, ALB
UPPLAGA 1.3
ESSENCE i förskoleåldern
Elisabeth Fernell,
barnneurolog
Vad händer hos logoped
om utfall i språkbedömning
på barnavårdcentral i tidig
ålder?
Eva Sandberg, logoped
Senior rådgivare och
styrelseledamot med
lång erfarenhet inom
läkemedelsindustrin. Anders
Ekblom är docent, legitimerad
läkare med specialistkompetens
Neuropsykiatrisk utredning inom anestesi och intensivvård
i förskoleåldern,
samt tandläkare.
Emma Högberg, psykolog
09.00-10.00: Muntliga
presentationer (abstrakt)
Barnsjuksköterskans framtid är ljus? Frågan är om
dagens ekonomiska ramar tillåter både en god
vårdkvalitet och en god arbetsmiljö med möjlighet
till kompetensutveckling. Framtiden finns i våra egna
händer. Vi vill erbjuda reflektion och konstruktiva
lösningar, kom och bidra med dina erfarenheter.
Inga snabba fix! – Svensk sjuksköterskeförenings syn
på specialsitutbildning för sjuksköterskor
Aina Willman, professor och ordförande i Svensk
Sjuksköterskeförening
Vilken roll har
tarmfloran? Robert
Saalman, Överläkare,
Docent, Göteborg
10.00-10.30
10.30-12.00 NEONATALOGI
GASTROENTEROLOGI BPD
Neonatal sepsis
Nya europeiska och
svenska riktlinjer
Prevention av neonatal sepsis
kring diagnostik
Andreas Ohlin, Verksamhetschef, Barn och och behandling
Ungdomskliniken, Universitetssjukhuset
av pediatrisk
Örebro
inflammatorisk
tarmsjukdom
Frekvent orsak till neonatal sepsis
Ulrika L. Fagerberg
Erik Normann, Överläkare, med
Petter Malmborg,
dr. Verksamhetschef Neonatologi,
Överläkare Västerås/
Akademiska barnsjukhuset Uppsala
Stockholm
Hur hanterar vi upptäckt av multiresistenta IBD-behandling i
bakterier på neo avd?
framtiden
Eva Melander, Enhetschef, medicinskt
ansvarig, Vårdhygien, Område smittskydd
och vårdhygien, Region Skåne,
Ordförande Strama Skåne
KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK / POSTERPRESENTATION
BPD- uppföljning
och behandling
Petra Um Bergström,
specialistläkare,
Sachsska
Barnsjukhuset
Pneumonihandläggning av
svåra fall
Sten Erik Bergström,
barnallergolog, med
dr, ALB
Medverkande:
Lilly-Ann Mohlkert: doktorand,
biomedicinsk analytiker,
barnkardiologisektionen, Sachsska barnoch ungdomssjukhuset
Cecilia Pegelow-Halvorsen: överläkare,
PhD, neonatal-kardiologi sektionerna,
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
12.00-13.00
BHV-KURS
LILLA ERSTA
RIKSFÖRENINGEN FÖR BARNSJUKSKÖTERSKOR
Hur bygger vi framtidens pallia- Paneldebatt
tiv vård för barn och ungdomar
i Sverige?
Hur tillgodose en god omvårdnadskompetens inom
barnsjukvården?
-Hospice
-Hemmet
Vi hör larm via massmedia om att det fattas
-Sjukhuset
specialistsjuksköterskor inom barnsjukvården.
Följden blir ofta färre vårdplatser, hög
Den motoriska
Karin Bäckdahl, Barnläkare/
arbetsbelastningen och hotad vårdkvalitet. Det är nu
utvecklingen belyses av
Överläkare Lilla Erstagården
hög tid att hitta konstruktiva lösningar. Under årets
sjukgymnast
Barnvecka har RfB samlat olika röster som alla kan
Jenny Weibull, sjukgymnast Christina Lindström, Bitr.,
bidra med sitt perspektiv.
Vårdchef/Barnsjuksköterska Lilla
Utvecklingsavvikelser
Erstagården
diskuteras och
exemplifieras med
Andor Wagner Barnläkare/
fallbeskrivningar från
Överläkare SABH
neuropediaterns och
sjukgymnastens perspektiv Susanne Schultz
Karin Ahlberg, Jenny
Barnsjuksköterska
Weibull
Eva Turup Konsultsjuksköterska
för barn med cancer Akademiska
Barnsjukhuset
Med utgångspunkt från hur
hjärnan utvecklas under
barn- och ungdomsåren
presenteras normal och
avvikande utveckling
Karin Ahlberg,
barnneurolog
Ann-Kristin Björklund
Konsultsjuksköterska för barn
med hjärntumör Akademiska
Barnsjukhuset
Katarina Strand-Brodd: Barnläkare, PhD,
Medicinskt ledningsansvarig neonatolog,
Barn- och ungdomskliniken Sörmland
LUNCH / UTSTÄLLNINGSBESÖK
ST-LUNCH BLU
ÅRSMÖTE ACTA
PAEDIATRICA
DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM
Hall A
BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS
UPPLAGA 1.3
Hall C
Rum 202
Rum 307
Rum 300
Rum 503
Workshop
GENETIK
NUTRITION
BHV-KURS
FORSKNING
GLOBAL HÄLSA
Workshop Pass 1
Palliativa vården för barn
Ulrika Kreichbergs,
RN, Professor in palliative
care for children and youth
Minikurs
Neonatologi och Nutrition i ett
globalt perspektiv
13.50-14.20:
1. HLR-barn
(max 15 deltagare)
TISDAG - 21 APRIL - TEMA: FORSKNING
13.00-13.45 PLENUM
Forskning i framtiden
De nya överlevarna och
hundraåringen som försvann
Jan Andersson
13.50-14.45 KULTURMÖTEN
RIKSFÖRENINGEN FÖR
BARNSJUKSKÖTERSKOR
Den nya genetiken vid
medfödda metabola
sjukdomar
Vad är rätt och vad är fel?
Professor/överläkare Anna
Wedell, Verksamhetschef
Hur påverkas attityder och
för Centrum för
bemötande i vården av
medfödda metabola
familjens kulturella bakgrund? sjukdomar vid Karolinska
Anita Berlin, med dr,
Universitetssjukhuset.
Universitetsadjunkt, Karolinska
Institutet
Nutritionsscreening av När blir normal
barn på sjukhus
utveckling onormal?
Torbjörn Lindh,
Överläkare, Docent,
Umeå Universitetssjukhus
Ersta Sköndal, University
College and Ersta Hospital
Palliative Research Centre
Introduktion, Översikt över ämnet 2. Spirometritolkning
(max 30 deltagare)
Tobias Alfvén, Thomas Brune
Neonatolog i ett globalt
perspektiv
Thomas Brune, Nicolas Pejovic,
Susanne Höök
3. Energiberäkningar
barn och ungdomar
(max 30 deltagare)
Praktiska övningar i smågrupper,
ABCDE i global Neonatologi och
Nutrition
Workshop Pass 2
B) Att mäta hjärtfrekvens under
återupplivning av nyfödda med
LifeTap, en ny mobil-app
2. Spirometritolkning
(max 30 deltagare)
4. Pediatrisk EKG-tolkning
Nutrition ur ett globalt perspektiv (max 30 deltagare)
Sahar Najar
A) Att säkerställa god ventilation
under återupplivning av nyfödda
med små resurser
C) Intra-osseösa infarter med små
resurser
D) Hud-mot-hud i praktiken
14.45-15.30
15.30-17.00 RfS.s JUBILEUMSPRIS
Från det enkla till det
svåra- Skallassymetri,
I år har föreningen glädjen att
Neurokirurgi och
införa ett nytt Jubileumsstipendium Kraniofacialkirurgi
till bästa avhandling inom
pediatrisk omvårdnad, 2013-2014.
Vi vill på detta sätt tydliggöra
en stark utveckling inom
omvårdnaden samt uppmuntra till
ytterligare framsteg.
Moderator: Evalotte Mörelius,
Barnsjuksköterska, docent
15.30-16.45: Presentationer av
nominerade avhandlingar inom
omvårdnad
16.45-17.00: Utdelning av pris
17.00-17.45
KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK / POSTERPRESENTATION
Teamarbete kring
små barn med svåra
uppfödningsproblem
E) Nutrition med små resurser,
Middle-Upper-Arm Circumference
(MUAC), mm
4. Pediatrisk EKG-tolkning
(max 30 deltagare)
NÄTVERKSTRÄFF
GLOBAL HÄLSA
Workshop Pass 3
Fortsättning
Forskning inom den
palliativa vården för barn
Fortsättning
Minikurs
15.30-16.00:
1. HLR-barn
(max 15 deltagare)
Ulrika Kreichbergs, Professor
2. Spirometritolkning
(max 30 deltagare)
Hjälmbehandling vid
plagiocepali
Bengt Gustavsson
3. Energiberäkningar
barn och ungdomar
(max 30 deltagare)
Neurokirurgi
Bengt Gustavsson
4. Pediatrisk EKG-tolkning
(max 30 deltagare)
Kirurgi vid kraniosynostos
Lars Kölby
Riksföreningen för BSSK
3. Energiberäkningar
barn och ungdomar
(max 30 deltagare)
BHV-KURS
Sachska Barn och
Lägesbetingad skallassymetri ungdomssjukhuset
sjukgymnast
ÅRSMÖTE
14.25-14.55:
1. HLR-barn
(max 15 deltagare)
ÅRSMÖTE BLU
ÅRSMÖTE
ÅRSMÖTE
BLF:s Sektion
HÖV-MÖTE
Barngastroenterologi,
hepatologi och nutrition
(SPGHN)
STYRELSEMÖTE
Delföreningen för Global Hälsa
DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM
Hall A
Hall C
ONSDAG - 22 APRIL - TEMA: UNGDOMSMEDICIN
08.30-10.00 ETIK
BARNHÄLSOVÅRDEN
Prioriteringar i
Att främja små barns hälsa
vården
Att gå till barnavårdscentralen gör så gott som alla nyblivna föräldrar
Niklas Juth,
i Sverige. Folkhälsan har förbättrats men skillnader kvarstår och de
Associate
grundläggs tidigt. Barnhälsovårdens metoder, utbud och tillgänglighet
varierar och vissa grupper får inte del av förebyggande insatser.
Professor
gav 2014 ut Vägledning för barnhälsovården med
Stockholm Centre Socialstyrelsen
syfte att ge kunskap och handläggningsstöd för att erbjuda en mer
for Healthcare
jämlik barnhälsovård till alla barn i Sverige . Samtidigt presenterade
professionen ett nytt nationellt barnhälsovårdsprogram. Det betonar
Ethics (CHE),
vikten av att varje barn erbjuds ett universellt program och vid behov
LIME | Karolinska riktade insatser.
Symposiet belyser intentionerna med det nya
Institutet
barnhälsovårdsprogrammet. Kunskapen om samspel och anknytning
diskuteras och hur den kan omvandlas till preventiva insatser för att
förebygga psykisk ohälsa hos små barn. Förstärkta hembesöksprogram
har prövats i Vänersborg och Rinkeby och givit intressanta resultat.
I Stockholmsområdet har man sedan mars 2014 fått erfarenheter av
hur små barns hälsa påverkas av rotavirusvaccination. Sista delen av
symposiet handlar om barn i familjer med missbruk. Vi får en överblick
över hur barn har det i familjer med alkohol och drogproblematik och
hur det påverkar deras liv nu och framöver. Vad kan barnhälsovården
göra? Resultat presenteras från Rosenlunds barnhälsovårdsteam, en
nyöppnad specialist-BVC, som vänder sig till nyfödda barn med mödrar
som har beroendeproblematik.
BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS
Rum 202
Rum 307
Rum 300
BARNKARDIOLOGI
Svensk Barnsmärtaförening Aktuellt från Svensk Barnsmärtförening
UNGDOMSMEDICIN
Funktionsstörningar och organiska förändringar vid psykosomatiska besvär
Minikurs
Från fostercirkulation Den långvariga negativa stressen på verkar hjärnan, muskler, hormoner och nociception
till komplexa hjärtfel och kan orsaka återkommande smärta. Aktuell forskning om detta kommer att
08.30-09.00: Fetal
cirkulation och neonatal
cirkulationsomställning.
PDA hos fullgångna.
Solveig Harling,
barnkardiolog,
Halmstad
barnkardiolog,
09.00-09.30: Samspel, anknytning och barns välbefinnande
–(nya kapitlet i RHB)
Toni Reuter, Malin Bergström
Jonas Ludvigsson
Avslut: 11.15
BARNHÄLSOVÅRDEN
KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK / POSTERPRESENTATION
BARNKARDIOLOGI
KBT
Hur främja små barns hälsa?
Minikurs
10.30-10.45: Rotavirusvaccination – erfarenheter från 10.30-11.15: Vanliga
Sverige
hjärtfel: Stenosvitier.
Lina Schollin Ask
Cecilia Olofsson,
barnkardiolog,
Sundsvall
10.45-11.30: Alkohol och droger – påverkan på
foster och barn. Vad kan vi göra?
Ihsan Sarman, Lotta Lindfors
11.15-12.00: Vanliga
hjärtfel: Komplexa
11.30-12.00: Vad påverkar språkutvecklingen?
tvåkammarhjärtan.
Hugo Lagercrantz och/eller Laleh Nayeb, Anna Sarkadi Håkan Wåhlander,
barnkardiolog,
Göteborg
Kraschkurs
Repris från 2014!
Det finns inga
hopplösa patienter
(max 30 deltagare)
Att träffa ungdomar i
vården är en stor utmaning
och ofta en spännande
uppgift. Vi vill med denna
kurs öka din förståelse för
ungdomars utveckling och
ge dig verktyg och tips på
hur du kan bemöta och
hjälpa ungdomar i vården.
Vi kommer gå igenom
hjärnans exceptionella
utveckling under puberteten
och belysa dess effekter
på den bio-psyko-sociala
utvecklingen. Att få till en
Hur tar vi hand om barns smärta? Rapport från Smärtenheten, barnkliniken,
Linköpings Universitetssjukhus.
anamnes från en ungdom
För ca 14 år sedan startades ett arbete om att omhändertagandet av barn och ungdomar som sitter tyst med luvan
med smärtproblematik skulle förbättras. Det var starten till att en Barnsmärtenhet
uppfälld är en utmaning.
byggdes upp.
Föreläsningen kommer att handla om hur vi kan ta hand om barn med både akut
som långvarig smärta. Hur vårdtiderna har reducerats genom en individbaserad
smärtbehandling.
Karin Berg, Anestesi- och smärtsjuksköterska,Barnsmärtenheten, Universitetssjukhuset i
Linköping.
09.30-10.00: Vad betyder hembesök för barns hälsa?
Förstärkt hembesök i Vänersborg Per Möllborg,
Rinkebyprojektet Åsa Heimer
10.30-12.00 TINTINS HÄLSA
presenteras.
Gösta Alfvén, Docent Karolinska Institutet specialist i barn och smärtbehandling
Kartläggning av och intervention vid psykosomatisk smärta hos ungdom.
Ett skolprojekt.
Det övergripande syftet med föreliggande projekt är att studera skolsköterskans
funktion som stöd för ungdomar som riskerar att inte delta i sin utbildning på grund
av psykosomatisk smärta samt utifrån detta utforma och utvärdera personcentrerade
samtal som ett verktyg för att identifiera och stödja individer som riskerar att inte delta
fullt ut i sina studier. Projektet kommer dels genom intervjuer att beskriva skolsköterskors
erfarenheter av hantering av psykosomatisk smärta. Dels genom intervjuer att beskriva
skolungdomars erfarenheter av skolsköterskans stöd i deras hantering av psykosomatisk
smärta. I detta projekt har vi valt att enbart studera psykosomatisk smärta som innebär att
09.00-10.00: Vanliga
personer upplever en upprepad eller ihållande smärta som hindrar dem från ett normalt
hjärtfel: Shuntvitier och fungerande. Psykosomatisk smärta är per definition symtom på negativ stress. Den
primära vetenskapliga utmaningen för projektet är att utveckla kunskap om hur en insats
dess behandling.
från skolsköterskan kan vara hälsobringande för personer som har psykosomatisk smärta.
Peter Munkhammar,
Under barnveckan kommer vi att presentera preliminära resultat från detta projekt
barnkardiolog,Lund/
som är en del av verksamheten inom Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs
universitet, GPCC.
Malmö
Maria Sjöborg-Alpman, Stefan Nilsson, GPCC Centrum för personcentrerad vård, institutionen för vårdvetenskap
och hälsa, Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås
08.30- 09:00: Nya barnhälsovårdsprogrammet – varför, vad,
Stockholm/Uppsala
hur och när? Margaretha Magnusson, Margareta Blennow,
Johanna Tell
10.00-10.30
UPPLAGA 1.3
Minikurs
Kraschkurs i KBT för barnläkare- Möjligheter och begränsningar för KBT i
somatisk barnsjukvård samt praktiska tips
Brjánn Ljótsson, Marianne Bonnert och Maria Lalouni
Laslo Erdes, konsultläkare
barnpsykiatrin Skene
Josephine Haas, Sachsska
UNGDOMSMEDICIN
Kraschkurs
Fortsättning
Under dagen kommer vi
att ge förslag på hur man
kan gå till väga med hjälp
Moderator: Ola Olén
av beprövade verktyg
och förhållningssätt.
1) Vad är KBT? Definition och kort om grunderna. Beteendeanalys och
Compliance är ofta inte
förstärkningsprinciper.
2) KBT för somatiska tillstånd – hur fungerar det? Vad är gjort för vuxna och vad är den bästa i tonåren och
vi kommer diskutera
gjort för barn?
kring hur man kan nå
3) Stress, sömn, kost som orsak (problematisering)
4) Rädsla, oro och smärta – hur hänger det ihop? En förklaringsmodell för
bättre resultat. Vi kommer
behandling av funktionell magsmärta.
även att försöka räta
5) Provoking symptoms to reduce symptoms – exponering för IBS.
ut en del frågetecken
6) Exponering som behandling för andra somatiska tillstånd– möjligheter och
kring tystnadsplikt, som
begränsningar.
är en fråga som väcker
7) Föräldrars roll: Hur förälderns beteende kan påverka barnets upplevelse.
många känslor hos både
8) Barnläkarens roll: Trygga – validera - exponera (KBT på 15 minuter).
vårdgivare, patienter
9) När 15 minuter inte räcker: Internetbehandlingar – hur går de till?
och föräldrar. Vad är det
10) Kort presentation av avslutade och pågående studier för funktionell buksmärta egentligen som gäller, vad
hos barn och ungdomar.
säger våra lagar? Vidare
kommer vi att diskutera
kring hur man förbereder
ungdomar med kronisk
sjukdom på överföring till
DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM
Hall A
Hall C
BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS
Rum 202
ONSDAG - 22 APRIL - TEMA: UNGDOMSMEDICIN
12.00-13.00
13.00-14.00 PLENUM
ÅRSMÖTE
Rolf Zetterström pris
14.00-14.45 BARNREUMATOLOGI
Rum 307
BARNHÄLSOVÅRDEN
14.45-15.30
Workshop
LUNCH / UTSTÄLLNINGSBESÖK
BARNKARDIOLOGI
STROKE HOS BARN
UNGDOMSMEDICIN
Workshop Pass 1
Från gen, till foster, till barn
med syndrom
Ett ändrat synsätt och
omhändertagande
Kraschkurs
Fortsättning
Ärftliga hjärtsjukdomar
Eva Rudd, klinisk genetiker
Gunnar Sjöberg, barnkardiolog
Stockholm/Uppsala
Barnstroke är ett allvarligt tillstånd
som i rapporterade fallserier
har en mortalitet kring 5-10%,
en hög förekomst av recidiv
och bestående morbiditet.
Majoriteten av överlevare
har neurologiska sequele.
Dröjsmål både hos föräldrar och
vårdgivare till diagnos är vanligt
och utgör en viktigt faktor som
kan påverkas genom insatser.
Behandlingsrekommendationer
finns nyligen framtagna i nationella
riktlinjer för handläggning vid såväl
ischemisk som blödningsstroke
hos barn (Barnstrokegruppen,
Svensk Neuropediatrisk förening).
Nya akuta behandlingsalternativ
har hos vuxna införts med
framgång. För barn med stroke
förefaller tillämpningen vara högst
varierande och bör utvärderas.
Riskfaktorer hos barn särskiljer sig
avsevärt från vuxna. Identifiering
av dessa kan ge möjlighet till en
riskstratifiering med betydelse
för behandling inklusive
sekundärprofylax.
14.05-14.35:
1. Procedurträning på nyfödda
(max 12 deltagare)
KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK / POSTERPRESENTATION
15.30-17.00 BARNREUMATOLOGI
Fortsättning
TEATER AVVIK
”Meg og mamma”
Start: 16.00
BARNKARDIOLOGI
GUIDED IMAGINARY
Från gen, till foster, till barn
med syndrom
Minikurs (fortsättningskurs)
15.30-16.15: Fosterkardiologin
betydelse för barn med
medfödda hjärtfel, nu och i
framtiden.
Gunnar Bergman, barnkardiolog
Stockholm/Uppsala
En pjäs om Rikard och hans mor.
Det handlar om att växa upp, om
kärleken mellan mor och son, om
alkoholens makt och om att vara 16.15-17.00: Syndrom och
på häktet på The Rolling Stones. hjärtsjukdom.
Ulf Ergander, barnkardiolog,
Stockholm/Uppsala
Text och regi: Lars Vik
BLF
Rum 300
KARDIOLOGISEKTIONEN
Start: 12.00
BLF’s ARBETSGRUPP
Fallbaserade presentationer
kring biologiska läkemedel till
barn med reumatisk sjukdom
Medlemmar i Svensk
Barnreumatologisk förening
17.00-17.45 ÅRSMÖTE
UPPLAGA 1.3
2. Film om avledning/
distraktion
(max 30 deltagare)
3. Inhalationsteknik inkl Optiflow
(max 15 deltagare)
Workshop Pass 2
Workshop
Pass 2
14.40-15.10:
1. Procedurträning på nyfödda
14.40-15.10:
(max 12 deltagare)
1. Procedurträning på nyfödda
(max
12om
deltagare)
2. Film
avledning/
distraktion
2.
Fil
om
avledning/distraktion
(max 30 deltagare)
(maxl30 deltagare)
3. Inhalationsteknik inkl Op3.
Inhalationsteknik inkl Optiflow
tiflow
(max 15 deltagare)
(max 15 deltagare)
UNGDOMSMEDICIN
Kraschkurs
Fortsättning
Vägledd dagdröm
Maria Forsner, Med Dr. Leg ssk,
Specialistsjuksköterska i hälso- och
sjukvård för barn och ungdom,
lektor vid Högskolana Dalarna
I kursen ingår både teori och
praktiska övningar.
Workshop Pass 3
15.40-16.10:
1. Procedurträning på nyfödda
(max 12 deltagare)
2. Film om avledning/
distraktion
(max 30 deltagare)
3. Inhalationsteknik inkl
Optiflow
(max 15 deltagare)
DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM
Hall A
BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS
Hall C
TORSDAG - 23 APRIL - TEMA: VÅRDEN I FRAMTIDEN
08.30-10.00 ENDOKRINOLOGI
BARN OCH LÄKEMEDEL
BLF’s sektion, Endokrinologi och
diabetes
Rum 202
Rum 307
BARNINFEKTIONER
FORSKNING
Nationell samling kring barn och
läkemedel
Läkemedel för barn. Vad är på gång?
Vi sätter fokus på det svenska
barnvaccinationsprogrammet för
att belysa denna viktiga aspekt
Ketoacidos – hur ska du göra?
av förebyggande barnsjukvård.
Interaktivt seminarium
Medverkande: Medlemmar ut
Vaccinationsprogrammet är under
Intresseföreningen för barn och
ständig utveckling vilket ökar behovet
08.30 – 09.10: Praktisk handläggning
läkemedel, BLF. Interimsstyrelsen för BLF
av att alla barnläkare är informerade
av diabetes ketoacidos hos barn och
intresseförening för barn och läkemedel.
och engagerade för att kunna ge barn
ungdomar. En uppdatering inför nya
och föräldrar god information. Vi ser
upplagan av Akut Pediatrik.
Barn har samma rätt som vuxna att få del av dessutom ett ökat behov av kunskap kring
Ragnar Hanås, Stefan Särnblad
ny läkemedelskunskap och nya läkemedel. En vaccinationer av särskilda grupper inom
stor andel läkemedel saknar dokumentation pediatriken samt hur vi ska kommunicera
Bensträckare
hos barn och ges ”off-label”, särskilt till de
vaccination med föräldrar.
allra yngsta barnen. Det har USA och EU tagit
09.20- 10.00: Vad gör du när S-Na inte fasta på genom ny lagstiftning som gynnar
Dagen arrangeras av den nybildade
stiger och S-K är fortsatt lågt? S-Fosfat
utveckling av läkemedel och terapier för
arbetsgruppen inom BLF för vaccinfrågor
- borde du kontrollera det? Blodtrycket barn. I Sverige liksom i de övriga nordiska
med medlemmar från HÖV-sektionen
stiger, pulsen sjunker och barnet klagar länderna bildas nu nätverk av barnläkare,
och sektionen för pediatriska infektioner.
på huvudvärk - vad gör du nu? Interaktivt farmakologer och andra specialister, som
Välkomna!
fallseminarium.
ska bilda plattform för studier och utveckling
Ragnar Hanås, Stefan Särnblad
av läkemedel till barn. Genom ett nordiskt
Vaccinationsimmunologi för barnläkare
samarbete breddas rekryteringsbasen och
Marta Granström, professor, Karolinska
möjligheten att genomföra kliniska studier
Institutet
och prövningar på barn. Klinisk forskning
är en också en viktig del i utveckling av
kunskaperna kring barn och läkemedel.
I Stockholm har en elektronisk
läkemedelsanvisning, som länkats till den
elektroniska journalen, dramatiskt minskat
riskerna med förskrivning av läkemedel till
barn. Symposiet ska på olika sätt belysa
säker läkemedelsanvändning, ge exempel
på aktuell läkemedelsforskning som stöds
av VR och EU och beskriva det nätverk
som byggs upp i Sverige. Under symposiet
kommer det första årsmötet i ”Svenska
Barnläkarföreningens Intresseförening för
Barn och Läkemedel” att äga rum.
10.00-10.30
Workshop
08.30-09.00: Att kombinera klinik,
forskning och undervisning- går det?
Professor Catarina Almqvist Malmros,
Karolinska Institutet och Astrid Lindgrens
barnsjukhus, Solna
09.00-10.00: Muntliga presentationer
KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK / POSTERPRESENTATION
10.30-12.00 ONKOLOGI
ASYLSJUKVÅRD
Kan fertiliteten bevaras hos barn som Asylsökande barn med
uppgivenhetssyndrom
ska genomgå cancerbehandling?
Föredraget sker i samarbete med BLFs
delförening, Pediatrisk hematologi och
onkologi, PHO
Introduktion
Anders Hjern
- Hur ser ser patientgruppen och vården ut
idag?
Samprogram med BLF s delföreningar
för barnendokrinologi och barnonkologi. Erfarenheter från Vårdkedjan Sachsska/BUP
samt tankar om utveckling/forskning
Fertilitetsbefrämjande åtgärder
inför onkologisk behandling
med ökad risk för infertilitet, tex
vanlig cytostatikabehandling och
stamcellstransplantation.
Birgit Borgström (barnendokrinolog),
Cecila Petersen (barnonkolog)
12.00-13.00
UPPLAGA 1.3
BARNINFEKTIONER
ST
Workshop
10.30-11.15: Vaccinuppföljning
på Folkhälsomyndigheten – vad är
uppdraget och hur jobbar vi?
Ingrid Uhnoo, överläkare och
programchef, enheten för vaccin och
register, Folkhälsomyndigheten
Bedömning av ST-läkarens kompetenshur och varför?
Ulrika Uddenfeldt Wort, barnneurolog
och övergripande ST-studierektor, Skånes
Universitetssjukhus
Jonas Nordquist, medicinsk pedagog, STledningen Karolinska Universitetssjukhuset
/ Institutionen för medicine (Huddinge),
Karolinska Institutet
Det svåra samtalet
(max 20 deltagare)
Helena Thulin, Anders Dahlström,
Olle Bjerin
11.15-12.00: Vaccination av medicinska
riskbarn- vem gör vad?
Anna Nilsson, överläkare, Astrid
Lindgrens barnsjukhus, Bernice
Aronsson, överläkare, Sachsska
Barn- och Ungdomssjukhuset och
Folkhälsomyndigheten
LUNCH / UTSTÄLLNINGSBESÖK
DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM
Hall A
BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS
UPPLAGA 1.3
Hall C
Rum 202
Rum 307
AKUTSJUKVÅRD
VACCINATIONER I FRAMTIDEN
DEN UPPKOPPLADE BARNHJÄRNAN
TORSDAG - 23 APRIL - TEMA: VÅRDEN I FRAMTIDEN
13.00-13.45 PLENUM
När vården blir digital - Internet-revolutionen och
framtidens sjukvård
Bo Dahlbom
Med Internet kan vården äntligen bli en tjänst, ett stöd i
tillvaron, och inte bara en plats du måste uppsöka när det gått
illa. Med Internet kan vården inriktas mot ”säker drift” snarare
än reparationer. Den kan bli en trygghetsfaktor snarare än ett
orosmoment, inte minst för barn och föräldrar. Men varför går
utvecklingen så långsamt?
Bo Dahlbom är en känd debattör och föreläsare om Internets
betydelse som samhällsförändrare. Han är professor vid
IT-universitetet i Göteborg, forskningschef vid Sustainable
Innovation, styrelseordförande i Aktivering, ledamot av
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, och mångårig
rådgivare till regeringen i IT-politiska frågor.
13.50-14.45 BARNFETMA
Barnfetmaepidemiologi och fetmarelaterad co-morbiditet
Hur mår unga vuxna som har haft fetma i barndomen?
Pernilla Danielsson Barnsjuksköterska, Med Dr
Hur viktiga är riskmarkörer för co-morbiditet för sjukligheten
som ung vuxen.
Emilia Hagman Nutritionist, doktorand
14.45-15.30
Framtidens Barnakutmottagning- en plats
för utveckling och nytänkande!
Hur kommunicerar vi kring vaccinationer?
Robb Butler, Programme Manager,
Vaccine-preventable Diseases &
Akutläkare för barn-Internationell och
Immunization, Division of Communicable
nationella erfarenheter av barnakutläkare Diseases, Health Security & Environment
och teamarbete.
WHO Europe
Anna Nikula Barnakutläkare Astrid Lindgren
Dr Suzan Schneeweiss från SickChildren i
Toronto
Inriktning på yngre barn
Hugo Lagercrantz
Finns nackdelar med Ipad, Facebook, dataspel
mm?
Ny teknik kan stimulera hjärnans utveckling, men
det finns också risk för att läsförmågan försämras
och att emotioner avtrubbas.
Hur påverkas barnets fantasi och kreativitet med
dessa nya hjälpmedel?
KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK / POSTERPRESENTATION
15.30-17.00 BARNFETMA
Hypertoniprevalens och hypertonibehandling vid
barnfetma
AKUTSJUKVÅRD
Smärtlindring och sedering inom
barnakutsjukvården. Hur kan detta göras
på ett säkert och barnanpassat sätt?
Diskussion: Hur aktivt ska vi behandla riskmarkörer för framtida Suzan Schneeweiss, SickChildren
sjuklighet
Anna Nikula Barnakutläkare Astrid Lindgren
Tidig barnfetmabehandling
Preliminära resultat från Mer och Mindre, en familjebaserad
behandlingsstudie för barn 4-6 år gamla i stockholm.
Paulina Nowicka, dietist, docent
Resultat från en familjebaserad behandlingsstudie för 4-6 år
gamla barn i Skåne.
Jenny Önnerfält, barnläkare, doktorand
Diskussion: Ska vi tidigarelägga behandling av barnfetma?
Sen barnfetmabehandling
Fetmakirurgi för tonåringar: Femårs resultat från AMOS, en
nationell kontrollerad studie av gastric bypass för ungdomar
13-18 år gamla.
Claude Marcus barnläkare, professor
Diskussion: Ska fetmakirurgi ingå i behandlingsarsenalen för
ungdomar och, i så fall, från vilken ålder?
VACCINATIONER I FRAMTIDEN
Heta frågor om barnvaccinationer – fokus
på kikhosta, HPV, Rota
I HUVUDET PÅ EN TONÅRING
Att försöka förstå psykosomatiska
och neuropsykiatriska problem under
ungdomsåren
Paneldiskussion med experter
Laslo Erdes, barn- och ungdomsläkare,
konsultläkare barnpsykiatrin Skene
Moderatorer: Leif Ekholm,
Erik Belfrage, barn- och ungdomsläkare,
Barnhälsovårdsöverläkare, Örebro/Margareta Stockholm
Blennow, Barnhälsovårdsöverläkare, Sydöstra
Stockholm
Under ungdomsåren sker inte bara en
pubertetsutveckling utan även hjärnan
genomgår en markant omstrukturering.
Detta påverkar den bio-psyko-social-sexuella
utvecklingen. Vi försöker att belysa denna
utveckling för ”vanliga” tonåringar men också
ur neuropsykiatrisk aspekt. Vi kommer att ha en
klinisk pediatrisk inriktning med flera exempel
från vardagen.

Similar documents