Tippbilar Allmänt om tippbilar Säkerhet - TIL

Transcription

Tippbilar Allmänt om tippbilar Säkerhet - TIL
Tippbilar
Allmänt om tippbilar
Allmänt om tippbilar
Tippbilar används främst för transport av löst material. Flaket är ledat och tippning
sker med hjälp av tippcylindrar. Tippbilspåbyggnader betraktas som vridveka påbyggnader.
Uppbyggnad
• Bakåttippbil: Tippbil med tippflak som endast kan tippas bakåt.
• 3-vägstippbil: Tippbil med tippflak som kan tippa bakåt och åt båda sidorna.
Tippcylindern är centralt monterad under flaket. I hjälpramen finns en främre och
bakre tippaxel som fungerar som tippled för respektive tippriktning.
Säkerhet
353 933
Vid till exempel bakåttippning under spridning tar tippbäraxeln med infästning, ramar och fjädring i bakaxeln upp dynamiskt växlande påfrestningar. Det kan i extrema
fall leda till att fordonet välter.
Installera en lutningsgivare som hjälpmedel för att undvika vältning.
Exempel på tippbil
I vissa länder finns krav på att stabilitetsprov genomförs på tippbilar.
VARNING!
Om underlaget plötsligt ger vika under tippning eller om den ena sidan av lasten har
fryst fast finns stor risk för vältning och personskada.
Om lasten ofta fastnar kan fordonet förses med flakvärme eller vibrator för att minska
vätningsrisken.
06:30-01 Utgåva 10 sv-SE
1 (21)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Tippbilar
Säkerhet
Följande komponenter bidrar till att fordonet kan manövreras på ett säkrare sätt under
svåra förhållanden:
•
•
•
•
Scania kan förbereda fordonet för påbyggnaden från fabrik. Mer information finns
under Förberedelser från fabrik.
Styv fjädring/Tömda luftbälgar
Krängningshämmare (om konfigurationen tillåter det)
Tippstabilisator
Boggiblockering
Mer information om stabilitetsprov och hur de genomförs finns i dokumentet Vältstabilitet.
Mer information om utformning av hjälpramar finns i dokumentet Hjälpramens utformning.
Följ alltid tillverkarens instruktioner för hur fordonet ska användas.
Följande faktorer minimerar risken för skador på fordon och personer:
•
•
•
•
•
En korrekt utformad tippram
Kort axelavstånd
Tippbäraxel nära sista bakaxeln
Kort och vridstyvt flak
Kort och vridstyvt baköverhäng med hjälp av till exempel slutbalk i fyrkantsprofil
06:30-01 Utgåva 10 sv-SE
2 (21)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Tippbilar
Säkerhet
Viktig information om tippning med luftfjädrade fordon
Vid tippning ska alltid boggins luftbälgar tömmas. Axel och axelstopp på samtliga
bakaxlar ska ligga an för att undvika överbelastning av axeln längst bak.
Exempel på god viktfördelning vid tippning.
Gör en kontroll av avståndet mellan axel och axelstopp på samtliga bakaxlar.
Kontrollen ska göras på plan mark och under tippning. Se till att luftbälgarna är helt
tömda och kontrollera att axlarna ligger an mot axelstopp på samtliga bakaxlar.
Vikten ska vara jämnt fördelad över alla bakaxlar vid tippning. Om vikten inte är
jämnt fördelad måste axeln längst bak skyddas mot överbelastning (se nästa sida).
VARNING!
Risk för skada om all belastning vid tippning tas upp av endast den sista axeln.
Exempel på geometri som resulterar i en ogynnsam viktfördelning.
Mer information om inkoppling av automatisk tömning av luftbälgar finns i dokumentet Sänkning av chassi.
Mer information om att kunna öka motorvarvtalet under tippning finns i dokumentet
Motorvarvtalsstyrning vid tippning.
Om fordonet är utrustat med helt automatiserad Opticruise: Se dokumentet Motorvarvtalsstyrning vid tippning för tömning av luftbälgar.
06:30-01 Utgåva 10 sv-SE
3 (21)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Tippbilar
Säkerhet
Mellanlägg vid otillåten viktfördelning vid tippning
Tillverka och sätt in mellanlägg (se bilden) mellan rambalk och axelstopp, om skillnaden i avstånd mellan axel och axelstopp är för stor mellan sista axeln och de övriga
vid tippning. Mellanläggen avlastar den sista axeln vid tung belastning.
• Fäst mellanläggen i axelstoppet med skruv och mutter med försänkta skruvskallar. Dimensionerna ska vara samma som för den ursprungliga infästningen.
• Fäst mellanläggen mot ramen i de ursprungliga fästhålen i balklivet.
VIKTIGT!
303 015
Det är inte tillåtet att ta upp nya fästhål för mellanlägg och axelstopp i rambalken.
Mellanlägg.
06:30-01 Utgåva 10 sv-SE
4 (21)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Tippbilar
Rekommendationer
Rekommendationer
Scanias rekommendationer ger den bästa sammanlagda lösningen med hänsyn till
följande faktorer:
•
•
•
•
Känslighet för ramsvängning
Belastningsfördelning
Förarkomfort
Tippflaket bör ligga an mot hjälpram eller stödjas längs hela chassiramen.
06:30-01 Utgåva 10 sv-SE
5 (21)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Tippbilar
Rekommendationer
Dimensionering av hjälpram
Tabellerna visar rekommenderad dimension för hjälpramens sidobalkar för olika
chassiramar.
Lastbilar med chassiram F950:
Drift
Mycket lätt
Lätt
HxBxT (mm)
110x80x6
110x80x8
Ix (cm4)
290
380
Lastbilar med chassiram F957 eller F958:
Drift
Medel
Tung
HxBxT (mm)
140x80x6
160x80x8
Ix (cm4)
800
900
Ix = Minsta yttröghetsmoment per balk.
HxBxT = Höjd, bredd och tjocklek (gäller hjälpram i U-profil).
Uppgifterna om yttröghetsmomentet förutsätter att hjälpramen är tillverkad i stål och
har en minsta sträckgräns på 310 N/mm².
06:30-01 Utgåva 10 sv-SE
6 (21)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Tippbilar
Rekommendationer
Baköverhäng
Vid bakåttippning utsätts baköverhänget för mycket höga påfrestningar. Det ställer
stora krav på hjälpramens styvhet och utformningen av detta parti.
Infästning
Fäst hjälpramen med flexibla fästen på den främre delen av ramen och med fasta fästen vid bakaxeln och i baköverhänget. Antalet flexibla fästen styrs av körförhållandena. De bör inte vara färre än 3, men kan vara 4 eller fler. Över drivaxel och boggi
ska det vara fasta fästen.
Information om val av infästning till specifikt fordon finns i dokumentet Val av infästning och hjälpram.
Generell information om påbyggnadsfästen finns i dokumentet Påbyggnadsinfästning.
Hjälpramens främre del ska kunna röra sig i längsled när ramen utsätts för vridrörelser.
VIKTIGT!
Hjälpramen måste ligga an mot chassiramen eftersom friktionen dämpar ramsvängningarna.
06:30-01 Utgåva 10 sv-SE
7 (21)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Tippbilar
Rekommendationer
Avstånd mellan framaxelcentrum och hjälpramens
framkant
För att dämpa eventuella ramsvängningar ska hjälpramen vara framdragen och
klämd mot chassiramen så nära framaxeln som möjligt. Detta är speciellt viktigt på
fordon med luftfjädrad framaxel.
Största tillåtna avstånd mellan framaxelcentrum och hjälpramens framkant:
Avstånd mellan framaxel och främre fäste
• Luftfjädrad framaxel: så långt fram som möjligt i intervallet 550 till 700 mm.
• Bladfjädrad framaxel: så långt fram som möjligt i intervallet 550 till 875 mm
06:30-01 Utgåva 10 sv-SE
600
800
327 097
• Luftfjädrad framaxel: 600 mm
• Bladfjädrad framaxel: 800 mm
Framände på luftfjädrat respektive bladfjädrat fordon.
8 (21)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Tippbilar
Rekommendationer
Exempel
Mer information om var fästena ska sitta finns i dokumentet Val av hjälpram och infästning och i dokumentet Påbyggnadsinfästning.
Måtten i bilderna är endast exempel och fordonsspecifika.
875
A
A
A
A
300 350
875
A
A
650
600
850
200
1 030
875
A
A
A
650
600
850
200
1 870
06:30-01 Utgåva 10 sv-SE
1 870
353 896
Måttet A i exempelbilderna får inte överstiga 900 mm.
9 (21)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Tippbilar
Rekommendationer
Lastbärare
Flak
Ett tippflak måste vara tillräckligt styvt för att inte vridas eller böjas för mycket i sidled om lasten fastnar i flakets främre del under tippning.
Bakåttipp
Se till att tippflaket ligger an mot hjälpramen över hela sin längd. Sätt dit avlastande
stöd om detta inte går.
Avlasta flaket i nedtippat läge genom att förse det med ett främre stöd och ett stöd
mitt under. Säkerställ att styrningar finns så att flaket kommer ner i rätt läge. Belastningen ska vara jämt fördelad över stöden för att undvika komfortstörande
ramsvängningar.
Placera det främre stödet centralt mellan ramsidobalkarna på tippbilar som ska användas under svåra körförhållanden. Det gör att överföringen av vridningen från ramen till flaket minskar.
Trevägstipp
347 728
Förse alltid flaket på en trevägstipp med minst ett flakstöd per ramsidobalk utöver de
stödpunkter som tippbäraxeln utgör.
Exempel på styrning och stöd mellan flak och hjälpram.
Placera flakstöden mitt emellan den främre och den bakre tippbäraxeln.
Bäraxellagringar
Flakets lagringar i bäraxeln ska ha så litet spel som möjligt. Stora spel i bärlagren
ökar risken för vältning.
06:30-01 Utgåva 10 sv-SE
10 (21)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Tippbilar
Rekommendationer
Tippcylinder
Tippcylinderns placering
Tippcylindern måste placeras framför tippflakets tyngdpunkt. Placering bakom skulle innebära att tippcylindern försöker lyfta tippflakets bakände.
Placering av tippcylindrar i längsled bestäms utifrån följande faktorer:
347 735
Tippstabiliteten för bakåttippning förbättras ju längre fram tippcylindern eller tippcylindrarna placeras. Stabiliserande frontcylindrar med lagring som tillåter rörelse
endast i lastbilens längsled förbättrar stabiliteten under tippning.
347 736
• Flakets längd
• Belastningen
• Typ av tipp
06:30-01 Utgåva 10 sv-SE
11 (21)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Tippbilar
Rekommendationer
Infästning av enkel tippcylinder
Fäst tippcylindern med sin infästning i hjälpramen.
Infästning av dubbla utanpåliggande tippcylindrar
Skruva fast cylinderfästena i rambalkarnas liv.
Sätt dit en kraftig tvärbalk av U-profil mellan de båda tippcylindrarnas fästen. Det
förhindrar vridning och osymmetrisk belastning.
347 745
Obs!
Tippcylindrarna får inte fästas i rambalkarnas flänsar.
Infästning i hjälpram.
06:30-01 Utgåva 10 sv-SE
12 (21)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Tippbilar
Rekommendationer
Centralt monterad tippcylinder
1
Ramförstärkning
För centralt monterade tippcylindrar (1) kan det vara lämpligt med en utvändig ramförstärkning (2). I vissa fall kan det också behövas en extra tvärbalk i ramen för att
förhindra att ramens underdel böjs utåt vid stor belastning från tippcylindern.
2
Flyttning av tvärbalkar
304 871
Om påbyggnaden har centralt monterad tippcylinder kan det vara nödvändigt att flytta tvärbalkar i chassit.
Obs!
Kontakta alltid Scania eller en Scaniaverkstad innan flyttning av tvärbalk.
• Kontrollera att tvärbalken inte kolliderar med kardanaxeln.
• Tvärbalkar får inte flyttas så långt att avståndet till närliggande tvärbalk överstiger 1 500 mm.
• Tvärbalkar som sitter fast vid fjäderfästen och kardanaxellagring får inte flyttas.
För information om flytt av tvärbalk se dokument Borttagning och ditsättning av
tvärbalk.
06:30-01 Utgåva 10 sv-SE
13 (21)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Tippbilar
Rekommendationer
Tippaxelns position
B
Tippaxelns position anges som avståndet från den första drivande bakaxeln till centrum på flakets tippaxel (B).
Rekommenderat största mått för tippaxelns position gäller lastbilar som har följande:
• En hjälpram med rekommenderade dimensioner och material och som är kryssförstärkt i baköverhänget.
• En chassiram av typen F950, F957 eller F958.
304 872
Se tabellen på nästa sida.
06:30-01 Utgåva 10 sv-SE
14 (21)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Tippbilar
Rekommendationer
Tippaxelns position anges som avståndet från den första drivande bakaxeln till centrum på flakets tippaxel (B).
Chassi
4x2
6x2/2
6x2/4
8x2/4
4x2
4x4
6x2
6x2*4
6x4
8x2*6
8x2
8x4
6x2
8x2
6x4
6x6
8x4
8x6
8x8
8x4*4
10x4*6
Fjädring Rekommenderade mått för tippaxelns position
A/B
Max 1 000 mm
Z
Max 1 230 mm (1 730 mm vid god stabilitet)
A/B
Max 2 230 mm
Z
Max 2 190 mm
Z
Max 2 120 mm med boggiavstånd 1350/1355
(2 350 mm vid god stabilitet)
Max 2 170 mm med boggiavstånd 1445/1450
A/B
Max 3 530 mm
Kontakta Scanias återförsäljare för information om andra konfigurationer.
06:30-01 Utgåva 10 sv-SE
15 (21)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Tippbilar
Stabilitetsförbättring
Stabilitetsförbättring
1
2
Boggiblockering
Tippbilar med bladfjädring kan utrustas med hydraulisk boggiblockering för att förbättra stabiliteten under lasthantering:
• Sätt dit hydraulcylindrarna på höger och vänster sida så att kolvstången blockerar
bakfjädern så nära hjulaxelcentrum som möjligt.
• Installera en varningslampa på instrumentpanelen. Den ska visa när boggiblockeringen är aktiverad.
304 873
Obs!
Boggiblockeringen fungerar inte på lastbilar med hjulkonfigurationen 6x2.
Hydraulcylinderns läge relativt fjädern på tippbilar utan last respektive vid maximal
nedfjädring.
06:30-01 Utgåva 10 sv-SE
16 (21)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Tippbilar
Stabilitetsförbättring
Tippstabilisator
Förse tippen med en tippstabilisator för att ytterligare förbättra tippstabiliteten.
Tippstabilisatorn hindrar flaket från att vridas ut i sidled genom att leda ner flakets
sidokrafter i chassiramen.
Tippstabilisatorn består av 2 länkar som är förbundna med varandra genom en led
som är fäst i flak respektive hjälpram (se bilden).
För att kunna ge maximal stabilitet ska stabilisatorn ha sin infästning mitt över bakaxelns centrum eller boggicentrum.
304 874
Scania rekommenderar tippstabilisator för till exempel bergdumperbilar och andra
tippbilar som ofta utför tippning på mycket dåligt underlag.
06:30-01 Utgåva 10 sv-SE
17 (21)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Tippbilar
Tippbilar utan hjälpram
Tippbilar utan hjälpram
Tippbilar utan hjälpram kan byggas för särskilt gynnsamma förhållanden, såsom bra
vägar och utan överlast.
Mer information om förberedelser för tippbil finns under Förberedelser och tillval
från fabrik
Förberedelse för tippbil utan hjälpram finns tillgänglig från fabrik.
Min 10 mm
Gummiblockens placering i sidled
• Sätt dit gummiblock med dimensionen 75x45 och med minsta längden 300 mm
enligt exemplen i bilderna. Fäst dem i ramsidobalkarna under flakets botten.
• Antal gummiblock per sida ska vara enligt följande:
– 8 gummiblock för fordon med axelavstånd > 4 500 mm
– 4 gummiblock för fordon med axelavstånd < 4 500 mm
Gummiblockens kontaktyta måste ligga minst 10 mm från flänsens innerkant.
329 838
För att minimera risken för sprickor i ramsidobalkarnas övre fläns är det viktigt att
nedanstående rekommendation följs:
Min 610 mm
Min 10 mm
Min 75 mm
330 237
VIKTIGT!
Tippflaket måste ligga an mot gummiblock hela vägen.
Min 610 mm
Min 10 mm
330 238
Min 75 mm
06:30-01 Utgåva 10 sv-SE
18 (21)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Tippbilar
Tippbilar utan hjälpram
Gummiblockens placering i längsled
400 150 150 400
Inget gummiblock får börja eller sluta i området 150–400 mm framför respektive
bakom boggicentrum. Däremot får gummiblocken sträcka sig över hela det streckade
området, till exempel börja 50 mm framför och sluta 50 mm bakom det streckade område.
330 240
Se det streckade området som bilden visar.
06:30-01 Utgåva 10 sv-SE
19 (21)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Tippbilar
Tippbilar utan hjälpram
För fordon med hjulkonfiguration CB8x4Z eller CB6x4Z rekommenderas följande placeringar av gummiblocken (alla mått i mm):
A
5 712
5 912
6 112
B
5 092
5 292
5 492
C
4 207
4 407
4 607
AD
3 900
4 100
4 300
D = minst 300 mm
2 267
A
B
C
2 707
A
4 550
4 750
4 950
B
3 700
3 900
64 100
1 305
1 257
1 807
707
A
B
2 755 1 855
755
AD
AD
Dx75x45
353 925
Dx75x45
06:30-01 Utgåva 10 sv-SE
353 934
AD
5 100
5 300
5 500
20 (21)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Tippbilar
Tippbilar utan hjälpram
Underhåll och modifiering
För att minimera slitage på balkflänsen måste kontinuerligt underhåll utföras.
Underhållet omfattar följande:
•
•
•
•
Kontinuerlig kontroll av gummiblock och ram
Byte av slitna gummiblock
Smörjning av tippaxeln
Reparation av stora glapp i tippaxeln
VIKTIGT!
Utför modifiering av flakstödens placering och typ enligt ovanstående rekommendationer vid begynnande slitage på balkflänsens yttre del.
Vid stort slitage måste ramsidobalken förstärkas.
06:30-01 Utgåva 10 sv-SE
21 (21)
©
Scania CV AB 2015, Sweden