Lagkrav Generellt om lagar och bestämmelser

Transcription

Lagkrav Generellt om lagar och bestämmelser
Lagkrav
Generellt om lagar och bestämmelser
Generellt om lagar och bestämmelser
Alla länder har lagkrav för fordon som går på allmän väg. Inom EU samordnas dessa
via EU:s direktiv som sedan blir till lagkrav i respektive land. Respektive land kan
dessutom ha egna specifika lagkrav. På senare tid har direktiv samordnats på högre
nivå och fler länder anammar dessa som lagkrav, UN-ECE-regler.
Obs!
Lagkraven uppdateras kontinuerligt med tillägg. Stäm alltid av att den nyaste informationen följs. Det är påbyggarens ansvar att säkerställa att lagkraven uppfylls.
För mer detaljerad information om kraven, se respektive föreskrift. EU tillhandahåller direktiven på sin webbplats EUR-lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
Alla lastbilar måste godkännas av myndigheter innan de tas i bruk. Vid tillverkning
av många likadana lastbilar kan, inom EU, ett generellt godkännande, ett så kallat
typgodkännande, skaffas. Vid typgodkännande utfärdar myndigheten WVTA-certifikat.
Scanias certifikat gäller för lastbilar med Scaniaartiklar ditsatta av Scania. Undantaget är ett antal transportmonterade artiklar.
Vid vissa applikationer, till exempel gruvdrift, framförs inte fordonen på allmän väg,
därför går det att köpa fordon som inte uppfyller lagkrav.
Påbyggaren ansvarar för fordonets påbyggnad. Det innebär att ansökan och erhållande av godkännande, certifiering eller överenskommelse med certifieringsmyndighet
administreras av påbyggaren.
För mer information se dokumentet Typgodkännande.
För mer information se dokumentet Transportmonterade komponenter.
För mer information se dokumentet Modifiering av certifierade komponenter.
Mer information om fordonets certifikat finns i Individual Chassis Specification
(ICS).
01:10-02 Utgåva 1 sv-SE
1 (6)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Lagkrav
CE-märkning
CE-märkning
Lastbilar som utrustas med någon form av påbyggnad (kran, bakgavellyft, lastväxlare, maskindrivna vinschar, tippvagnar, etc.) som definieras som maskin1 och släpps
på marknaden i ett EU- eller EFTA-land måste utöver Scanias påbyggnadsinformation även följa kraven i maskindirektivet 2006/42/EG.
Påbyggarens ansvar:
• Att CE-märkningen av maskinen och nödvändig dokumentation2 levereras med
fordonet.
• Att den tekniska dokumentationen arkiveras. Dokumentationen ska på begäran
kunna visas upp i minst 10 år efter den senaste producerade enheten vid styckeeller serietillverkning eller under fordonets hela livslängd.
Om påbyggaren sätter dit en redan CE-märkt enhet ska påbyggaren följa alla instruktioner och anvisningar som gäller aktuell maskin. Även i detta fall ska nödvändig dokumentation2 levereras med fordonet.
1. Maskin: En sammansatt enhet som är utrustad med eller avsedd att utrustas med ett drivsystem som
består av inbördes förbundna delar eller komponenter, varav minst en rörlig.
2. Nödvändig dokumentation: Dokumentation som säkerställer ett säkert användande av maskinen
under hela dess livslängd. Gäller allt från montage, installation, brukande, underhåll, demontering
och återvinning.
01:10-02 Utgåva 1 sv-SE
2 (6)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Lagkrav
Komponenter
Komponenter
En lastbil kan beställas utan några av de komponenter som krävs enligt lag. Detta därför att de ofta placeras på eller integreras i påbyggnaden. Alla berörda lagkrav måste
dock uppfyllas innan registrering och påbyggaren är då ansvarig.
Här följer exempel på några av de vanligaste chassikomponenter som kan behöva
sättas på eller integreras i fordonet i samband med påbyggnad:
Sidoskydd
Stänkskyddssystem
Konturmärkning
Bakre reflexskylt
RF
E4
En komponent som är testad och godkänd enligt ett UN-ECE-reglemente ska vara
märkt med ett godkännande-märke, E-märke. En komponent som är testad och godkänd enligt ett EC-direktiv är märkt med e ("litet e").
01148
343 792
•
•
•
•
Exempel på godkännandemärkning.
01:10-02 Utgåva 1 sv-SE
3 (6)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Lagkrav
Komponenter
Sidoskydd
Syftet med sidoskyddet är att skydda oskyddade trafikanter som gångtrafikanter, cyklister och motorcyklister från att hamna under lastbilen. Hur och var det ska sättas
dit på fordonet styrs av föreskrift UN-ECE R73. Dessutom anger UN-ECE R73 även
funktionskrav vilket ska visas genom testning eller beräkning.
Exempel på sidoskydd.
01:10-02 Utgåva 1 sv-SE
4 (6)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Lagkrav
Komponenter
Stänkskyddssystem
Stänkskyddssystem är avsett att minska risken för att vatten, damm och småsten kastas upp från däcken på fordon i rörelse. Flera länder har lagkrav som reglerar området. Inom EU gäller EU:s direktiv, Kommissionens förordning 109/2011. Bra att veta
är att förordningen beskriver 2 olika system av stänkskyddssystem:
• Energiabsorberande
• Luft/vattenseparerande
Det finns dessutom olika varianter på kraven beroende på olika faktorer, till exempel
styrda eller icke styrda hjul. Även här finns krav på att hela stänkskyddssystemet ska
testas.
Stänkskyddssystem består av 3 delar:
1. Stänkskärmar
– En stel eller halvstel komponent avsedd att fånga upp vatten som kastas upp
från däcken i rörelse
2. Stänkskydd
– I dagligt tal även kallat stänklappar
– Komponent av flexibelt material ditsatt bakom hjulen
3. Stänkskyddsanordning
– En del av stänkskyddssystemet som kan omfatta en luft/vattenseparator och en
energiabsorbent
– Även kallat stänkskyddsmatta eller stänkskyddsreduceringsanordning
1. Stänkskärm
Exempel på stänkskärm och stänkreducerare.
2. Stänkskydd
3. Stänkskyddsanordning
01:10-02 Utgåva 1 sv-SE
5 (6)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Lagkrav
Konturmärkning
Konturmärkning
356 364
Konturmärkningens syfte är att fordonet ska synas bättre i trafiken. På vilka fordon
det krävs, var på fordonet, hur konturmärkningen ska sättas dit, synlighetskrav med
mera styrs av lagkrav UN-ECE R48 "Lighting Installation".
Exempel på konturmärkning.
Reflexskylt
För att ytterligare öka fordons synlighet finns möjlighet att sätta dit en reflexskylt på
fordonets baksida. Reflexskylten kan till viss del ersätta konturmärkning bak. Reflexskylten styrs av föreskrift UN-ECE R70, men är inget generellt krav inom EU,
däremot finns det som nationellt krav i många länder både inom EU och utanför EU.
Exempel på reflexskylt.
01:10-02 Utgåva 1 sv-SE
6 (6)
©
Scania CV AB 2015, Sweden

Similar documents