TRANSPORTVÄGEN Sittande och liggande gällande rutin

Transcription

TRANSPORTVÄGEN Sittande och liggande gällande rutin
TRANSPORTVÄGEN
Sittande och liggande
gällande rutin
Berörda enheter
Ambulansen Boden/Luleå, akutmottagningen Sunderbyn, SOS alarm.
Bakgrund
Ambulanssjukvården i Boden och Luleå har specialistutbildade
sjuksköterskor i alla ambulanser. Högkvalificerad sjukvård bedrivs således
och många patienter kan sorteras direkt till rätt vårdinstans eller vårdas
färdigt på plats. Ambulanspersonalen utför ett kvalificerat diagnostiskt
resonemang kring varje patient baserat på symtom och behandlar efter väl
förankrade riktlinjer (SLAS).
Behöver patienten transport till vårdinstans bör det vara patientens behov
som styr vilket transportmedel som ska användas.
Ambulanssjukvården är idag högt belastad med stor risk för långa väntetider
vilket kan påverka patientsäkerheten och beredskapen prehospitalt.
Syfte
Ambulanssjukvården Boden/Luleå skall genomföra ett projekt, för att utröna
om möjlighet till annat transportsätt än ambulans kan ske på ett patientsäkert
sätt. Som alternativ till ambulanstransport finns sittande eller liggande
sjukresa, samt transport med eget färdmedel till vårdenhet
Detta för att göra ambulansen mer tillgänglig för akuta uppdrag.
Projekttid
Projektet kommer att pågå under 12 månader fr.o.m. 9/6 2014.
Utvärdering
Utvärdering kommer att genomföras kvartalsvis av Andreas Hansson och
Torbjörn Frisk, samt efter projekttidens utgång avseende patientsäkerheten
och tillgängligheten. Denna utvärdering kommer att ske genom
journalgranskning där avsedd uppdragskod, RETTS kod och vård kedja
använts.
Huvudprocess
[Process]
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Mattias Morin
1 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Mattias Morin
VARD-5-3252
2015-05-02
Sida
1.0
Tillvägagångssätt
 Ambulanssjuksköterskan skall, efter att ha bedömt patienten GRÖN eller
GUL enligt RETTS besluta om patienten behöver:
 Åka till sjukhus och har ett behov av ambulanstransport:
eller klarar sittande sjukresa och samtycker till detta!
 Åka till sjukhus och har ett behov av ambulanstransport:
eller klarar liggande sjuktransport och samtycker till detta!
 Åka till sjukhus och har ett behov av ambulanstransport:
eller klarar att åka med eget färdmedel och samtycker till detta!
 Undantaget från denna rutin är ESS 1 Arytmi, ESS 5 Bröstsmärtor
 Om medicinsk behandling påbörjats med läkemedel SKALL
patienten transporteras i ambulans till akutmottagning Sunderby
sjukhus. Undantaget astmatiska besvär och allergiska åkommor som
efter behandling är symtomfria och utan att äventyra
patientsäkerheten kan hänvisas till hälsocentralen och/eller lämnas i
hemmet.
 Detta sker genom bedömning via RETTS och utifrån detta ska
ambulanssjuksköterskan:
 Dokumentera i MobiMed journal noga och ange destination
Sunderby sjukhus.
 Ringa till akutmottagningen för överrapportering av patienten
samt påtala att patienten inkommer med sjukresor alt. med eget
transportmedel till akutmottagningen.
 Dokumentera i AmbuLink VÅRDKEDJA: ”Hänvisning –
Transportvägen sittande/liggande (Bo/Lu)” samt utförligt fylla i
journalen.
 Uppdragskod.
 Sjukresor beställs på 0926-756 65, eller 020-96 00 96
 Begär beräknad ankomst för TAXI till patienten. Om TAXI som är
beställd EJ kan komma till patienten inom 60 min, tar vi med patienten
till anvisat sjukhus.
 OM patient ej har möjlighet att betala egenavgiften för sjukresan, så kan
vi uppge kostnadsställe: 40020 när vi ringer beställningscentralen för
landstingets sjukresor i Norrbotten. Observera att detta kostnadsställe är
något vi endast skall använda i undantagsfall då patient helt saknar
pengar och alla andra alternativ är uttömda.
 Ambulansen behöver inte vänta kvar till taxin kommer.
 Information till patienten/anhöriga skall ges att om försämring uppstår så
kontaktas 112 igen.
Huvudprocess
[Process]
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Mattias Morin
2 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Mattias Morin
VARD-5-3252
2015-05-02
Sida
1.0