Ansökan om bygglov för skyltar och ljusanordningar

Transcription

Ansökan om bygglov för skyltar och ljusanordningar
Ansökan om bygglov för skyltar och ljusanordningar
Fysisk planering
Svartuddsvägen 1
94185 Piteå
Tel: 0911-69 60 00
Blanketten är ifyllnadsbar men måste skrivas ut för underskrift. Inlämnade personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen, PUL. Enligt personuppgiftslagen
har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas. Skriftlig ansökan skickas till: Piteå Kommun, Fysisk planering, 941 85
Piteå.
Ansökan avser
Bygglov
Bygglov för tillfällig åtgärd, ange tidsperiod:
Fastighet
Fastighetsbeteckning
Företagets namn
Fastighetsadress
Sökande
Namn
Personnummer/Organisationsnummer
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon
Fakturareferens
Fakturamottagare (om annan än sökanden)
Namn
Personnummer/Organisationsnummer
Adress
Postnummer
Telefon
Ort
E-post
Beskrivning av skylt/ljusanordning
Lådskylt
Med belysning (fast ljus)
Fakturareferens
Anna skylt
Affischtavla/Pelare
Med belysning (rörligt ljus)
Utan belysning
Skylttext
Antal
Beskrivning (material, färg m m)
Längd (cm)
Höjd (cm)
Djup (cm)
Utspr från vägg (cm)
Leverantör
Företag
Kontaktperson
Telefon
Bifogade handlingar
Situationsplan
Fasader
Detaljritningar
Foton
Övrigt, ange vad:
Underteckna här
Ort och datum
Underskrift av sökande
Namnförtydligande
Underskrift/godkännande av fastighetsägaren
Namnförtydligande
Avstånd från mark (cm)