2015-09-08 FPTN Protokoll

Transcription

2015-09-08 FPTN Protokoll
Dokumentnamn
PROTOKOLL §§ 66-77
FOLKHÄLSO-, PRIMÄRVÅRDS- OCH
TANDVÅRDSNÄMNDEN
Tjänsteställe, handläggare
Datum
Dnr
Sida
Landstingets kansli
Monika Öhgren
2015-09-08
15FPTN1
1(15)
Tid:
Tisdag 8 sept 2015, kl. 09.15
Plats:
Landstinget Kansli
Sammanträdesrum: Furan
Ajournering 14.30 – 14.35
Ajournering 15.00 – 15.35
NÄRVARANDE
Ledamöter
Linnéa Stenklyft (S)
Ordförande
Gunnar Fors (V)
Vice ordförande
Robert Kuusikko (S)
Ulla-Britt Lagergren (S)
Stefan Dahl (S)
Petra Norberg (S)
Anders Snäll (S)
Myriam Estrella-Näslund (MP)
Ali El-Najjar (M)
Sigge Tjärnlund (M)
t.o.m § 76
Ingemar Jonsson (C)
Erica Markusson (FP)
Christina Vallsten (SD)
Tjänstgörande ersättare
Anita Danielsson (M) ersättare för Sigge Tjärnlund (M) § 77
Övriga ersättare
Kristina Löfroth (S)
Anette Lövgren (S)
Gudrun Nygren (S)
Ulla Olofsson (V)
Anders Henriksson (C)
Hans Brynielsson (KD)
Tjänstemän
Peter Löthman
Monika Öhgren
Ordförandens sign
Linnéa Stenklyft
Justerandens sign
Erica Markusson
Sekreterare
Exp den
Utdragsbestyrkande
Dokumentnamn
PROTOKOLL
FOLKHÄLSO-, PRIMÄRVÅRDS- OCH
TANDVÅRDSNÄMNDEN
Datum
Dnr
2015-09-08
Sida
2
Inför nämnden lämnades följande information

Resultatuppföljning: Primärvårdsdirektör Erik Grundberg, tandvårdsdirektör
Bo-Göran Danielsson, hälso- och sjukvårdsdirektör Peter Löthman och
controller folktandvård och primärvård Ulf Bolin.

Information gällande patientsäkerhet: Kvalitets- och patientsäkerhetschef
Monika Johansson.

Information gällande uppdrag avvikelsehantering: Kvalitets- och
patientsäkerhetschef Monika Johansson.

Uppdrag för Österåsens hälsohem: Hälso- och sjukvårdsdirektör Peter
Löthman
§ 66
Val av justerare
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden beslutar
att utse Erica Markusson (FP) att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 67
Fastställande av föredragningslista
Ett extraärende anmäldes § 77 Extraärende inför nämndens budgetarbete 2016
Ajournering
Mötet ajournerades 14.30-14.35
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden beslutar
att med ovanstående ändring fastställa upprättat förslag till föredragningslista.
Ordförandens sign
Justerandens sign
Linnéa Stenklyft
Erica Markusson
Exp den
Utdragsbestyrkande
Dokumentnamn
PROTOKOLL
FOLKHÄLSO-, PRIMÄRVÅRDS- OCH
TANDVÅRDSNÄMNDEN
Datum
Dnr
2015-09-08
§ 68
Sida
3
Resultatuppföljning
Diarienummer: 15FPTN46
Ärendeansvarig: Erik Grundberg, Bo-Göran Danielsson, Peter Löthman
Ärendebeskrivning
Primärvårdsdirektör Erik Grundberg, tandvårdsdirektör Bo-Göran Danielsson och
hälso- och sjukvårdsdirektör Peter Löthman presenterar resultatuppföljningen.
Beslutsunderlag
Sammanställning resultatuppföljning, bilaga 1
Under nämndens behandling av ärendet påtalar majoriteten (S) (V) och (MP) att
nämnden inte fått den återrapportering som utlovats rörande nämndens beslut
2014-04-21 § 35, där beslutet var att uppdra till landstingsdirektören att fortsätta
arbetet med att finna ytterligare möjligheter till intäktshöjande och kostnadssänkande
åtgärder samt att uppdra till landstingsdirektören att utveckla den ekonomiska
resultatredovisningen till nämnden.
En rapport förväntas lämnas på nämndens möte 2015-09-30.
Beslut
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden beslutar
att efter genomgång lägga informationen till handlingarna, samt
att med noteringen om att nämnden inte fått den återrapportering utefter nämndens
beslut 2014-04-21 § 35.
Ordförandens sign
Justerandens sign
Linnéa Stenklyft
Erica Markusson
Exp den
Utdragsbestyrkande
Dokumentnamn
PROTOKOLL
FOLKHÄLSO-, PRIMÄRVÅRDS- OCH
TANDVÅRDSNÄMNDEN
Datum
Dnr
2015-09-08
§ 69
Sida
4
Information patientsäkerhet 2015
Diarienummer: 15FPTN230
Ärendeansvarig: Monika Johansson
Ärendebeskrivning
Kvalitets- och patientsäkerhetschef Monika Johansson lämnar en delårsrapportering
gällande aktuella patientsäkerhetsfrågor.
Beslutsunderlag
Delårsredovisning 2015 Patientsäkerhet jämlik och god vård, bilaga 22
Beslut
Folkhälso- och primärvårds och tandvårdsnämnden beslutar
att efter genomgång lägga informationen till handlingarna.
Ordförandens sign
Justerandens sign
Linnéa Stenklyft
Erica Markusson
Exp den
Utdragsbestyrkande
Dokumentnamn
PROTOKOLL
FOLKHÄLSO-, PRIMÄRVÅRDS- OCH
TANDVÅRDSNÄMNDEN
Datum
Dnr
2015-09-08
§ 70
Sida
5
Modell för analys och uppföljning av avvikelser över tid
Diarienummer:14FPTN257
Ärendeansvarig: Monika Johansson
Handläggare: Chatrine Viklander, Per Skude
Ärendebeskrivning
Efter beslut 2014-10-07 § 151 i Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden har
Kvalitets- och patientsäkerhetsavdelningen fått i uppdrag att analysera vilka enheter
som över tid visar minskning av avvikelserapportering i Platina, vilka orsaker som
kan ligga bakom och vilka åtgärder som är lämpliga för att få en god
avvikelserapportering som stöd i förbättringsarbetet.
I uppdraget ingår även att utarbeta förslag till modell för analys och uppföljning av
avvikelser över tid.
Analys är genomförd och förslag till modell för uppföljning och analys över tid har
utarbetats enligt uppdrag.
Beredning
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens arbetsutskott 2015-08-25 § 42
Beslutsunderlag
”Analys avvikelserapportering - förslag till modell för analys och uppföljning”,
bilaga 2
Uppdrag avvikelsehantering, bilaga 23
Beslut
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden beslutar på arbetsutskottets förslag
att godkänna ”Analys avvikelserapportering - förslag till modell för analys och
uppföljning”
Delges
Förvaltningschef specialistvården
Förvaltningschef primärvården
Förvaltningschef folktandvården
Hälso- och sjukvårdsdirektören
Enhetschef vårdvalsenheten
Kvalitets- och patientsäkerhetschef
Ordförandens sign
Justerandens sign
Linnéa Stenklyft
Erica Markusson
Exp den
Utdragsbestyrkande
Dokumentnamn
PROTOKOLL
FOLKHÄLSO-, PRIMÄRVÅRDS- OCH
TANDVÅRDSNÄMNDEN
Datum
Dnr
2015-09-08
§ 71
Sida
6
Uppdrag för Österåsens hälsohem
Diarienummer: 15FPTN101
Ärendeansvarig: Peter Löthman
Handläggare: Lena Lindgren
Ärendebeskrivning
Under våren 2013 väcktes i Folkhälso- primärvårds- och tandvårdsnämnden (FPTN)
frågan om verksamheten vid Österåsens Hälsohem var konkurrensneutral. En
utredning tillsattes och resultat återrapporterades i september 2014. Utredarna har i
sin slutrapport beskrivit behandlingsverksamheten och gett förslag på
förbättringsområden samt granskat säljverksamheten och tydliggjort några
funderingar.
Utredarnas slutsats var att uppdraget för Österåsens Hälsohem behövde tydliggöras
avseende verksamhetens inriktning, prioriteringar, volym, budget och resultat.
Utifrån beslut om inriktning och omfattning av den framtida
behandlingsverksamheten menade utredarna att landstinget sedan kan ta ställning till
säljverksamhetens omfattning.
I FPTNs protokoll 2014-09-02 § 121, fick landstingsdirektören i uppdrag att vidta
åtgärder för att tydliggöra Österåsens Hälsohems uppdrag mot intentionerna i
utredningen. En utredning tillsattes våren 2015, resultatet beskrivs i bilagd rapport;
Österåsens Hälsohem, Underlag för utformning av politiskt uppdrag till
verksamheten.
Utifrån rapportens summering kan följande områden ingå i ett förtydligat uppdrag till
Österåsens hälsohem avseende inriktning och prioritering av verksamhet:

Med bibehållet fokus på levnadsvanor: öka integrering av Österåsens kunskap i
landstingets övriga verksamheter. Till exempel vid rehabilitering av
cancerpatienter, för patienter med psykisk ohälsa, barn och ungdomar med
fetma och patienter med smärta. Österåsens kunskaper kan också användas i
LVNs eget personalvårdande arbete.

Öka tillgängligheten av Österåsens kunskaper för andra genom nyttjande av
modern informationsteknik.

Fördjupa nätverkssamarbetet med liknande verksamheter i Sverige.

Önskade resultat kan definieras mer kvalitativt med stöd av de
utvärderingsinstrument som används i verksamheten.
Ordförandens sign
Justerandens sign
Linnéa Stenklyft
Erica Markusson
Exp den
Utdragsbestyrkande
Dokumentnamn
PROTOKOLL
FOLKHÄLSO-, PRIMÄRVÅRDS- OCH
TANDVÅRDSNÄMNDEN
Datum
Dnr
2015-09-08

Sida
7
Uppdragets volym och ekonomiska förutsättningar är frågor som helt styrs av
politiska prioriteringar.
Beredning
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens arbetsutskott 2015-08-25 § 44
Beslutsunderlag
Österåsens Hälsohem, Underlag för utformning av politiskt uppdrag till
verksamheten, bilaga 3
Beslut
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden beslutar på arbetsutskottets förslag
att godkänna rapporten som underlag för formulering av Österåsens framtida
uppdrag.
Delges
Anders L Johansson
Erik Grundberg
Ordförandens sign
Justerandens sign
Linnéa Stenklyft
Erica Markusson
Exp den
Utdragsbestyrkande
Dokumentnamn
PROTOKOLL
FOLKHÄLSO-, PRIMÄRVÅRDS- OCH
TANDVÅRDSNÄMNDEN
Datum
Dnr
2015-09-08
§ 72
Sida
8
Revisionsrapport Bisysslor
Diarienummer: 15FPTN161
Ärendeansvarig: Victoria Sjöbom
Handläggare: Victoria Sjöbom
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har bett om Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens
kommentarer och synpunkter med anledning av revisionsrapporten ”Bisysslor”.
Granskningen avser att följa upp tidigare granskningar samt bedöma de åtgärder som
vidtagits men har avgränsats till att granska hanteringen av bisysslor hos landstingets
chefer.
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden noterar att landstingets revisorer
bedömer att befintliga riktlinjer och tillämpningar är tydliga avseende
arbetshindrande bisysslor även om det enligt revisorernas bedömning förekommer att
chefer accepterar bisysslor som kan riskera att betraktas som konkurrerande.
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden ser positivt på revisorernas förslag
till komplettering av riktlinjerna med landstingsspecifika exempel samt förtydligande
av hantering av förbud mot bisysslor.
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden ser positivt på att den rutin för
samlad dokumentation av bisysslor som infördes efter tidigare granskning visat sig
vara ett stort steg framåt samt att hanteringen och den interna kontrollen av bisysslor
följer linjeansvaret.
Eftersom IT-stöd och spårbarhet har brister och det inte är möjligt att genomföra en
intern kontroll av chefers bisysslor med rimlig arbetsinsats kan Folkhälso-,
primärvårds- och tandvårdsnämnden konstatera att riktlinjer, ansvar och
dokumentation bör tydliggöras för att möjliggöra intern kontroll av bisysslor.
Beredning
Folkhälso- primärvårds- och tandvårdsnämndens arbetsutskott 2015-08-25 § 43
Beslutsunderlag
Följebrev från landstingets revisorer, revisionsrapport ”Bisysslor”, bilaga 4
Revisionsrapport ”Bisysslor”, bilaga 5
Svar på revisionsrapport ”Bisysslor”, bilaga 6
Ordförandens sign
Justerandens sign
Linnéa Stenklyft
Erica Markusson
Exp den
Utdragsbestyrkande
Dokumentnamn
PROTOKOLL
FOLKHÄLSO-, PRIMÄRVÅRDS- OCH
TANDVÅRDSNÄMNDEN
Datum
Dnr
2015-09-08
Sida
9
Beslut
Folkhälso- primärvårds- och tandvårdsnämnden beslutar på arbetsutskottets förslag
att avge ”Svar på revisionsrapport Bisysslor”; samt
att uppdra till landstingsdirektören att tydliggöra riktlinjer, ansvar och
dokumentation för bisysslor.
Delges
Landstingets revisorer
Ordförandens sign
Justerandens sign
Linnéa Stenklyft
Erica Markusson
Exp den
Utdragsbestyrkande
Dokumentnamn
PROTOKOLL
FOLKHÄLSO-, PRIMÄRVÅRDS- OCH
TANDVÅRDSNÄMNDEN
Datum
Dnr
2015-09-08
§ 73
Sida
10
Sammanträdesplan Folkhälso-, primärvårds och tandvårdsnämnden
och arbetsutskott 2015
Diarienummer: 15FPTN306
Ärendebeskrivning
Nämndens sammanträdesplan för 2015 föreslås kompletteras med ett möte i
november.
Förslaget är att ha arbetsutskottsmöte 2015-11-10 kl. 09.15 och nämndsmöte
2015-11-25 kl. 09.15.
Beredning
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens arbetsutskott 2015-08-25 § 45
Beslut
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden beslutar på arbetsutskottets förslag
att fastställa förslagna sammanträdesdatum i november.
Ordförandens sign
Justerandens sign
Linnéa Stenklyft
Erica Markusson
Exp den
Utdragsbestyrkande
Dokumentnamn
PROTOKOLL
FOLKHÄLSO-, PRIMÄRVÅRDS- OCH
TANDVÅRDSNÄMNDEN
Datum
Dnr
2015-09-08
§ 74
Sida
11
Redovisning av beslut fattade på delegation med stöd av
vidaredelegation från Folkhälso-, primärvårds- och
tandvårdsnämnden
Diarienummer: 15FPTN229
Ärendebeskrivning
På nämndens sammanträde 2015-05-28 § 60 beslutades att uppdra till ordförande att
för nämndens räkning avge upprättat förslag till yttrande gällande ”Trygg och
effektiv utskrivning från sluten vård.
Beslutsunderlag
Redovisning, bilaga 7
Protokollsutdrag FPTN 2015-05-28 § 60, bilaga 8
Beslut
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden beslutar
att efter genomgång lägga anmälan till handlingarna.
Ordförandens sign
Justerandens sign
Linnéa Stenklyft
Erica Markusson
Exp den
Utdragsbestyrkande
Dokumentnamn
PROTOKOLL
FOLKHÄLSO-, PRIMÄRVÅRDS- OCH
TANDVÅRDSNÄMNDEN
Datum
Dnr
2015-09-08
§ 75
12
Delgivningar
Diarienummer: 15FPTN17

Protokoll från Samordningsförbundet Kramfors 20 april
(15FPTN5), bilaga 9

Protokoll från Samordningsförbundet Kramfors 13 maj,
(15FPTN5), bilaga 10

Protokoll från Samordningsförbundet Örnsköldsvik 13 maj
(15FPTN3), bilaga 11

Protokoll från Samordningsförbundet Härnösand-Timrå 25 maj
(15FPTN4), bilaga 12

Protokoll från Samordningsförbundet Sundsvall 12 juni
(15FPTN2), bilaga 13

Protokoll från Samordningsförbundet Kramfors 15 juni
(15FPTN5), bilaga 14

Protokoll från Samordningsförbundet Örnsköldsvik 17 juni
(15FPTN3), bilaga 15

Protokoll från Samordningsförbundet Härnösand-Timrå 10 juni
(15FPTN4), bilaga 16

Protokoll från Socialkola 11-12 juni
(15FPTN10), bilaga 17

Revisionsrapport, Tandvård för personer med särskilda behov
(15FPTN266), bilaga 18

Protokollsutdrag Landstingsfullmäktige § 129 24-25 juni
(15FPTN266), bilaga 19
Beslut
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden beslutar
att efter genomgång lägga delgivningarna till handlingarna.
Ordförandens sign
Justerandens sign
Linnéa Stenklyft
Erica Markusson
Exp den
Sida
Utdragsbestyrkande
Dokumentnamn
PROTOKOLL
FOLKHÄLSO-, PRIMÄRVÅRDS- OCH
TANDVÅRDSNÄMNDEN
Datum
Dnr
2015-09-08
§ 76
Sida
13
Kurser och konferenser 2015
Diarienummer: 15FPTN25


Landstingets patientsäkerhetsdag 2015, 6 oktober Härnösand
”Att leda och styra utifrån befolkningens behov”, temadag 17 september
Härnösand
Beredning
Folkhälso-, primärvårds och tandvårdsnämndens arbetsutskott 2015-08-25 § 46
Beslutsunderlag
Landstingets patientsäkerhetsdag 2015, bilaga 20
”Att leda och styra utifrån befolkningens behov”, bilaga 21
Förslag till beslut
Folkhälso-, primärvårds och tandvårdsnämnden beslutar
att utse Anita Danielsson (M) som representant för Landstinget Västernorrland att
delta på Landstingets patientsäkerhetsdag 2015. Ersättning utbetalas för resa och
förlorad arbetsförtjänst, samt utbildningsarvode enligt arvodes och
ersättningsreglerna för förtroendevalda.
att utse alla intresserade i nämnden att delta på temadagen 17 september. Ersättning
utbetalas för resa och förlorad arbetsförtjänst, samt utbildningsarvode enligt arvodes
och ersättningsreglerna för förtroendevalda.
Ordförandens sign
Justerandens sign
Linnéa Stenklyft
Erica Markusson
Exp den
Utdragsbestyrkande
Dokumentnamn
PROTOKOLL
FOLKHÄLSO-, PRIMÄRVÅRDS- OCH
TANDVÅRDSNÄMNDEN
Datum
Dnr
2015-09-08
§ 76
Sida
14
Extraärende inför nämndens budgetarbete 2016
Diarienummer: 15FPTN89
Ärendebeskrivning
Ett extra ärende anmäldes av Vårdalliansen (FP) (M) (C) och (KD) gällande
budgetarbetet 2016.
Ajournering
Mötet ajournerades 15.00-15.35
Yrkande
Erica Markusson (FP) yrkar för hela Vårdalliansen (FP) (M) (C) och (KD) att ge
landstingsdirektören i uppdrag att inför nämndens budget utreda ekonomiska
konsekvenser för nämnden av de förslag som lämnats i insatsplanen för
Landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Yrkande
Gunnar Fors (V) yrkar för hela majoriteten (V) (S) och (MP) att Vårdvalutskottet och
Landstingsstyrelsen i sitt budgetarbete beskriver och beaktar ekonomiska
konsekvenser för primärvården av de förändringar som föreslås inom
specialistvården utifrån insatsplanen.
Proposition
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner bifall för
majoritetens förslag.
Beslut
Folkhälso-, primärvårds och tandvårdsnämnden beslutar
att uppmärksamma Vårdvalutskottet och Landstingsstyrelsen vikten av att de i sitt
budgetarbete beskriver och beaktar ekonomiska konsekvenser för primärvården av de
förändringar som föreslås inom specialistvården utifrån insatsplanen.
Reservation
Ali El-Najjar (M), Anita Danielsson (M), Ingemar Jonsson (C) Erica Markusson (FP)
och Christina Vallsten (SD) reserverar sig mot beslutet.
Ordförandens sign
Justerandens sign
Linnéa Stenklyft
Erica Markusson
Exp den
Utdragsbestyrkande
Dokumentnamn
PROTOKOLL
FOLKHÄLSO-, PRIMÄRVÅRDS- OCH
TANDVÅRDSNÄMNDEN
Datum
Dnr
2015-09-08
15
Vid protokollet
Monika Öhgren
Justeras
Justeras
Linnéa Stenklyft
Erica Markusson
Ordförandens sign
Justerandens sign
Linnéa Stenklyft
Erica Markusson
Exp den
Sida
Utdragsbestyrkande