Ergoterapi og allmennhelse - pensum for kull ERGB13HA

Transcription

Ergoterapi og allmennhelse - pensum for kull ERGB13HA
Emnenavn: Ergoterapi og allmennhelse
Emnekode:
ERGO3100a
Kull: ERGB13HA
Semester: Høst
Studieår: 2015-2016
Studieprogram: Bachelorstudie i ergoterapi
Institutt: Institutt for ergoterapi og ortopediingeniør
Fagansvarlig / emneansvarlig: Vigdis Holmberg
Gjennomgått av LSB: 19.06.2015 (abg)
Pensum litteratur
Aas, R. W. (2012). Arbeidsrettet rehabilitering: komplekse situasjoner med mange arenaer
og aktører. I P. K. Solvang & Å. Slettebø (Red.), Rehabilitering : individuelle prosesser,
fagutvikling og samordning av tjenester (s. 211-227). Oslo: Gyldendal akademisk.
Alve, G., Madsen, V. H., Slettebø, Å., Hellem, E., Bruusgaard, K. A., & Langhammer, B. (2013).
Individual plan in rehabilitation processes: a tool for flexible collaboration?
Scandinavian Journal of Disability Research, 15(2), 156-169. Retrieved from
http://dx.doi.org.ezproxy.hioa.no/10.1080/15017419.2012.676568
doi:10.1080/15017419.2012.676568
Andreassen, T. A. (2004). Brukermedvirkning i praksis: faglig fortolkning av politiske mål. I K.
Thorsen & R. Dahle (Red.), Velferdstjenester i endring : når politikk blir praksis (s. 5372). Bergen: Fagbokforl.
Asbjørnslett, M., & Hemmingsson, H. (2008). Participation at school as experienced by
teenagers with physical disabilities. Scandinavian Journal of Occupational Therapy,
15(3), 153-161. Retrieved from
http://search.ebscohost.com.ezproxy.hioa.no/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2
010021720&site=ehost-live
Blank, A. (2004). Clients' experience of partnership with occupational therapists in
community mental health. British Journal of Occupational Therapy, 67(3), 118-123.
Retrieved from
http://bjo.sagepub.com.ezproxy.hioa.no/content/67/3/118.full.pdf+html
Brandt, Å., Madsen, A. J., & Peoples, H. (2013). Basisbog i ergoterapi : aktivitet og deltagelse
i hverdagslivet (3. udg.). København: Munksgaard.
[Kapittel 13, 15 (minus s 278-285), 27.]
Eklund, K., Sjostrand, J., & Dahlin-Ivanoff, S. (2008). A randomized controlled trial of a
health-promotion programme and its effect on ADL dependence and self-reported
health problems for the elderly visually impaired. Scand. J. Occup. Ther., 15(2), 68-74.
Retrieved from
http://search.ebscohost.com.ezproxy.hioa.no/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2
009972172&site=ehost-live
doi:10.1080/11038120701442963
Espelund, I. (2007). Hindrer friluftsliv aktivitetsdeprivasjon. Ergoterapeuten(6).
Folkehelseloven. (2011). Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), hentet fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
Fänge, A., & Iwarsson, S. (2007). Challenges in the development of strategies for housing
adaptation evaluations. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 14(3), 140149. Retrieved from
http://search.ebscohost.com.ezproxy.hioa.no/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2
009675358&site=ehost-live
Gramstad, A. (2010). Heimebesøk? Ergoterapeuten(3).
Hammell, K. W. (2004). Dimensions of Meaning in the Occupations of Daily Life. Canadian
Journal of Occupational Therapy, 71(5), 296-305. Retrieved from
http://cjo.sagepub.com.ezproxy.hioa.no/content/71/5/296.abstract
doi:10.1177/000841740407100509
Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), hentet fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
Hitch, D., Larkin, H., Watchorn, V., & Ang, S. (2012). Community mobility in the context of
universal design: Inter-professional collaboration and education. Australian
Occupational Therapy Journal, 59(5), 375-383. Retrieved from
http://search.ebscohost.com.ezproxy.hioa.no/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2
011687624&site=ehost-live
doi:10.1111/j.1440-1630.2011.00965.x
Horghagen, S., Sveen, U., Holm, J., Hagby, C., Hammervold, B., Reinsberg, S., & Thyness, E.
M. (Red). (2007). Beste praksis i ergoterapi. Trondheim: Tapir akademisk forl.
[Kapittel 13 og 15]
Jacobsen, K., & Granebo, R. (2011). Større faglig bredde som bidrag til mer aktiv omsorg for
sykehjemsbeboere. Sykepleien Forskning, 6(2), 152-159.
Karlsson, B., & Borg, M. (2013). Psykisk helsearbeid : humane og sosiale perspektiver og
praksiser. Oslo: Gyldendal akademisk.
[Del 3, s 114-138.]
Kjellberg, P. K., Ibsen, R., & Kjellberg, J. (2011). Fra pleje og omsorg : viden og anbefalinger
hentet fra http://bibsysprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?docId=BI
BSYS_ILS142081787&vid=HIOA
Larson, E. (2010). Psychological Well-Being and Meaning-Making When Caregiving for
Children With Disabilities: Growth Through Difficult Times or Sinking Inward. OTJR,
30(2), 78-86. Retrieved from
http://search.ebscohost.com.ezproxy.hioa.no/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2
010617053&site=ehost-live
Leknes, R., Bysheim, U., Ness, K. B., & Horghagen, S. (2014). Samhandlingsreformens
konsekvenser for den ergoterapeutiske yrkesutøvelsen. Ergoterapeuten, (6). Hentet
fra http://www.ergoterapeuten.no/Fagbladet-Ergoterapeuten/OmErgoterapeuten/Innholdsfortegnelse/06-2014
Lid, I. M., & Søbstad, R. (2013). Universell utforming : verdigrunnlag, kunnskap og praksis.
Oslo: Cappelen Damm akademisk.
[Kapittel 1, 3, 4, 5, 7 og 9]
Meld. St. 29 (2012-2013). (2013). Morgensdagens omsorg. Oslo: Helse- og
omsorgsdepartementet, hentet fra
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-29-20122013/id723252/
Meld. St. 34 (2012-2013). (2913). Folkehelsemeldingen: God helse - felles ansvar. Oslo: Helseog omsorgsdepartementet, hentet fra
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-34-20122013/id723818/
Mortenson, W. B., & Dyck, I. (2006). Power and Client-Centred Practice: An Insider
Exploration of Occupational Therapists' Experiences. Canadian Journal of
Occupational Therapy, 73(5), 261-271. Retrieved from
http://cjo.sagepub.com.ezproxy.hioa.no/content/73/5/261.abstract
doi:10.2182/cjot.06.008
Ness, N. E. (2011). Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse : et kunnskapsbasert
grunnlag. Trondheim: Tapir akademisk.
[Kapittel 5, 8 og 10]
Plan- og bygningsloven. (2008). Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven), hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
Repstad, P. (2014). Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere (3. utg.). Oslo:
Universitetsforl.
[Kapittel 7]
Ringaert, L. (2003). Universal design of the built environment to enable occupational
performance. In P. Rigby, D. Stewart & L. Letts (Eds.), Using environments to enable
occupational performance (pp. 97-115). Thorofare, NJ: Slack.
Rudman, D. L., & Dennhardt, S. (2008). Shaping knowledge regarding occupation: Examining
the cultural underpinnings of the evolving concept of occupational identity.
Australian Occupational Therapy Journal, 55(3), 153-162. Retrieved from
http://search.ebscohost.com.ezproxy.hioa.no/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2
010003126&site=ehost-live
doi:10.1111/j.1440-1630.2007.00715.x
Rønning, R. (2011). Frivillige og lønnede på samme lag : om styrking av den frivillige
innsatsen i omsorgsarbeidet - i samspill med offentlig sektor ØF-rapport (trykt utg.)
(Vol. nr. 18/2011). Lillehammer: Østlandsforskning.
Salminen, A.-L., Brandt, Å., Samuelsson, K., Töytäri, U., & Malmivaara, A. (2009). Mobility
devices to promote activity and participation: a systematic review. Journal Of
Rehabilitation Medicine, 41(9), 697-706. Retrieved from
http://www.medicaljournals.se/jrm/content/?volume=41&issue=9
doi:10.2340/16501977-0427
Scriven, A., & Atwal, A. (2004). Occupational Therapists as Primary Health Promoters:
Opportunities and Barriers. The British Journal of Occupational Therapy, 67(10), 424429. Retrieved from
http://bjo.sagepub.com.ezproxy.hioa.no/content/67/10/424.abstract
doi:10.1177/030802260406701002
Stamsø, M. A., & Hjelmtveit, V. (2009). Velferdsstaten i endring : norsk sosialpolitikk ved
starten av et nytt århundre (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
[Kapittel 2 og 3]
Sumsion, T., & Law, M. (2006). A Review of Evidence on the Conceptual Elements Informing
Client-Centred Practice. Canadian Journal of Occupational Therapy, 73(3), 153-162.
Retrieved from http://cjo.sagepub.com.ezproxy.hioa.no/content/73/3/153.abstract
doi:10.1177/000841740607300303
Thommesen, H. (Red.), Rehabilitering som politikk, virksomhet og studiefelt Oslo:
Gyldendal akademisk.
[Kapittel 4 og 6]
Tuntland, H. & N. E. Ness (Red.) (2014) Hverdagsrehabilitering. Oslo: Gyldendal Akademisk.
[Kapitel 2, 6 og 10]
Vetlesen, A.J. (2006) Livet som avhengig og sårbart. I J.-O. Henriksen & A .J. Vetlesen (red.)
Nærhet og distanse : grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker (s.
76-86) (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Vik, K. (2015). Mens vi venter på eldrebølgen : fra eldreomsorg til aktivitet og deltakelse.
Oslo: Gyldendal akademisk.
[Kapittel 8]
Vik, K., Nygård, L., & Lilja, M. (2009). Encountering staff in the home: Three older adults'
experience during six months of home-based rehabilitation. Disability &
Rehabilitation, 31(8), 619-629. Retrieved from
http://search.ebscohost.com.ezproxy.hioa.no/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=3
7379518&site=ehost-live
Whiteford, G. (2014). Occupational Deprivation: Understanding limited participation. In C.
H. Christiansen & E. A. Townsend (Eds.), Introduction to occupation : the art and
science of living (2nd ed., new international ed. ed.). Harlow: Pearson.
Willumsen, E. (2009). Differensiering og integrering: dynamikken i tverrprofesjonelt
samarbeid? I E. Willumsen (Red.), Tverrprofesjonelt samarbeid (s. 35-49). Oslo:
Universitetsforlaget.