SFO - Gran kommune

Transcription

SFO - Gran kommune
SØKNAD OM PLASS I KOMMUNALE SFO-ORDNINGER I GRAN KOMMUNE
skoleåret 2015-2016
Søknaden gjelder for ett barn.
Barnet
det søkes
plass
for
KONFIDENSIELT!
Etternavn: ________________________________Fornavn: ___________________________
Adresse:______________________________________________________________________
Klasse (15-16):________ SFO/skole:______________________________________________
Fødselsnummer (11 sifre): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Nasjonalitet:___________ Språk: __________
___________________________________________________________________________________________
Fødselsnummer (11 sifre): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Etternavn:__________________________________ Fornavn:_________________________
Foresatt 1
Adresse: _____________________________________________________________________
Tlf. hjem: _______________ Tlf.mob.:__________________ Tlf. arb.:__________________
Arb.giver:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Fødselsnummer (11 sifre): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Etternavn: __________________________________ Fornavn:_________________________
Foresatt 2
Adresse: _____________________________________________________________________
Tlf.hjem: ________________ Tlf.mob.:___________________ Tlf.arb.:_________________
Arb.giver:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ANDRE OPPLYSNINGER
Sivilstand hovedforesatt: gift/samboer
enslig
delt omsorg
(kryss av)
Hvem skal regningen sendes til? ______________________________________________________________
Har barnet søsken i SFO-ordningen i Gran kommune?
Ja
Navn på søsken: ________________________________________________ Nei
Andre opplysninger som er viktige for SFO (fam.forhold, sykdom, astma e.l.): ______________________
__________________________________________________________________________________________
Snu arket for mer utfylling……..
Påmeldingen er bindende for ett skoleår. Se for øvrig utdrag av retningslinjene.
__________________ _______________
Sted
Dato
____________________________________
Underskrift
Søknad sendes egen skole senest 24. april 2015
Skjema for oppholdstid i SFO
Påmelding: Sett kryss i de aktuelle rutene.
Mandag
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Morgen
Etterm.
Morgen
Etterm.
Morgen
Etterm.
Morgen
Etterm.
Lekseordningen er fra og med skoleåret 2015/2016 lagt til 4.-7. trinn.
For 4. trinn: De dagene det er lekseordning i SFO-tiden, og barnet er påmeldt SFO, må det betales
for SFO-oppholdet hele ettermiddagen.
Kontakt skolen for oversikt over timeplanen eller gå inn på hjemmesiden til Gran kommune for
timeplanoversikt for den enkelte skole: http://www.gran.kommune.no/Grankommune/tjenester/Skole-og-utdanning/Skolefritidsordning/Skolenes-timeplaner-ogapningstider-SFO/
Søknad sendes egen skole senest 24. april 2015
UTDRAG AV RETNINGSLINJENE
SFO-året går fra skolestart på høsten til skoleslutt om våren. Oppholdstid er morgen, ettermiddag eller hel dag.
Morgentilbud etableres på nærskolen dersom minst 4 barn melder behov på en enkelt dag. Ettermiddagstilbud
etableres på nærskolen dersom minst 8 barn melder behov på en enkelt dag. Utgangspunkt for åpningstid er kl.
7.00–16.30.
OPPTAK
Den kommunale skoleadministrasjonen sender, via skolene, ut søknadsskjema til alle familier i kretsen med barn
i aktuell alder. Søknad sendes egen skole. Opptaket skjer på våren og gjelder for hele skoleåret. SFO-leder og
rektor foretar opptak ved den enkelte skolefritidsordning.
Alle som søker plass i skolefritidsordningen innen søknadsfristen, får plass.
Hvis det er plass, kan ordningen ved spesielle anledninger ta imot barn for enkeltdager. Det er egne satser for
dette tilbudet, og det gis ingen søskenmoderasjon på dagplasser.
ENDRING AV OPPHOLDSTID ELLER OPPSIGELSE AV HELE PLASSEN
NB! Bruker kan kun endre oppholdstiden ved årsskiftet.
Oppsigelse skal skje skriftlig på skjema til den lokale skolefritidsordningen. Oppsigelsestid er 1 måned fra neste
månedsskifte. Det må betales for oppsigelsestiden. Leveres oppsigelsen etter 1. mars, må det betales ut skoleåret.
Grunnskoleleder kan i spesielle tilfeller dispensere fra disse reglene.
Påmelding til SFO eller utvidelse av tilbudet i løpet av året kan imidlertid imøtekommes på andre tider i året,
dersom det er plass innenfor eksisterende bemanning.
BETALING
Betalingen fordeles over 10 måneder. Betaling skjer den 20. hver måned, etter de satsene som til enhver tid er
fastsatt av kommunestyret. Gran kommune tilbyr bruk av avtalegiro. Foresatte plikter å melde fra til den
skolekontoret dersom regningen uteblir eller er feil.
FERIETILBUD
Det gis tilbud om opphold i sentralisert ferieordning i sommerferien – unntatt fire uker i juli. Skolekontoret
administrerer ferietilbudet, og sørger, i samarbeid med skolen, for informasjon om ferieperioden og tilsvarende
registrering av behov. Ferietilbudet har egne betalingssatser uten søskenmoderasjon, og det sendes ut eget
påmeldingsskjema.
Retningslinjene og priser finner dere i sin helhet på Gran kommune sin hjemmeside
http://www.gran.kommune.no
Frist for innlevering av søknadsskjemaet til egen skole:
24. april 2015