Digital eksamen ved UiT - Universitetet i Tromsø

Comments

Transcription

Digital eksamen ved UiT - Universitetet i Tromsø
Digital eksamen
04.02.2015
Agenda
• Strategi
• Målsetning
• Fremdriftsplan
• Kort om hvordan det har gått
• Utfordringer
Drivkraft i nord –gjennomgående strategier
• Engasjerende og aktuelle utdanninger
• UiT skal tilby forskningsbaserte utdanninger med kvalitet på høyt
internasjonalt nivå. Universitetet skal ha bredde og mangfold i sitt samlede
utdanningstilbud.
• UiT skal utvikle gode og nye virkemidler for å skape fremragende utdannings- og
undervisningskvalitet
• UiT skal øke bruken av læringsfremmende teknologi og implementere digitale
eksamensformer
Regionalt og nasjonalt prosjekt
• Nasjonalt
• Sammarbeid med andre institusjoner gjennom UNINETT
• Innkjøp, behovsanalyse, juridiskeavklaringer, infrastruktur osv
• Representert i prosjektgruppa og i de fleste undergruppene
• Regionalt
 Jobber med fakultetsadministrasjonene
 Inngått utviklingsavtale med WISEflow
 Gjennomført mange såkalte TAMED-eksamener
 Gradvis opptrapping av antall
Målsetting
• Digitalisere alle eksamener ved UiT
• Effektivisere hele eksamensprosessen ved UiT
Eksamensprosessen: Fra manuelle til digitale
rutiner
Forberede
• Produsere
eksamensoppgave
• Arkivere
eksamensoppgave
Gjennomføre
•
•
•
•
Hjemmeeksamen
Muntlig
Skoleeksamen
Kontroll av
hjelpemidler
Sensurere
• Sensur
• Samarbeid
mellom sensorer
• Annotere og
kommentere
Etterbehandling
• Karakterbegrunnelser,
gjenbruk av
notater
• Klage
• Tilgang til
eksamensoppgave
Overordnet tidsplan
V2015
H2014
T.o.m. høsten 2014:
• WISEflow
• Fronter
Høsten 2014:
• Inngått 2års
avtale med
UNIwise
• 24 eksamener
• 7 BOYD
• Ca 900
studenter
H2015
Campus Tromsø:
tilpasse AudMax
Campus Alta:
tilpasse Kultursalen
Tilpasse lokaler i
Hammerfest og
Alta. Gymsalen i
Mellomveien.
WISEflow:
60 eksamener
3000 studenter
Fortsette med PCsaler
Wiseflow:
Øke antallet
eksamener,
5000 studenter
Teste ett nytt
system
Teste min ett nytt
system
Kravspesifikasjoner, utvikle leverandører, pilotere
V2016
Ytterligere
tilpasninger i
Tromsø. Narvik og
Harstad prioriteres
av andre campus.
Wiseflow:
Øke antallet
eksamener,
10000 studenter
Konkurranse, utvelgelse
H2016
Tilrettelegging ved
resterende campus
Wiseflow:
Øke antallet
eksamener,
10000 studenter
UiT velger
applikasjon(er)
Digital eksamen så langt, noen tall
Antall kandidater pr semester
2000
Andel digitale skoleeksamener pr fakultet v15
BFE
Fifak
Helsefak
HSL
Jurfak
NTFAK
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Vår 2014
Høst 2014
Vår 2015
• Høsten 2014: totalt 25 eksamener, vår 2015 55 eksamener 26 TAMED
• Største enkelt eksamen 2. avdelings jus 190 kandidater
• Største enkelt dag 12. mai; 4 emner, 245 kandidater
10 %
2%
21 %
53 %
13 %
1%
Utfordringer
Teknologi og
infrastruktur
Organisasjon
Digital eksamen
Regelverk og jus
Pedagogikk
Regelverk, jus osv
• Bring your own device
• Kreve at studentene har egen PC?
• Kreve at studentene har riktig programvare?
• Tilrettelegging
• Godkjenning av sensur
Teknologi og infrastruktur
• Behov og ønsker fra faglighold vs tilgjengelig software på markedet
• Infrastruktur med stikkontakter og internett
• Romkapasitet
Pedagogikk
• Stikkontakt på papir?
• Samstemt undervisning og eksamen
• Relevans for arbeidslivet
• Økning i antall skoleeksamener
Eksamensformer fordelt på fakultet
Helsefak
Avhandling
En oppgave
En rapport
Hjemmeoppgave
Mappevurdering
Muntlig prøve
Praksis
Praktisk eksamen
Semesteroppgave
Skoleeksamen
Utøvende aktivitet
Grand Total
Jurfak
Kunstfak
7
1
2
24
2
14
8
1
1
38
10
95
1
14
BFE
1
1
1
1
3
1
2
10
20
HSL
1
7
3
6
1
9
Ntfak
35
14
22
2
67
16
17
4
3
16
61
63
222
1
Grand Total
6
31
8
39
1
7
1
100
4
23
14
58
13
7
1
17
59
203
1
11
95
509
Noen tall rundt skoleeksamen
Antall emner og
kandidater som
avlegger
skoleeksamen ved
campus Tromsø har
økt med 21% fra 2013
til 2015
Skoleeksamener arrangert av UTA
Emner
Kandidater
Vår 2013
363
10395
Høst 2013
348
10468
Vår 2014
370
10998
Høst 2014
391
12370
Vår 2015
441
12579
Andel skoleeksamen pr fakultet
40 %
Helsefak
Jurfak
71 %
Kunstfak
0%
BFE
56 %
HSL
27 %
Ntfak
62 %
Digital eksamen – nye muligheter
• Hjemmeeksamen med 2-timers varighet
• Kunnskapstest gjennom flervalgsprøver før drøftingsoppgaver
• MÅ alle studenter ha samme oppgave?
• Flervalgsprøver, andre automatisk rettede prøver
• Mulig også med case/drøftingsoppgaver
• MÅ alle studenter ha eksamen samtidig?
• Kan studenten bestemme selv når han er klar for eksamen?
• Skoleeksamen kan også være det riktige
Organisasjon
• Endring er ressurskrevende!
• Desentralisert eksamensgjennomføring
• Fra pilot til hverdag
• Forankring
• Gevinstrealisering skjer seint og fragmentert
Dere kan kanskje hjelpe oss med
• Organisasjonen må tenke digitalt i hverdagen og få støtte lokalt
• Faglige
• Administrative
• Ressurser og tidsbruk
• Endring gjør til tider litt ondt – anerkjenn det

Similar documents