Fagplan i nat-sam.

Transcription

Fagplan i nat-sam.
ÅRSPLAN I NATURFAG/SAMFUNNSFAG FOR 3. TRINN – 2015/2016
Læreverk og bøker: Cumulus, mylder og skrivebok
Mål elevene skal kunne
Tema
Arbeidsform
Vurdering
Uke
34,35,36
Cumulus
side 6-9
Utforskeren i naturfag:





Bruke naturfaglige begreper til å
beskrive og presentere egne
observasjoner, foreslå og samtale
om mulige forklaringer på det man
har observert
Bruke måleinstrumenter,
systematisere data, vurdere om
resultatene er rimelige, og
presentere dem med eller uten
digitale hjelpemidler
Skrive rapporter og beskrivelser,
revidere innhold etter
tilbakemelding, vurdere innholdet i
andres tekster og lage enkle
digitale sammensatte tekster

Innhente og bearbeide

informasjon om naturfaglige tema
fra ulike kilder og oppgi kildene

Samtale om livssyklusen hos planter

Blomsterplanter
Frø, blomst, blad
og stengel
Livssyklusen til
planter
Uteskole
Naturfag:
 Samtale om emnet
 VØL, tankekart
BISON
 Gruppe og
individuelt
 Løse oppgaver i
Cumulus
 Lage bilde av
blomster
 Synge
 Tegne
 Observere i naturen
 Uteskole
 Dramatisere
 Prosjekt
 Filmklipp
 Finne info selv
 Besøke miljøtorget








Muntlig
samtaler
Vurdere
hverandre
Skriftlig
oppgaver
Oppgaveløsing
Gruppeoppgaver
Praktiske
aktiviteter
Måltest
Uteskole
37,38, 39
Cumulus s.
10 og 11.
Cumulus s.
12-17
Mylder s.
28-43
40,42,43,44
Cumulus s.
65-81
Mylder s.
92-112
Samtale om livssyklusen hos tre
Observere og notere hva som
skjer med et tre eller en flerårig
plante
 Samtale og systematisere
informasjon og beskrive noen
utdødde dyrearter og
dyregrupper og hvordan de levde
 Fortelle om dyr og samtale om hva
dyrevelferd er
 Argumentere for forsvarlig
framferd i naturen
Utforskeren i samfunnsfag:
 Formulere spørsmål om
samfunnsfaglige tema, reflektere
og delta i fagsamtaler om dem
 Bruke grunnleggende nettvett i
digital samhandling og ha kunnskap
om regler for personvern i digitale
medium
 Bruke metoder for opptelling og
klassifisering i enkle
samfunnsfaglige og undersøkelser
og presentere enkle uttrykk for
mengder og størrelser i tabeller
 Finne og presentere informasjon
om samfunnsfaglige tema fra



Bladfelling





Dyrevern
Veterinær
Dyrestell
Utdødde dyrearter
Uteskole
Samfunnsfag:
 samtaler,
diskusjoner
 elever får prøve seg
som ordstyrere
 Førkunnskap
 Førforståelse
 VØL, tankekart,
BISON
 Arbeide med
ordforråd, begreper
 Tidslinje
 Høytlesing,
stillelesing
 Undring
 Samle informasjon
fra bøker, filmer
internett
 Skrive fakta
 Skrive fortelling
 Lage egne tekster
 uttrykke seg
muntlig
 Samarbeidsoppgaver
 Drama, rollespill
 Kart




45,46,47
Cumulus s.
84-85
Cumulus s.
36-43
Mylder s.
74-89


tilrettelagte kilder, også digitale,
og vurdere om informasjonen er
nyttig og pålitelig
Skrive enkle tekster om
samfunnsfaglige tema og bruke
grunnleggende begrep
Skape og illustrere fortellinger
om mennesker som lever under
ulike vilkår, og sammenligne
levekår
Gi eksempel på hvordan mennesker
mener ulikt, at møte mellom ulike
mennesker kan være både givende
og konfliktfylte, og samtale om
empati og menneskeverd
Beskrive hovedtrekk ved
bronsealderen, og gjøre rede for
hvordan jordbruket forandret
levemåten i Norge og Norden
Beskrive sentrale trekk ved
samisk kultur og levemåte frem til
kristningen av samene
Samtale om utviklingen av
menneskekroppen fra befrukning
til fødsel






Mødding
Bronsealder
Arkeologi
Langhus
Sigd og ard


Urbefolkning
Tolleranse



Livsløp
Fordøyelse
Skjelett
Undersøke
presentere i
tabeller, diagram
Besøke en lokal
bedrift




Beskrive i hovedtrekk hvordan
kroppen er bygd opp, og
funksjonene til noen indre organer
Beskrive vanlige barnesykdommer
og hva vaksinering er
Observere og beskrive hvordan
kroppen reagerer i ulike
situasjoner
Samtale om følelsesmessige
opplevelser og reaksjoner og
sammenhenger mellom fysisk og
psykisk helse
Gjøre forsøk med luft og lyd og
beskrive observasjonene
Gjenkjenne og utpeke noen
stjernebilder, og gjengi og
samtale om myter og sagn ved å
finne informasjon og oppgi gilder
48,49,50,51
Cumulus s.
26-33

1,2,3,4
Cumulus s.
20-25
Mylder s.
6-25
5,6,7
Cumulus s
52-55

Beskrive egne observasjoner av
vær og skyer og måle temperatur
og nedbør

Beskrive hvordan og hvorfor vi
kildesorterer












Lyd
Luft
Øret
Gasser
Atmosfæren
Oksygen
Stjernehimmelen
Meteorologi
Meteorolog
Termometer
Værstasjon



Kildesortering
Resirkulering
Besøke miljøtorget
9,10,11
Cumulus s.
56-64

Samtale om livssyklusen til noen
planter og dyrearter
Plassere hjemstedet,
hjemkommunen og hjemfylket på
kartet
 Sammenligne liv og virke i Norge
og noen andre land
 Fortelle om hvordan levemåte og
levekår har endret seg
19,20,21,22
 Beskrive landskapsformer og
23,24,25
bruke geografiske begrep i
Cumulus
utforsking av landskapet nær
s.106-131
skole og hjem
Mylder s.
144-163
 Sette navn og plassere landene i
Norden, verdenshavene og
verdensdelene og finne
geografiske benevninger på kart
 Peke ut og orientere seg etter
himmelretninger og gjøre rede for
hvorfor det er tidsforskjeller
Teknologi og design: eleven skal kunne
13,14,15,
16,17,18,19
Cumulus s.
87-101




Livssyklus
Sopper,
nedbrytere og
åtseletere





Landsdel
kommune
Næringsliv
Journalist
ytringsfrihet






Elv
Fjord
Hav
Land i Norden
Verdensdeler
Verdenshav
planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner og dokumentere prosessen fra idé til ferdig produkt
med tekst og illustrasjoner


beskrive konstruksjoner og diskutere hvorfor noen konstruksjoner er mer stabile og tåler større belastning enn
andre
gjenkjenne og beskrive bærende strukturer i ulike byggverk i nærmiljøet