Årsplan Samfunnsfag 2015- 2016 Årstrinn: 3

Transcription

Årsplan Samfunnsfag 2015- 2016 Årstrinn: 3
Årsplan Samfunnsfag 2015- 2016
Årstrinn: 3. årstrinn
Lærere: Karina møgster Verpe, Erlend Andresen, Åshild
Ruud og Trude Thun
Akersveien 4, 0177 OSLO
Tlf: 23 29 25 00
Kompetansemål
Tidspunkt Tema/
Innhold
Lærestoff
Arbeidsmåter
Vurdering
Gjennom hele året
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Finne relevant stoff i
arbeidsbok, aviser og
bruke PC. Lage
klasseavis.
Gjennomgående
gjennom hele skoleåret:
Lærerens løpende
observasjoner I
klasserommet, på
datarommet, på
ekskusjoner og museer.
Elevsamtaler og
vurderingf av
Samfunnsfag
●
formulere
spørsmål om
samfunnsfaglege
tema, reflektere og
delta i fagsamtalar
om dei
Uke 36-39
Uke 41-47
Uke 48-51
Miljø
Media
Næringsliv
Se på utviklingen i
Norge
gjennom de siste 100
år
gjennom
historieforetelling ,
intervju med
et familiemedlem .
Lage
klasseavis.
Stille spørsmål i
klassesamtaler.
Formulere spørsmål
utifra tekster vi
arbeider med.
Spille rollespill og øve
på å ta ulike
perspektiv.
●
●
finne og
presentere
informasjon om
samfunnsfaglege
tema frå
tilrettelagde
kjelder, også
digitale, og
vurdere om
informasjonen er
nyttig og påliteleg
Gjennom hele året
Uke 1-4
Uke 19-24
Uke 41-47
Bronsealderen
Verdensdeler
Media
bruke metodar for
Uke 41-47
Uke 48-51
Uke 36-39
Uke 19-24
Media
Nærmiljø
Miljø
Verdensdeler
oppteljing og
klassifisering i
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Historisk museum
Aviser, nett og andre
kilder.
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Jobbe med Cumulus.
Lage langhus.
Tankekart,
fakta - setninger og
tegninger til.
Besøke Historisk
museum.
Finne fram og bruke
ulike kilder, vurdere,
diskutere i klassen, lage
klasseavis.
Gjøre undersøkelse i
nærmiljøet på hva slags
miljøvern-tiltak folk tar i
bruk. Presentere
elevarbeide.
Elevens egenvurdering:
“2 stars and a wish”
enkle
resultatene i tabell og
diagram.
Lage søylediagram over
steder I norge og verden
ellers elevene har
besøkt.
samfunnsfaglege
undersøkingar og
presentere enkle
uttrykk for mengd
og storleik i
diagram og
tabellar
●
●
skrive enkle
tekstar om
samfunnsfaglege
tema og bruke
grunnleggjande
fagomgrep
Gjennom hele året
Uke 9-18
Uke 41-47
Uke 19-25
Uke 5-7
skape og illustrere Uke 9-18
Uke 19-24
forteljingar om
Uke 5-7
menneske som
lever under ulike
vilkår, og
samanlikne levekår
Landet vårt
Media
Verdensdeler
Urbefolkning
Landet vårt
Verdensdeler
Urbefolkning
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Skrive faktastoff til
avisen.
Skrive en kort
sammensatt
tekst/presentasjon av
Oslo kommune på pc.
Skrive faktasetninger til
tema vi arbeider med.
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Lage tegninger, plakater
og skrive fortellinger
●
gje døme på
Uke 19-24
Uke 5-7
Verdensdeler
Urbefolkning
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Jobbe med Cumulus.
Diskusjoner I klassen.
Landet vårt
Media
Miljø
Verdensdeler
Cumulus lese- og
arbeidsbok
framtid
Uke 9-18
Uke 41-47
Uke 36-39
Uke 19-24
Lese og høre historier
og
fakta. Samtaler i klassen
Intervjue besteforeldre
eller familiemedlemmer
om hvordan det var før.
Lage klasseavis.
beskrive sentrale
Uke 5-7
Urbefolkning
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Lese og høre om samisk
kultur via fortellinger og
fakta.
Markere 6. februar,
samenes nasjonaldag.
Uke 1-4
Bronsealderen
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Lære om gravskikk. Se
sammenhengen mellom
korleis menneske
meiner ulikt, at
møte mellom ulike
menneske kan
vere både
gjevande og
konfliktfylte, og
samtale om empati
og menneskeverd
Historie
●
bruke omgrepa
fortid, notid og
●
trekk ved samisk
kultur og levemåte
fram til kristninga
av samane
●
beskrive
hovudtrekk ved
bronsealderen og
gjere greie for
korleis jordbruket
forandra
levemåten i Noreg
og Norden
●
samtale om kvifor
og korleis ein
fortid og nåtid.
Lære om Langhus
og livet i det. Lære om
hvordan
jordbruksredskapene ble
brukt.
Uke 5-7
Uke 9-18
Urbefolkning
Landet vårt
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Synge sanger og lære
om Grunnloven.
Repetere
sanger fra
grunnlovsforestilling.
Snakke om
nasjonaldagene til land
elevene har tilnytning til.
Markere 6. februar.
Jobbe tverrfaglig med
mat og helse. (Lage
bidos).
Uke 1-4
Uke 9-18
Bronsealder
Landet vårt
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Lage faktaplakater,
skrive
og illustrere,
dramatisere
og framføre for klassen.
Intervjue et eldre
familiemedlem/bekjent
om hvordan det var å
vokse opp da de var
små.
Framføre for klassen.
Gjennom hele året
Nærmiljø
Kart
Studere kart over Oslo
og
feirar 17. mai og
6. februar, og
fortelje om
nasjonaldagane i
nokre andre land
●
finne informasjon
og fortelje om
korleis levevis,
levekår og
kjønnsroller har
endra seg
●
kjenne att
historiske spor i
eige lokalmiljø og
omegn, finne skolen,
hjemstedet og kjente
steder i byen. Historiske
spor, se og lære om
Kroghstøtten. Lære og
høre om Torgslaget.
Uke 9-18
Landet vårt
Uke 9-18
Landet vårt
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Kart
Jobbe med Cumulus,
faktasetninger og
tegninger.
Lære navn på noen
elver,
innsjøer, fjorder og fjell i
Norge. Studere ulike
kart.
undersøkje lokale
samlingar og
minnesmerke
Geografi
●
plassere
heimstaden,
heimkommunen og
heimfylket på kart
●
setje namn på og
plassere landa i
Norden, verdshava
og verdsdelane og
finne geografiske
nemningar på kart
Uke 19-25
Verdensdeler
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Jobbe med Cumulus,
verdenskart og globus.
Elevene forteller om
andre land de har
tilknytning til.
●
beskrive
Uke 9-18
Landet vårt
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Jobbe med Cumulus,
fakta -setninger og
tegninger.
Lære navn på noen
elver,
innsjøer, fjorder og fjell i
Norge.
Samtale etter turer.
landskapsformer
og bruke
geografiske
nemningar i
utforsking av
landskapet nær
skole og heim
●
fortelje om viktige
landskap og
landskapsformer i
Noreg og nokre
andre land
Uke 9-18
Landet vårt
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Lage en presentasjon av
Norge på pc.
Samtaler i klassen.
●
peike ut og
Uke 19-25
Verdensdeler
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Samtale om
tidsforskjeller og
tidssoner. Undersøke
hvilke tidssoner landene
elevene har tilknytning til
ligger under. ut
tidsforskjellen mellom
Norgen og noen utvalgte
land
Uke 9-18
Uke 19-25
Landet vårt
Verdensdeler
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Fakatark, Norge for 100
år siden og nå.
Klassen velger en
verdensdel , jobber i
grupper og presentere
for klassen.
Gjennom hele året
Uke 9-18
Landet vårt
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Besøke Nobels
fredssenter og høre om
barnas rettigheter.
Tegne til rettighetene.
Cumulus lese- og
Jobbe med Steg for
orientere seg etter
himmelretningar
og gjere greie for
kvifor det er
tidsskilnader
●
samanlikne liv og
virke i Noreg og i
nokre andre land
Samfunnskunnskap
●
gje døme på rettar
barn har
●
samtale om tema
Gjennom hele året
knytte til
arbeidsbok
steg.
Art
grensesetjing, vald
og respekt
●
utforme og
praktisere reglar
for samspel med
Gjennom hele året
Uke 34-35
Uke 9-18
Klassemøter
Elevråd
Klassemiljø
Landet vårt
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Klassens time i forkant
av
elevrådsmøter. Lage og
følge klasseregler
Samtale om demokrati.
Samtale omkring
bystyret og stortinget, og
forskjellene på disse.
Uke 9-18
Uke 36-39
Uke 19-25
Landet vårt
Miljø
-Mødding
Verdensdeler
Cumulus lese- og
arbeidsbok
Jobbe med Cumulus
Diskusjoner i klassen
Jobbe med Steg for
steg.
Art
Samtale omkring
forurensing og hvor stor
andel av CO2utslippene Norge står
for. Besøk av FN-filuren.
Jobbe på fn-filurens
side.
andre og delta i
demokratiske
avgjersler i
skolesamfunnet
●
drøfte
oppfatningar av
rettferd og likeverd

Similar documents