klikk her - Lom idrettslag

Transcription

klikk her - Lom idrettslag
Rev 17.10.2015
DATO
08.09.
15.09
22.09.
1.-2. klasse
kl. 17.30-18.30
3.-4. klasse
kl. 17.30-18.30
5.-7. klasse
kl. 18.30-19.30
Sykling i Grov –
Hugs hjelm!
Ferdigheits-/ terrengsykling i Presthaugen –
Hugs hjelm!
Ferdigheits-/ terrengsykling i Presthaugen –
Hugs hjelm!
Jan Storkjørren, Robert Strind
Runa Smedsmo, Rune Teigen
Ferdigheits-/ terrengsykling i Presthaugen –
Hugs hjelm!
Ferdigheits-/ terrengsykling i Presthaugen –
Hugs hjelm!
Jan Storkjørren, Robert Strind
Runa Smedsmo, Rune Teigen
Pål Haugen, Roger Skjåkødegård,
Ove Teigen
Sykling i Grov –
Hugs hjelm!
Pål Haugen, Roger Skjåkødegård,
Ove Teigen
Terrengløp i Presthaugen kl. 18 for alle. Oppmøte litt før kl. 18 for påmelding!
Peder Sperstad, Kjetil Marstein, Jon Terje Husom, Marita Vole, Eva Kristin Bøje Kvandalsvoll
HAUSTFERIE
29.09.
06.10.
Terrengløp i Presthaugen kl. 18 for alle. Oppmøte litt før kl. 18 for påmelding!
Peder Sperstad, Kjetil Marstein, Jon Terje Husom, Marita Vole, Eva Kristin Bøje Kvandalsvoll
1.-2. klasse
kl. 17.30-18.30
13.10.
20.10.
27.10.
03.11.
10.11.
17.11.
24.11.
Utgard –
Hallaktiviteter/ballspill
Maria Teigen,
Roger Skjåkødegård
Utgard –
Hallaktiviteter/ballspill
3.-4. klasse
kl. 17.30-18.30
Utgard –
Hallaktiviteter/innebandy
Marit R. Marstein, Ingrid Strind
Utgard –
Hallaktiviteter/ballspill
Maria Teigen,
Helene Skjåkødegård
Marit R. Marstein, Ingrid Strind
Utgard –
Hallaktiviteter/ballspill
Utgard –
Hjørnefotball/frisbee
Øyvind Moe,
Maria Teigen
Alexander Lapschies,
Bjørn Ola Aukrust
Utgard –
Hallaktiviteter/ballspill
Utgard –
Hjørnefotball/frisbee
Helene Skjåkødegård,
Øyvind Moe
Monica Kjesbu,
Alexander Lapschies
Utgard –
Hallaktiviteter/ballspill
5.-7. klasse
kl. 18.30-19.30
Utgard –
Hallaktiviteter/innebandy
Monica Kjesbu
Svein Olsen
Utgard –
Hallaktiviteter/innebandy
Svein Olsen,
Monica Kjesbu
Utgard Hallaktiviteter/hjørnefotball
Hedviga Sveine, Espen Aurmo
Utgard Hallaktiviteter/hjørnefotball
Hedviga Sveine, Espen Aurmo
Knut Ove Dagsgard,
Amund Mundhjeld
Utgard –
Hjørnefotball/frisbee
Utgard –
Hallaktiviteter/basketball
Bjørn Ola Aukrust, Ingrid Strind
Ola Helstad, Tone Vole
Utgard –
Hallaktiviteter/ballspill
Utgard –
Dans/gammeldans
Knut Ove Dagsgard,
Amund Mundhjeld
Astrid Sulheim, Anne Grete
Øverli,
Utgard –
Hallaktiviteter/ballspill
Utgard –
Dans/gammeldans
Amund Mundhjeld,
Knut Ove Dagsgard
Astrid Sulheim, Anne Grete
Øverli
Utgard –
Hallaktiviteter/basketball
Ola Helstad, Tone Vole
Utgard –
Hjørnefotball/innebandy
Tone Vole, Ola Helstad
Du kan delta på alt eller delar av aktivitetane i idrettsskulen.
Treningsavgifta er kr. 150,- pr. unge for 2015/2016. Betal inn til kontonr. 2085.07.00282 innan
18.09.15 og merk ”Idrettsskulen 2015/-16”.
Dei som er med på aktivitet i Lom i.l. skal vera medlem i idrettslaget. Sjå også www.lom-idrett.no
Vedr. aktivitetar i Utgard: Det skal brukast innesko i Utgard. Fint om vaksne fylgjer og møter dei
minste ungane, slik at de kan hjelpe til med knyting av skolisser og sjå til at alle klede blir med heim att.
Eit allidrettstilbod som idrettsskulen er basert på dugnadsinnsats av foreldra. Dersom tidspuktet som er
sett opp ikkje passar, må dykk sjølve skaffe stedfortreder. Leiarane (namn oppført med utheva skrift) på
denne lista har berre ansvaret for aktivitetane. Sjå informasjon til leiarane på baksida.
Med helsing styret i idrettsskulen 2015/2016
Monica Kjesbu (leiar), Ove Teigen, Eva Kristin Bøje Kvandalsvoll, Helene Skjåkødegård
og Fred Morten Kolden
Informasjon til leiarar ved idrettsskulen Lom IL 2015/2016
Idrettsskulen i Lom er ein storstilt dugnadsaktivitet der barn i barneskulealder får vore
med på mange spennande aktivitetar både ute og inne. I løpet av eit skuleår er vi
mange leiarar som er med og har ansvar for aktivitetar både ute og inne. Vi i styret
vil takke alle som stiller opp som leiarar!! Utan denne dugnadsinnsatsen
hadde ikkje dette vore mogleg! J
Sidan vi er så mange som er med og har ansvar for aktivitetar set vi opp nokre punkt
som er viktige å hugse på for oss som er leiarar:
ü Planlegging. Det er oppsett 2 eller 3 leiarar som har ansvar for kvar
aldersgruppe, desse står på planen som vert utsendt til alle heimar. Den leiaren
som står med utheva skrift har hovudansvar for å planleggje og koordinere
aktiviteten i lag med dei andre. Vi oppmodar dykk til å prate saman, og
planleggje før de møtest og skal ha aktivitetar i lag.
ü Rydding. Vi er mange som har aktivitetar, og kvar gruppe har berre ein knapp
time. Alle har ansvar for å rydde på plass att det utstyret dei sjølve har
brukt. Det er utfordrande at lageret vårt nå er så lite, men forsøk så langt som
mogleg å halde orden! Lageret skal låsast att.
ü Oppmøte. Alle som skal ha ansvar for aktivitetar bør kome minst 10 minutt før
aktiviteten skal starte opp. Leiarar som vert forhindra i å møte må skaffe
nokon i staden for seg og gje beskjed til ein av oss i styret. Det er også
greitt at styret er informert når folk byter dag seg i mellom. Før leiarane går att
frå aktiviteten dei har ansvar for skal dei sjekke at alle barna er ute att.
ü Retningslinjer for bruk av hallen. På planen som er utsendt til heimane står
det at barna skal bruke innesko. For å unngå at pågåande aktivitet i salen blir
forstyrra, har vi skrive at vaksne bør vente saman med ungane i gangen til
timen byrjar.
Hallen skal ryddast etter bruk. Dette inkluderer fjerning av klede, flasker, avfall
og anna utstyr etter bruk.
ü Namnopprop. Før aktivitetane tek til skal det vere nameopprop og registrering
av alle barn. Registreringa skal førast i eigne namneskjema. Mappene med desse
skjemaene må rullere frå leiar til leiar. NB! Hugs på å gje mappene vidare til
neste leiar. Til slutt skal desse mappene leverast til styret.
ü Brannforskrift for Utgard. Ved utløyst brannalarm skal leiarane samle ungane
og evakuere alle ut. Alle må gjere seg kjent med branninstruksen som er hengt
opp i Utgard.
ü Har du spørsmål eller kommentarar på opplegget rundt idrettsskulen i
Lom så ta kontakt med ein av oss i styret!
Til slutt vil vi takke for at DU stiller opp for idrettsskulen!! Lykke til med
aktivitetar dette året!
Med helsing styret i idrettsskulen 2015/2016
Monica Kjesbu (leiar), Ove Teigen, Eva Kristin Bøje Kvandalsvoll, Helene Skjåkødegård
og Fred Morten Kolden.