2. trinn 15/16

Transcription

2. trinn 15/16
ÅRSPLAN FOR 2.TRINN
VASSBONN SKOLE
2015/2016
VISJON: LÆRING OG TRIVSEL,
SAMMEN ER VI FREMTIDEN
Årsplan for skoleåret 2015/ 2016
Skoleåret 2015/ 16 består 2. trinn av 49 elever fordelt på 2 grupper med hver sin
kontaktlærer.
2A:
2B:
25 elever
24 elever
Grethe Werner Finstad
Bente Hyving
Andre lærere på trinnet: Mona Haugen, Ida Mathiassen, Frøydis Værås
Årsplanen bygger på læreplanverket for Kunnskapsløftet, lover og forskrifter,
kvalitetsutviklingsplan for Oppegård kommune og Vassbonn skoles utviklingsplan og
visjon.
Vassbonn skoles visjon:
”Læring og trivsel, sammen er vi fremtiden”
Læreplanverket for Kunnskapsløftet danner fundamentet og rammen for opplæringen
i skole. Det består av en generell del, prinsipper for opplæringen, læreplaner for fag
og fag- og timefordeling.
Den generelle delen angir overordnede mål for opplæringen og inneholder det
verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for grunnskolen. Her
omtales bla:
• Det meningssøkende mennesket
• Det skapende mennesket
• Det arbeidende mennesket
• Det allmenndannede mennesket
• Det samarbeidende mennesket
• Det miljøbevisste mennesket
• Det integrerte mennesket
2
Prinsipper for opplæringen gjelder for alle fag og alle trinn i grunnskolen og
inkluderer læringsplakaten. Prinsippene skal sees i sammenheng med lover,
forskrifter og læreplanens generelle del.
I følge læringsplakaten skal skolen:











gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og
i samarbeid med andre
stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet
stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk
tenkning
stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle
etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og
demokratisk deltakelse
legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste
verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid
fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse
bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som
forbilder for barn og unge
sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer
helse, trivsel og læring
legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes
medansvar i skolen
legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en
meningsfylt måte
Læreplaner for fagene angir formål, hovedområder, omtale av grunnleggende
ferdigheter og kompetansemål. Det er satt kompetansemål etter 2., 4. og 7. trinn i
fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk, kunst & håndverk og musikk. Fagene
KRLE og samfunnsfag har kompetansemål etter 4. og 7. trinn.
Hovedområder i norsk:
• Muntlige kommunikasjon
• Skriftlige kommunikasjon
• Språk, litteratur og kultur
Hovedområder i matematikk:
• Tall
• Geometri
• Måling
• Statistikk
Hovedområder i engelsk:
• Språklæring
• Kommunikasjon
• Kultur, samfunn og litteratur
3
Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og
utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv.
I kompetansemålene i læreplanene for fag er mål for de grunnleggende ferdigheter
integrert på det enkelte fags premisser. De grunnleggende ferdigheter er
 Å kunne lese
 Å kunne regne
 Å kunne skrive
 Muntlige ferdigheter
 Digitale ferdigheter
Tilpasset opplæring og likeverdige muligheter
Utdrag fra prinsipper for opplæringen:
”Opplæringen skal legges til rette slik at elevene skal kunne bidra til fellesskapet og
også kunne oppleve gleden ved å mestre og nå sine mål.”
”Alle elever skal i arbeidet med fagene få møte utfordringer de kan strekke seg mot,
og som de kan mestre på egen hånd eller sammen med andre. Det gjelder også
elever med særlige vansker eller særlige evner og talenter på ulike områder. Når
elever arbeider sammen med voksne og med hverandre, kan mangfoldet av evner og
talenter bidra til å styrke både fellesskapets og den enkeltes læring og utvikling.”
”Tilpasset opplæring for den enkelte elev kjennetegnes ved variasjon i bruk av
lærestoff, arbeidsmåter, læremidler samt variasjon i organisering av og intensitet i
opplæringen.”
”Elevene har ulike utgangspunkt, bruker ulike læringsstrategier og har ulik progresjon
i forhold til nasjonalt fastsatte kompetansemål.”
(Oppll. § 1-2, kapittel 5, og læreplanverkets generelle del)
Innhold og arbeidsmåter
Hverdagslivet på 2. trinn
Gjennom hverdagslivet og i her og nå- situasjoner, gjør vi mye viktig arbeid på 2.
trinn. Vi arbeider fortsatt med å oppnå en grunnleggende trygghet hos barna, et godt
sosialt miljø og legger grunnlaget for den videre skolegang. Det er også i møte med
hverdagslivets gjøremål vi i stor grad legger grunnlag for barnas sosiale utvikling. Vi
vektlegger aktivt deltagende voksne som gode modeller for barna og som hjelp og
støtte i deres utvikling.
Vi ønsker å ha oppgaver og aktiviteter som bidrar til å gjøre det hyggelig med tanke
på fellesskapet. Alle barna deltar i felles opprydding og er medansvarlige for at våre
4
lokaler er et hyggelig sted å komme til. De holder orden i garderobene, skyver
stolene inntil bordet når de går fra etc. Barna er også ansvarlige for å hente melk,
skylle og brette melkekartonger og returnere disse til containeren. I hvert klasserom
sorteres det søppel. Med tanke på den videre skolegangen øver vi på mest mulig
selvstendighet og ansvarlighet i forhold til egen læresituasjon.
Vi planlegger hverdagen slik at det blir best mulig balanse mellom tilrettelagte, styrte
aktiviteter og barnas behov for å være i aktivitet og å foreta valg. I denne
sammenhengen er det viktig å innarbeide gode rutiner for overgangssituasjoner og
igangsettelse av arbeidsøkter på skolen. Vi gjør barna kjent med hva som er målet
for arbeidsøkten og oppsummerer sammen med dem når vi avslutter arbeidet.
Morgenstund
Vi starter dagen med å skrive opp plan for dagen på tavlen. Vi gjennomgår også dag,
dato og måned. Vi har også sang, høytlesning, språkleker, matematikkbegreper,
tema, rim/regler, samt praktiske øvelser. Her kommer også viktig informasjon og
samtaler.
Stasjonsarbeid
Vi vil bruke arbeidsmetoden stasjonsarbeid i kjernefagene norsk, engelsk og matte.
Her vil øktene være preget av ulike arbeidsmetoder, og tilpasset etter ulike nivåer.
Barna vil møte både lærerstyrte stasjoner, og stasjoner der de må jobbe selvstendig.
Uteskole
På 2. trinn vil vi fortsatt ha enkelte dager med uteskole. Uteskolen gir
naturopplevelser og lærer barna å ta vare på naturen. Den er med på å utvikle og
utvide barnas språk og begreper, i tillegg til å gi dem sosiale og fysiske ferdigheter.
Det er viktig å se uteskolen i relasjon til den øvrige undervisningen. I praksis betyr det
at man tar med seg erfaringer, opplevelser, notater og konkreter fra uteskolen tilbake
til skolen og bruker disse i den videre opplæringen.
Kroppsøving og svømming
Alle på 2. trinn er i gymsalen en gang i uka. Dette er svært populært, og vi vektlegger
at barna skal få mulighet til å være i fysisk aktivitet, stimulere grovmotorikken og
utvikle barnas bevegelser. Vi ruller, åler, krabber, går, løper, hopper, sparker, klatrer,
fanger, kaster og tar imot og spretter ball. Aktivitetene i kroppsøving tar utgangspunkt
i lek, og barna er ofte med på å bestemme innholdet. Fra uka etter høstferien og frem
til april vil det også bli gjennomført turer til Sofiemyr svømmehall for 2. trinn. Da vil vi
vektlegge vanntilvenning.
5
Norsk, Lærerverket: Ordriket (fagbokforlaget)
Nettadresse: Ordriket.no
Mål etter 2. trinn:
Muntlig kommunikasjon








lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler
lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem
lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon
leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser,
meningsbærende elementer og ord
samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening
fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer
sette ord på egne følelser og meninger
uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske
uttrykk
Skriftlig kommunikasjon:










vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom
talespråk og skriftspråk
trekke bokstavlyder sammen til ord
lese store og små trykte bokstaver
lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm
bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i
leste tekster
skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og
på tastatur
bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur
skrive enkle beskrivende og fortellende tekster
arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing
skrive etter mønster av enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for
skriving
Språk, litteratur og kultur:






samtale om opphavet til og betydningen av noen kjente ordtak, begreper og
faste uttrykk
samtale om begrepene dialekt, bokmål og nynorsk
samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre
bildemedier
samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt
samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger
finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing
6
Matematikk, Lærerverk: Multi.
Nettadresse: www. Gyldendal.no/multi
Mål etter 2. trinn:
Tall.
 Telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele
opp tiergrupper opp til 100 og dele tosifrede tall i tiere og enere.
 Bruke tallinja til beregninger og til å vise tallstørrelser
 Gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke
tallstørrelser på varierte måter.
 Utvikle og bruke varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon av tosifra
tall
 Doble og halvere.
 Kjenne igjen, samtale om og videreføre strukturen i enkle tallmønstre.
Geometri.
 Gjenkjenne og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurer i
forbindelse med hjørner, kanter og flater, og sortere og sette navn på figurene
etter disse trekkene.
 Kjenne igjen og bruke speilsymmetri i praktiske situasjoner.
 Lage og utforske enkle geometriske mønstre både med og uten digitale
verktøy og beskrive dem muntlig
Måling.
 måle og sammenligne størrelser tilknyttet lengde og areal, ved hjelp av
standariserte og ikke - standariserte måleenheter, beskrive hvordan og snakke
om resultatene
 Kunne navnet på dager, måneder og enkle klokkeslett.
 Kjenne igjen de norske myntene og sedlene opp til 100 og bruke de i kjøp og
salg
Statistikk.
 Samle, sortere, notere og illustrere enkle data med tellestreker, tabeller og
søylediagram og snakke om prosessen og hva illustrasjonene forteller om
datamaterialet
Engelsk, Lærerverket: Quest.
Nettadresse: www.lokus.no/open/questelevnettsted2
Mål etter 2. trinn:
Språklæring:



gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe engelsk.
finne ord og uttrykk som er felles for morsmålet og engelsk.
bruke digitale ressurser i opplevelse av språket
7
Muntlig kommunikasjon:







lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiske-estetiske
uttrykksmåter.
lytte til og forstå enkle instruksjoner på engelsk
Hilse, stille og svare på enkle spørsmål og bruke noen høflighetsuttrykk .
Lytte til og forstå ord og uttrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr
og fortellinger
Forstå og bruke noen engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til
nære omgivelser og egne interesser.
Delta i enkle innøvde dialoger og spontane samtaler knyttet til nære
omgivelser og egne opplevelser.
Bruke tall i samtale om nære omgivelser og egne opplevelser
Skriftlig kommunikasjon:


kjenne igjen sammenhengen mellom noen engelske språklyder og
stavemønstre
eksperimentere med å lese og skrive engelske ord, uttrykk og engelske
setninger knyttet til nære omgivelser og egne interesser
Kultur, samfunn og litteratur:



samtale om sider ved barns dagligliv i noen engelskspråklige land.
ta del i og oppleve barnekultur fra engelskspråklige land gjennom bruk av ord,
bilder, musikk og bevegelse
gi uttrykk for egne opplevelser av engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr
og fortellinger
Naturfag, samfunnsfag, KRLE, kunst & håndverk, musikk, kroppsøving og mat
og helse.
Disse fagene jobber vi med gjennomgående hele året og de inngår også i
temaarbeid.
Du finner hele læreplanverket med kompetansemål for alle fagene på
http://www.udir.no/Lareplaner/
Mitt valg:
«Mitt valg» som er et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og
forebyggende arbeid for 1.-7.trinn som Lions Club har utarbeidet. Hver uke vil alle
trinn ha en time med dette som «fag», men det vil også være ting som kan gjøres
både på SFO, i friminutt og i andre timer.
8
IKT
Mål etter 2. trinn:




Eleven skal kunne bruke en nettleser og gjenkjenne søkerfelt.
Eleven skal kunne produsere en enkel sammensatt tekst.
Eleven skal kunne sende digitale meldinger.
Eleven skal vite hva et brukernavn og passord er.
Kartlegging:
Norsk
Vi registrerer barnas lese- og skriveutvikling kontinuerlig. På våren gjennomføres
nasjonal kartleggingsprøve av leseferdigheter.
Matematikk
Vi gjennomfører enkle prøver i matematikk i løpet av året. På våren gjennomføres
nasjonal kartleggingsprøve i matematikk.
Vurdering:
Vi setter opp mål for hver uke på barnas planer. Her skal barna sammen med
foreldrene vurdere om de har nådd målene. I tillegg har vi enkle vurderingsprøver for
hver uke på skolen.
Vi har elevsamtaler med barna og utviklingssamtaler med foreldre og barn. I denne
sammenheng vil det bli gitt tilbakemelding på barnas utvikling i forhold til
kompetansemålene i læreplan.
Personalet vurderer arbeidet på trinnet fortløpende gjennom hele året.
9
Årsplanskjema 2.trinn 2015-2016
Uke
Tema:
Sentreringsfag:
Andre fag og områder:
34–39
De nære ting
Norsk: språk og språklyder, uttrykke egne følelser og
meninger. Lister, beskrivelser, fortellling
Samfunnsfag: regler, demokrati, stemme.
Samfunnsfag: istid, arkeologi, redskaper
KRLE: respekt og toleranse, zero-regler,
livssynshumanisme, filosofi og etikk.
Matematikk: tallene 0-20, pluss og minus, regnefortellinger
Engelsk: in the classroom
Kunst og håndverk: primærfarger, tegne hus.
Kunst og håndverk: enkle bruksgjenstander, leire,
lage enkle gjenstander og former.
Kroppsøving: samhandling i aktivitet og lek
Musikk: sangleker, rim og danser.
Da isen smeltet
Mat og helse: mål og vekt.
40
Høstferie
41 – 48
Matematikk: statistikk og lengde, tall opp til 100
Eventyr
Norsk/Samfunnsfag: sagn, myter og eventyr, veiledet
lesing, tekstskaping på data. Vi starter med løkkeskrift.
49 – 51
Det er jul!
Engelsk: Christmas.
KRLE: kristendommen, fortellinger fra gamle og nye
testamentet.
Matematikk: Tall til 100, pluss og minus
Norsk: Lese og skrive julekort og fortellinger, fremføringer
52
Juleferie
10
Engelsk: my family and home, my new clothes
Kunst og håndverk: kulltegninger, rytme i border,
primærfarger
KRLE: hinduisme og divali, islam og id, FN-dagen og
FNs barnekonvensjon.
Kroppsøving: Ballspill, mottak og kast av ball
Musikk: språk, dramatisering, dans og bevegelse
Kroppsøving: rytme bevegelse og sanglek.
Musikk: fremføringer, stemmer og rytmer etter gehør.
Kunst og håndverk: juleverksted, ulike kunst og
håndverksaktiviteter
Uke
Tema:
1–4
Her kommer vinteren…
5–7
Maten og kroppen
8
9 – 11
Sentreringsfag
Andre fag og områder:
Naturfag: dyr om vinteren, fugleforing, spor, forsøk og
observasjon.
Matematikk: tid, symmetri
Norsk: faktatekster, finne litteratur på biblioteket, muntlig
presentasjon, respons på andres arbeid, dikt.
Engelsk: in the kitchen
Kroppsøving: Koordinasjon
Musikk: instrumenter.
Naturfag: sansene og kroppen.
Engelsk: the body, time to go
Matematikk: partall og oddetall, dobling og halvering
Kroppsøving: grunnleggende bevegelser og
sanseapparatet.
KRLE: buddhisme og vesak.
Musikk: musikk og musikksmak.
Samfunnsfag: sunt kosthold, trygg mat, god hygiene.
Norsk: tekstskaping på data, lese bøker, ordtak,
skrive løkke og lese andres løkkeskrift
Naturfag: jorda, sola, månen, dag og natt, lys og luft.
Samfunnsfag: globus, kart, himmelretninger, plassere
hjemsted på kart, samisk inndeling av året.
Norsk: faktatekster, fortellinger og lage bøker.
Matematikk: romlige former, mangekanter og sirkler, areal.
Engelsk: Happy birthday!
KRLE: jødedommen og påske.
Norsk: veiledet lesing, tekstskaping på data.
Kroppsøving: Stafetter
Musikk: rytme, tempo, takt, dynamikk og tonearter.
Mat og helse: smaksopplevelser.
Kunst og håndverk: form og farger
Naturfag: jorda, sola, månen, dag og natt, lys og luft.
Samfunnsfag: globus, kart, himmelretninger, plassere
hjemsted på kart, samisk inndeling av året.
Norsk: faktatekster, fortellinger og lage bøker.
Matematikk: romlige former, mangekanter og sirkler, areal,
regning
Engelsk: Happy birthday!
KRLE: jødedommen og påske.
Norsk: veiledet lesing, tekstskaping på data.
Kroppsøving: Ball og koordinasjon
Musikk: rytme, tempo, takt, dynamikk og tonearter.
Mat og helse: smaksopplevelser.
Kunst og håndverk: form og farger
Vinterferie
Verdensrommet
12
Påskeferie
13-16
Verdensrommet fortsetter
11
17 - 25
Gøy på landet
Naturfag: husdyr, meieri, slakteri, matplanter.
Engelsk: the farm, fun in the park
Matematikk: regning og repetisjon
12
Musikk: klang, rytme, lyd og bevegelse. Sangleker,
rim og danser, fremføring
Norsk: repetere de 200 vanligste ordene, lese i egen
bok, veiledet lesing og lesestrategier, skrive egne
tekster
Kroppsøving: Koordinasjon, samhandling i aktiviteter.
Kunst og håndverk: tegne hus, lage bilder med
naturmaterialer