Publikacija 2013/14 - ERUDIO Izobraževalni center

Comments

Transcription

Publikacija 2013/14 - ERUDIO Izobraževalni center
ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA
LITOSTROJSKA CESTA 40
1000 LJUBLJANA
www.erudio.si
RAVNATELJICA, Simona Zupančič
01 51 42 804
[email protected]
SVETOVALKA, Alenka Rakun
01 51 42 807
[email protected]
TAJNICA SPLOŠNE MATURE, Alenka Rakun
01 51 42 807
[email protected]
TAJNIŠTVO ZASEBNE GIMNAZIJE, Karmen Kulašić
Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 11.00
Tel: 01/ 51 42 804
Gsm: 041 901 167
Fax: 01 51 94 160
[email protected]
[email protected]
ZBORNICA
01 51 42 808
RAČUNOVODSTVO, Dragana Radojčić
01 548 37 78
[email protected]
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Tel: 01 50 08 685
Gsm: 040 477 382
[email protected]
TAJNIŠTVO ERUDIO IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA
01 548 37 70
[email protected]
PREDNOSTI IN POSEBNOSTI ŠOLE
Med številnimi prednostmi naše šole lahko izpostavimo predvsem:
majhne oddelke (največ 22 dijakov),
strokovno spremljanje individualnega razvoja in napredka posameznega
dijaka, še posebej dijakov športnikov, dijakov umetnikov in dijakov s
posebnimi potrebami,
individualno in skupinsko pomo č pri učenju,
individualno delo z nadarjenimi dijaki,
medpredmetno povezovanje v vseh letnikih,
uporabo aktivnih metod dela pri pouku,
učenje na daljavo (spletne učilnice),
spodbujanje samostojne uporabe znanj,
prilagajanje učnih obveznosti in individualnih konzultacij vrhunskim in
perspektivnim športnikom ter možnost dodatnih poletnih izpitnih rokov,
možnost učenja tretjega tujega jezika,
spodbujanje ustvarjalnosti,
aktivno sodelovanje s starši in dijaki,
sodelovanje s starši pri izvajanju različnih projektov,
izmenjavo dijakov,
sodelovanje z asistenti iz tujine.
MEDNARODNI PROJEKT COMENIUS
Naša gimnazija je bila v lanskem letu ponovno izbrana za sodelovanje v programu Comenius, ki je
namenjen dvigu kakovosti šolskega izobraževanja v Evropi in omogoča spoznavanje in razumevanje
evropske kulture in jezikovne raznolikosti.
V preteklih letih smo uspešno izpeljali projekt izmenjave dijakov, v katerem smo sodelovali z irsko
šolo St. Collman's College, ki leži v neposredni bližini Claremorrisa. Sodelovali smo tudi s številnimi
tujimi asistenti.
V letošnjem letu teče že drugo leto projekta Harmony for Earth, for Life, for People – HELP , v
katerem sodeluje devet šol iz devetih držav, in sicer iz Turčije, Romunije, s Poljske, Portugalske, z
Malte, iz Francije, Španije, Italije in seveda Slovenije. V času poteka imajo dijaki priložnost obiskati
dijake prej omenjenih držav in z njimi ustvarjati projekt.
Cilj projekta je osvestiti mlade o katastrofalnih posledicah onesnaževanja, pomembnosti čistega
okolja in jih spodbuditi k iskanju rešitev.
FLEKSIBILNA ORGANIZACIJA POUKA
Dijaki lahko vsako leto pridobljeno znanje iz različnih področij dodatno obogatijo s strokovnimi ekskurzijami. V
preteklih letih so si dijaki ogledali Firence, Maribor, Sarajevo, London, Rim, Prago, Gradec, Benetke, Beograd, Trst,
…
Večina ekskurzij je medpredmetno in avtentično načrtovanih, dijaki s samostojno aktivnostjo odkrivajo
zgodovinske in kulturne značilnosti mest. V lanskem letu so si dijaki ogledali Koper, Maribor in Muenchen ter se
odpravili na Malto.
Fakultativna ekskurzija na Malto.
MEDPREDMETNA EKSKURZIJA V MARIBOR
Leto 2012 je za Maribor pomembno leto, saj nosi naziv Evropska prestolnica
kulture. Tako se čez vse leto v Mariboru odvijajo številne predstave,
razstave, koncerti, predstavljajo se tako samo mesto Maribor s svojimi
znamenitostmi kakor tudi mesta in države, nekdanje evropske prestolnice
kulture. Odločili smo se, da si delček dogajanja ogledamo tudi mi. Da pa bi
strokovno ekskurzijo naredili privlačnejšo, smo jo zasnovali precej
interaktivno.
Bilo je prijetno aprilsko jutro, ko smo zapustili Ljubljano. Polni vznemirjenja
smo se lotili dela. Delo je potekalo v skupinah, vsaka skupina je namreč
dobila zemljevid ter izbrane naloge glede na svoje interese. Navdušeni fotografi so posneli fotoreportažo;
dijakinje, ki v svojem prostem času ustvarjajo čudovite stripe, so po vzoru Violenta pripravile strip; dijakišportniki so na trgu Leona Štuklja izvedli nekaj njegovih vaj ter animirali mimoidoče za sodelovanje; naravoslovci
so se v hiši znanosti poigrali s številnimi eksperimenti; vsi navdušeni uporabniki spletnih strani so ob znakih
Poljubi & objemi likovne umetnice Petre Varl poslali prijateljsko sporočilo prek spleta prijatelju; anglisti so
pripravili reportažo o dogajanju v mestu – seveda v angleščini; slavisti so ob kipih Jurčiča in Slomška deklamirali
njuna dela; modni navdušenci so posneli reportažo o Missoniju …
Ob dobri kavici smo prebirali namizno poezijo in si ogledali razglednice z motivi starega Maribora. Kartice s
pozdravi pa smo poslali tudi na šolo. Zmanjkalo pa ni časa niti za nakupovanje.
Polni prijetnih vtisov, lepih slik in krasnih filmčkov na naših kamerah, fotoaparatih in mobilnih telefonih smo
zapustili Maribor.
V naslednjem letu načrtujemo podoben projekt v Trst …
PROJEKTNI DNEVI
V letni delovni načrt posamičnih predmetov so že četrto leto vključeni tudi projektni dnevi, ki jih izvajamo v
prvih treh letnikih. Skupna povezovalna tema je Ljubljana. Delo dijakov je usmerjeno v avtentične naloge, ki so
predvsem praktično naravnane in združujejo ustvarjalnost dijakov in drugačne oblike reševanja problemskih
situacij ter pridobivanja znanja. Dijaki lahko izbirajo med različnimi sklopi: naravoslovni, jezikovni, družboslovni.
Dijakinje 3. letnika med snemanjem reportaže o Prešernu.
ORGANIZIRANOST ŠOLE
Pouk je organiziran v dopoldanski izmeni. Praviloma se začne ob 8.30. Izbirni predmeti se izvajajo v drugem in
tretjem letniku. Dijaki lahko izbirajo med naravoslovnim, družboslovnim in humanističnim sklopom predmetov.
Športna vzgoja poteka v novi telovadnici šole in je vključena v pouk. Imamo dve ocenjevalni obdobji. Do trikrat
letno organiziramo roditeljske sestanke. Vsak profesor ima vsak teden eno dopoldansko govorilno uro za dijake in
eno za starše. Skupne govorilne ure pa so vsak drugi mesec v popoldanskem času. Pred skupnimi govorilnimi
urami se morajo starši oz. skrbniki predhodno najaviti v tajništvu šole.
OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI:
– roditeljski sestanki,
– dopoldanske in popoldanske govorilne ure,
– dopisno predkonferenčno obveščanje,
– individualni razgovori,
– obveščanje o posameznih (ne)uspehih preko SMS-ov, elektronske pošte,
pisnih obvestil,
– svetovanje in vključevanje v vzgojno delo.
Urnik zvonjenja:
1. ura
8.30– 9.15
2. ura
9.20– 10.05
3. ura
10.10–10.55
4. ura
11.30–12.15
5. ura
12.20–13.05
6. ura
13.10–13.55
7. ura
14.00–14.45
8. ura
14.50–15.35
POSEBNI DNEVI
Dijaška skupnost deluje pod mentorstvom profesorice Monike Šauperl. Razredne in dijaške skupnosti vsako leto
samostojno organizirajo različne prireditve in dogodke:
– krst fazanov,
– dan maturantov,
– maturantski ples.
PREVENTIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
Dijaki 1. in 3. letnikov naše šole imajo preventivni zdravstveni pregled v Zdravstvenem domu Šiška na Derčevi
ulici 5 v Ljubljani. Šolska zdravnica naših dijakov je dr. Barbara LOBE. Telefonska številka: 01/58-15-284.
PREHRANA
V neposredni bližini naše šole imajo dijaki možnost toplega obroka v restavraciji Sintal.
PREDMETNIK SPLOŠNE GIMNAZIJE
PREDMET/št. ur
tedensko
Slovenščina
Matematika
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Zgodovina
Športna vzgoja
Likovna umetnost
Glasba
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Psihologija
Sociologija
Filozofija
Informatika
Izbirni predmeti
Obvezne izbirne
vsebine
SKUPAJ
1. letnik
4
4
3
3
2
3
1,5
1,5
2
2
2
2
2. letnik
3. letnik
4
4
3
3
2
3
4
4
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4. letnik
4
4
3
3
2
3
SKUPAJ
90
2
90
2
90
8-12
30
560
560
420
420
280
420
52 + 18
52 + 18
210
210
210
210
70
70
70
70
490-360
300
32
32
32
29-33
4374-4514
2
2
2
Predmetnik gimnazije je sestavljen iz štirih delov: iz obveznih štiriletnih predmetov (slovenščina, matematika, 1. in
2. tuji jezik, zgodovina in športna vzgoja), obveznih predmetov posameznega letnika in iz izbirnih predmetov ter iz
obveznih izbirnih vsebin (OIV).
ZAPOSLENI
DIREKTOR: Vojko Miklič, univ. dipl. inž. el.
Dimitrij Miklič
STROKOVNA DIREKTORICA: Darja Miklič, prof.
V. D. RAVNATELJICE: mag. Simona Zupančič, prof.
SVETOVALKA: Alenka Rakun, univ. dipl. psih.
POSLOVNA SEKRETARKA: Karmen Kulašić, org. dela
Profesor
Antoni , Klara
Belina, Petra
Cecowski, Saša
Kavčič, Manfreda Teja
Lazić, Aleksandar
Lindič,Tanja
Teraž Tina
Mikac, Mojca
Novoselec, Simona
Robič, Tatjana
Savnik, Daniel
Šauperl, Monika
Švab, Vesna
Švent, Lucija
Zidar Šmic, Vanja
Zupančič, Simona
1.
Predmet
ITA, SOC
PSI
KEM
ŠPA
ŠVZ, INF
ANG
NEM
MAT, INF
GEO
MAT
GLA
SLO
BIO
FIZ
ZGO, FIL
SLO, SOC
Razrednik Elektronski naslov
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
1.A
[email protected]
3.A
[email protected]
[email protected]
3.B
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2.A., 2.B
[email protected]
[email protected]
[email protected]
4.A, 4.B
[email protected]
[email protected]
OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE
Del obveznih izbirnih vsebin izvaja šola (60 ur) in so obvezne
za vse dijake, drugi del (30 ur) pa si dijak lahko izbere sam,
izven okvira šole in šolskega programa.
OBVEZNI DEL
- strokovne ekskurzije (vsi letniki),
- tabori (2. letnik),
- delavnice,
- ogledi filmov,
- obiski koncertov,
- ogledi gledaliških in baletnih predstav,
- obiski muzejev in razstav ter
- sodelovanje na projektnem in informativnih dnevih.
IZBIRNI DEL
Dijak lahko izbira med različnimi vrstami obšolskih aktivnosti (krožkov), pri katerih pridobi ure za obvezne izbirne
vsebine. Vse navedene aktivnosti lahko izvajamo na šoli, če se nanje prijavi dovolj dijakov:
- vodeni izleti (destinacijo določimo glede na interes dijakov);
- novinarski in dramski krožek;
- krožek tujih jezikov (jeziki, ljudje in kultura);
- tečaji tujih jezikov;
- ekološki krožek (urejanje ekološkega kotička, terensko delo, skrb za zdravo življenje);
- tekmovalna dejavnost v znanju;
- raziskovalna dejavnost;
- mentorstvo in pomoč drugim ter
- prostovoljno delo.
TEKMOVALNA IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Udeležujemo se različnih tekmovanj na šolski, občinski in tudi državni ravni, kjer dosegamo lepe uspehe:
- športna tekmovanja (vaterpolo, atletika, nogomet, košarka, tenis, smučanje, namizni tenis, odbojka, plavanje,
kolesarstvo, streljanje z zračno puško),
- tekmovanja v znanju jezika (angleščina, nemščina, italijanščina),
- tekmovanje za Cankarjevo priznanje,
- natečaj za najboljši srednješolski haiku,
- tekmovanje iz logike,
- kenguru (matematika),
- EPI reading badge (angleška bralna značka),
- nemška bralna značka,
- tekmovanja in raziskovalne naloge iz različnih področij (zgodovina, sociologija, psihologija, kemija, biologija,
fizika …).
SPLOŠNA MATURA
Dijaki, ki uspešno zaključijo četrti letnik, opravljajo maturo. Splošna matura je sestavljena iz obveznega dela
(slovenščina, matematika in tuji jezik) ter iz dveh ali treh izbirnih predmetov. Dijaki lahko izbirajo med naslednjimi
izbirnimi predmeti: zgodovina, geografija, biologija, sociologija, psihologija, fizika in kemija. Vse postopke
organizacije in izbire maturitetnih predmetov ter izvedbo splošne mature vodi tajnica šolske maturitetne
komisije.
MATURITETNI TEČAJ ZA DIJAKE IN ODRASLE
Tečaj nudi ustrezno pripravo na maturo in omogoča pristop k maturi ter opravljanje mature po uspešno
zaključenem tečaju.
POGOJI ZA VKLJUČITEV:
– uspešno zaključena srednja poklicna šola,
– uspešno zaključena srednja tehniška ali druga srednja strokovna šola,
– uspešno opravljen tretji letnik gimnazije po najmanj enoletni prekinitvi izobraževanja.
V maturitetni tečaj se lahko vpiše tudi, kdor ni končal šole iz prejšnjih točk, je pa zaključil osnovnošolsko
izobraževanje, če uspešno opravi preizkus znanja na ravni 3. letnika gimnazije.
POGOJI ZA DOKONČANJE:
- pozitivna ocena pri vseh predmetih,
- uspešno opravljene vaje ali seminarske naloge,
- 85 % udeležba na predavanjih (za udeležence, ki imajo status dijaka).
VSEBINE
Obvezni maturitetni predmeti:
matematika
slovenščina
Izbirni maturitetni predmeti:
zgodovina
geografija
kemija
psihologija
sociologija
fizika
angleščina
Predavanja se pričnejo v mesecu oktobru in potekajo vsak delovni dan v popoldanskem času.
Izobraževalni program izvajamo na Litostrojski cesti 40 v Ljubljani, v prostorih Erudio izobraževalnega centra.
TRAJANJE: 1 ŠOLSKO LETO.
K vpisu prinesite:
– IZPISEK IZ ROJSTNE MATIČNE KNJIGE,
– VELJAVNI OSEBNI DOKUMENT,
– SPRIČEVALO O ZAKLJUČENI OSNOVNI ŠOLI,
– SPRIČEVALA VSEH LETNIKOV SREDNJE ALI
SREDNJE POKLICNE ŠOLE,
– SPRIČEVALO ZAKLJUČNEGA IZPITA oz.
POKLICNE MATURE.
PRAVILA ZASEBNE GIMNAZIJE
1 SPLOŠNA DOLOČBA
Pravila Erudio zasebne gimnazije (v nadaljevanju: gimnazija) določajo pravice in obveznosti ter disciplinsko in
odškodninsko odgovornost dijakov, ki obiskujejo gimnazijo. Razen Pravil gimnazije se uporabljajo tudi Pravilnik o
šolskem redu v srednjih šolah (Ur. list RS, št. 60/2010), Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. list RS,
št. 60/2010) in Zakon o gimnazijah. V primeru nasprotja med enimi in drugimi pravili se uporabljata omenjena
Pravilnika. Dijaki in njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki so odgovorni za izpolnjevanje obveznosti, ki jih
določajo pravila gimnazije.
2 PRISOTNOST IN ODSOTNOST OD POUKA
2.1 OBVEŠČANJE O ODSOTNOSTI
Dijaki so dolžni k pouku prihajati pravočasno. Njihove izostanke vodi razrednik. Starši ali zakoniti zastopniki so
dolžni obvestiti šolo (na način, ki je vnaprej dogovorjen z razrednikom) o vzroku odsotnosti dijaka najkasneje v
treh delovnih dneh od prvega dne odsotnosti. Odsotnost dijaka opraviči razrednik na podlagi presoje vzroka
odsotnosti. Posledice neopravičenih izostankov so vzgojni ukrepi.
V primeru da dijak preneha hoditi v šolo oz. k pouku in se starši v osmih dneh na razrednikov poziv ne javijo v
šoli ter izostankov ne opravičijo, dijaka izpišemo. Dijaki imajo pravico in dolžnost redno obiskovati pouk in
opravljati vse dogovorjene obveznosti. Razrednik lahko dovoli izostanek od pouka do največ treh dni, daljše
izostanke pa le ravnateljica. Zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka se dovoli dijakom s statusom, dijakom, ki
jim iz opravičljivih razlogov to dovoli učitelj, ki ima tisto uro pouk v razredu, in razrednik, če je ta dan dosegljiv,
oz. ravnatelj. Dijakom, ki brez predhodnega dovoljenja zapustijo pouk, se ure ne opravičijo.
Dijak lahko zaprosi za status vozača s predložitvijo prošnje in voznega reda. Učiteljski zbor določi, koliko minut
prve šolske ure lahko zamudi oz. če mu je dovoljen predčasen odhod.
2.2 DIJAKI S STATUSOM
Vsi dijaki s statusom se morajo držati individualnega načrta šolanja, v katerem so natančno opredeljene obveznosti
dijaka. V primeru kršitve se status dijaku zamrzne ali odvzame. Dijak je dolžan v roku opraviti šolsko in domače
delo, ki se tudi ocenjuje. Dijaki s statusom lahko opravljajo obveznosti posameznega letnika gimnazije po
predmetnih izpitih v rokih, ki so določeni s šolskim koledarjem, v kolikor jim je na osnovi prošnje in ustreznih
dokazil takšno opravljanje obveznosti odobreno. Dijaki s statusom podpišejo pedagoško pogodbo, sopodpisniki so
starši. Vlogi za pridobitev statusa dijak pisno priloži rezultate prejšnjega leta, urnik treningov ali vaj ter urnik
tekmovanj in nastopov v tekočem šolskem letu.
2.3 OBVEZNA PRISOTNOST PRI POUKU
Dijaki morajo biti v vsakem ocenjevalnem obdobju prisotni pri pouku (pri vseh predmetih) najmanj 80 % (ne velja
za dijake, ki zaradi statusa opravljajo predmetne izpite v celoti), sicer lahko učiteljski zbor na ocenjevalni
konferenci odloči, da so v tem obdobju neocenjeni (obravnava se vsak predmet posebej), kar pomeni, da tudi ocene,
ki so bile že pridobljene, niso priznane.
3 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA TER HRAMBA IZPITNEGA GRADIVA
Datumi pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja se določijo oz. napovejo za celotno konferenco za vse predmete
in jih učitelji posameznih predmetov vpišejo v tabelo v dnevniku in v šolski koledar, ki je objavljen na spletni
strani. Na teden lahko dijaki opravljajo največ tri redna pisna preverjanja za oceno. Če dijak piše pisni izdelek na
lastno željo, lahko piše tudi več kot 3 teste na teden pod pogojem, da zapiše soglasje na pisni izdelek.
Ustno celostno in delno preverjanje ter ocenjevanje znanja je prav tako napovedano. Dijaki morajo biti seznanjeni z
oceno takoj po ocenjevanju.
Dijak ima enkrat dodatno možnost izboljšati vsako pisno oceno (ali ustno po dogovoru), in sicer v roku, ki ga določi
učitelj, vendar najkasneje v 14 dneh po rednem testu. V primeru, da sta obe oceni pozitivni, se upošteva boljša. Če
pa je ena ocena negativna (ali sta obe oceni negativni), se upošteva povprečje obeh ocen. Pogoje za pristop k
zviševanju ocene določi učitelj za svoj predmet.
Prvo redno pisno ocenjevanje se ponovi, kadar je polovica ali več kot polovica dijakov pridobila negativno oceno.
V tem primeru se upoštevata in vpišeta obe oceni.
Zadnje popravljanje ocen je v obdobju 14 dni pred ocenjevalno konferenco.
Učitelj izroči dijaku ocenjene izdelke najkasneje do 10 dni po vpisu ocene v redovalnico.
Izredni rok se lahko določi dijakom s statusom in dlje časa bolnim dijakom, če ne zmorejo opraviti obveznosti v
napovedanih rokih oziroma so takrat odsotni zaradi tekmovanj ali treningov.
Če pri pisanju pisnih izdelkov ali pri drugih oblikah ocenjevanja znanja učitelj dijaka zaloti pri uporabi
nedovoljenih pripomočkov, pri prepisovanju oz. drugih kršitvah šolskih pravil ocenjevanja znanja, ga oceni z
negativno oceno.
V primeru da dijak ni dosegel pozitivne ocene ali ima težave z razumevanjem učne snovi, se mora udeležiti
skupinskih konzultacij (v kolikor so organizirane) v času, ki ga določi učitelj skupaj z ravnateljico.
Učitelj pregleduje domače naloge in preverja, ali jih je dijak napisal sam. V primeru da učitelj ugotovi ali
upravičeno sumi, da dijak ni opravil naloge sam, nalogo obravnavamo kot neopravljeno. Učitelj lahko v takem
primeru znanje preveri.
Dijaki prvega do tretjega letnika lahko do prvega pisnega ocenjevanja zanja pridobijo 5 dodatnih odstotnih točk,
če opravijo vsaj 95% vseh domačih nalog. O podrobnostih odločajo posamezni aktivi.
Dijaki so dolžni sproti izdelovati zapiske. Učitelji posameznih predmetov bodo pregledovali urejenost zapiskov.
Dijakom od prvega do tretjega letnika lahko urejenost zapiskov izboljša ustno oceno.
V tretjem in četrtem letniku pri vseh predmetih upoštevamo maturitetne kriterije ocenjevanja.
Izpitno gradivo se varuje v tajništvu šole.
3.1 IZBIRNI MATURITETNI PREDMET TER ROKI ZA ODDAJO SEMINARSKE NALOGE IN VAJ
Dijaki so dolžni obiskovati konzultacije za pripravo maturitetne seminarske naloge in vaj. Pri izdelavi le-teh
morajo dijaki upoštevati roke, ki jih določi učitelj posameznega maturitetnega predmeta.
3.2 OPRAVLJANJE IZPITOV
V času šolanja lahko dijaki opravljajo različne vrste izpitov: sprejemne, popravne, dopolnilne, predmetne in
diferencialne. K izpitom se morajo pisno (Obr. 1,49 – ZAPISNIK O IZPITU) prijaviti v razpisanem roku. Kandidati se
morajo na izpit prijaviti najkasneje tri delovne dni pred rokom in odjaviti najkasneje dva delovna dneva pred
rokom. Če dijak popravnih ali dopolnilnih izpitov ne opravi do 31. avgusta oz. v izrednem roku, ki ga določi
ravnateljica, letnika ni opravil. Razred lahko ponavlja le enkrat v času šolanja. V posebnih primerih lahko dijak
pogojno napreduje. O tem odloča ravnateljica v sodelovanju s svetovalno službo, z razrednikom in z učiteljskim
zborom. Izredni rok in pogojni vpis se dovolita dijakom s statusom, dlje časa bolnim dijakom, dijakom z odločbami
ter tistim, ki so se prepisali iz gimnazije ali drugega izobraževalnega programa. Popravni izpiti se plačajo v skladu
s cenikom gimnazije.
4 DRUGE DEJAVNOSTI
4.1 INDIVIDUALNI PRISTOP IN DELO Z DIJAKI
Posebnost Erudio zasebne gimnazije je individualno spremljanje dijakove učne uspešnosti pri rednem pouku in
drugih dejavnostih, njegovega vedenja in razvojnih ambicij. Še posebej je to omogočeno pri dodatnem pouku in
pri konzultacijah. Za dijaka je taka oblika dela obvezna, ko ga povabi učitelj posameznega predmeta. Če se tovrstne
oblike učnega dela ne udeleži ali ne opravi določenih obveznosti, mu pravice v tekočem ocenjevalnem obdobju
ugasnejo.
4.2 DRUGE DEJAVNOSTI
Dijaki imajo pravico in dolžnost sodelovati na šolskih in republiških tekmovanjih, pri krožkih ter pri drugih
fakultativnih dejavnostih, v razredni in dijaški skupnosti.
4.3 VPIS in ŠOLNINA
Dijak je vpisan v naslednji letnik po uspešno zaključenem šolskem letu in plačani šolnini ter ostalih obveznostih.
Dijaki se vpisujejo v naslednji letnik z vpisnico najkasneje do 05. 07. v tekočem letu. Vpisnica je obenem pogodba,
ki zavezuje plačilo šolnine in vpisnine. Ob vpisu v letnik dijak oz. njegov zakoniti zastopnik poravna vpisnino in
šolnino, ki je za vsako šolsko leto določena z veljavnim cenikom storitev Erudio izobraževalnega centra. V primeru
da se dijak ne vpiše do postavljenega roka oz. v osmih dneh po opravljenih dopolnilnih ali popravnih izpitih,
sklepamo, da dijak Erudio zasebne gimnazije ne bo več obiskoval in lahko mesto prepustimo novemu dijaku.
V kolikor se dijak izpiše ali je izpisan po lastni krivdi oz. želji, mu šola ni dolžna vrniti niti vpisnine niti šolnine oz.
so starši ali njegovi zakoniti zastopniki kljub izpisu dijaka dolžni v celoti poravnati šolnino in vpisnino.
V primeru da se dijak želi učiti drugega tujega jezika ali slovenščine za tujce, ki ga gimnazija ne izvaja v okviru
pouka, je dolžan (oz. njegovi starši ali skrbniki) poravnati poleg šolnine še individualno učenje tega jezika.
5 POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE
Ob koncu šolskega leta podelimo pohvale, priznanja in nagrade dijakom ter najboljšemu razredu na šoli. V izjemnih
primerih ne nagradimo najboljšega razreda. Razrednik lahko pohvali dijake, ki so se posebej odlikovali pri delu v
oddelčni skupnosti ter prispevali k povezovanju, k dobrim medsebojnim odnosom in k pomoči pri učenju. Nagrade
za dijake, ki so se posebej odlikovali na kulturnem, športnem, raziskovalnem in tekmovalnem področju, predlagajo
mentorji, o njih pa odloča učiteljski zbor in ravnateljica. Pomemben kriterij so dosežki tekmovanj na regijski in
republiški ravni ter izjemno delo v šoli, razredu, v krožku ali v dijaški skupnosti.
Pohvale se podelijo dijakom za:
-
pomoč sošolcem,
-
dosežen odličen uspeh,
-
sodelovanje v različnih projektih in v raziskovalnih dejavnostih,
-
osebnostno rast in viden napredek,
-
druge dosežke po presoji učiteljskega zbora in vodstva šole.
Nagrade se podeli za :
-
zmago na medrazrednem tekmovanju,
-
najboljšega maturanta,
-
aktivno sodelovanje pri različnih prireditvah in pri promociji šole.
Priznanja se podelijo dijakom za izjemne dosežke na različnih tekmovanjih v okviru gimnazije.
6 ODSOTNOST UČITELJA IN VLOGA DEŽURNEGA DIJAKA
V kolikor učitelja ni k pouku pet minut po začetku šolske ure, mora dežurni dijak javiti odsotnost v tajništvu,
dijaki pa počakajo do uradnega obvestila o nadaljnjem poteku pouka.
7 UREJENOST PROSTOROV IN OKOLICA ŠOLE
Dijaki so dolžni skrbeti za red in čistočo v učilnicah, telovadnici, laboratorijih, na hodnikih, v sanitarijah in v
okolici šole ter v vseh ostalih skupnih prostorih. Nastalo škodo so dijaki dolžni takoj javiti razredniku oziroma v
tajništvo. Škodo poravna krivec, posameznik oz. vsi dijaki oddelka, če se posameznik ne javi oz. ga šola ne odkrije.
Škodo se poravna, tako da Erudio zasebna gimnazija izda račun povzročitelju škode oz. njegovemu zakonitemu
zastopniku.
Učitelji po vsaki uri zaklenejo učilnice. Dijaki so med odmori v prostorih gimnazije.
Dežurna dijaka skrbita za red in čistočo na hodnikih in v avli šole.
Po zadnji učni uri oz. odhodu iz razreda dežurna dijaka pobrišeta tablo, poravnata klopi v pravilnih razmakih in
pospravita smeti. Dijaki poskrbijo, da je učilnica čista in prijetna, prav tako skrbijo za čistočo v okolici šole.
V učilnice, še posebej pa v računalniško učilnico in laboratorij je strogo prepovedan vnos hrane in pijače.
7.1 DEŽURSTVO DIJAKOV NA HODNIKIH
Zaradi zagotavljanja reda in miru v času pouka na hodnikih in v avlah uvajamo obvezno dežurstvo dijakov. Vsak
dan je dežuren po en dijak v posameznem nadstropju. Seznam dežurnih dijakov pripravijo razredničarke.
Naloge dežurnega dijaka:
·
opazujejo dogajanje na šoli,
·
dijake opozarjajo na nepravilnosti,
·
v zvezek zapisujejo vse nepravilnosti oz. kršitve hišnega reda,
·
skrbijo za čistočo,
·
ne zapuščajo hodnika oz. avle (razen med glavnim odmorom za malico),
·
še posebej so na dogajanje pozorni med odmori,
·
med urami se učijo in urejajo zapiske,
·
si za posamezno uro uredijo zamenjavo, če imajo na dan dežurstva napovedano ustno ali pisno ocenjevanje
znanja (o zamenjavi obvestijo razredničarko).
Dežurajo lahko dijaki, ki so dnevno prisotni pri pouku (dijaki na predmetnih izpitih ne dežurajo). Učiteljski zbor,
ravnateljica ali razredničarka lahko posameznemu dijaku tudi prepove dežuranje (slab učni uspeh, vedenjske
težave ipd.). Če dežurni dijak ne opravlja svojih nalog, se mu izreče vzgojni ukrep.
7.2 OBUTEV IN OBVEZNA OPREMA
V šolskih prostorih so obvezna obutev copati. Pri kemijskih in bioloških vajah so obvezno oblačilo halje. V
telovadnici morajo dijaki nositi primerno in predvsem čisto obutev. Za copate in halje, ki jih dijaki po pouku ne
odnesejo domov, šola ne odgovarja.
8 STIKI S STARŠI
Vsi učitelji imajo govorilne ure enkrat tedensko. Skupne govorilne ure so vsak drugi mesec. Starši morajo pred
skupnimi govorilnimi urami najaviti svojo udeležbo po telefonu v tajništvo šole. Razpored govorilnih ur
posameznih učiteljev bo objavljen na oglasni deski in na spletnih straneh šole. Na govorilnih urah je zaželena
prisotnost dijaka. V vsakem letniku so v tekočem šolskem letu največ trije roditeljski sestanki, na katerih je
prisotnost dijaka prav tako zaželena. Razredniki sproti obveščajo starše o uspehu dijakov, pisno pa ob zaključku
posamezne konference. Učitelji obvestijo starše tudi v primeru, da ima dijak dve zaporedni negativni oceni pri
istem predmetu ali pri več predmetih.
9 BOLEZENSKE POSEBNOSTI
V primeru da ima dijak zdravstvene težave, se mora pogovoriti z razrednikom, z dotičnimi učitelji in s svetovalno
službo. Opravičilo, v katerem ni natančno navedeno, kaj dijak sme in česa ne sme izvajati pri pouku ŠVZ in katere
vaje se priporočajo za hitrejšo rehabilitacijo ter je izdano za nazaj, je neveljavno. Dijak, ki je oproščen ŠVZ, je dolžan
obiskovati ure športne vzoje oz. opravljati nadomestno dejavnost.
10 GARDEROBE
Gimnazija ni odgovorna za predmete (obleke, obutev, učila, kolesa, motorna kolesa …), ki so last dijakov in jih le-ti
izgubijo ali pozabijo v prostorih gimnazije. Dijaki so dolžni uporabljati garderobne omarice, jih zaklepati in so
zanje odgovorni. Za uporabo omarice plačajo kavcijo, ki jo vrnemo ob zaključku šolanja, če sta omarica in
ključavnica nepoškodovani.
11 ORGANIZACIJA RAZREDA IN GIMNAZIJE
Razredna skupnost izvoli predsednika, ki skrbi za povezavo med učitelji in dijaki ter uradno predstavlja razredne
interese, tajnika, ki vodi zapisnike in sezname dijakov ter blagajnika, ki ureja finančne zadeve razreda. Vsak teden
razrednik določi dva dežurna dijaka, ki skrbita za učne pripomočke, ugasneta luči v razredu ob koncu pouka,
brišeta tablo med poukom in po njem, uredita učilnico po pouku oz. ob odhodu iz razreda, vsako uro sporočata
odsotnost dijakov in sporočita odsotnost učitelja v tajništvo šole.
Dijaki se lahko organizirajo v dijaško skupnost. Le-ta deluje v skladu s svojimi pravili in se praviloma sestaja izven
pouka. Skupnost sestavljajo predstavniki razredov.
12 ŠOLSKE EKSKURZIJE IN IZLETI
Dijaki so se dolžni udeleževati strokovnih ekskurzij, športnih dnevov in kulturnih prireditev. V primeru
neudeležbe dijaka so starši oz. zakoniti zastopniki dolžni najmanj 3 dni pred dogodkom sporočiti objektivni razlog
dijakove odsotnosti. Za vse ekskurzije in izlete je potrebno pisno soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov ter
podpisan sporazum glede pravil vedenja ter odgovornosti dijaka v času ekskurzije.
13 UREJANJE ADMINISTRATIVNIH IN DENARNIH ZADEV
Vse administrativne zadeve lahko dijaki in starši urejajo v tajništvu v času uradnih ur. V tajništvo prinesejo tudi v
šoli izgubljene in pozabljene predmete. Denarna nakazila se urejajo elektronsko, s položnicami ali osebno na
blagajni sedeža Erudio izobraževalnega centra, Litostrojska cesta 40, Ljubljana, v rokih, ki izhajajo iz dogovorov ob
vpisu oz. iz izdanih računov za vpisnino in stroške izobraževanja v programu gimnazija.
14 VZGOJNI UKREPI
V zvezi z vrstami vzgojnih ukrepov, opredelitvijo, opisom in z izrekanjem le-teh ter z varstvom pravic dijakov se
uporabljajo določbe Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah.
14.1 ZAČASNA PREPOVED PRISOTNOSTI PRI POUKU – SUSPENZ
Začasno prepoved prisotnosti pri pouku - suspenz izreče dijaku ravnateljica v primeru težje ali najtežje kršitve
hišnega reda.
Poleg kršitev, opredeljenih v Pravilniku o šolskem redu (MŠZŠ), Erudio zasebna gimnazija dodaja kot:
TEŽJE kršitve hišnega reda:
– motenje pouka;
– kajenje pred šolo in v njeni okolici;
– hoja v copatih zunaj šole;
– hoja v čevljih v razredu.
NAJTEŽJE kršitve hišnega reda:
– fizično uničevanje lastnine;
– psihično in fizično nasilje nad ljudmi;
– ponavljajoče se težje kršitve;
– ogrožanje lastnega varstva in zdravja ter varstva in zdravja drugih oseb.
14.2 PREPOVEDI
Vse spodaj navedene prepovedi se uvrščajo med najtežje kršitve. O določitvi ustreznega ukrepa v primeru kršitve
odloča učiteljski zbor.
PREPOVEDANO JE:
- uživanje in posedovanje alkoholnih pijač, drog ter drugih prepovedanih substanc in kajenje v šoli in šolski
okolici;
- uporabljati in prinašati v razred mobilne telefone, druge tehnične naprave in kozmetične pripomočke v času
pouka. Učitelj ali ravnateljica lahko v nasprotnem primeru mobilni telefon ali nedovoljen pripomoček odvzameta
in izdata ukrep za hujšo kršitev šolskega pravilnika – motenje pouka. Odvzeto napravo lahko starši ali zakoniti
zastopniki prevzamejo naslednji dan v tajništvu šole. Za odvzete prepovedane pripomočke šola ne odgovarja;
- zapuščanje šolskega okoliša razen v času glavnega odmora in po koncu pouka;
- zadrževanje vseh oseb v šoli in v njeni okolici, ki niso bodisi učitelji, dijaki gimnazije, njihovi starši oz. zakoniti
zastopniki.
14.3 ALTERNATIVNI UKREPI
V primeru da svetovalna delavka, učiteljski zbor, vodstvo ali učitelji presodijo, da vzgojni ukrep ne bo dosegel
želenega učinka, lahko le-ti dijaku določijo alternativni ukrep. Alternativni ukrep se določi tudi v primeru
neopravičenih izostankov od pouka. Če dijak ne soglaša z dodeljenim ukrepom, se mu določi enakovreden vzgojni
ukrep po spodaj navedeni lestvici.
Alternativni ukrepi so:
-
dodatne zadolžitve izven pouka v šoli ali izven nje,
-
poravnava škodljivih posledic ravnanja,
-
obvezna strokovna obravnava izven šole.
14.4 LESTVICA VZGOJNIH UKREPOV ZA NEOPRAVIČENE URE
- 10 UR: PISNI OPOMIN RAZREDNIKA;
- 20 UR: PISNI UKOR RAZREDNIKA;
- 25 UR: PISNI UKOR ODDELČNEGA UČITELJSKEGA ZBORA;
- 30 UR: PISNI UKOR UČITELJSKEGA ZBORA;
- 35 UR: POGOJNA IZKLJUČITEV;
- 40 UR: IZKLJUČITEV IZ ŠOLE.
15 KONČNA DOLOČBA
Pravila je v skladu s Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah sprejela ravnateljica gimnazije in se uporabljajo
od 01. 09. 2002 dalje, dopolnjena pa od 01. 09. 2013.
Ljubljana, 01. 09. 2013
ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA
v. d. ravnateljice Simona Zupančič

Similar documents