Šolski sklad – zloženka - Prva gimnazija Maribor

Comments

Transcription

Šolski sklad – zloženka - Prva gimnazija Maribor
2011/12
Šolski
sklad
Prva gimnazija Maribor
Dobrodelnosti ne presojamo po tem,
kaj je dano ali narejeno,
ampak zakaj je dano in narejeno.
Lucij Anej Seneka
Šolski sklad Prve gimnazije Maribor
Začetna razmišljanja o ustanovitvi sklada za zbiranje
denarja za izboljšanje izobraževanja dijakov Prve
gimnazije Maribor segajo, ne naključno, v začetek
devetdesetih let prejšnjega stoletja. V tem času
se Slovenija ni samo poslovila od Jugoslavije,
temveč tudi od politične ureditve, ki je sicer zgolj
»na papirju« zagotavljala tudi enake možnosti za
vse pri izobraževanju. Zato je bil leta 1994, v času
ravnateljevanja Srečka Zorka, podobno kot tudi na
nekaterih drugih srednjih šolah ustanovljen Šolski
sklad Prve gimnazije Maribor z nalogo, da omogoča
nadstandardne šolske in obšolske dejavnosti. Šolske
oblasti so v prvih letih zelo strogo nadzorovale
delovanje skladov, saj so želele preprečiti kakršnokoli
elitnost posameznih šol. Kmalu pa so te iste šolske
oblasti ugotovile, gotovo tudi zaradi dosežkov šol kot
je mariborska Prva, da šolski skladi omogočajo elitnost
dijaških dosežkov na šolskem in obšolskem področju,
kar je iz družbenega vidika neprecenljivo. Namreč, ti
isti dijaki bodo kmalu soustvarjalci, nekoč pa nosilci
našega družbenega razvoja. Od takrat naprej šolske
oblasti priporočajo ustanavljanje šolskih skladov, saj
vedo, da se vsega ne da kupiti v nakupovalnih središčih
ali pa uvoziti iz Kitajske.
Zaostrene gospodarske razmere zadnjih let so vplivale
tudi na delovanje Šolskega sklada Prve gimnazije
Maribor. Sicer pa vam bodo več o sedanjosti in
prihodnosti sklada povedali ravnatelj ter predstavnika
staršev in dijakov v UO sklada v svojih nagovorih
spodaj.
Spoštovani starši.
Šolski sklad Prve gimnazije Maribor že drugo desetletje
z vašo dobrodelnostjo pomembno soustvarja šolski in
obšolski utrip Prve.
Zbrana sredstva upravni odbor, sestavljen iz
predstavnikov staršev, zaposlenih in dijakov, skrbno
razporeja v deležih po dejavnostih za ustvarjalnost
in osebnostni razvoj dijakinj in dijakov. Omogočate
nam nakup nadstandardne opreme, delovanje
obšolskih kulturnih, raziskovalnih in športnih
aktivnosti, priložnosti za osvajanje novih znanj in
veščin, potrjevanja na tekmovanjih in srečanjih ter
socialno vključenost. Kar nekaj projektov je z uspešnim
pristopom izšlo iz delovanja sklada in je normativno
in finančno podprtih tudi iz drugih sistemskih virov.
Nekateri med njimi so danes priznani tudi na državnem
nivoju – na primer delo z nadarjenimi dijaki.
Ob vseh uspehih ostaja osnovno poslanstvo sklada:
dijakinjam in dijakom omogočiti kakovostno
preživljanje prostega časa in podpreti njihove želje ter
sposobnosti.
Spoštovani, hvala za vaš prispevek. Še posebej cenimo
vašo podporo v teh negotovih časih. In v spodbudo
novim podpornikom – vaša dobrodelnost ima jasen in
plemenit namen.
Herman Pušnik, ravnatelj
Spoštovani starši,
čeprav smo ljudje različni – različnih pogledov,
statusov, standardov in izkušenj, nam je ena stvar prav
gotovo skupna – to je skrb za naše otroke in želja, da
jim omogočimo čim več.
Ob negotovi prihodnosti naših otrok je naš cilj in cilj
Prve, da je njihovo šolanje čim bolj kvalitetno in da
odnesejo v življenje čim več znanja in izkušenj. Šolski
sklad je ena izmed oblik pomoči, ki našim dijakom
omogoča priti do tistih znanj, ki presegajo besedo
‘povprečnost’.
Sredstev Šolskega sklada je deležen vsak dijak Prve,
zato vas, dragi starši, pozivam, da našim dijakom skupaj
po svojih zmožnostih pomagamo preseči povprečnost.
Otroci nam bodo hvaležni.
S spoštovanjem,
David Kastelic, predsednik UO Šolskega sklada
Prve gimnazije Maribor
Spoštovani starši.
V času, v katerem smo se znašli, je treba še posebej
pretehtati, za kaj porabimo vsak zasluženi evro.
Tega se zavedamo tudi dijaki. Marsikaj lahko danes
kupimo z denarjem, vendar sposobnosti in veščine, ki
jih razvijamo pri obšolskih dejavnostih, financiranih s
pomočjo Šolskega sklada Prve gimnazije Maribor, ne
moremo nadomestiti z nobenim denarjem. Naložba
v Šolski sklad res ni naložba v vrednostne papirje, je
pa dobra investicija v ustvarjalnejšo prihodnost nas
dijakov. Interesi, ki jih razvijamo danes, bodo morda
nakazali življenjski cilj oz. izbrano smer študija jutri.
Zato vas v imenu Dijaške skupnosti Prve gimnazije
Maribor naprošam, da nam z vašim prispevkom v
Šolski sklad pomagate najti smernice, s katerimi bomo
stabilno stopali po naši življenjski poti.
Klemen Peran, predsednik Dijaške skupnosti in
član UO Šolskega sklada Prve gimnazije Maribor
S sredstvi Šolskega sklada Prve gimnazije Maribor je
bilo v preteklosti financiranih ali vsaj sofinanciranih
že veliko projektov ali dejavnosti. Veliko tega je
možno videti v zgradbi Prve gimnazije Maribor:
bodisi zato ker gre za prostore, ki so bili preurejeni
ali opremljeni s sredstvi sklada, omeniti velja vsaj
kemijsko učilnico, razstavišče Avla, Prvi oder in
plezalno steno v telovadnici, bodisi zato kar je vidno
skozi številne diplome iz tekmovanj, zbrane v vitrini
pred zbornico. Žal pa večina tovrstnih projektov ali
dejavnosti ni zabeležena v zavesti širše javnosti in zato
ostajajo žal tudi brez ustreznega priznanja. Zato želimo
tudi s pričujočo publikacijo opozoriti na nekatere
dejavnosti Prve gimnazije Maribor iz lanskega leta, ki
so bile v celoti ali vsaj deloma financirane s sredstvi
sklada. Žal nam razpoložljivi prostor ne omogoča, da
bi predstavili vseh 19 področij navedenih v letnem
poročilu za šolsko leto 2010/11. Zavestno smo izbrali
samo nekatera področja. Čeprav so izbrana področja iz
različnih dejavnosti ter sodijo tako v šolsko kot obšolsko
dejavnost, pa imajo vsa isti cilj: doseči čim boljšo
izobrazbo naših dijakov, vaših otrok. V prihodnosti jo
bodo potrebovali.
Delo z dijaki s poudarjenim interesom na
podrocju matematike
Aktiv profesorjev matematike na Prvi gimnaziji v
Mariboru v šolskem letu praviloma organizira dva
delovna vikenda za dijake s poudarjenim interesom na
področju matematike. Srečanj se redno udeležuje med
25 in 30 dijakov iz vseh štirih letnikov. Ob petkih so na
sporedu predavanja z aktualno matematično vsebino,
predavatelji pa so poleg članov aktiva tudi gostje z
Oddelka za matematiko in računalništvo Fakultete
za naravoslovje in matematiko v Mariboru. Nekaj
naslovov: Dirichletovo načelo in druge matematične
zvijače, Funkcijske enačbe, Neenakosti, Diofantske
enačbe, Kako rešujemo matematične probleme itd. Ob
sobotah pa potekajo matematične delavnice, v katerih
dijaki samostojno rešujejo zahtevnejše matematične
naloge. Delo poteka pod mentorstvom članov aktiva
in bivših dijakov Prve gimnazije, sedaj profesorjev oz.
študentov matematike. Povratne informacije s strani
dijakov so do sedaj zelo spodbudne, zaznati je delovno
vnemo in željo po tovrstnem druženju, zato imamo
v aktivu namen s takimi srečanji nadaljevati tudi v
prihodnje.
Poleg tega pa se v aktivu matematikov trudimo
vsako leto privabiti na šolo predavatelje, ki so blizu
matematični stroki in lahko za dijake pripravijo
zanimiva predavanja. Nazadnje je v lanskem šolskem
letu predaval dr. Miklavž Mastinšek z Ekonomske
fakultete v Mariboru.
Renata Hvala, prof.
Klasicni dnevi
Prispevek Šolskega sklada omogoča tudi izvedbo sedaj
že tradicionalnega festivala Klasični dnevi. V sklopu
prireditev, ki potekajo zadnji teden januarja, dijaki
klasičnih oddelkov Prve gimnazije Maribor predstavijo
svojo gledališko in likovno ustvarjalnost. Lansko leto so
bila sredstva porabljena za nakup odrskih rekvizitov in
za izplačilo honorarja za zunanjega sodelavca.
Vrhunec intenzivnega tridnevnega dogajanja je bil
v petek, 30. januarja 2011, ko so dijaki uprizorili
Sofoklejevo tragedijo Antigona. Na premiero smo
povabili tudi prevajalca, akademika prof. dr. Kajetana
Gantarja, ki je pred nabito polno dvorano spregovoril
o aktualnosti te nesmrtne Sofoklejeve umetnine za
današnji čas. Po končani predstavi je prof. Gantar z
laskavimi besedami ocenil igro gledališkega ansambla
in izvirne režijske in scenografske rešitve našega (sedaj
že bivšega) dijaka Filipa Dougana.
Robert Čepon, prof.
Gledališka šola
Gledališka šola Prve gimnazije Maribor je organizirana
kot obšolska dejavnost. Slušatelji se tako izobražujejo
v kompleksno zasnovanem curiculumu, ki jih ne
pripravlja zgolj na morebitno profesionalno kariero,
pač pa ustvarja tudi gledališko osveščene in razgledane
gledalce. Skozi proces dijaki spoznajo vse segmente
gledališkega dela: scenografijo, oblikovanje luči in
zvoka, osnove režije in dramaturgije … Vzporedno
z izobraževanjem posvečamo velik del pozornosti
privzgajanju skrbnega ravnanja z »njihovim« matičnim
prostorom (Prvi oder), prenovljenim in opremljenim v
sodelovanju MKUD-a in šolskega sklada Prve gimnazije,
ki temelji na prispevkih staršev.
Več kot dve tretjini denarja potrebnega za Gledališko
šolo črpamo iz občinskih in državnih javnih razpisov.
Pomemben vir sredstev za ohranjanje naše dejavnosti
v želenem obsegu je tudi šolski sklad Prve gimnazije.
Poleg finančnih virov je zelo pomembno skrbno
in odgovorno delo profesorjev, ki ga opravljamo
prostovoljno.
Dokazi za kontinuirano kvaliteto so nagrade, ki so
jih mladi ustvarjalci prinesli s številnih domačih in
mednarodnih festivalov.
V lanski sezoni smo na državnem srečanju Vizije
v Novi Gorici za predstavo Dorian Gray – študija
portreta (tretji letnik gledališke šole) prejeli Vizionarja
za najkompleksnejši gledališki izraz. Iz beloruskega
Minska, kjer se vsako leto odvija največji mednarodni
študentski festival v Evropi Teatralny Koufar, pa smo
prinesli nagrado za najboljšo kostumografijo. Nagrado
je prejela Shakespearjeva uprizoritev Sna kresne noči.
Tjaša Klanjšček Bohinec, prof.
predsednica MKUD Prva gimnazija Maribor
Mladinski pevski zbor Prve gimnazije
Mladinski pevski zbor Prve gimnazije deluje od
leta 2002. Glasbeni repertoar zbora je sestavljen iz
slovenskih ljudskih ter umetnih pesmi iz različnih
glasbenih obdobij, izvaja pa tudi tuje skladbe,
predvsem angleške.
Zbor nastopa na lokalni in državni ravni. V šolskem
letu 2009/10 je nastopil in zapel ob obisku njegove
svetosti dalajlame 14. aprila 2010 na Prvi gimnaziji ter
sodeloval na osrednjem kulturnem dogodku ob dnevu
spomina na žrtve holokavsta 27. januarja 2010 in 27.
januarja 2011. Junija leta 2011, ob dvajseti obletnici
samostojne države, je nastopil na slovenskem
veleposlaništvu na Dunaju, kjer nas je toplo sprejel in
pozdravil predsednik države Danilo Türk. Naše načelo
je družiti se, sodelovati in promovirati šolo v širšem
javnem prostoru.
Polona Meke Ožinger, prof.
Oblikovanje: Leon Rižner Lektoriral: Bojan Sedmak, prof. Tisk: Anolis
Uredila: Darja Emeršič, prof. in Boris Hajdinjak, prof.

Similar documents