priponki - Jegličev dijaški dom

Comments

Transcription

priponki - Jegličev dijaški dom
C
ZAVOD SV. STANISLAVA
Jegličev dijaški dom
INFORMACIJE O POPOLDANSKI OSKRBI V JEGLIČEVEM DIJAŠKEM DOMU – OZNAKA: JDD-PO-14/15
1. Uvod
Jegličev dijaški dom je ena od enot Zavoda sv. Stanislava. Je zasebni katoliški dijaški dom, v prvi vrsti namenjen
fantom in dekletom, ki po končani osnovni šoli nadaljujejo šolanje na Škofijski klasični gimnaziji, pa tudi dijakom
drugih šol.
Poleg bivalnih prostorov in prostorov za učenje ima dom na razpolago telovadnico in fitnes, računalniško
učilnico z internetnim priključkom, večnamenski skupni prostor, veliko parkirišče, park z igriščem.
Druge enote v Zavodu so Škofijska klasična gimnazija, Osnovna šola Alojzija Šuštarja, Študentski doma Janeza
Frančiška Gnidovca, Glasbena šola, Slovenski dom. V Zavodu je tudi knjižnica.
Jegličev dijaški dom med šolskim letom nudi tudi v domsko življenje integrirano in organizirano popoldansko
oskrbo. Ta možnost je dana dijakom, ki so doma iz Ljubljane in njene bližnje okolice. Dijakom je omogočeno
konstruktivno preživljanje prostega časa z vrstniki (ne z računalnikom), imajo možnost organiziranega učenja
skupaj s svojimi sošolci in medvrstniške učne pomoči, njihovo delo pa spremlja vzgojitelj. Hkrati pa je PO
podpora staršem, saj je danes vedno več takšnih služb, ki narekujejo celodnevno odsotnost staršev od doma.
Zavedamo se, da je srednješolsko obdobje čas intenzivnega razvoja mladega človeka na vseh področjih, da je to
čas iskanja lastne identitete, svojega poslanstva in poklicanosti ter osebne vizije. Za to je za mladega človeka v
tem obdobju še kako pomembno, da ima okrog sebe vrstnike, ki pozitivno vplivajo nanj, ob katerih se lahko
bogati, raste in spoznava samega sebe, da ima tudi on možnost prispevati k tej skupnosti in ji pripadati, da zna
konstruktivno izkoristiti svoj čas – tako za delo kot za zabavo – in se celostno razvijati.
2. Poslanstvo in vzgojna načela
Poslanstvo doma je: V sobivanju, pristnih odnosih in z osebnim zgledom mladim omogočati celostno osebnostno
rast v dobre ljudi, odgovorne kristjane in državljane. Pri svojem delu izhajamo iz naslednjih vzgojnih načel:
1. oblikovanje celostne osebnosti
2. smiselnost in življenjskost znanja in vzgojnih vsebin
3. inovativnost in ustvarjalnost
4. svoboda in odgovornost
5. zaupanje in dialog
6. empatija in skrb za šibkejše
7. odprtost za vse
8. graditev skupnosti
9. plemenitost in odličnost
Želimo biti dom, v katerem se bo vsak počutil sprejetega, mu pripadal in se v njem celostno razvijal. Bistveno za
življenje v domu je, da imajo mladi tu družbo vrstnikov, ki spodbuja pozitivne vrednote, in se učijo živeti v
skupnosti.
Zaposleni v domu si prizadevamo za pošten in profesionalen odnos do dela, za dobre medsebojne odnose in
prijetno počutje.
Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel: 01/58 22 256, faks: 01/512 10 65
www.stanislav.si
3. Usluge:
Popoldanska oskrba se izvaja v času šolskega leta od ponedeljka do petka od 14.30 do 18. ure oziroma najdlje
do konca učnih ur, to je do 19. ure.
V tem času je za dijake, vključene v PO, poskrbljeno za:
 druženje z vrstniki: rekreiranje v naravi in/ali druge prostočasne dejavnosti v skupnem prostoru,
 organizirano učenje ob prisotnosti vzgojitelja,
 možnost medvrstniške učne pomoči,
 možnost pogovora z domskim kaplanom,
 možnost uporabe rekreacijskih prostorov v času domskih terminov (telovadnica, fitnes, zunanja
igrišča) v času PO,
 možnost vključevanja v organizirane dejavnosti v domu v času PO,
 uporabo drugih skupnih prostorov (dnevni prostor, učilnica, kapela),
 popoldanski prigrizek,
 možnost kosila in večerje ob dodatnem naročilu in plačilu.
Dnevni red za popoldansko bivanje:
13.30–14.30 – kosilo (po potrebi tudi do 15.30)
od 14.30 dalje popoldanska oskrba
od 14.30 do 16.00 prosti čas, druženje z vrstniki (po dogovoru se lahko učenje začne prej)
16.00–17.30 – 1. del učnih ur
17.45–19.00 – 2. del učnih ur
ob 19.00 – večerja (za tiste, ki so prijavljeni v popoldanski oskrbi na večerjo)
4. Prijava in odjava
Prijavo opravite s prijavnico – obrazec JDD-PO-2014/15, ki jo izpolnjeno in podpisano pošljete po elektronski
pošti, navadni pošti ali po faksu na naslov Jegličev dijaški dom; lahko pa jo tudi osebno oddate v upravi doma. O
prejemu prijavnice in sprejemu vas bomo pisno obvestili. Sprejem je odvisen od števila prostih mest. Odjava
med šolskim letom je možna samo v pisni obliki, ki jo je potrebno oddati v upravi doma oz. priporočeno poslati
po pošti. Odpovedni rok je en mesec. Prijave za vključitev v PO sprejemamo po 30. 6. 2014 oz. do zapolnitve
prostih mest. Za vsak letnik razpisujemo 10 mest.
5. Pogoji in vpis v PO
Pogoj za vključitev v PO je status dijaka in spoštovanje pravil življenja in dela v domu. Ta možnost je dana
dijakom, ki so doma iz Ljubljane in njene bližnje okolice.
Z dijaki, ki boste sprejeti v PO, bomo opravili individualne razgovore. Na njih boste dobili tudi informacije o
razdelitvi po vzgojnih skupinah, o dodelitvi učilnic, o hišnem in dnevnem redu, o načinu dela in druge
podrobnejše informacije.
6. Mesečna oskrba na osebo
Mesečni prispevek za dejavnosti v okviru PO znaša 70 evrov, ne glede na to, koliko dni mesečno je v
popoldanski oskrbi. Udeležba na drugih organiziranih dejavnostih (npr. vikend skupine ali drugo) je možna z
doplačilom. Obstaja tudi možnost prijave za popoldansko bivanje s kosilom in večerjo, z doplačilom za
posamezni obrok (cena kosila: 3,65 evra, cena večerje: 2,5 evra). Mesečni prispevek je potrebno poravnati do
15. v tekočem mesecu.
7. Učne ure
V času učnih ur želimo ustvariti čim boljše pogoje za učenje. Zato pričakujemo od vseh, ki se nahajajo v domu,
da so obzirni do drugih ter da je v tem času v domu mir in tišina. Odsotnost, ki ni utemeljena z redno
dejavnostjo (kot npr. krožki, redni trening, glasbena šola ipd.), je potrebno pravočasno javiti pristojnemu
vzgojitelju, da ni nepotrebnega in motečega iskanja! Vsak je odgovoren in zadolžen, da za seboj pospravi in
tako pomaga vzdrževati red in čistočo.
8. Pravila življenja in dela v domu
Za udeležence v popoldanski oskrbi veljajo pravila in hišni red po Pravilniku o bivanju v Jegličevem dijaškem
domu. Najdete jih na spletni strani našega doma: jdd.stanislav.si.
Junij, 2014
Rozalija Jezernik Špec, ravnateljica

Similar documents