ZACASNO FINANCIRANJE OBCINE STARSE 2015

Comments

Transcription

ZACASNO FINANCIRANJE OBCINE STARSE 2015
Spoštovani,
V prilogi vam pošiljamo Sklep o začasnem financiranju Občine Starše v obdobju
januar – marec 2015 ter obrazložitev omenjenega sklepa. Kot je bilo že
omenjeno na 2. redni seji Občinskega sveta dne 26.11.2014 pri obravnavi
predloga proračuna občine za leto 2015, občina Starše na dan 1.1.2015 ne bo
imela še sprejetega veljavnega proračuna za leto 2015. Zato mora župan v
skladu s 33. členom Zakona o javnih financah sprejeti Sklep o začasnem
financiranju in o tem obvestiti občinski svet in nadzorni odbor občine Starše.
Župan Občine je omenjeni sklep sprejel dne 22.12.2014 ter s tem dopisom in
priloženim gradivom izpolnjuje svojo obveznost, ki izhaja iz 33. člena ZJF.
Lep pozdrav
ŽUPAN
OBČINE STARŠE
BOJAN KIRBIŠ
Priloga :
- Sklep o začasnem financiranju Občine Starše v obdobju 1.1.-31.3.2015
- Bilanca prihodkov in odhodkov – splošni in posebni del
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/9,124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZU in
110/02-ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Starše (MUV št. 6/12) je Župan Občine Starše dne 22.12.2014
sprejel
SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE STARŠE
V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Starše (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1.
januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja)
2. člen
( podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter
odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu
Občine Starše za leto 2014 ( Medobčinski uradni vestnik št. 26 – 30.12.2012 – v nadaljevanju : odlok o
proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela
proračuna določijo v naslednjih zneskih :
V EUR
OPIS
Konto
Začasno
financiranje januarmarec 2015
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
791.918
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
767.838
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
706 DRUGI DAVKI
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
593.646
569.712
8.296
15.076
562
174.192
124.607
979
3.057
3.699
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
41.850
72 KAPITALSKI PRIHODKI (722)
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
0
73 PREJETE DONACIJE (730)
0
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV
0
24.080
24.080
0
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
966.912
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403)
264.921
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
88.246
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
13.728
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN GOSPODINJSTVOM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
42 INVESTICIJSKIM ODHODKI (420)
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIK IN FIZIČNIM OSEBAM
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) - (I. - II.)
162.537
0
410
273.420
5.323
144.791
14.278
109.028
428.571
428.571
0
0
0
-174.994
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
0
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
0
DELEŽEV (750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV(440+441+442)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
224
224
0
224
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
-224
C. RAČUN FINANCIRANJA
0
VII. ZADOLŽEVANJE (50)
0
50 ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
0
0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII - VIII.)
XI. OCENA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2014
-175.218
0
180.000
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem
financiranju.
Za investicijske projekte se zagotovijo sredstva, če so bila za njegovo realizacijo že predvidena v proračunu za
leto 2014 in gre pri tem za plačevanje obveznosti iz že prejetih pogodb.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo na ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k
temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike
Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni proračunski uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti
iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem
delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41.,43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V ČASU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, potrebne za odplačilo glavnice dolga v
tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja
2015.
Številka: 41000-4/2014
Starše, 22.12.2014
Župan Občine Starše
Bojan Kirbiš
OBRAZLOŽITEV SKLEPA O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE STARŠE V OBDOBJU
JANUAR – MAREC 2015
Odločitev o začasnem financiranju občine sprejme župan in o tem obvesti občinski svet in nadzorni
odbor. Proračunski načeli enoletnosti proračuna in predhodne potrditve proračuna namreč
zahtevata, da je proračun sprejet za leto, ki je enako koledarskemu in da ja sprejet pred začetkom
leta, na katerega se nanaša. Če proračun ni sprejet pravočasno, se financiranje občine začasno
nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto.
Pravna podlaga za uvedbo začasnega financiranja se nahaja že v 148. členu Ustave Republike
Slovenije ter v Zakonu o javnih financah in Odloku o proračunu občine za preteklo leto.
Obdobje začasnega financiranja , za katerega sklene sklep župan, lahko traja največ tri mesece. Če
proračun občine ni sprejet v času začasnega financiranja oz. v prvih treh mesecih, se obdobje lahko
podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta.
V obdobju začasnega financiranja se na podlagi 32. člena ZJF financiranje funkcij občine in njihovih
nalog ter drugih s predpisi določenih namenov nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto do
višine porabljenih sredstev v enakem obdobju preteklega leta. To pomeni, da je podlaga za določitev
obsega začasnega financiranja občine obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega proračuna v
enakem obdobju preteklega leta. Navajam primer : v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 se
obseg porabe določi v višini, ki je enaka realiziranim odhodkom in drugim izdatkom v obdobju od 1.
januarja do 31. marca 2014. Vendar je omejen samo skupni obseg odhodkov in drugih izdatkov
občinskega proračuna – dovoljena so odstopanja pri razdelitvi sredstev med proračunskimi
postavkami glede na preteklo leto. Potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov so namreč lahko
v obdobju začasnega financiranja različna v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta –
upoštevati moramo plačilo že zapadlih obveznosti in plačilo zakonskih obveznosti.
Morebitne neporabljene pravice porabe iz enega obdobja se ne prenašajo v naslednje obdobje
začasnega financiranja.
V obdobju začasnega financiranja so omejeni tudi nameni, za katere se lahko sredstva porabijo.
Sredstva se v tem obdobju lahko porabljajo le za tiste namene (proračunske postavke) kot v
proračunu preteklega leta.
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic
dolga v tekočem proračunskem letu. Dovoljena je tudi likvidnostna zadolžitev.
Neposredni uporabniki ne smejo začeti v obdobju začasnega financiranja izvajati novih nalog in
programov – torej tistih, ki jih niso izvajali že v preteklem letu. Nove proračunske postavke se lahko
odpirajo šele v novem proračunu, razen v primerih iz 41., 43. In 44. člena ZJF – nove naloge po
zakonu ali odloku, vplačilo namenskih prejemkov ter prenos neporabljenih namenskih sredstev iz
preteklega leta. To pomeni, da se v primeru financiranja investicijskih projektov lahko zagotavljajo
sredstva za tiste projekte, če so bila za njihovo realizacijo že predvidena sredstva v proračunu
preteklega leta in gre za plačevanje obveznosti iz že sklenjenih pogodb.
Obveznosti, plačane v obdobju začasnega financiranja, se vključijo v proračun tekočega leta.
Sklep o začasnem financiranju mora biti objavljen in sicer pred obdobjem, na katerega se nanaša.
Objavi se v uradnem glasilu občine. Župan Občine Starše je sprejel Sklep o začasnem financiranju
Občine Starše v obdobju od 1. januarja 2015 do 31. marca 2015 dne 22.12.2014 in bo objavljen v
Medobčinskem uradnem vestniku še v letu 2014.
ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE STARŠE
ZA OBDOBJE OD 1.1.2015 DO 31.3.2015
II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Starše za leto 2015 v času začasnega financiranja so po proračunskih uporabnikih izkazani
kot sledi:
A. Bilanca odhodkov
0001 - Občina Starše
v EUR
Zač.fin.2015
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
0001
Občina Starše
01
POLITIČNI SISTEM
0101
Politični sistem
01019001 Dejavnost občinskega sveta
011100 Dejavnost občinskega sveta
402009 Izdatki za reprezentanco
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402999 Drugi operativni odhodki
966.912,30
20.731,88
20.731,88
7.093,88
7.093,88
826,76
5.846,22
420,90
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
13.638,00
011101 Dejavnost župana in podžupana
13.638,00
400000
400202
401001
401100
401101
401200
401300
401500
402009
402205
402402
402999
Osnovne plače
Povračilo stroškov prehrane med delom
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
Izdatki za reprezentanco
Telefon, faks, elektronska pošta
Stroški prevoza v državi
Drugi operativni odhodki
02
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202
Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
011200 Stroški plačilnega prometa, provizije in str. pobiranja taks
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402931 Plačila bančnih storitev
402999 Drugi operativni odhodki
0203
Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
011201 Dejavnost nadzornega odbora
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
9.407,87
208,05
832,61
617,17
49,86
5,65
9,40
18,76
41,40
130,79
428,26
1.888,18
3.022,25
2.622,25
2.622,25
2.622,25
67,95
127,56
2.426,74
400,00
400,00
400,00
400,00
Stran 1 od 10
A. Bilanca odhodkov
0001 - Občina Starše
v EUR
Zač.fin.2015
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
03
ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302
Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002 Mednarodno sodelovanje občin
013306 Mednarodno sodelovanje občin
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi
04
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403
Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
016000 Obveščanje domače in tuje javnosti
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402999 Drugi operativni odhodki
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
013302 Razpolaganje in upravljenje z občinskim premoženjem
402002
402099
402108
402199
402301
402304
402305
402504
402511
420202
420401
420804
Storitve varovanja zgradb in prostorov
Drugi splošni material in storitve
Drobni inventar
Drugi posebni materiali in storitve
Vzdrževanje in popravila vozil
Pristojbine za registracijo vozil
Zavarovalne premije za motorna vozila
Zavarovalne premije za objekte
Tekoče vzdrževanje druge opreme
Nakup strojne računalniške opreme
Novogradnje
Načrti in druga projektna dokumentacija
06
LOKALNA SAMOUPRAVA
0601
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
016002 Povezovanje lokalnih skupnosti
402923 Druge članarine
0602
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
018001 KS Starše
402009 Izdatki za reprezentanco
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve
018002 KS Loka Rošnja
402009 Izdatki za reprezentanco
402205 Telefon, faks, elektronska pošta
018003 KS Zlatoličje
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve
255,60
255,60
255,60
255,60
255,60
37.046,46
37.046,46
10.928,53
10.928,53
4.141,90
6.127,52
659,11
26.117,93
26.117,93
654,19
562,72
58,27
3.874,41
859,27
139,53
293,88
3.461,37
103,09
1.682,14
8.011,86
6.417,20
111.740,14
622,45
622,45
622,45
622,45
11.070,87
11.070,87
1.715,92
575,48
1.060,04
80,40
666,71
633,11
33,60
1.683,00
589,49
1.093,51
Stran 2 od 10
A. Bilanca odhodkov
0001 - Občina Starše
v EUR
Zač.fin.2015
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
018004 KS Prepolje
456,54
40,35
402203 Voda in komunalne storitve
402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402504 Zavarovalne premije za objekte
7,18
33,99
360,33
018005 KS Brunšvik
1.488,32
402009 Izdatki za reprezentanco
402200 Električna energija
443,00
516,02
402203 Voda in komunalne storitve
402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402504 Zavarovalne premije za objekte
97,33
46,64
385,33
018006 KS Marjeta - Trniče
402001 Čistilni material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco
402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 Voda in komunalne storitve
402204 Odvoz smeti
402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402504 Zavarovalne premije za objekte
0603
898,39
402009 Izdatki za reprezentanco
402200 Električna energija
Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
011102 Administracija občinske uprave
400000
400001
400202
400203
400900
401001
401100
401101
401200
401300
Osnovne plače
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
Povračilo stroškov prehrane med delom
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
Jubilejne nagrade
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
4.618,53
33,02
516,24
447,77
3.075,17
18,74
22,77
33,60
471,22
100.046,82
100.046,82
98.316,49
52.574,73
4.546,85
2.912,70
2.623,00
346,51
4.911,19
3.759,55
303,69
42,35
57,26
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
402000 Pisarniški material in storitve
402001 Čistilni material in storitve
291,79
1.245,74
293,46
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402007 Računalniške storitve
453,16
2.803,21
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve
402200 Električna energija
4.136,96
2.241,03
88,75
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 Voda in komunalne storitve
4.115,44
348,01
402204 Odvoz smeti
402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402206 Poštnina in kurirske storitve
186,45
2.347,92
2.047,77
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva
402301 Vzdrževanje in popravila vozil
402402 Stroški prevoza v državi
722,46
196,26
2.091,57
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402999 Drugi operativni odhodki
60,00
2.568,68
011103 SOU za medobčinski inšpektorat in redarsko službo
402999 Drugi operativni odhodki
011105 Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju
402999 Drugi operativni odhodki
866,66
866,66
863,67
863,67
Stran 3 od 10
A. Bilanca odhodkov
0001 - Občina Starše
v EUR
Zač.fin.2015
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
07
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
022002 Stroški operativnega delovanja CZ
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
022003 Nakup opreme za CZ
420299 Nakup druge opreme in napeljav
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
032000 Dejavnost gasilskih društev in gasilske zveze
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
032002 Javni zavod za gasilsko in reševalno službo
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
10
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003
Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti
041200 Zagotavljanje sredstev za javna dela
400000
400202
400203
401001
401100
401101
401200
401300
402999
Osnovne plače
Povračilo stroškov prehrane med delom
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Drugi operativni odhodki
11
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102
Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
042101 Kmetijstvo
5.612,89
5.612,89
4.097,87
60,65
60,65
4.037,22
4.037,22
1.515,02
254,30
254,30
1.260,72
1.260,72
18.955,01
18.955,01
18.955,01
18.955,01
13.851,94
1.320,93
453,60
1.727,31
997,22
78,72
9,47
15,82
500,00
670,77
314,00
48,00
48,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
48,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
266,00
042103 Razvoj in prilagajanje podeželjskih območij
410219 Subvencioniranje standardov kakovosti
1103
Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
042107 Sofinanciranje zavetišč za zaščito živali
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
266,00
266,00
356,77
356,77
356,77
356,77
Stran 4 od 10
A. Bilanca odhodkov
0001 - Občina Starše
v EUR
Zač.fin.2015
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
13
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302
Cestni promet in infrastruktura
310.898,20
310.898,20
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
29.678,75
045100 Upravljanje in tekoče vzd. občinskih cest
29.678,75
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
045110 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
29.678,75
150.168,62
150.168,62
420401 Novogradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
64.572,46
2.596,16
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
83.000,00
13029003 Urejanje cestnega prometa
045101 Urejanje cestnega prometa
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
13029004 Cestna razsvetljava
064000 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razvetljave
402200 Električna energija
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
064010 Investicijsko vzdrževanje cestne razvetljave
420401 Novogradnje
14
GOSPODARSTVO
1402
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
4.073,40
4.073,40
4.073,40
126.977,43
14.892,10
11.014,79
3.877,31
112.085,33
112.085,33
89.238,00
4.700,00
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
4.700,00
041100 Spodbujanje malega gospodarstva
4.700,00
410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih
1403
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
047300 Turizem
420401 Novogradnje
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
15
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
051000 Zbiranje in ravnanje z odpadki
402099 Drugi splošni material in storitve
402203 Voda in komunalne storitve
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
051010 Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije
420401 Novogradnje
4.700,00
84.538,00
84.538,00
84.538,00
81.000,00
3.538,00
71.214,38
71.214,38
25.719,48
23.438,08
169,49
5.554,76
17.713,83
2.281,40
2.281,40
Stran 5 od 10
A. Bilanca odhodkov
0001 - Občina Starše
v EUR
Zač.fin.2015
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
052000 Ravnanje z odpadno vodo-tekoči stroški
402099 Drugi splošni material in storitve
402200 Električna energija
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
052010 Gradnja in vzdrževanje kanalizacjskih sistemov
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
052021 Kanalizacijski hišni priključki
420401 Novogradnje
052023 Sekundarna kanalizacija - 2. faza - občina
420401 Novogradnje
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
16
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1602
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
062000 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
1603
Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
063010 Oskrba z vodo - investicije
420401 Novogradnje
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
049000 Pokopališče v Staršah
402001 Čistilni material in storitve
402099 Drugi splošni material in storitve
402200 Električna energija
4.753,33
60,50
1.770,24
2.922,59
4.886,61
4.886,61
13.445,28
13.445,28
22.409,68
20.000,00
2.409,68
22.950,78
2.543,70
2.543,70
2.543,70
2.543,70
10.506,09
1.159,61
1.159,61
1.159,61
4.250,09
4.250,09
20,32
1.001,12
173,89
402203 Voda in komunalne storitve
181,64
402204 Odvoz smeti
402504 Zavarovalne premije za objekte
402901 Plačila avtorskih honorarjev
968,02
269,78
336,44
402902 Plačila po podjemnih pogodbah
402999 Drugi operativni odhodki
1.195,60
103,28
16039005 Druge komunalne dejavnosti
049001 Urejanje naselij
402099 Drugi splošni material in storitve
1606
45.494,90
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
013303 Urejanje občinskih zemljišč
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
16069002 Nakup zemljišč
013304 Nakup zemljišč
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
420600 Nakup zemljišč
5.096,39
5.096,39
5.096,39
9.900,99
2.889,49
2.889,49
2.889,49
7.011,50
7.011,50
237,50
6.774,00
Stran 6 od 10
A. Bilanca odhodkov
0001 - Občina Starše
v EUR
Zač.fin.2015
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
17
ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702
Primarno zdravstvo
14.348,63
11.370,00
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
11.370,00
072100 Splošne zdravstvene storitve
11.370,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
1706
Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
074000 Zdravstveno varstvo
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
1707
Drugi programi na področju zdravstva
17079002 Mrliško ogledna služba
072101 Mrliško pregledna služba
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
18
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803
Programi v kulturi
18039003 Ljubiteljska kultura
082002 Ljubiteljska kultura
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
083000 Glasilo občine
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
1804
Podpora posebnim skupinam
18049001 Programi veteranskih organizacij
1805
8.370,00
3.000,00
2.441,40
2.441,40
2.441,40
2.441,40
537,23
537,23
537,23
537,23
33.003,77
1.901,86
1.822,00
1.822,00
1.822,00
79,86
79,86
79,86
419,07
419,07
084000 Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj
419,07
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
419,07
Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
081000 Dejavnost na področju športa in rekreacije
402009 Izdatki za reprezentanco
402199 Drugi posebni materiali in storitve
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
081010 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov
30.682,84
30.682,84
18.122,08
196,53
7.403,55
10.522,00
12.560,76
420401 Novogradnje
8.655,54
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
3.905,22
Stran 7 od 10
A. Bilanca odhodkov
0001 - Občina Starše
v EUR
Zač.fin.2015
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
19
IZOBRAŽEVANJE
1902
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
091100 Predšolska vzgoja
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
1903
Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
091200 Osnovnošolsko izobraževanje
1906
180.041,90
117.660,70
117.660,70
117.660,70
83.830,10
33.830,60
41.131,13
41.131,13
41.131,13
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
15.956,63
58,79
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
25.115,71
Pomoči šolajočim
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
096000 Pomoči v osnovnem šolstvu
411900 Regresiranje prevozov v šolo
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu
096001 Pomoči v šolstvu
411900 Regresiranje prevozov v šolo
19069003 Štipendije
096003 Študijske pomoči
411799 Druge štipendije
411900 Regresiranje prevozov v šolo
21.250,07
10.078,07
10.078,07
9.743,62
334,45
124,00
124,00
124,00
11.048,00
11.048,00
10.800,00
248,00
20
SOCIALNO VARSTVO
2002
Varstvo otrok in družine
11.256,71
20029001 Drugi programi v pomoč družini
11.256,71
107006 Dnevni center aktivnosti
9.053,00
402999 Drugi operativni odhodki
109000 Sredstva za solidarnost- donacije
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
2004
Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 Socialno varstvo invalidov
101200 Socialno varstvo invalidov
411922 Izplačila družinskemu pomočniku
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
20049003 Socialno varstvo starih
107002 Financiranje starejših oseb v domovih
411909 Regresiranje oskrbe v domovih
107003 Pomoč na domu
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
46.570,64
9.053,00
2.203,71
2.203,71
35.313,93
5.541,51
5.541,51
5.091,82
449,69
28.043,35
15.702,01
15.702,01
12.341,34
12.341,34
Stran 8 od 10
A. Bilanca odhodkov
0001 - Občina Starše
v EUR
Zač.fin.2015
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
107004 Socialno varstvo materialno ogroženih
411920 Subvencioniranje stanarin
23
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 Rezerva občine
016003 Proračunska rezerva
409100 Proračunska rezerva
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.729,07
1.729,07
1.729,07
611,00
611,00
611,00
611,00
410,00
201,00
Stran 9 od 10
B. Račun finančnih terjatev in naložb
0001 - Občina Starše
v EUR
Zač.fin.2015
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
0001
Občina Starše
223,60
04
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
223,60
0403
Druge skupne administrativne službe
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
013302 Razpolaganje in upravljenje z občinskim premoženjem
441200 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
223,60
223,60
223,60
223,60
Stran 10 od 10
ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE STARŠE
ZA OBDOBJE OD 1.1.2015 DO 31.3.2015
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
7000 Dohodnina
700020 Dohodnina - občinski vir
703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremičnine
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
7031 Davki na premičnine
703100 Davek na vodna plovila
7032 Davki na dediščine in darila
703200 Davek na dediščine in darila
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin
704 Domači davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
704403 Davek na dobitke od iger na srečo
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
704704 Turistična taksa
706 Drugi davki
7060 Drugi davki
706099 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
7102 Prihodki od obresti
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev
7103 Prihodki od premoženja
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore
710303 Prihodki od najemnin za opremo
710304 Prihodki od drugih najemnin
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico
711 Takse in pristojbine
7111 Upravne takse in pristojbine
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo
v EUR
Zač.fin.2015
791.917,79
767.837,79
593.645,64
569.712,00
569.712,00
569.712,00
8.295,79
3.476,99
80,36
2.515,86
862,77
18,00
164,42
164,42
641,80
641,80
4.012,58
8,04
4.002,57
1,97
15.076,06
75,00
75,00
15.001,06
14.977,56
23,50
561,79
561,79
561,79
174.192,15
124.606,90
8.193,61
8.193,61
116.413,29
5.431,01
5.778,71
189,66
105.013,91
979,18
979,18
979,18
712 Globe in druge denarne kazni
3.056,92
7120 Globe in druge denarne kazni
3.056,92
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
3.056,92
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.698,98
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.698,98
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.698,98
Stran 1 od 8
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega zna
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
v EUR
Zač.fin.2015
41.850,17
41.850,17
6.836,03
4.780,00
30.234,14
24.080,00
24.080,00
24.080,00
21.592,00
2.488,00
Stran 2 od 8
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
4002 Povračila in nadomestila
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
v EUR
Zač.fin.2015
966.912,30
264.921,35
88.246,18
80.381,39
75.834,54
4.546,85
7.518,28
4.441,68
3.076,60
4009 Drugi izdatki zaposlenim
346,51
400900 Jubilejne nagrade
346,51
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
4012 Prispevek za zaposlovanje
13.727,82
7.471,11
7.471,11
5.806,21
5.373,94
432,27
57,47
401200 Prispevek za zaposlovanje
57,47
4013 Prispevek za starševsko varstvo
82,48
401300 Prispevek za starševsko varstvo
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
82,48
310,55
310,55
Stran 3 od 8
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
v EUR
Zač.fin.2015
162.537,35
34.460,79
402000 Pisarniški material in storitve
402001 Čistilni material in storitve
1.245,74
346,80
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
654,19
4.141,90
501,16
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402007 Računalniške storitve
402009 Izdatki za reprezentanco
6.127,52
2.803,21
8.415,51
402099 Drugi splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
402108 Drobni inventar
402199 Drugi posebni materiali in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
10.224,76
11.336,23
58,27
11.277,96
34.442,07
15.111,85
7.190,61
402203 Voda in komunalne storitve
402204 Odvoz smeti
402205 Telefon, faks, elektronska pošta
6.288,06
1.177,24
2.626,54
402206 Poštnina in kurirske storitve
2.047,77
4023 Prevozni stroški in storitve
402300
402301
402304
402305
Goriva in maziva za prevozna sredstva
Vzdrževanje in popravila vozil
Pristojbine za registracijo vozil
Zavarovalne premije za motorna vozila
4024 Izdatki za službena potovanja
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi
402402 Stroški prevoza v državi
4025 Tekoče vzdrževanje
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402504 Zavarovalne premije za objekte
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
4029 Drugi operativni odhodki
2.211,40
722,46
1.055,53
139,53
293,88
2.775,43
255,60
2.519,83
46.037,49
40.986,37
4.948,03
103,09
31.273,94
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402901 Plačila avtorskih honorarjev
402902 Plačila po podjemnih pogodbah
120,65
336,44
1.195,60
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
6.326,08
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
402923 Druge članarine
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
3.126,99
622,45
67,95
402931 Plačila bančnih storitev
402999 Drugi operativni odhodki
409 Rezerve
4091 Proračunska rezerva
409100 Proračunska rezerva
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih
410219 Subvencioniranje standardov kakovosti
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
127,56
19.350,22
410,00
410,00
410,00
273.419,85
5.322,77
5.322,77
4.700,00
266,00
356,77
Stran 4 od 8
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4117 Štipendije
411799 Druge štipendije
4119 Drugi transferi posameznikom
v EUR
Zač.fin.2015
144.790,52
10.800,00
10.800,00
133.990,52
411900 Regresiranje prevozov v šolo
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov
10.115,62
334,45
411909 Regresiranje oskrbe v domovih
411920 Subvencioniranje stanarin
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
15.702,01
1.729,07
83.830,10
411922 Izplačila družinskemu pomočniku
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
5.091,82
17.187,45
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
14.278,09
14.278,09
14.278,09
413 Drugi tekoči domači transferi
109.028,47
4133 Tekoči transferi v javne zavode
84.318,65
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme
420202 Nakup strojne računalniške opreme
420299 Nakup druge opreme in napeljav
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
420401 Novogradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
420600 Nakup zemljišč
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
16.406,32
58,79
67.853,54
24.709,82
24.709,82
428.571,10
428.571,10
5.719,36
1.682,14
4.037,22
316.807,64
311.211,48
5.596,16
83.000,00
83.000,00
6.774,00
6.774,00
16.270,10
16.270,10
Stran 5 od 8
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
v EUR
Zač.fin.2015
-174.994,51
(I. - II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
-183.188,12
(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
229.496,59
(70 + 71) - (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
Stran 6 od 8
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6
v EUR
Zač.fin.2015
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila
0,00
0,00
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
223,60
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
223,60
223,60
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
441200 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
223,60
223,60
-223,60
Stran 7 od 8
C. RAČUN FINANCIRANJA
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6
v EUR
Zač.fin.2015
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
0,00
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
0,00
0,00
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0,00
0,00
-175.218,11
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
174.994,51
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.
PRETEKLEGA LETA
180.000,00
Stran 8 od 8

Similar documents