Letno poročilo 2013

Comments

Transcription

Letno poročilo 2013
IZLETNIK CELJE d. d.
Prometno in turistično podjetje
CELJE
LETNO POROČILO
O POSLOVANJU DRUŽBE IZLETNIK CELJE d. d.
ZA LETO 2013
Celje, marec 2014
KAZALO
POSLOVNO POROČILO ........................................................................................................ 4
1 POUDARKI O POSLOVANJU............................................................................................ 5
2 OSNOVNE ZNAČILNOSTI POSLOVANJA V LETU 2013 .................................................. 6
3 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI, KI SO NASTOPILI PO KONCU POSLOVNEGA ....... 7
LETA 2013 ............................................................................................................................ 7
4 NAČRTI ZA LETO 2014 .................................................................................................... 7
5 PREDSTAVITEV DRUŽBE ............................................................................................... 9
5.1 OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI ................................................................................. 9
5.2 POSLANSTVO............................................................................................................ 9
5.3 VIZIJA ......................................................................................................................... 9
5.4 DEJAVNOSTI DRUŽBE .............................................................................................. 9
5.5 ORGANI DRUŽBE .................................................................................................... 10
5.6 ORGANIGRAM ......................................................................................................... 11
6 POROČILO DIREKTORJA DRUŽBE .............................................................................. 12
7 POROČILO PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA .................................................... 14
8 POSLOVANJE PO POSLOVNIH PODROČJIH ............................................................... 16
8.1 PRODAJNE AKTIVNOSTI PO POSLOVNIH PODROČJIH ...................................... 16
8.1.1 Dejavnost prevoza potnikov v cestnem potniškem prometu ................................ 16
8.1.2 Dejavnost popravila motornih vozil ...................................................................... 17
8.1.3 Turistična agencija .............................................................................................. 17
8.1.4 Dejavnost avto šole............................................................................................. 17
8.2 KUPCI IN DOBAVITELJI ........................................................................................... 18
8.3 USPEŠNOST POSLOVANJA PO POSLOVNIH PODROČJIH .................................. 19
8.3.1 Izid poslovanja po poslovnih področjih (skupen izid) ........................................... 19
8.3.2 Prometno področje.............................................................................................. 19
8.3.3 Področje delavnic................................................................................................ 24
8.3.4 Turistična agencija .............................................................................................. 26
8.3.5 Strokovne službe in skupni stroški ...................................................................... 27
9 OBVLADOVANJE TVEGANJ........................................................................................... 29
10 NALOŽBE...................................................................................................................... 30
11 ZAPOSLENI .................................................................................................................. 30
12 AKTIVNOSTI DRUŽBE PRI RAZISKOVANJU IN RAZVIJANJU ..................................... 33
13 RAVNANJE Z OKOLJEM ............................................................................................... 34
14 LASTNIŠTVO DRUŽBE ................................................................................................. 34
15 POROČILO O POVEZANIH POSLIH ............................................................................. 35
16 IZJAVA POSLOVODSTVA ............................................................................................ 36
RAČUNOVODSKO POROČILO ............................................................................................. 37
1
RAČUNOVODSKE USMERITVE ..................................................................................... 38
2.1 POJASNILA K BILANCI STANJA............................................................................... 52
2.1.1 Sredstva ............................................................................................................. 52
2.1.1.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR ............................................. 52
2.1.1.2 Opredmetena osnovna sredstva ................................................................. 52
2.1.1.3 Dolgoročne finančne naložbe ...................................................................... 55
2.1.1.4 Dolgoročne poslovne terjatve ..................................................................... 55
2.1.1.5 Terjatve za odloženi davek ......................................................................... 56
2.1.1.6 Zaloge ........................................................................................................ 56
2.1.1.7 Kratkoročne finančne naložbe..................................................................... 56
2.1.1.8 Kratkoročne poslovne terjatve ..................................................................... 58
2.1.1.9 Denarna sredstva ....................................................................................... 59
2.1.1.10 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve ..................................................... 59
2.1.2 Obveznosti do virov sredstev…………………………………………………………60
2.1.2.1 Kapital. ........................................................................................................ .60
2
2.1.2.2 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve ................................ 61
2.1.2.3 Dolgoročne obveznosti ................................................................................. 62
2.1.2.4 Kratkoročne obveznosti ................................................................................ 63
2.1.2.5 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve ...................................................... 64
2.1.2.6 Zunajbilančna evidenca ................................................................................ 65
3.1 POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA .......................................................... 66
3.1.1 Poslovni prihodki ................................................................................................. 66
3.1.2 Finančni prihodki ................................................................................................. 67
3.1.3 Drugi prihodki...................................................................................................... 67
3.1.4 Poslovni odhodki ................................................................................................. 68
3.1.5 Finančni odhodki ................................................................................................. 70
3.1.6 Drugi odhodki...................................................................................................... 70
3.1.7 Poslovni izid pred obdavčitvijo ............................................................................ 71
3.1.8 Davek iz dobička ................................................................................................. 71
3.1.9 Odloženi davki .................................................................................................... 71
4.1 POJASNILA K IZKAZU DENARNIH TOKOV............................................................. 71
5.1 POJASNILA K IZKAZU GIBANJA KAPITALA .......................................................... 72
6 KAZALNIKI………………………………………………………………………………………..73
7 DRUGA RAZKRITJA…………………………………………………………………………….74
7.1 PODATKI O SKUPINAH OSEB................................................................................. 74
REVIZORJEVO MNENJE……………………………………………………………………...75
3
POSLOVNO POROČILO
4
1 POUDARKI O POSLOVANJU
Finančni poudarki o poslovanju
(v 000 EUR)
Indeks
leto 2011
leto 2012
leto 2013
13/12
Čisti prihodki od prodaje
16.907
16.364
16.585
101
Čisti dobiček/izguba
-4.279
121
170
141
Vsa sredstva
27.170
24.480
22.705
93
8.166
1.991
8.590
695
6.968
2.614
81
376
Kapital
Naložbe v opredmetena osnovna sredstva
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31. 12.
(v EUR)
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
Indeks
13/12
Indeks
13/11
35,97
37,40
30,69
82
85
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
Indeks
13/12
Indeks
13/11
321
308
304
99
95
Indeks
Indeks
Zaposleni na dan 31. 12.
Prevoženi kilometri
leto 2011
leto 2012
leto 2013
13/12
13/11
9.784.020
9.512.575
9.626.989
101
98
5
2 OSNOVNE ZNAČILNOSTI POSLOVANJA V LETU 2013
V družbi Izletnik Celje d. d. smo v letu 2013 na obstoječem geografskem področju izvajali vse
naše dosedanje dejavnosti. Pravno osnovo za naše delovanje predstavljajo zakonski in drugi
predpisi s posameznih področij dela. Na poslovanje družbe vplivajo dogajanja na svetovnem
in domačem trgu ter številni zunanji in notranji dejavniki. Najmočnejši vpliv na poslovanje
družbe imajo:
 Nadaljevanje gospodarske krize, ki se odraža v težjih pogojih poslovanja na vseh področjih
dela, slaba plačilna disciplina kupcev, vse več stečajev ali prisilnih poravnav podjetij, rast
števila brezposelnih, zelo majhno odpiranje novih delovnih mest, padanje standarda
prebivalstva, in zaostrovanje konkurence, ki je pogosto nelojalna.
 Število prepeljanih potnikov za leto 2013 je v primerjavi z letom 2012 nižje za 2,0 %. Z
mesecem septembrom 2013 se je ponovno povečalo število prepeljanih srednješolcev, kar
je posledica uvedbe enotne znižane cene vozovnic ter uvedbe letnih in polletnih vozovnic z
znižano ceno. Mesečne vozovnice so v velikem delu sofinancirane s strani države in je
postal za ta segment potnikov javni prevoz spet zanimiv. Število prepeljanih srednješolcev
se je tako v obdobju september – december 2013 v primerjavi z enakim obdobjem lani
povečalo za 6,2 %, vendar je skupni letni trend prepeljanih potnikov še vedno negativen.
 Problematika ureditve javnega linijskega prevoza kot gospodarske javne službe (GJS), ki
se vleče že celo desetletje in je Vlada ne more ustrezno rešiti predvsem zaradi premalo
namenjenih proračunskih sredstev za ta namen. Javni linijski prevoz izvajamo na osnovi
podeljene koncesije po dosedanjem starem sistemu, ki so ga podaljšali do konca leta
2015. Priznana stroškovna cena za izvajanje GJS znaša od 1. decembra 2012 1,814 EUR
na prevoženi kilometer voznega reda, maksimalna kompenzacija pa je znašala 0,533 EUR
bruto. Vlada je že napovedala in s sprejetjem proračuna potrdila znižanje sredstev, ki jih
namenja za izvajanje javnega linijskega prevoza. V kolikor tega znižanja ne bodo
spremljali ukrepi za večjo uporabo javnega prevoza, bi to pomenilo ponovno poslabšanje
gospodarskega položaja avtobusnih prevoznikov.
 Cene naših storitev v javnem linijskem prevozu določa Direkcija za ceste in so ostale
nespremenjene vse od aprila 2007, ostale cene pa so močno odvisne od trenutnega
položaja na trgu in jih sproti prilagajamo tržnim razmeram. S strani dobaviteljev opažamo
pritiske na povečanje cen in vlagamo veliko naporov, da te cene obdržimo na dosedanji
ravni. Posebej občutljivo je področje cen goriva, ki so močno odvisne od dogajanja na
svetovnem trgu. Na te stroške imamo le ozek, zelo omejen vpliv. Povprečna cena goriva
je bila v letu 2013 za 0,9 % višja kot v letu 2012, cene v zadnjem času pa nihajo in se
gibajo v okviru povprečne cene v letu 2013. V družbi že več let zapovrstjo izvajamo
racionalizacijo poslovanja, ki daje dolgoročne pozitivne učinke.
 Obveznost opremljanja vozil in prodajnih mest z »računalniško« opremo (sistem inkasa in
oprema za prenos podatkov, digitalni tahografi), ki jo pogojuje zakonodaja oz. predstavlja
enega od pogojev pri izvajanju javnega linijskega prevoza. Oprema se nenehno
nadgrajuje, kar predstavlja precejšen strošek.
 Delnice družbe Izletnik Celje d.d. so še vedno v formalni lasti Skupine Viator&Vektor d.d. v
stečaju. Delnice so bile zastavljene za zavarovanje posojil Skupine Viator&Vektor d.d. pri
Gorenjski banki, ki je pri prijavi v stečajno maso uveljavljala ločitveno pravico, kar je
stečajni upravitelj tudi priznal. V Izletnik-u Celje je bil v decembru 2012 narejen skrbni
pregled, družbo pa sta ovrednotili tako KPMG kot tudi Deloitte. Za prodajo delnic je bila
razpisana dražba za dne 16. 12. 2013, vendar je bila odpovedana, ker ni bilo kupcev, ki bi
vplačali varščino. Naslednja dražba bo predvidoma v mesecu maju 2014.
6
 Zaradi zastavljenih deležev, delnic in poroštvene izjave za dolgove družb Skupina
Viator&Vektor d.d. in Viator&Vektor Logistika smo vložili tožbe. Od tega so bile rešene vse
tožbe z družbo SIJ tako, da smo sklenili poravnavo. V našo korist je bila rešena tožba
glede poroštvene izjave A banki in je sklep tudi pravnomočen. Negativno je bila rešena
tožba glede zastave delnic družbe Koratur d.d., vendar smo preko odvetnika na Vrhovno
sodišče vložili revizijo. Tožba stečajnega upravitelja Viator&Vektor Logistika, ki je skupaj z
upnikom Shell Adria vložil izpodbojno tožbo na sodišče v Sloveniji zaradi vpisa lastništva
Izletnik-a Celje na 100%-tni delež družbe Viator&Vektor Romunija, čeprav se je Izletnik
Celje kot lastnik vpisal na ta delež na osnovi pravnomočnega sklepa sodišča, je bila
rešena na višjem sodišču v našo korist v mesecu marcu 2014. V našo korist so bile rešene
tudi vse dosedanje tožbe v zvezi s to zadevo v Romuniji, in sicer na vseh stopnjah.
 Agencija RS za varstvo konkurence je z dne 25.10.2010 uvedla postopek ugotavljanja
kršitve 6. člena ZPOmK-1 in 101. člena PDEU za dvanajst slovenskih avtobusnih
prevoznikov, med katerimi je tudi Izletnik Celje. Postopek do dneva zaključka letnega
poročila za leto 2013 še vedno ni zaključen. Po našem mnenju do kršitve ni prišlo.
Med dosežke v letu 2013 lahko štejemo:
 izboljšanje kakovosti ponudbe za dejavnost prevoza potnikov, saj smo v letu 2013, zaradi
manjšega investiranja v preteklem letu, pospešeno investirali v nabavo novih vozil,
 uspešno nadaljevanje izvajanja šolskega programa za pridobitev temeljne poklicne
kvalifikacije voznikov,
 nadaljnji razvoj informatike s posodabljanjem programov in opremljanjem vozil s sodobno
računalniško opremo za inkaso, še posebej z vidika boljše organiziranosti in produktivnosti
dela,
 nadaljnje zmanjševanje števila zaposlenih brez izrednih ukrepov; naloge zaradi boljše
organiziranosti dela prerazporedimo,
 nenehno izvajanje ukrepov za izboljšanje ekonomike poslovanja v vseh dejavnostih družbe
in preverjanje njihovih učinkov, kar se kaže v povišanju pozitivnega izida iz poslovanja.
3 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI, KI SO NASTOPILI PO KONCU POSLOVNEGA
LETA 2013
Po koncu poslovnega leta 2013, in sicer v mesecu marcu, smo prejeli negativen sklep višjega
sodišča glede zastave delnic družbe Koratur d.d., ki smo jih zastavili za posojilo povezane
družbe Viator&Vektor Logistika (sedaj v stečaju) pri Factor banki. Ker smo mnenja, da v
postopku niso bile uporabljene vse možnosti, smo v letu 2014 preko odvetnika vložili zahtevek
za revizijo. Glede na to, da je naložba v delnice družbe Koratur d.d. v naših knjigah
ovrednotena v višini 1.575.252 EUR, smo na osnovi načela previdnosti naredili rezervacijo
stroškov in oblikovali kratkoročne časovne razmejitve v višini 1.307.460 EUR.
4 NAČRTI ZA LETO 2014
Najpomembnejši cilji, ki jih želi družba Izletnik Celje d. d. doseči v letu 2014, so:
 še naprej zagotavljati učinkovit in varen prevoz potnikov ter vseh naših ostalih dejavnosti s
poudarkom na izboljšanju kakovosti storitev,
 spremljati in izboljšati zadovoljstvo uporabnikov naših storitev,
 utrditi ugled družbe,
 učinkovito izkoristiti izzive gospodarske krize in jo izkoristiti za kakovosten razvoj družbe
na vseh področjih dela,
7
 dosegati večje zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih ter razvijati sistem za upravljanje
njihove uspešnosti,
 aktivno sodelovati pri kreiranju pogojev za izvajanje vseh naših dejavnosti in v največji
možni meri vplivati na zunanje in notranje dejavnike poslovanja,
 izboljšati ekonomiko na vseh področjih poslovanja z izvajanjem široke palete stalnih in
dolgoročnih ukrepov ter še naprej dosegati pozitiven izid iz poslovanja in doseči tudi
pozitiven čisti poslovni izid.
8
5 PREDSTAVITEV DRUŽBE
5.1 OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI
Polni naziv:
Skrajšana firma:
Sedež:
Direktor:
Telefon:
E pošta:
URL naslov:
Osnovna dejavnost:
Področje delovanja:
Transakcijski računi:
Registrska številka:
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
IZLETNIK CELJE, Prometno in turistično podjetje d. d.
IZLETNIK CELJE d. d.
Celje, Aškerčeva ulica 20
Darko Šafarič, mag. posl. ved
03 425 34 00, 03 548 50 14
[email protected]
www.izletnik.si
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
Slovenija
SI56 060000026894131
SI56 023790020045171
SRG 96/00128, št. vl. 1/00347/001
5143233000
SI 22737120
5.2 POSLANSTVO
Poslanstvo družbe je zagotavljanje učinkovitega in varnega prevoza potnikov v cestnem
potniškem prometu ter učinkovito izvajanje vseh ostalih naših dejavnosti. V poslanstvu je
opredeljena naša vsakodnevna dejavnost, naš temeljni namen poslovanja, osnovna usmeritev
in vloga družbe v okolju.
Izpostavljamo odgovornost za varen, kakovosten in zanesljiv prevoz potnikov od vstopa v
avtobus do izstopa.
Poudarjamo vlogo avtobusnega prevoza potnikov v skrbi za naše okolje, ki je v Evropi že
prepoznavna. S preusmeritvijo načina prevoza iz osebnega na javnega lahko veliko
prispevamo k razbremenitvi mestnih središč in čistejšemu okolju.
5.3 VIZIJA
V širši celjski regiji s Posavjem smo vodilni avtobusni prevoznik z dolgoletno tradicijo. Z dobrim
avtobusnim parkom, z izkušnjami in kakovostnim delom bomo še naprej skrbeli za varno,
učinkovito in zanesljivo izvajanje naših storitev ter za prepoznavnost in ugled družbe.
V okviru Sekcije za potniški promet pri GZS si bomo prizadevali, da bi se prevozne tarife
znižale in se približale cenam prevoza z vlaki. S cenovno ugodnejšim prevozom pričakujemo
dolgoročno povečanje števila potnikov in širjenje naše ponudbe.
5.4 DEJAVNOSTI DRUŽBE
Osnovna dejavnost podjetja je prevoz potnikov v cestnem potniškem prometu, ki smo ga v
letu 2013 izvajali s 196 vozniki in 223 vozili, kar predstavlja 11% vseh registriranih avtobusov v
Sloveniji. Podjetje lokacijsko deluje na področju širše celjske regije in Posavja z naslednjimi
poslovnimi enotami: Celje linijski promet, Celje mestni promet, Celje prosti prevozi, Slovenske
Konjice, Velenje, Mozirje, Hrastnik, Sevnica, Krško in Rogaška Slatina. Javni linijski in posebni
linijski prevoz izvajamo pretežno na omenjenem geografskem področju, občasne prevoze pa
po vsej Sloveniji in ostalih evropskih državah. V letu 2013 smo prevozili 9,6 mio kilometrov in
prepeljali 5,3 mio potnikov.
Registrirane imamo vse vrste avtobusnega potniškega prevoza:
Javni linijski prevoz potnikov, ki ga izvajamo kot gospodarsko javno službo na osnovi
koncesijske pogodbe in je določen z voznim redom.
9
Posebni linijski prevoz potnikov (pogodbeni), izvajamo za osnovne šole v 30-tih občinah in za
nekaj večjih podjetij na že navedenem geografskem področju. Vsi posebni linijski prevozi so
pridobljeni na osnovi javnih razpisov.
Občasni prevoz potnikov (posebni oz. turistični) temelji na ponudbi in povpraševanju in ga
izvajamo na osnovi pridobljenih naročil.
Mestni prevoz potnikov, ki je organiziran v nekaterih občinah, izvajamo za občini Velenje in
Krško ter je s strani teh občin tudi sofinanciran. Prevozi so pridobljeni na osnovi javnih
razpisov.
Ostale pomembnejše dejavnosti so še:
Dejavnost popravila motornih vozil je organizirana v servisnih delavnicah v Celju in je, tako
kot v preteklosti, še vedno usmerjena v tekoče vzdrževanje in obnove vozil za lastne potrebe.
Zadnjih nekaj let je bilo vloženo veliko naporov v aktivnosti pridobivanja zunanjih naročil s
ciljem preusmeritve izvajanja naših storitev z notranjega naročnika na zunanje stranke, te
aktivnosti pa do sedaj niso prinesle zadovoljivih rezultatov. V delavnicah izvajamo:
 tekoče vzdrževanje vozil, servise, manjša in večja popravila, čiščenje vozil,
 celotne obnove vozil (obnove karoserij, notranjosti vozil, vgradnje klima naprav, ličenje
vozil),
 interni servis za vozila Mercedes, Man in Iveco,
 kontrolo in žigosanje tahografov (koncesija Ministrstva za infrastrukturo),
 prodajo materiala.
Turistična agencija je organizirana v Celju in ima prostore na sedežu družbe. Usmerjena je v
izdelovanje programov in izvajanje izletov in potovanj po Sloveniji in tujini kot nadgradnjo
prevoznih storitev, pripravljamo pa tudi potovanja z drugimi oblikami prevoza. V agenciji
pripravljamo še počitniške aranžmaje, posredujemo vstopnice za različne prireditve in
izvajamo druge turistične storitve.
Dejavnost avto šole je organizirana v Celju, izvajamo pa jo za vse kategorije vozniških
izpitov. Imamo tudi licenco za izvajanje šolskega programa za pridobitev temeljne poklicne
kvalifikacije voznikov in podaljšanje kode 95, ki smo ga pričeli izvajati konec leta 2009.
5.5 ORGANI DRUŽBE
Organi družbe so:
 skupščina,
 nadzorni svet,
 uprava.
Uprava družbe je direktor, Darko Šafarič, mag. posl. ved, ki družbo vodi od 15. januarja 2007
dalje.
Nadzorni svet šteje tri člane:
 Vojko Medved, predsednik, predstavnik lastnikov,
 Robert Ribič, član, predstavnik lastnikov,
 Janez Voga, član, predstavnik zaposlenih družbe.
10
5.6 ORGANIGRAM
Družba je linijsko organizirana, ekonomske enote in oddelki po funkcijskem načelu, poslovne
enote v ekonomski enoti Potniški promet pa po geografskem.
UPRAVA
direktor
TAJNICA
UPRAVE
SPLOŠNO-KADROVSKI
SEKTOR
SPLOŠNE
SLUŽBE
KADROVSKA
SLUŽBA
SLUŽBA ZA
INFORMATIKO
EKONOMSKA ENOTA
POTNIŠKI PROMET
STROKOVNE
SLUŽBE
PR.TEH.OPER.IN KONT.
AVTOBUS. POSTAJA
GOSPODARSKO-FINANČNI
SEKTOR ZA
SEKTOR
MARKETING
EKONOMSKA
SLUŽBA
FINANČNA
SLUŽBA
KNJIGOVODSKA
SLUŽBA
EKONOMSKA ENOTA
EKONOMSKA ENOTA
DELAVNICE
TUR. AGENCIJA - ITA
VZDRŽEVANJE
VOZIL
NABAVNA
SLUŽBA
REŽIJSKE
SLUŽBE
POSLOVNE
ENOTE
PE LINIJSKI PROMET
PE PROSTI PREVOZI
PE MESTNI PROMET
PE HRASTNIK
PE KRŠKO
PE MOZIRJE
PE ROG. SLATINA
PE SEVNICA
PE SLOV. KONJICE
PE VELENJE
PE AVTO ŠOLA
11
6 POROČILO DIREKTORJA DRUŽBE
12
13
7 POROČILO PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA
14
15
8 POSLOVANJE PO POSLOVNIH PODROČJIH
8.1 PRODAJNE AKTIVNOSTI PO POSLOVNIH PODROČJIH
8.1.1 Dejavnost prevoza potnikov v cestnem potniškem prometu
V tej dejavnosti so potekale prodajne aktivnosti različno glede na vrsto prevozov:
V javnem linijskem prevozu predstavlja našo prodajo izvajanje gospodarske javne službe
(GJS) na osnovi voznega reda in na osnovi cenika, ki ju določa Ministrstvo za infrastrukturo –
Direkcija za ceste. Naše aktivnosti na tem področju so že nekaj let, skupaj z ostalimi
avtobusnimi prevozniki v Sloveniji in s Sekcijo za potniški promet pri GZS, usmerjene v akcijo
zaustavljanja trenda padanja števila potnikov. Avtobusni potniški promet bi moral postati za
uporabnika cenovno ugoden in se z znižanjem prevoznih tarif približati oz. izenačiti s cenami
prevoza potnikov z vlaki. To je bilo v septembru 2012 uresničeno na segmentu prevoza
srednješolcev in študentov. Z uvedbo enotne cene vozovnice, ki je bila za uporabnike dovolj
privlačna in z možnostjo nakupa cenejše letne ali polletne vozovnice, se je število teh potnikov
precej povečalo. Razliko med enotno ceno in 79 % polne cene vozovnice sofinancira država,
ostalo bremeni prevoznike. Vlada je za leto 2014 napovedala znižanje tega odstotka na 74 %,
in sicer od mesec marca naprej.
Evropska unija je že pred nekaj leti prenovila pravne podlage na področju javnega potniškega
prometa in državam članicam naložila vzpostavitev takih sistemov javnega potniškega
prometa, da bo z njimi mogoče doseči vzpostavitev varnega in kvalitetnega prevoza
prebivalcev, v Ustavi zagotovljeno pravico do mobilnosti ter druge z njo povezane ekonomske
in socialne pravice. Zadnji rok za uskladitev slovenske zakonodaje s smernicami EU je bil
december 2012. Težnje avtobusnih prevoznikov po ureditvi področja javnega potniškega
prometa so povsem skladne s smernicami Evropske Unije. Zaradi pomanjkanja sredstev v
proračunu je bil obstoječ sistem v Sloveniji podaljšan do decembra 2015.
Na področju posebnega linijskega prevoza (pogodbeni) delujemo v smeri kakovostnega
izvajanja pridobljenih naročil in se v mesecih od maja naprej pripravljamo na razpise za
prevoze osnovnošolskih otrok v tistih občinah, s katerimi v tekočem letu potečejo pogodbe.
Občine objavijo razpise za različna časovna obdobja in sicer za eno pa vse do petih let. Tako
smo se na geografskem področju, ki ga pokrivamo, v letu 2013 prijavili na 13 javnih razpisov
občin za prevoze osnovnošolskih otrok in 230 odprtih ponudb osnovnih in srednjih šol ter
večjih podjetij. Kot najugodnejši ponudnik smo bili izbrani pri večini razpisov, ki so jih objavile
občine, s katerimi smo že imeli podpisane pogodbe, a so v letu 2013 potekle, ponekod pa
smo k sodelovanju povabili tudi podizvajalce. Ne glede na ohranitev velike večine pogodb je
obseg dela manjši, saj so v nekaterih občinah skrčili razpisan obseg prevozov za
osnovnošolske otroke, zaradi česar so prihodki iz tega naslova v primerjavi s preteklim letom
nižji za 3,5 %.
Na področju občasnih prevozov (turističnih) je zaradi gospodarske krize in upadanja standarda
prebivalstva vse večja konkurenca, ki je velikokrat nelojalna. V letu 2013 smo z občasnimi
prevozi kljub nižjemu številu občasnih prevozov (za 0,5 %) dosegli 0,5 % več prihodkov kot v
letu 2012.
Mestni prevoz potnikov je organiziran in sofinanciran s strani občin v občinah Velenje in Krško.
V občini Velenje izvajamo mestni prevoz potnikov na osnovi pogodbe, ki smo jo skupaj s
prevozom osnovnošolskih otrok pridobili na osnovi javnega razpisa in velja do avgusta 2020.
16
8.1.2 Dejavnost popravila motornih vozil
Na tem področju so bile naše aktivnosti zadnjih nekaj let usmerjene v pridobivanje zunanjih
naročil s ciljem bistveno povečati delež zunanjih prihodkov v skupnih prihodkih Delavnic. Te
aktivnosti niso prinesle pričakovanih rezultatov, kar velja za obdobje od pričetka gospodarske
krize naprej, ko je delež zunanjih prihodkov vsako leto padal. Vzrok upadanja je v slabem
gospodarskem položaju prevoznikov na geografskem področju, kjer delujemo. Delež zunanjih
prihodkov v skupnih prihodkih Delavnic zadnja leta konstantno pada in se je v letu 2013
primerjalno z deležem v letu 2012 ponovno znižal in sicer za 0,6 strukturne točke, vrednostno
pa za 2 %. V delavnicah imamo pooblastilo za izvajanje internega servisa za vozila Irisbus od
jeseni 2012 pa tudi pogodbo za pooblaščeni zunanji servis. V letu 2013 smo načrtovali
pridobitev pooblastila za zunanji servis tudi za vozila MAN, kar bi povečalo možnosti
pridobivanja zunanjih prihodkov, vendar do uresničitve načrtovanega še vedno ni prišlo.
8.1.3 Turistična agencija
Turistična dejavnost je ena izmed dejavnosti, kjer v zadnjih letih beležimo občuten upad
prihodkov. V letu 2013 smo dosegli za kar 20 % manj prihodkov kot v letu 2012, prihodki pa
padajo vse od pričetka gospodarske krize. Čeprav je bilo vloženih veliko naporov za
pridobivanje strank, pri tem nismo bili dovolj uspešni, kar se kaže tudi v izidu iz poslovanja
tega poslovnega področja.
8.1.4 Dejavnost avto šole
V avto šoli smo izvajali tečaje teorije in pripravljali kandidate za vse kategorije vozniških
izpitov. V letu 2013 je bilo število opravljenih ur inštrukcij za 3,9 % nižje kot v letu 2012.
Največji upad je bil zabeležen pri kategorijah A, Cin E, porastlo pa je število opravljenih ur
inštrukcij pri kategorijah B in D. Znanje in delo naših inštruktorjev je preverjeno in potrjeno z
uspehom kandidatov, o čemer vodijo evidenco na izpitnem centru v Celju. Naša avto šola je
po uspehu kandidatov med uspešnejšimi. Poudarjamo še izobraževanje kandidatov in pripravo
na varno vožnjo po doseženem izpitu.
V letu 2013 smo nadaljevali z izvajanjem šolskega programa za pridobitev temeljne poklicne
kvalifikacije voznikov in z izobraževalnim programom za podaljšanje kvalifikacije. Izvajamo tudi
usposabljanje zaposlenih v avtobusnih podjetjih, kot izvajalec pa smo se vključili tudi v sistem
izobraževanja za delavce, ki so na čakanju doma in se morajo po zakonu vključiti v dodatno
izobraževanje.
17
Prikaz višine zunanjih prihodkov po posameznih področjih
(v EUR)
1
Doseženo
za leto 2013
Vrsta storitve
Javni linijski prevoz
Posebni (pog.) linijski prevoz
Občasni (turistični) prevoz
Skupaj avtobusni prevoz potnikov
3
Doseženo
% za leto 2012
49,7
9.680.807
29,2
5.869.288
13,5
2.674.206
Ind.
% 1/2
49,9 103
30,2 97
13,8 100
Ind.
1/3
10.218.008
5.663.064
2.688.270
2
Načrtovano
% za leto 2013
52,0
9.876.871
28,8
5.808.541
13,7
2.675.600
18.569.342
94,4
18.361.012
92,4
18.224.302
93,9 101
102
73.431
0,4
153.864
0,8
75.091
0,4
48
98
372.300
249.660
408.532
1,9
1,3
2,1
492.200
257.100
600.269
2,5
1,3
3,0
464.521
268.119
377.751
2,4
1,4
1,9
76
97
68
80
93
108
19.409.783 100,0
99
101
…
65
19.852.032 102,3 100
101
Zunanji prihodki delavnic
Turistične storitve
Avto šola
Ostali prihodki iz poslovanja
Skupaj prihodki iz poslovanja
Prevred. poslovni prihodki in odprava
rezervacij
19.673.264 100,0
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI
19.961.269 102,3
288.005
1,5
19.864.445 100,0
…
442.249
19.864.445 100,0
2,3
Graf 1: Zunanji prihodki iz poslovanja po posameznih področjih za leto 2013
Prihodki iz poslovanja po poslovnih področjih 2013
1,3%
1,9%
2,1%
0,4%
13,7%
Javni linijski prevoz
51,9%
Posebni (pog.) linijski
prevoz
Občasni (turistični) prevoz
Zunanji prihodki delavnic
Turistične storitve
28,8%
Avto šola
Ostali prihodki iz poslovanja
8.2 KUPCI IN DOBAVITELJI
Kupci naših storitev so v pretežni meri iz Slovenije. Naši najpomembnejši kupci so
proračunski porabniki in sicer: Ministrstvo za infrastrukturo in posamezne občine. Delež
prihodkov, ki jih dosegamo iz tega naslova v skupnih poslovnih prihodkih je 60,5 % od
skupnih prihodkov iz avtobusne dejavnosti.
V letu 2013 je imela družba 3.946 kupcev. Valute terjatev so znašale od 8 do 120 dni, pri
čemer imajo naši največji kupci (občine) večinoma najdaljši rok plačil, pogosto pa s plačili tudi
zamujajo. Povprečna valuta je znašala 45 dni.
Dobavitelji, ki nam dobavljajo material in storitve so v pretežni meri iz Slovenije. Naši
najpomembnejši dobavitelji so dobavitelji goriv, vozil (oz. leasingodajalci) in materiala za
popravila vozil. V letu 2013 je imela družba 599 dobaviteljev. Valute obveznosti do
dobaviteljev so znašale od 8 do 100 dni, v povprečju 45 dni.
18
106
96
101
8.3 USPEŠNOST POSLOVANJA PO POSLOVNIH PODROČJIH
8.3.1 Izid poslovanja po poslovnih področjih (skupen izid)
(v EUR)
Poslovna področja
Potniški promet
Delavnice
Turistična agencija
Skupni stroški za pokritje iz poslovanja
IZID iz poslovanja za družbo skupaj
Učinek prevr. prih. in odh. ter rezervacij
stroškov
Poslovni izid iz poslovanja (IPI)
1
Doseženo
2
Načrtovano
3
Doseženo Indeks
za leto 2013
za leto 2013
za leto 2012
1/2
1/3
3.128.453
29.534
-19.764
2.782.979
-58.691
4.445
2.901.184
-121.711
-6.988
112
…
…
108
…
283
-1.266.460
1.871.764
-1.132.333
1.596.400
-1.165.413
1.607.071
112
117
109
116
-1.426.044
…
374.503
…
445.720
1.596.400
1.981.574
…
Indeks
22
Izid poslovanja po poslovnih področjih ugotavljamo zaradi ocenjevanja uspešnosti posameznih
enot. Skupne stroške pokrivamo po ključu zaposlenih. Interne storitve Delavnic obračunavamo
zaradi ugotavljanja uspešnosti posameznih ekonomskih enot na osnovi cen, ki so v povprečju
15 % nižje od cen za zunanje naročnike. Pri obračunu upoštevamo tudi stroške nabave in
skladiščenja.
Učinek prevrednotovalnih prihodkov, odhodkov in stroškov rezervacij prikazujemo posebej, ker
imajo dogodki enkraten značaj.
8.3.2 Prometno področje
(v EUR)
Avtobusna dejavnost
Avto šola
Najemnine
Drugi prihodki
PRIHODKI IZ POSLOVANJA
Gorivo za avtobuse
Stroški vzdrževanja avtobusov
Stroški čiščenja - čistilni servis
Odpisi vrednosti - amortizacija
Zavarovalne premije
Stroški dela
Podizvajalski prevozi
Drugi poslovni odhodki
ODHODKI IZ POSLOVANJA
IZID iz poslovanja
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki
POSLOVNI IZID SKUPAJ
1
Doseženo
za leto 2013
2
Načrtovano
za leto 2013
3
Doseženo Indeks
za leto 2012
1/2
18.569.342
249.660
66.834
323.600
19.209.436
2.956.253
2.304.278
176.052
1.770.017
351.244
5.998.585
18.361.012
257.100
45.898
494.371
19.158.381
3.025.617
1.912.800
…
2.121.543
446.484
6.313.773
18.224.302
268.119
66.158
275.659
18.834.238
2.914.473
1.992.458
171.535
1.948.572
392.128
6.104.512
101
97
146
65
100
98
120
…
83
79
95
102
93
101
117
102
101
116
103
91
90
98
1.534.312
1.532.250
1.499.546
100
102
990.241
16.080.982
3.128.453
1.022.935
16.375.402
2.782.979
909.831
15.933.054
2.901.184
…
98
112
109
101
108
81.239
389.565
…
…
45.595
42.627
…
…
178
914
2.820.127
2.782.979
2.904.152
101
97
Indeks
1/3
19
Sestava prihodkov na prometnem področju
V avtobusni dejavnosti se je upadanje števila potnikov nadaljevalo tudi v letu 2013. Trend je
značilen za vso Slovenijo in v Sekciji za avtobusni potniški promet pri GZS že nekaj let tečejo
aktivnosti, ki bi lahko trend zaustavile, ukrepi pa so zaživeli z mesecem septembrom 2012 na
segmentu prevoza srednješolcev in študentov z uvedbo enotne cene vozovnice. Od
septembra 2013 lahko ta segment potnikov kupi letne ali polletne vozovnice po znižani ceni.
Zaradi teh ukrepov se je povečalo število tovrstnih potnikov Pri drugih segmentih potnikov so
ukrepi še vedno na ravni idej.
Skupno število potnikov je v primerjavi z letom 2013 upadlo v povprečju za 2,0 %. Če
primerjamo podatke o številu prepeljanih srednješolcev v obdobju september – december
2013 z enakim obdobjem leta 2012, ugotavljamo ponoven porast, in sicer za 6,2 %. Pred
sprejetim ukrepom je bil trend negativen, letno je število prepeljanih srednješolcev padalo od 5
do 7 %. Število ostalih potnikov je upadlo za 8,6%.
V letu 2013 smo v avtobusni dejavnosti dosegli za 1,9 % višje prihodke kot v letu 2012 in za
1,1 % višje od načrtovanih. Največji upad prihodkov smo ugotovili na področju posebnih
linijskih (pogodbenih) prevozov in sicer za 3,5 %. Prihodki iz naslova občasnih prevozov so se
v primerjavi z letom 2012 povečali za 0,5 %, prihodki linijskih prevozov pa povečali za 5,5 %,
kar je pozitivna posledica že opisanega ukrepa pri prevozu srednješolcev in študentov.
Prihodki avto šole so se v primerjavi z letom 2012 zmanjšali za 9,3 % in sicer zaradi manj
opravljenih ur praktičnega usposabljanja in priprav za izpite za 3,6 %, pri izvajanju šolskega
programa pridobitve temeljne poklicne kvalifikacije za voznike in izvajanju rednega
usposabljanja za podaljšanje veljavnosti kvalifikacije pa smo dosegli za 11,3 % manj
prihodkov.
Drugi poslovni prihodki so za leto 2013 znašali 323.600 EUR in so v primerjavi z letom 2012
višji za 17,4 %. Med te prihodke uvrščamo: plačane poškodbe vozil po zavarovanju
Zavarovalnice Triglav, prihodke iz naslova reklamnih panojev na vozilih, zaračunano
peronizacijo na naših avtobusnih postajah, zaračunane stroške za prostore dane v najem,
prihodke iz naslova uporabe prostora na avtobusnih postajah za razdelilnike časopisa Žurnal
24 in druge poslovne prihodke, ki nimajo značaja stalnih mesečnih prihodkov.
Sestava stroškov na prometnem področju
Stroški dela imajo v strukturi poslovnih odhodkov največji delež in predstavljajo 31,2 % od
prihodkov iz poslovanja. V primerjavi z letom 2012 se je ta delež znižal za 1,2 strukturne
točke. V masi so stroški dela v primerjavi z letom 2012 nižji za 1,7 %, v primerjavi z
načrtovanimi pa za 5,0 %. Stroški dela so v primerjavi z letom 2012 nižji zaradi zmanjšanja
števila zaposlenih za 2,4 %. Znižanje stroškov dela ni ustrezno zmanjšanju števila zaposlenih,
ker smo v marcu 2013 po določilih podjetniške kolektivne pogodbe upoštevali napredovanje
zaposlenih v višji napredovalni razred. V stroških dela so zajeti tudi dodatni prispevki
zaposlenim voznikom, ki izpolnjujejo pogoje na osnovi odločbe ZPIZ za doseganje
benefikacije (60.000 prevoženih kilometrov letno). Te pogoje je za leto 2013 doseglo 25
voznikov.
Stroški goriva so bili v letu 2013 za 1,4 % višji kot v letu 2012 in imajo 15,4 %-ten delež v vseh
prihodkih iz poslovanja. Cene goriv so v letu 2013 vse leto nihale, v povprečju pa so bile za
0,9 % višje kot v letu 2012. Povprečna poraba goriva je znašala 27,6 litrov na 100 km in je
enaka kot v letu 2012, v obdobju šestih let pa smo jo uspeli znižati za 11,3 %. V prihodnosti
bomo nadaljevali z aktivnostmi dodatnega izobraževanja voznikov za varčno vožnjo.
Odpisi vrednosti predstavljajo 9,2 % od prihodkov iz poslovanja in so se v primerjavi z letom
2012 znižali za 9,2 %, v primerjavi z načrtovanimi pa za 16,6 %. Amortizacijo vozil smo
20
obračunali v skladu z amortizacijskimi stopnjami po poslovniku. Amortizacijske stopnje za
vozila za prevoz potnikov znašajo odvisno od vrste vozil 7 %, 12,5 % ali 15 % od nabavne
vrednosti. Usmeritev in amortizacijskih stopenj za ta vozila nismo spreminjali. Odpisi vrednosti
so nižji zaradi nižjega investiranja v nova vozila v letu 2012. V letu 2013 smo investirali več kot
pa v letih pred tem, ker smo delno nadomestili nižje investiranje v letu 2012. Nabava novih
vozil je za družbo izredno pomembna tako z vidika kakovosti ponudbe kot tudi zaradi manj
stroškov vzdrževanja, nižje porabe goriva in manj negativnega vpliva na okolje.
Stroški vzdrževanja vozil se nanašajo na zunanje vzdrževanje in notranje (interno)
vzdrževanje v lastnih delavnicah ter vključujejo tudi stroške gum. Stroške internega
vzdrževanja smo obračunali na osnovi dejanske porabe materiala in opravljenih ur, cena ure je
določena interno na osnovi veljavnega cenika za zunanje storitve, ki velja od januarja 2013,
znižanega v povprečju za 15 %. V strukturi imajo stroški vzdrževanja vozil tretji najvišji delež in
predstavljajo 12,0 % od prihodkov iz poslovanja. V primerjavi z letom 2012 so višji za 15,6 %,
v primerjavi z načrtovanimi pa za 20,5 %. Višji so tudi stroški zunanjega vzdrževanja vozil,
primerjalno za 21,5 %. Stroški vzdrževanja vozil so višji deloma zaradi staranja voznega
parka, kar je posledica manjše nabave v letu 2012 in deloma zaradi časovno
neenakomernega nastajanja okvar, v preteklih dveh letih so stroški primerjalno padali. Stroške
spremljamo po posameznih vozilih in jih ustrezno analiziramo, kar je osnova za ukrepe
racionalizacije.
Stroški podizvajalskih prevozov predstavljajo v strukturi 8,0 % od prihodkov iz poslovanja in
so v primerjavi z letom 2012 višji za 2,3 %. Podizvajalce najamemo v primerih, ko ne zmoremo
opraviti vseh občasnih (turističnih) prevozov, z nekaj podizvajalci pa imamo sklenjene tudi
pogodbe o prevozih dijakov in osnovnošolcev.
Zavarovalne premije imajo 1,8 %-ten delež od prihodkov iz poslovanja in so se v primerjavi z
letom 2012 znižale za 11,4 %. Zavarovalne premije so bile obračunane na enak način kot v
letu 2012 z uveljavljanjem popusta. V letošnjem obračunu zavarovalnih premij je upoštevana
tudi odjava vozil, ki smo jo naredili za meseca julij in avgust v letu 2012 za vozila, ki so med
počitnicami nepotrebna. Odjavo iz zavarovanja za vozila, ki v poletnih mesecih mirujejo, smo
naredili tudi v letu 2013, kar bo priznano pri obračunu premij za naslednje leto. Preko poletja
vozila razporedimo tako, da mirujejo tista vozila, ki imajo višjo porabo goriva.
Drugi poslovni odhodki imajo 5,2 %-ten delež od prihodkov iz poslovanja in so v primerjavi z
letom 2012 višji za 8,8 %. Med drugimi poslovnimi odhodki so:
 Parkingi in cestnine, ki nastajajo pri izvajanju občasnih prevozov v znesku 186.410
EUR in so v primerjavi z letom 2012 višji za 7,9 %.
 Stroški po pogodbah o delu so v letu 2013 znašali 61.665 EUR in so za 29,4 % višji kot
v letu 2012 zaradi več opravljenega dela.
 Telefonski stroški so v letu 2013 znašali 38.207 EUR in so bili višji kot v letu 2012 za
4,1 %.
 Stroški reklame in reprezentance so v letu 2013 znašali 22.423 EUR in so bili v
primerjavi z letom 2012 višji za 7,3 %.
 Peronizacija za uporabo avtobusnih postajališč (pretežno v Ljubljani) je v letu 2013
znašala 24.321 EUR in je v primerjavi z letom 2012 višja za 20,4 %.
 Stroški informatike – opreme, nadgradnje programov in mesečno vzdrževanje so v letu
2013 znašali 65.402 EUR in so nižji za 4,2 %.
 Ostali stroški kot so pisarniški material, stroški ogrevanja in električne energije, stroški
vzdrževanja zgradb, gorivo za službena vozila, stroški upravljanja avtobusnega
postajališča Velenje, komunalne storitve, zemljiški prispevki, cestna taksa in drugi
stroški nižjih vrednosti so se v primerjavi z letom 2011 znižali oz. so se gibali v okviru
inflacijskih rasti.
Prevrednotovalni poslovni prihodki in prevrednotovalni poslovni odhodki so prikazani posebej,
ker nimajo stalnega mesečnega značaja.
21
Prevrednotovalni poslovni prihodki so v letu 2013 znašali 81.239 EUR in predstavljajo
prihodke od prodaje osnovnih sredstev.
Prevrednotovalni poslovni odhodki so v letu 2013 znašali 389.565 EUR in predstavljajo znesek
odpisa neizterljivih terjatev do kupcev v višini 81.902 EUR, znesek sedanje vrednosti izločenih
osnovnih sredstev v višini 2.897 EUR in učinek prevrednotenja zemljišč in zgradb na
avtobusnih postajališčih v višini 304.766 EUR.
Prevoženi kilometri in vozila
Doseženo
Doseženo
Indeks
za leto 2013
za leto 2012
13/12
223
196
217
201
103
98
Število prevoženih kilometrov
Število prepeljanih potnikov
9.626.989
5.282.915
9.512.575
5.388.338
101
98
Poraba goriva v litrih
Poraba goriva v litrih na 100 km
Število kilometrov/vozilo povprečno mesečno
2.660.779
27,6
3.598
2.626.337
27,6
3.653
101
100
98
4.093
3.944
104
Povprečno število vozil po stanju konec m.
Povprečno število voznikov po stanju konec m.
Število kilometrov/voznika povprečno mesečno
Povprečno število vozil je bilo v letu 2013 za šest višje kot v letu 2012, povprečno število
voznikov pa nižje za pet, zaradi česar so se kazalci izkoriščenosti vozil – prevoženi kilometri
na vozilo in na voznika ustrezno spremenili. Kazalec število kilometrov na vozilo izkazuje nizko
število kilometrov že dlje časa iz razloga, ker smo ukinjali vse nerentabilne linije in dele linij,
število vozil pa je tako visoko zaradi obvladovanja terena (iz veliko krajev je potrebno
zagotoviti prihode v center na isto uro – šola, služba).
Kazalec povprečne porabe goriva je padal šest let zaporedoma, v letu 2013 pa je ostal enak
kot v letu 2012. Na porabo goriva najbolj vplivajo nabava sodobnejših vozil, dosledna uporaba
vozil z manjšo kapaciteto in nižjo porabo goriva v času, ko je potnikov manj in izobraževanje
voznikov za varno in varčno vožnjo.
Vozni park
Dejavnost prevoza potnikov smo v letu 2013 izvajali s povprečno 223 vozili. Povprečna starost
vozil za prevoz potnikov na dan 31.12.2013 je znašala 8,6 let in se je primerjalno povišala za
1,2 leti zaradi manj nabav v letu 2012. V letu 2013 smo izpadlo nabavo delno nadomestili in v
prihodnjih letih pričakujemo spe normalen obseg investiranja, posledično pa izboljšanje
starostne strukture vozil.
V letu 2013 smo iz avtoparka izločili 12 starejših vozil za prevoz potnikov. V letu 2013 smo
prodali 15 avtobusov, izločenih v letih 2012 in 2013, in štiri službena vozila. Prodajna vrednost
vseh vozil skupaj je znašala 101.441 EUR. Od prodanih vozil so imela štiri vozila
knjigovodsko vrednost skupaj v višini 22.299 EUR.
V letu 2013 smo na osnovi poslovnih potreb, sklepa nadzornega sveta in pogodb z dobavitelji
nabavili 14 vozil za prevoz potnikov:
 tri avtobuse Mercedes Benz Tourismo,
 tri avtobuse Iveco Irisbus Crossway,
 tri avtobuse Iveco Irisbus Arway,
22
 tri avtobuse mestne izvedbe znamke Otokar,
 en avtobus linijske izvedbe znamke Otokar,
 eno kombi vozilo znamke Renault Master.
Prikaz števila vozil za prevoz potnikov po znamkah na dan 31. 12.
Znamka vozila
MERCEDES
MAN
TAM IN MARBUS
IVECO DAILY
IRISBUS
RENAULT MASTER
31.12.2013
74
38
15
19
43
8
NEOPLAN
OSTALI
SKUPAJ
31.12.2012 Ind.13/12
73
101
39
97
24
63
19
100
33
130
7
114
6
14
7
13
86
108
217
215
101
Graf 2: Stanje vozil za prevoz potnikov po znamkah na dan 31. 12. 2013
Število vozil po znamkah na dan 31.12.2013
6%
3%
MERCEDES
34%
20%
MAN
RENAULT
MASTER
TAM IN MARBUS
IVECO DAILY
9%
IRISBUS
7%
17%
4%
NEOPLAN
OSTALI
23
8.3.3 Področje delavnic
(v EUR)
Prihodki internega vzdrževanja
Zunanji prihodki iz dejavnosti
Drugi poslovni prihodki
PRIHODKI IZ POSLOVANJA
Material za vzdrževanje vozil (interno)
Interno vzdrževanje - režijski str.
Material za zunanja naročila
Stroški mat. in energije
Stroški storitev
Odpisi vrednosti - amortizacija
Stroški dela
Drugi poslovni odhodki
ODHODKI IZ POSLOVANJA
IZID iz poslovanja
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki
1
Doseženo
za leto 2013
2
Načrtovano
za leto 2013
2.269.424
73.431
13.281
2.356.136
877.115
86.843
9.499
92.160
146.825
133.151
948.143
32.867
2.326.602
29.534
0
17.031
1.795.200
153.864
…
1.949.064
694.800
…
15.360
67.344
79.680
157.488
982.356
10.727
2.007.755
-58.691
…
…
1.942.502
75.091
7.009
2.024.601
754.649
75.922
9.852
79.874
91.746
142.369
952.839
39.061
2.146.313
-121.711
0
9.044
126
48
…
121
126
…
62
137
184
85
97
…
116
117
98
189
116
116
114
96
115
160
94
100
84
108
…
0
…
…
0
…
12.503
-58.691
-130.755
…
…
POSLOVNI IZID SKUPAJ
3
Doseženo Indeks
za leto 2012
1/2
Indeks
1/3
Sestava prihodkov na področju Delavnic
Prihodki internega vzdrževanja predstavljajo pretežen del vseh prihodkov iz poslovanja
Delavnic (96,3 %). Delež je v primerjavi z letom 2012 višji za 0,4 strukturnih točk. Primerjalno z
letom 2012 so prihodki višji za 16,8 %, v primerjavi z načrtovanimi pa za 26,4 %. Zaradi
ugotavljanja uspešnosti posameznih enot znotraj Delavnic vrednostno obračunavamo tudi
razmerja med njimi, zato odpremo delovne naloge tudi za interno vzdrževanje v Delavnicah,
pri čemer se stroški materiala in dela usmerijo na stroške internega vzdrževanja in oblikuje
interni račun za ustrezno stroškovno mesto. Na ta način lahko ugotovimo uspešnost
posameznih stroškovnih mest, za EE Delavnice kot celoto pa se poslovni izid ne spremeni (na
eni strani strošek, na drugi prihodek v enaki višini). Med prihodke internega vzdrževanja smo
na ta način zajeli 86.843 EUR prihodkov internega vzdrževanja v posameznih enotah Delavnic
in so za 14,4 % višji kot v preteklem letu, ker je bilo potrebnega več vzdrževanja osnovnih
sredstev.
Prihodki iz zunanjih naročil so v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 ponovno upadli in sicer za
2,2 %, v primerjavi z načrtovanimi pa za 52,3 %. Delež zunanjih prihodkov je za leto 2013
znašal le 3,1 % od vseh prihodkov iz poslovanja in je občutno prenizek. V letu 2012 smo
podpisali pogodbo o izvajanju internega servisa s proizvajalcem vozil Iveco Irisbus, v letu 2013
pa smo pridobili tudi pooblastilo za izvajanje zunanjega servisa. Iz tega naslova smo
pričakovali povečanje prihodkov za zunanje stranke, vendar je na našem geografskem
področju število vozil te znamke pri prevoznikih majhno.
Sestava stroškov na področju Delavnic
Bistvena stroškovna postavka na področju Delavnic so stroški dela, ki predstavljajo 40,2 % od
prihodkov iz poslovanja in so v primerjavi z letom 2012 nižji za 0,5 % ter nižji od načrtovanih
za 3,5 %. V letu 2013 smo povprečno število zaposlenih znižali za pet. Učinek zmanjšanja
24
števila zaposlenih v stroških dela je manjši, ker smo na osnovi določil podjetniške kolektivne
pogodbe v marcu 2013 upoštevali dvig plač zaradi napredovanja v višji napredovalni razred.
Material za interno vzdrževanje vozil je v strukturi druga največja stroškovna postavka in je za
leto 2013 znašal 37,2 % od vseh prihodkov iz poslovanja. V primerjavi z letom 2012 so stroški
materiala občutno višji, in sicer za 16,2 %, v primerjavi z načrtovanimi pa za 26,2 %.
Stroški internega vzdrževanja so znašali 3,7 % od vseh poslovnih prihodkov, znašajo 86.843
EUR in so v primerjavi z letom 2012 višji za 16,2 %. Večje postavke internega vzdrževanja so:
 popravila in tekoče vzdrževanje v avtopralnici, ličarski komori, kurilnici, remontni in
kleparski delavnici,
 popravila naprav v delavnicah, predvsem dvigal in kompresorjev,
 vzdrževanje pnevmatične – zračne instalacije,
 vzdrževanje in popravila elektro in vodovodnih instalacij in odtokov,
 izdelava, ličenje in montaža pod konstrukcij za nova vrata v kleparski delavnici,
 izdelava instalacij za dodatne kamere za varovanje objekta,
 izdelava in montaža cevne zaščite za vhodna vrata ter montaža dodatnih fotocelic za
vhodna vrata,
 menjava ščetk v avtopralnici,
 izdelava ozemljitve na novih vratih v ličarski delavnici in montaža varnostnih stikal,
 rezanje asfalta in izdelava klančine pri vratih v kleparski delavnici,
 druga manjša popravila in vzdrževanje na objektih in napravah,
 popravila sklopov zajemajo popravila zavornih oblog in bobnov, menjalnikov,
diferencialov, kardanskih gredi, prem pri volanskem mehanizmu in drugo. Sklope
popravljamo predvsem za starejša vozila, kjer imamo težave z nabavo rezervnih delov,
se pa ta strošek z izločanjem starejših vozil iz uporabe vsako leto znižuje.
Odpisi vrednosti – amortizacija predstavljajo v strukturi 5,7 % od vseh prihodkov iz poslovanja
in so v primerjavi z letom 2012 nižji za 6,5 % zaradi večje stopnje odpisanosti opreme.
Stroški storitev znašajo v strukturi 6,2 % od vseh prihodkov iz poslovanja in so v primerjavi z
letom 2012 višji za 60,0 % zaradi višjih stroškov storitev zunanjih izvajalcev vzdrževalnih del
na zgradbah ter storitev popravil opreme in sklopov.
Stroški materiala in energije znašajo v strukturi 3,9 % od vseh prihodkov in so v primerjavi z
letom 2012 višji za 15,4 % zaradi dejanske večje porabe pri ogrevanju in električni energije ter
zaradi višjih stroškov drobnega inventarja.
Drugi poslovni odhodki so vsi tisti odhodki, ki jih v preglednici nismo posebej prikazali. V
primerjavi z letom 2012 so nižji za 15,9 %, med večjimi pa je zemljiški prispevek.
Vsi stroški, ki jih nismo posebej opisali, so v letu 2013 enaki oz. so upadli, predvsem iz razloga
doslednega izvajanja racionalizacijskih ukrepov.
Interni prihodki in interni stroški so pri prikazu uspešnosti po poslovnih področjih upoštevani,
pri izdelavi bilanc pa jih izločimo, da se izniči podvajanje podatkov.
Prevrednotovalni poslovni odhodki so prikazani posebej, ker nimajo stalnega mesečnega
značaja. Ugotovljeni so bili v višini 17.031 EUR in predstavljajo odpis neizterljivih terjatev do
kupcev in odpis zalog nekurantnega materiala v skladišču.
Poslovni izid Delavnic je za leto 2013 pozitiven predvsem iz razloga več opravljenih popravil
vozil za prevoz potnikov, kar je posledica manj nabav v letu 2012, posledičnega višanja
starostne strukture vozil in časovno neenakomernega nastajanja okvar. K pozitivnemu izidu je
25
delno pripomoglo tudi povečanje cen storitev s 1. januarjem 2013. Te so bile nespremenjene
vse od oktobra 2009.
8.3.4 Turistična agencija
(v EUR)
1
Doseženo
2
Načrtovano
3
Doseženo Indeks
Indeks
za leto 2013
za leto 2013
za leto 2012
1/2
1/3
PRIHODKI IZ POSLOVANJA
372.390
492.200
464.521
76
80
Stroški izvedbe aranžmajev
Odpisi vrednosti - amortizacija
Stroški dela
Drugi poslovni odhodki
ODHODKI IZ POSLOVANJA
IZID iz poslovanja
306.263
527
76.135
9.236
392.160
-19.771
389.442
648
92.368
5.297
487.755
4.445
397.006
666
61.298
12.538
471.509
-6.988
79
81
82
174
80
0
-7
…
…
0
-1.358
0
…
77
79
124
74
83
283
0
…
-19.764
4.445
-5.630
…
351
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki
POSLOVNI IZID SKUPAJ
Sestava prihodkov na področju Turizma
Na področju Turizma so bili prihodki v letu 2013 za 19,9 % nižji od prihodkov v letu 2012 in za
24,3 % nižji od načrtovanih. Prihodki v zadnjih treh kriznih letih občutno padajo in so se
prepolovili. V primerjavi s preteklim letom so se občutno znižale dosežene razlike oz. zaslužki
pri letnih oddihih, ugodnejši pa so zaslužki pri izletih po Sloveniji in potovanjih v tujino, vendar
so zneski zaslužkov nizki. Večino prihodkov v turistični agenciji dosežemo z organizacijo
potovanj v tujino (79,9 %).
Pri organizaciji potovanj v tujino in po Sloveniji je oblika prevoza večinoma avtobus, torej so
turistične storitve pri nas nadgradnja prevoznih storitev.
Sestava stroškov na področju Turizma
Med stroški zavzemajo največji delež stroški izvedbe aranžmajev, ki predstavljajo 82,2 % od
vseh prihodkov iz poslovanja in so v primerjavi z letom 2012 vrednostno nižji za 22,9%, zaradi
manjšega obsega storitev.
Stroški dela predstavljajo 20,4 % od vseh prihodkov iz poslovanja in so v primerjavi z letom
2012 višji za 24,2 %, v primerjavi z načrtovanimi pa nižji za 17,6 %. Vse leto so v Turizmu
zaposleni trije zaposlenci, v času sezone od marca do oktobra pa smo zaposlili enega
dodatnega. V novembru 2013 smo prerazporedili dela tako, da namesto zunanjega
pogodbenika, delo za avto šolo opravijo v Turizmu, kar bo imelo učinek na nižje stroške dela v
letu 2014.
Drugi poslovni odhodki so vsi tisti, ki niso posebej prikazani v zgornji preglednici. V primerjavi
z letom 2012 so nižji za 26,4 %. Gre za stroške električne energije, ogrevanja, pisarniškega
materiala, tonerjev, telefonske stroške, poštnino, reklamo in stroške upravljanja za poslovne
prostore na avtobusni postaji Velenje.
Poslovni izid na področju Turizma je bil v letu 2013 negativen in sicer v višini 19.771 EUR,
izguba pa je bistveno višja kot v preteklem letu. Ocenjujemo, da je takšen rezultat predvsem
26
posledica upadanja prihodkov, kar je posledica gospodarske krize in upadanja standarda
prebivalstva v zadnjih letih.
8.3.5 Strokovne službe in skupni stroški
(v EUR)
1
Doseženo
2
Načrtovano
za leto 2013
za leto 2013
za leto 2012
1/2
1/3
4.727
60.000
28.924
8
16
Stroški ogrevanja, elektrike
Pisarniški mat. strokovna literatura
Odpisi vrednosti - amortizacija
Stroški dela
Stroški bančnih storitev
Revizijske in odvetniške storitve
Stroški informatike
Članarina GZS, druge članarine
Stroški reklame in reprezentance
Drugi poslovni odhodki
ODHODKI IZ POSLOVANJA
IZID iz poslovanja
Prevr. posl.prih. in odprava rezervacij str.
Prevr. posl.odhodki in rezervacije stroškov
6.380
7.334
24.977
774.465
75.459
128.822
93.467
14.086
50.861
95.335
1.271.186
-1.266.460
206.766
1.307.460
6.013
7.471
17.520
788.469
71.729
72.000
97.905
…
45.883
85.343
1.192.333
-1.132.333
…
…
6.718
6.139
23.696
788.990
61.753
89.313
85.360
9.312
43.142
79.913
1.194.337
-1.165.413
396.655
17.435
106
98
143
98
105
179
95
…
111
…
107
112
…
…
95
119
105
98
122
144
109
151
118
119
106
109
52
POSLOVNI IZID SKUPAJ
-2.367.154
-1.132.333
-786.193
209
301
PRIHODKI IZ POSLOVANJA
3
Doseženo Indeks
Indeks
Prihodki iz poslovanja so v letu 2013 bili doseženi le še iz naslova zaključka storitev po
pogodbi s podjetjem Integral Stojna Kočevje. Prekinitev pogodbe je posledica menjave
lastništva v tej družbi.
V preglednici smo posebej prikazali prevrednotovalne poslovne prihodke, ki zajemajo prihodke
iz naslova odprave rezervacij za odpravnine in odprave pasivnih časovnih razmejitev iz
naslova odstopljenih prispevkov in nagrad pri invalidih nad kvoto.
Posebej so prikazane rezervacije stroškov, ki imajo prav tako enkraten značaj. Iz načela
previdnosti smo namreč naredili rezervacijo stroškov v višini 55 % vrednosti naložbe v delnice
družbe Koratur, kar predstavlja 866.388 EUR. Rezervacija stroškov je bila narejena na osnovi
sklepa Višjega sodišča, ki je bil za nas negativen, čeprav smo v letu 2014 preko odvetnika
vložili revizijo postopka na Vrhovno sodišče.
V strukturi stroškov iz poslovanja imajo največji delež stroški dela, ki so primerjavi z letom
2012 in v primerjavi z načrtovanimi nižji za 1,8 %. Med stroške dela so vključene tudi odprave
in pripis rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade.
Stroški revizijskih in svetovalnih storitev so za leto 2013 znašali 128.822 EUR in so v
primerjavi z letom 2012 višji za 44,2 %. Med stroške svetovalnih storitev uvrščamo tudi stroške
odvetnikov, ki nas zastopajo v zvezi s tožbami zaradi danega poroštva in zastav za povezane
družbe.
27
V letu 2013 so stroški informatike znašali 93.467 EUR in so v primerjavi z letom 2012 višji za
9,5 %. Stroški informatike zajemajo nadgradnjo programov in povezave posameznih
programov v informacijski sistem znotraj družbe, kar omogoča boljšo organiziranost dela.
Stroški reklame in reprezentance so za leto 2013 znašali 50.861 EUR in so v primerjavi z
letom 2012 višji za 17,9 %. Večina podjetij, ki za nas izvajajo reklamo, so po drugi strani naši
kupci. Gre za najeme reklamnih panojev, oglasnih prostorov in izvajanje prevozov.
Drugi poslovni odhodki so vsi tisti odhodki, ki niso posebej prikazani v preglednici in so za leto
2013 skupaj znašali 95.335 EUR. V primerjavi z letom 2012 so porastli za 19,2 %.
Prevrednotovalni poslovni prihodki v višini 206.766 EUR so:
 prihodki iz naslova prodanega izločenega službenega vozila v višini 1.220 EUR,
 prihodki iz odprave rezervacij za odpravnine v višini 45.827 EUR in
 prihodke od odprave pasivnih časovnih razmejitev iz naslova odstopljenih prispevkov in
prejetih spodbud zaradi zaposlovanja invalidov nad kvoto v višini 159.719 EUR.
Prevrednotovalni poslovni odhodki v letu 2013 niso bili ugotovljeni, smo pa oblikovali stroške
rezervacij v višini 1.307.460 EUR, kar smo že opisali.
Stroške strokovnih služb in skupne stroške za interno ugotavljanje uspešnosti posameznih
področij in enot razdelimo na posamezna stroškovna mesta po ključu zaposlenih.
Finančne prihodke in odhodke ter druge prihodke in odhodke, ki se nanašajo na podjetje
kot celoto in so prikazani v izkazu poslovnega izida bomo obrazložili v računovodskem delu
letnega poročila.
28
9 OBVLADOVANJE TVEGANJ
Pri poslovanju družbe nastajajo različna tveganja, ki jih zmanjšujemo z različnimi ukrepi.
Tveganje pri poslovanju s terjatvami in obveznostmi
Tveganja pri poslovanju s terjatvami in obveznostmi zmanjšujemo:
 s spremljanjem bonitete kupcev,
 z rednim planiranjem in spremljanjem denarnih tokov,
 s spremljanjem prihodkov ter ugotavljanjem in analiziranjem odstopanj,
 s spremljanjem odprtih terjatev, s poudarkom na zapadlih terjatvah,
 z aktivnostmi izterjave neplačanih terjatev in uporabo e-izvršb,
 s spremljanjem valut terjatev in obveznosti in analiziranjem odstopanj.
V družbi poslujemo z večjim številom manjših kupcev, kar tveganje za plačilo storitev razprši.
Večji kupci so proračunski porabniki, ki redko zamujajo s plačili obveznosti. V strukturi terjatev
po stanju 31.12.2013 je 88,1 % nezapadlih terjatev in 4,3 % terjatev z zapadlostjo nad 90 dni.
Glede na značilnosti terjatev do sedaj nismo uporabili možnosti zavarovanja terjatev pri
zavarovalnici, ker bi bili stroški zavarovanja večji od koristi. V kolikor se bodo značilnosti
terjatev spremenile, bomo uporabili tudi to možnost.
V strukturi obveznosti je po stanju 31.12.2013 86,2 % nezapadlih obveznosti.
Tveganje pri zadolževanju
Tveganje pri zadolževanju nastaja predvsem pri nabavi vozil, kjer plačila urejamo z leasingi.
Stroški obresti za bančna posojila so v zadnjem letu upadli zaradi zmanjšanja zadolženosti pri
bankah. Pri leasingodajalcih so se dolgovi po stanju 31.12.2013 povečali zaradi večjega
investiranja v letu 2013, kar pa se še ni odrazilo na višino odplačanih obresti.
Tveganje zmanjšujemo z vsakokratnim povpraševanjem pri različnih leasingodajalcih in izbiro
najugodnejšega ponudnika. Z enim od leasingodajalcem imamo urejeno tudi obrestno ščitenje.
Dogovorjene obveznosti plačujemo skladno z dogovori in imamo boniteto kot zelo kvalitetno
podjetje.
Na področju nabave goriva in materiala letno preverjamo ugodnost pogojev in smo pri
nekaterih dobaviteljih že dosegli ugodnejše pogoje.
Zavarovanje premoženja in druga zavarovanja
Največji delež premoženja predstavljajo zemljišča in zgradbe (38,1 % vseh sredstev).
Nepremičnine imajo v naši evidenci tržno vrednost, ki je bila prvotno ovrednotena po stanju na
dan 31.12.2011. Tržno vrednost smo ponovno preverili in tudi opravili prevrednotenje v
knjigovodskih evidencah na dan 31.12.2013, zaradi česar v bilanci stanja na ta dan
izkazujemo nižjo vrednost zemljišč in zgradb kot pa je bila izkazana na dan 31.12.2012.
Tveganja z upravljanjem zgradb zmanjšujemo z rednim vzdrževanjem, racionalnim
koriščenjem in zavarovanjem premoženja pri zavarovalnici.
Velik delež premoženja predstavlja vozni park in oprema (34,7 % vseh sredstev). Vozni park je
nosilec prevozne dejavnosti in je izpostavljen tveganju z vidika možnega poškodovanja oz.
uničenja, tehnološkega zastaranja in okvar. Tovrstna tveganja obvladujemo z rednim
vzdrževanjem, racionalnim koriščenjem in zavarovanjem vozil. Vsa vozila mlajša od pet let
imamo kasko zavarovana. Z vidika izvajanja dejavnosti obstaja tudi tveganje poškodb
potnikov, tovrstno tveganje pa zmanjšujemo s posebnim zavarovanjem potnikov v prevozu.
Zavarovanja imamo urejena pri Zavarovalnici Triglav. Tveganja v zvezi z izvajanjem prevozne
dejavnosti zmanjšujemo tudi z ozaveščanjem in stimulacijo voznikov v okviru akcije »varen
voznik«, kjer vsako leto podeljujemo nagrade voznikom, ki niso imeli prometnih nezgod v
29
preteklem letu. Še posebej obravnavamo voznike, ki niso imeli nezgod daljše časovno obdobje
(pet, deset, petnajst let).
Za zmanjšanja tveganj poškodb pri delu imamo urejena zavarovanja: nezgodno zavarovanje
delavcev, nezgodno zavarovanje vodilnih delavcev, zavarovanje voznikov iz naslova
avtomobilske odgovornosti.
Poslovna tveganja
Med poslovna tveganja uvrščamo:
 spremembe gospodarskih razmer v panogah, s katerimi je družba tesno povezana
(panoge v okviru katerih izvajamo dejavnost, panoge v katerih nabavljamo material),
 spremembe v višini stroškov na katere nimamo neposrednega vpliva,
 konkurenčno tveganje.
Poslovna tveganja zmanjšujemo s pravočasnimi in verodostojnimi informacijami iz zunanjega
in notranjega okolja in s čim bolj aktivnim obvladovanjem in vplivanjem na dogodke.
Poslovanje redno analiziramo in tekoče sprejemamo ukrepe za boljšo organiziranost dela in
racionalizacijo poslovanja. V družbi se na tržne spremembe tekoče odzivamo.
10 NALOŽBE
Naložbe v letu 2013 obsegajo naložbe v neopredmetena osnovna sredstva, opredmetena
osnovna sredstva (vozni park in druga oprema).
Naložbe v opredmetena osnovna sredstva so znašale:




v vozni park 2.559.158 EUR,
v opremo za inkaso na vozilih 8.403 EUR,
v računalniško opremo 5.866 EUR in
v ostalo opremo 40.148 EUR.
V letu 2013 smo z amortizacijo ustvarili 1.928.672 EUR odhodkov in s prodajo nepotrebnih
osnovnih sredstev (odpisana vozila) 82.459 EUR prihodkov.
V letu 2013 smo plačali 1.653.485 EUR glavnice leasingov in kreditov za avtobuse in
dobaviteljem za opremo v vrednosti 423.209 EUR.
11 ZAPOSLENI
V družbi je bilo na dan 31. 12. 2013 zaposlenih 304 delavcev, kar je za 1,3 % manj kot 31. 12.
2012 in za 5,3 % manj kot leto poprej. Število zaposlenih smo z racionalizacijo dela znižali na
vseh področjih dela. Družba zaposluje 23 invalidov (od skupno 304 zaposlenih), kar presega
kvoto po zakonu in prejemamo iz tega naslova nagrado.
30
Prikaz števila zaposlenih povprečno na zadnji dan meseca
POTNIŠKI PROMET od tega:
- vozniki
- avto šola
- režija
DELAVNICE
TURISTIČNA AGENCIJA
STROKOVNE SLUŽBE
Leto 2011
252
206
6
41
48
5
21
Ind.
13/12
98
98
80
100
89
133
105
Ind.
13/11
96
95
67
100
88
80
100
326
97
94
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
238
243
249
194
197
203
3
5
5
41
41
41
42
43
47
3
3
4
21
19
21
Ind.
13/12
98
98
60
100
98
100
111
Ind.
13/11
96
96
60
100
89
75
100
99
95
Leto 2013 Leto 2012
241
247
196
201
4
5
41
41
42
47
4
3
21
20
SKUPAJ
308
317
Prikaz števila zaposlenih na dan 31. 12.
POTNIŠKI PROMET od tega:
- vozniki
- avto šola
- režija
DELAVNICE
TURISTIČNA AGENCIJA
STROKOVNE SLUŽBE
SKUPAJ
304
308
321
Prikaz povprečne starosti zaposlenih v letih na dan 31.12.
Leto 2013
Leto 2012
Vozniki
Ostali
Skupaj
Vozniki
Ostali
Skupaj
45
49
47
44
49
47
Prikaz izobrazbene strukture zaposlenih na dan 31. 12.
Izobrazba
Leto 2013
% Leto 2012
% Ind. 13/12
I.-III.
IV.
V.
57
177
45
18,8
58,2
14,8
58
179
47
20,0
56,0
16,3
98
99
96
VI.
VII.
10
15
3,3
4,9
10
14
3,7
4,0
100
107
304
100,0
308
100,0
99
SKUPAJ
Graf 3: Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2013
31
Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2013
V.
14,8%
VI.
3,3%
I.-III.
18,8%
VII.
4,9%
I.-III.
IV.
V.
IV.
58,2%
VI.
VII.
Kadrovanje in izbiranje
Osnovna naloga kadrovske funkcije je zagotavljanje ustreznega kadra z ustrezno izobrazbo,
delovnimi izkušnjami in veščinami za ustvarjalno, inovativno delo.
V letu 2013 je družbo zapustilo 17 zaposlenih, od tega 13 voznikov. Od skupnega števila 17
zaposlencev so družbo zapustili 4 zaposleni zaradi upokojitve in 9 zaposlenih, ker jim je
prenehala zaposlitev za določen čas.
Na novo smo zaposlili 13 zaposlenih, od tega 11 voznikov.
Pri izbiri in zaposlitvi voznikov upoštevamo, razen zakonskih, še druge kriterije kot so: dobro
opravljena poskusna vožnja, komunikativnost, pripravljenost za delo z ljudmi, osebna
urejenost in druge. Kriterijev v prihodnosti ne bomo spreminjali.
Izobraževanje in usposabljanje
Uresničevanje ciljev podjetja zahteva nenehno pridobivanje novih znanj in izpopolnjevanje. V
družbi skrbimo za izobraževanje tako, da se naši sodelavci udeležujejo seminarjev in delavnic
s področja dela. Tako so se zaposleni udeležili izobraževanj s področja avto šole,
delavniškega področja, kadrovskega področja in gospodarsko finančnega področja,
organizirali pa smo tudi izobraževanja s področja varstva pri delu in požarne varnosti.
V letu 2013 smo za zaposlene voznike organizirali izobraževanje v okviru podaljšanja
veljavnosti temeljne poklicne kvalifikacije voznikov in izobraževanje v okviru akcije »varen in
varčen« voznik.
Širjenje znanj in izkušenj spodbujamo s sodelovanjem med zaposlenimi.
Zadovoljstvo zaposlenih
Zadovoljstvo zaposlenih v veliki meri vpliva na doseganje dobrih izidov poslovanja. Na
zadovoljstvo zaposlenih zelo vpliva višina prejemkov, ki pa so v družbi povprečni glede na
panogo. Zato zadovoljstvo zaposlenih povečujemo z različnimi ukrepi:





stalno izboljševanje delovnih pogojev,
skrb za primerno urejenost voznikov s službenimi oblekami,
nagrade voznikom v akciji »varen voznik«,
možnosti športne rekreacije,
možnosti letovanja v počitniškem domu v Dramalju po ugodnih cenah.
Sistem nagrajevanja
32
To področje je eno izmed najbolj občutljivih področij za vsako podjetje, ne glede na njegovo
dejavnost. Sistem nagrajevanja prispeva k večjemu zadovoljstvu zaposlenih, k večji
učinkovitosti in kakovosti dela, s tem pa k dobrim poslovnim izidom.
Pri obračunu plač in nagrajevanju uporabljamo kot osnovo zakonske predpise in podjetniško
kolektivno pogodbo. V tej pogodbi so izdelane osnove za sistem napredovanja, ki smo ga tudi
upoštevali, in sicer v marcu 2013. Predvidene pa so tudi stimulacije in ocenjevanje
posameznikove uspešnosti in uspešnosti skupine, kar tudi izvajamo. S tem je zagotovljena
povezanost nagrajevanja z doseganjem dobrih poslovnih izidov in ostalih kratkoročnih in
dolgoročnih ciljev družbe.
Načrti ravnanja z zaposlenimi
Vsaka družba se mora zavedati pomembnosti ravnanja s človeškimi viri in negovati dialoge
znotraj družbe. Iz pregleda upravljanja tega področja smo začrtali smeri ravnanja v prihodnje.
Dodatno skrb bomo namenili izobraževanju zaposlenih (še posebej na področju vodenja
zaposlenih), medsebojnemu komuniciranju in informiranju, ustvarjanju dobrih medsebojnih
odnosov, spodbujanju boljših rezultatov dela, razvoju karier in vodenju letnih razgovorov z
zaposlenimi. S temi aktivnostmi bomo izboljšali strokovni in osebni razvoj zaposlenih in vplivali
tudi na razvoj družbe.
12 AKTIVNOSTI DRUŽBE PRI RAZISKOVANJU IN RAZVIJANJU
Uspešno poslovanje družbe je neločljivo povezano z nudenjem kakovostnih storitev našim
kupcem, obenem pa tudi z zadovoljitvijo zahtev lastnikov in zaposlenih ter z odgovornostjo do
okolja. V družbi še nismo pristopili k pridobitvi certifikatov kakovosti, da bi s tem tudi uradno
verificirali kakovost naših storitev.
Kakovost naših storitev tekoče spremljamo in se odzivamo na morebitne pritožbe kupcev.
Največ pritožb izhaja iz prometnega področja zaradi premajhne pogostosti voženj v javnem
linijskem prevozu in sporov voznik – potnik. Vse pritožbe rešujemo sproti. Zavedamo se, da je
naš voznik tudi prvi komercialist in predstavnik družbe na terenu, zato bomo z motiviranjem in
izobraževanjem vplivali, da bo pritožb čim manj.
Na prometnem področju je kakovost naših storitev odvisna tudi od kakovostne ponudbe vozil.
V zadnjih letih si prizadevamo za izboljšanje ponudbe z nabavo boljših vozil, ki so izdelana v
skladu z zahtevami večje kakovosti, so bolj udobna in manj obremenjujejo okolje. Sočasno
izločamo iz obratovanja vozila, ki bolj obremenjujejo okolje (imajo večjo porabo goriva in višje
emisije izpušnih plinov). Vozila smo opremili s sodobno računalniško opremo za inkaso in med
drugimi pozitivnimi učinki, izboljšali potek plačevanja voznine. Tako od leta 2011 na vseh
mestih uporabljamo brezkontaktne mesečne vozovnice, ki omogočajo hitrejše vstopanje
potnikov v vozilo po eni strani in izdelavo različnih analiz po drugi strani.
V letu 2013 bomo vozila opremili s sistemom za sledljivost, ki bo omogočil nadaljnjo
racionalizacijo dela in prihranke pri stroških.
Na področju delavnic imamo pridobljeno koncesijo za kontrolo in žigosanje tahografov, za
pridobitev pa je bilo potrebno izpolnjevanje določenih standardov, doseganje teh pa tekoče
vzdržujemo. V delavnicah skrbimo za kakovost naših storitev predvsem z usposabljanjem
tehničnega kadra in sledenju v razvoju novih tehnologij. V Delavnicah imamo tudi pooblastila
za izvajanje internega servisa za avtobuse znamk Mercedes, Man in Iveco Irisbus in lahko
vozila popravljamo sami tudi v garancijskem roku. Pridobili smo tudi pooblastilo za izvajanje
zunanjega servisa za avtobuse znamke Iveco Irisbus.
Informatika je usmerjena v nemoteno zagotavljanje komunikacijske infrastrukture. Večina
aktivnosti je bila usmerjena v nadgradnjo programov na prometnem področju, ki so povezali v
33
celoto ves sistem od izstavitve potnega naloga, razporeda voznikov, delovnih nalog, do vseh
vrst obračunov in analiz. Medsebojno so povezani tudi programi prometnega, delavniškega in
računovodskega področja, kar omogoča boljšo organizacijo dela. Kot smo že zapisali, bomo v
letu 2013 opremo nadgradili s sistemom za sledljivost.
13 RAVNANJE Z OKOLJEM
V družbi se zavedamo vse večjih pritiskov na okolje, ki nastajajo zaradi prekomernega
izkoriščanja naravnih dobrin in nenadzorovanega poseganja v naravo.
Ne glede na dejstvo, da družba še nima pridobljenega nobenega standarda kakovosti, smo
visoko ozaveščeni glede ravnanja z okoljem. V letu 2013 smo izvajali vrsto aktivnosti, ki imajo
stalen značaj:
 Nabavljamo sodobna vozila, ki imajo nižjo porabo goriva in nižje emisije izpušnih
plinov.
 Varčno porabljamo vse vrste energije. V preteklosti smo preuredili sistem ogrevanja v
delavnicah. V starem sistemu smo uporabljali ogrevanje s kurilnim oljem, v novem
sistemu imamo ogrevanje s plinom, kar ima manjši obremenjevalni vliv na okolje.
 V delavnicah imamo v pralnici sistem regeneracije porabljene vode.
 Redno vzdržujemo in čistimo jaške v avtopralnici in drugod v delavnicah.
 Delno ločeno zbiramo odpadke (plastika, kovina, kemikalije, ostalo).
 Imamo izdelan sistem uporabe obnovljenih gum, uvedli pa smo tudi analiziranje tega
področja in redno izobraževanje voznikov v okviru akcije »varčen voznik«.
 Z dodatnimi ukrepi v sklopu racionalizacije skrbimo za manjšo porabo energije (goriva,
električne energije in ogrevanja) in vsega materiala (tudi pisarniškega, še posebej
papirja).
Poudarjamo pomen dejavnosti prevoza potnikov za prometno in okoljsko razbremenitev
pokrajine in mestnih središč, ki se je na ravni države vse premalo zavedajo, kljub opominom
EU.
14 LASTNIŠTVO DRUŽBE
Družba je organizirana kot delniška družba. Osnovni kapital je razdeljen na 227.031 kosovnih
delnic. Knjigovodska vrednost delnice na dan 31. 12. 2013 je znašala 30,63 EUR.
Vse informacije o poslovanju družbe dobijo lastniki na rednih letnih skupščinah, med letom pa
preko zastopnikov v nadzornem svetu.
Naziv lastnika
Skupina Viator & Vektor d.d. v stečaju
Sklad lastnih delnic Izletnik Celje
Manjši delničarji (9)
SKUPAJ
Število delnic
207.710
17.005
2.316
%
91,5
7,5
1,0
227.031
100,0
Skupina Viator&Vektor d.d. je v juniju 2010 vse svoje delnice Izletnika Celje zastavila za
zavarovanje svojih obveznosti pri Gorenjski banki d.d. Kranj. Na 207.710 delnicah Izletnika
Celje (oznaka IZCG) je bila ustanovljena zastavna pravica v korist Gorenjske banke.
Gorenjska banka je v prijavi v stečajno maso uveljavljala ločitveno pravico, kar je stečajni
upravitelj priznal.
Stečajni upravitelj je naročil vrednotenje družbe Izletnik Celje d.d. s hčerinskimi družbami pri
družbi KPMG, Gorenjska banka pa pri družbi Deloitte, ki je izvedla poleg vrednotenja tudi
34
skrbni pregled. Delnice družbe so bile v decembru 2013 naprodaj, vendar je bila dražba
odpovedana. Naslednja prodaja na osnovi dražbe bo predvidoma v maju 2014.
15 POROČILO O POVEZANIH POSLIH
Družba Izletnik Celje d. d. je začela poslovati z družbo Skupina Viator & Vektor d. d. in njenimi
povezanimi družbami dne 21. 2. 2007, ko je Skupina postala večinski lastnik družbe Izletnik.
Na osnovi 541. do 548. člena Zakona o gospodarskih družbah smo v letnem poročilu za leto
2011 podrobneje prikazali posle s povezanimi družbami.
V letih 2012 in 2013 nismo imeli novih poslovnih razmerij s povezanimi družbami.
V letu 2013 smo z družbo SIJ sklenili poravnavo in so vse odprte tožbe in spori s to družbo s
tem rešeni.
V letu 2012 je bila za Izletnik Celje d.d. ugodno rešena tožba na prvi stopnji iz naslova
poroštvene izjave Abanki Vipa za dolgove Skupine Viator&Vektor d.d. v višini 2.184.633,77
EUR. Nasprotna stran se je na sklep sodišča pritožila, vendar s pritožbo niso uspeli. Sodba je
postala pravnomočna v januarju 2014.
V letu 2012 je Izletnik Celje vložil tožbo, ker je stečajni upravitelj Viator&Vektor Logistike
priznal družbi Shell Adria ločitveno pravico na 100 %-tni delež družbe Viator&Vektor
Romunija. Zadeva je na sodišču pravnomočno rešena v našo korist.
V letu 2012 je bila vložena izpodbojna tožba stečajnega upravitelja Viator&Vektor Logistika
skupaj z upnikom Shell Adria zaradi vpisa lastništva Izletnik-a Celje na 100 %-tni delež družbe
Viator&Vektor Romunija, čeprav se je Izletnik Celje kot lastnik vpisal na ta delež na osnovi
pravnomočnega sklepa sodišča. V marcu 2014 je bila tudi tožba na Višjem sodišču v Sloveniji
za nas pozitivno rešena.
Vse tožbe, ki jih je vložil Adria Shell na romunskih sodiščih so bile rešene v našo korist.
Na sodišču je kot posledica poslovnih razmerij s povezanimi družbami odprta samo še zadeva
v zvezi z zastavo delnic družbe Koratur d.d. za obveznosti družbe Viator&Vektor Logistika pri
Factor banki. Tožba za ničnost zastave delnic je bila v marcu 2014 na Višjem sodišču rešena
za nas negativno. Ker smo mnenja, da v postopku niso bile uporabljene vse možnosti, smo
preko odvetnika na Vrhovno sodišče vložili revizijo.
Na zemljišču avtobusnega postajališča v Velenju je na drugem mestu vpisana hipoteka Adria
Bank Wien za zavarovanje posojila, ki ga je najela pri tej banki Skupina Viator&Vektor, kar je
opisano pri zunajbilančni evidenci. Zadeva je v mirovanju.
Miruje tudi zadeva zastave lastnih delnic družbe Izletnik Celje pri družbi Sava za zavarovanje
posojila, ki ga je pri tej družbi najela Skupina Viator&Vektor, kar smo opisali v zunajbilančni
evidenci.
16 IZJAVA POSLOVODSTVA
35
Poslovodstvo potrjuje letno poročilo družbe Izletnik Celje d.d. za poslovno leto, ki se je končalo
31. decembra 2013.
Poslovodstvo potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene
ustrezne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu
previdnosti in dobrega gospodarjenja in da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko
premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za poslovno leto 2013, vključno z
opisom bistvenih vrst tveganj, ki jim je družba izpostavljena.
Poslovodstvo je odgovorno tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za vzpostavitev,
delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pripravo in pošteno
predstavitvijo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi
prevare ali napake ter za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in drugih
sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o
nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi
računovodskimi standardi.
Direktor družbe
Darko Šafarič mag. posl. ved
36
RAČUNOVODSKO POROČILO
37
1
RAČUNOVODSKE USMERITVE
Računovodski izkazi družbe IZLETNIK CELJE d.d. so pripravljeni v skladu z določili Zakona o
gospodarskih družbah in prenovljenimi SRS 2006.
Izdelava računovodskih izkazov za leto 2013 je zasnovana na temeljnih računovodskih
predpostavkah v okviru Slovenskih računovodskih standardov, in sicer:
1. časovni neomejenosti poslovanja,
2. dosledni stanovitnosti,
3. strogem upoštevanju poslovnega dogodka,
in ob upoštevanju zahtev:
 previdnosti,
 prednosti vsebine pred obliko,
 pomembnosti postavk v računovodskih izkazih.
Izbrane računovodske usmeritve in priprava računovodskih izkazov zagotavlja njihovo
razumljivost in primerljivost. Računovodsko obravnavanje ekonomskih kategorij in
računovodske usmeritve so opredeljene s Poslovnikom o računovodstvu, ki se praviloma ne
spreminja. V primeru sprememb so razlogi za takšne spremembe in njihove posledice ustrezno
obrazloženi. Računovodski izkazi vsebujejo vse postavke, ki pomembno vplivajo na ocene in
odločitve njihovih uporabnikov.
Poslovno leto je enako koledarskemu.
Računovodski izkazi so pripravljeni v evrih, vse računovodske informacije v poročilu so
predstavljene v celih številih.
Neopredmetena sredstva
Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo, ki fizično ne obstaja in se
praviloma pojavlja kot neopredmeteno dolgoročno sredstvo.
Neopredmetena sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti.
Nabavno vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev povečujejo tudi stroški izposojanja do
njegove usposobitve za uporabo. Za neopredmetena sredstva v knjigovodskih razvidih ločeno
izkazujemo nabavno vrednost in posebej amortizacijski popravek vrednosti, v bilanci stanja pa
izkazujemo knjigovodsko vrednost.
V računovodskih usmeritvah je za merjenje pripoznanja neopredmetenih sredstev izbran model
nabavne vrednosti. Knjigovodska vrednost neopredmetenih sredstev se sprotno preverja.
Družba samostojno določa letne amortizacijske stopnje glede na dobo koristnosti posameznega
neopredmetenega sredstva.
Določena je končna doba koristnosti in amortizacijske stopnje od 10 – 50 %.
Opredmetena osnovna sredstva
Kot pomembne skupine opredmetenih osnovnih sredstev smo opredelili zemljišča, zgradbe,
druge naprave in opremo ter drobni inventar, katerega doba koristnosti je daljša od enega leta.
Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po modelu nabavne
vrednosti, ki jo sestavljajo nabavna cena z morebitnimi nevračljivimi dajatvami ter stroški, ki jih
38
je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za uporabo. Nabavno vrednost povečujejo
tudi stroški izposojanja opredmetenega osnovnega sredstva do njegove usposobitve za
uporabo.
Kot povečanje nabavne vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva se izkazujejo stroški, ki
povečujejo njegove prihodnje koristi in stroški, ki omogočajo podaljšanje dobe koristnosti
osnovnega sredstva.
Ostali stroški, ki so tudi povezani z osnovnimi sredstvi in so posledica rednega vzdrževanja, se
pripoznajo kot odhodki v času nastanka.
Osnovna sredstva, merjena po modelu prevrednotenja, se amortizirajo, prevrednotujejo na
pošteno vrednost in slabijo. Za osnovna sredstva, ki se prevrednotujejo na pošteno vrednost na
podlagi tržne vrednosti, smo opredelili zemljišča in zgradbe. Pogostost prevrednotenja je
odvisna od gibanja vrednosti sredstev, zato je potrebno sprotno spremljanje tržnih dogajanj. Če
se poštena vrednost prevrednotenega sredstva pomembno razlikuje od knjigovodske, je
nadaljnje prevrednotenje potrebno, če pa spremembe poštene vrednosti niso pomembne, se
prevrednotenje opravi vsakih 5 let. Opredmetena osnovna sredstva se tudi slabijo, če je njihova
knjigovodska vrednost večja od nadomestljive. Če se knjigovodska vrednost opredmetenega
osnovnega sredstva poveča na pošteno vrednost, se povečanje pripozna neposredno v kapitalu
kot presežek iz prevrednotenja (PPK). Amortizacijske stopnje so upoštevane na podlagi
ocenjene preostale življenjske dobe koristnosti nepremičnin. Prevrednotena vrednost sredstva
se bo s stroški amortizacije poračunavala v poslovnih izidih v njegovi preostali dobi koristnosti.
Presežek iz prevrednotenja se bo letno prenašal v poslovni izid v skladu z obračunano
amortizacijo od prevrednotene vrednosti zgradb. Zmanjšanje knjigovodske vrednosti iz
prevrednotenja bremeni neposredno presežek iz prevrednotenja do velikosti stanja presežka iz
prevrednotenja pri istem sredstvu. Presežek iz prevrednotenja omogoča tudi kritje morebitne
kasnejše oslabitve istih sredstev.
Za opredmetena osnovna sredstva se v knjigovodskih razvidih izkazuje posebej nabavna oz.
prevrednotena nabavna vrednost in posebej amortizacijski popravek vrednosti, v bilanci stanja
pa zgolj knjigovodska vrednost.
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko
je razpoložljivo za uporabo.
Kot metoda amortiziranja se uporablja metoda enakomernega časovnega amortiziranja. Doba
amortiziranja je usklajena z dobo koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev.
Amortizacija se obračunava posamično. Preostale vrednosti pri pomembnejših osnovnih
sredstvih niso določene.
Družba letno preverja dobo koristnosti pri pomembnejših postavkah opredmetenih osnovnih
sredstev, amortizacijske stopnje pa glede na to preračuna na sedanja in bodoča obdobja, če so
pričakovanja bistveno drugačna od ocen. Učinek take spremembe opiše v poročilu v
obračunskem obdobju, v katerem pride do nje.
39
Pregled letnih amortizacijskih stopenj po pomembnejših amortizacijskih skupinah:
Amort. stopnje
GRADBENI OBJEKTI
gradbeni objekti - avtobusne postaje
gradbeni objekti - delavnice
OPREMA - AVTOBUSI
avtobusi turistični
linijski avtobusi (nad 40 sedežev)
linijski avtobusi (do 40 sedežev in kombiji)
osebni avtomobili - avto šola
tovorna vozila - prikolice
kombinirana vozila - kombiji
OSTALA OPREMA
računalniška oprema za inkaso voznikov
računalniki
univerzalni stroji
klimatske naprave
pisarniško pohištvo
telefonske postaje in telefoni
oprema, drobni inventar
programska oprema, licence
0,30-5,00 %
0,89-10,00 %
7,00 %
12,50 %
15,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
50 %
50 %
14,30 %
16,50 %
12,50 %
20 %
20 %
50 %
Od 1.1.2012 dalje smo pričeli uporabljati nove amortizacijske stopnje za zgradbe, ki so bile
izračunane na osnovi ocene preostale življenjske dobe zgradb, ki jo je opredelil cenilec in znaša
od 10 do 58 let. Pri ponovnem preverjanju vrednosti se amortizacijske stopnje preračunajo.
Pri odtujitvi opredmetenega osnovnega sredstva se razlika med čisto prodajno vrednostjo in
knjigovodsko vrednostjo odtujenega opredmetenega osnovnega sredstva prenese med
prevrednotovalne poslovne prihodke, če je čisti donos ob odtujitvi večji od knjigovodske
vrednosti oziroma med poslovne odhodke, če je knjigovodska vrednost večja od čistega donosa
ob odtujitvi.
Finančne naložbe
Finančne naložbe so sestavni del finančnih instrumentov družbe in so finančna sredstva, ki jih
ima družba, da bi z donosi, ki izhajajo iz njih, povečala svoje finančne prihodke.
Finančne naložbe so finančna sredstva, ki jih v bilanci stanja izkazujemo kot dolgoročne
finančne naložbe in kratkoročne finančne naložbe. Dolgoročne finančne naložbe so tiste, ki jih
namerava imeti družba v posesti v obdobju, daljšem od enega leta. Kratkoročne finančne
naložbe so naložbe, ki naj bi jih družba posedovala manj kot leto dni ali s katerimi naj bi se
trgovalo.
Po začetnem pripoznanju se glede na namen ob pridobitvi v skladu s SRS razvrstijo v naslednje
skupine:
1. Finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
2. Finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo
3. Finančne naložbe v posojila
4. Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.
Finančne naložbe v delnice in deleže, za katere ni objavljena cena na delujočem trgu in katerih
poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, se vrednotijo po nabavni ceni. Finančne
40
naložbe v delnice in deleže, katerih poštena vrednost se določa na delujočem trgu, se
vrednotijo po pošteni vrednosti.
Pri odpravi pripoznanja finančne naložbe se razlika med izkazano vrednostjo in doseženo
prodajno vrednostjo pripozna v poslovnem izidu kot finančni prihodek oziroma odhodek.
Oslabitev finančnih naložb
Vrednost finančne naložbe je potrebno zmanjšati, če obstaja objektivni dokaz o oslabitvi zaradi
dogodka po njenem začetnem pripoznanju.
Zaloge
Zaloge materiala se izvirno vrednotijo po nabavni ceni, ki je enaka nabavni ceni, zmanjšani za
takojšnje popuste.
Nabavno ceno tvorijo tudi stroški, ki jih je mogoče takoj pripisati, to so neposredni stroški v zvezi
z nabavo materiala, stroški dostave ipd.
Zaloge drobnega inventarja z življenjsko dobo do enega leta in z vrednostjo posamezne enote v
času nakupa do največ 100 EUR ne izkazujemo ločeno. V uporabo dani drobni inventar se v
celoti odpiše v breme stroškov. Evidenca o nabavi, porabi, osebah, zadolženih za drobni
inventar in odpisih, se vodi izven-knjigovodsko.
Pri izkazovanju zalog uporabljamo metodo povprečnih drsečih cen. Najmanj na koncu
poslovnega leta družba preveri, ali se zaloge zaradi oslabitve prevrednotujejo.
Poslovne terjatve
Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin
in je mogoče izvirno vrednost zanesljivo izmeriti.
Vrednost terjatev, izraženih v tuji valuti, se preračuna v domačo valuto na dan nastanka po
takratnem srednjem tečaju Banke Slovenije.
Terjatve se obrestujejo z zakonsko zamudno obrestno mero ali pogodbeno dogovorjeno
obrestno mero.
Popravki vrednosti terjatev se oblikujejo po starostni strukturi (nad 90 dni) in z letnim
preverjanjem in ugotavljanjem po principu posameznih terjatev na osnovi individualne presoje.
Terjatve se odpišejo in izločijo iz evidence le v primeru, če obstajajo ustrezne dokazne listine,
kot so sklepi prisilne poravnave, likvidacije, stečajnega postopka, zavrnitev potrditve stanj
terjatev in drugo.
Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem
znesku, se štejejo kot dvomljive. V primeru, da se je pričel sodni postopek, pa kot sporne
terjatve.
Terjatve do kupcev so nezavarovane. Pri večjem obsegu storitev in pri neznanih kupcih je
dogovorjeno poslovanje z avansi.
41
Denarna sredstva
Denarna sredstva se v bilanci stanja pripoznajo na podlagi ustreznih listin. Opredeljujemo jih
kot:
 gotovina v blagajni in prejeti čeki
 denar na poti
 denarna sredstva na računih pri banki
Denarna sredstva se ob začetnem pripoznavanju izkažejo v znesku, ki izhaja iz ustrezne listine.
Devizna sredstva se prevrednotijo v domačo valuto po menjalnem tečaju oziroma po srednjem
tečaju Banke Slovenije. Tečajna razlika, ki se pojavi pri preračunu, poveča ali zmanjša prvotno
izkazano vrednost in se pripozna kot redni finančni prihodek ali odhodek.
Aktivne časovne razmejitve
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške in kratkoročno
nezaračunane prihodke.
Kratkoročno odloženi stroški vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo
dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja ter takrat tudi še ne vplivajo na poslovni izid.
Kratkoročno odloženi stroški se sčasoma pojavijo v okviru vračunanih stroškov oziroma
odhodkov. Prehodno nezaračunani prihodki se pojavijo, če se pri ugotavljanju poslovnega izida
že utemeljeno upoštevajo tudi prihodki, za katere podjetje do takrat še ni prejelo plačila in jih
tudi ni moglo nikomur zaračunati.
Posebna vrsta aktivnih časovnih razmejitev so vrednotnice: poštne znamke in druge
vrednotnice, ki jih družba hrani v blagajni.
Odložene terjatve za davek
Odložene terjatve za davek se pripoznajo v višini verjetnega prihodnjega razpoložljivega
dobička, v breme katerega bo v prihodnosti mogoče uporabiti odložene terjatve. Odložene
terjatve za davek se zmanjšajo za znesek odprave, za katere so bile pripoznane.
Kapital
Celotni kapital sestavljajo osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, presežek iz
prevrednotenja, preneseni čisti dobiček/izguba iz prejšnjih let in še nerazporejen dobiček oz. še
ne poravnana čista izguba poslovnega leta.
Za odkup lastnih delnic in deležev, ki se izkazujejo kot del kapitala, se znesek vplačanega
nadomestila skupaj s stroški, ki se neposredno nanašajo na odkup, pripozna kot sprememba v
kapitalu. Odkupljene delnice ali deleži se izkazujejo kot lastne delnice in se odštejejo od
kapitala.
42
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Namen rezervacij je v obliki vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov zbrati zneske, ki
bodo v prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oziroma odhodkov.
Med takšne rezervacije uvršča družba rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob
upokojitvi. Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih prihodnjih izplačil za odpravnine in
jubilejne nagrade, diskontirane na dan bilance stanja in temeljijo na aktuarskem izračunu.
Družba pripozna dolgoročne pasivne časovne razmejitve za dolgoročno odložene prihodke, če
bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke.
Odložene obveznosti za davek
Odložene obveznosti za davek so zneski davka, ki jih bo potrebno poravnati v prihodnjih
obdobjih glede na obdavčljive začasne razlike.
Družba pripozna odložene obveznosti za davek za bistvene obdavčljive začasne razlike v
breme popravka vrednosti presežka iz prevrednotenja zemljišč in zgradb.
Dolgovi (obveznosti)
Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni.
Kratkoročne in dolgoročne obveznosti vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz
ustreznih listin, ko ob upoštevanju pogodbenega datuma ali datuma prejemov nastane
obveznost, določena v pogodbi ali drugem pravnem aktu.
Dolgoročni dolgovi so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v obdobju, daljšem od leto dni. Deli
dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v obdobju do leto dni po datumu bilance stanja, se
v njej izkažejo kot kratkoročne obveznosti.
Obresti se obračunajo v skladu s pogodbo. Obresti se za pretečena stanja obdobja izkazujejo
kot obveznost v znesku, obračunanem v skladu s pogodbo oziroma z zakonom, ne glede na to
ali so že zapadle v plačilo ali ne. Praviloma se izkažejo kot posebna vrednost in se ne pripišejo
glavnici. Obresti od dolgov so finančni prihodek.
Dolgovi do tujine se preračunajo v domačo valuto po srednjem tečaju Banke Slovenije.
Morebitni odpisi dolgov zaradi zastaranja, privolitve upnikov ali končanih postopkov prisilne
poravnave, stečaja oziroma sodnega sklepa, se izkazujejo med prevrednotovalnimi poslovnimi
prihodki.
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške in odhodke in
kratkoročno odložene prihodke, ki jih družba izkazuje in razčlenjuje po pomembnejših vrstah v
okviru skupine konta 29.
Pripoznavanje prihodkov
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano
s povečanjem sredstev ali z zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče zanesljivo izmeriti.
Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso
uresničeni že ob nastanku. Prihodki in povečanje sredstev oziroma zmanjšanje dolgov se
pripoznavajo hkrati.
43
Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke.
Pripoznavanje odhodkov
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju
povezano z zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolgov in je to zmanjšanje mogoče
zanesljivo izmeriti.
Razčlenjujemo jih na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke.
44
BILANCA STANJA
(v EUR)
SREDSTVA
A.
I.
DOLGOROČNA SREDSTVA
Neopredmetena dolgoročna sredstva
1. Dolgoročne premoženjske pravice
II.
Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča in zgradbe
a) Zemljišča
b) Zgradbe
3. Druge naprave in oprema
IV.
Dolgoročne finančne naložbe
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
c) Druge delnice in deleži
2. Dolgoročna posojila
b) Dolgoročna posojila drugim
V.
VI.
%v
31.12.2013 sredstvih 31.12.2012
22.704.623
100,0 24.480.135
Indeks
13/12
93
16.975.606
2.383
2.383
74,8 18.404.514
0,0
6.602
0,0
6.602
92
36
36
2.1.1.2
16.641.261
8.921.707
3.672.770
5.248.937
7.719.554
73,3 18.325.952
38,1 11.501.912
14,5 6.297.718
23,6 5.204.194
34,7 6.824.040
91
78
58
101
113
2.1.1.3
9.014
9.014
0
9.014
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.014
9.014
0
9.014
0
0
100
100
0
100
0
0
Dolgoročne poslovne terjatve
2.1.1.4
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
259.270
259.270
0
1,1
1,2
0,0
1.813
0
1.813
….
0
0
2.1.1.5
63.678
0,3
61.133
104
2.1.1.6
5.728.665
314.804
314.804
25,2
1,4
1,4
5.993.901
300.920
300.920
96
105
105
2.379.305
2.360.185
2.360.185
0
0
19.120
0
19.120
10,5
10,6
10,6
0,1
2.671.870
2.360.185
2.360.185
0
0
311.685
310.023
1.662
89
100
100
0
0
6
0
…..
2.716.054
47.278
2.447.435
221.341
12,0
1,4
11,0
1,0
2.977.273
1.469
2.638.572
337.232
91
…..
93
66
318.502
1,4
43.838
727
352
0,0
81.720
0
20.257.335
88
Odložene terjatve za davek
B.
II.
KRATKOROČNA SREDSTVA
Zaloge
1. Material
III.
Kratkoročne finančne naložbe
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
b) Druge delnice in deleži
c) Druge kratkoročne finančne naložbe
2. Kratkoročna posojila
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini
b) Kratkoročna posojila drugim
IV.
Pojasnilo
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.7
Kratkoročne poslovne terjatve
2.1.1.8
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
2. Kratkoročne terjatve do kupcev
3. Kratkoročne terjatve do drugih
V.
Denarna sredstva
2.1.1.9
C.
KRATKOROČNE AKTIVNE ČAS.
RAZMEJITVE
2.1.1.10
ZUNAJ BILANČNA SREDSTVA
17.799.419
0,1
45
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A.
I.
KAPITAL
Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
II.
2.1.2
2.1.2.1
Kapitalske rezerve
III.
1.
2.
3.
5.
Rezerve iz dobička
Zakonske rezerve
Rezerve za lastne delnice in lastne posl. deleže
Lastne delnice in deleži kot odbitna postavka
Druge rezerve iz dobička
31.12.2013
%v
obv.
do vir.sr. 31.12.2012
22.704.623
100,0 24.480.135
Indeks
13/12
93
6.967.520
947.384
947.384
30,7
4,3
4,3
8.589.625
947.384
947.384
81
100
100
2.226.781
9,8
2.226.781
100
215.404
94.738
214.492
-214.492
120.666
0,9
0,4
1,0
-1,0
0,5
94.738
94.738
214.492
-214.492
0
227
100
100
100
0
3.208.706
14,1
5.107.929
63
IV.
Presežek iz prevrednotenja
V.
Preneseni čisti poslovni izid
185.377
0,8
92.127
201
VI.
Čisti poslovni izid poslovnega leta
183.868
0,8
120.666
152
2.1.2.2
749.153
749.153
0
3,3
3,4
0,0
878.580
793.158
85.422
85
94
0
2.1.2.3
5.995.617
5.338.412
2.920.910
2.417.502
26,4
24,0
13,1
10,9
6.570.356
5.668.958
3.784.874
1.884.084
91
94
77
128
657.205
2,9
901.398
73
7.374.744
5.588.097
4.370.924
1.217.173
32,5
24,6
19,6
5,5
8.155.180
6.310.385
5.069.550
1.240.835
90
89
86
98
1.786.647
0
1.057.843
6.901
721.903
7,9
0,0
4,8
0,0
3,2
1.844.795
0
1.137.472
8.501
698.822
97
0
93
81
103
7,1
286.394
565
20.257.335
88
B.
C.
I.
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE
RAZMEJITVE
1. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne finančne obveznosti
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti
Odložene obveznosti za davek
III.
Č.
II.
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Kratkoročne finančne obveznosti
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti
III.
1.
2.
4.
5.
D.
2.1.2.4
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne poslovne obv. do družb v skupini
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne poslovne obv. na podlagi predujmov
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
KRATKOROČNE PASIVNE ČAS.
RAZMEJITVE
2.1.2.5
1.617.589
ZUNAJ BILANČNE OBVEZNOSTI
2.1.2.6
17.799.419
46
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
(v EUR)
Indeks
Leto 2013
16.585.170
23.704
16.504.076
57.390
Leto 2012
16.364.342
13.026
16.291.443
59.873
13/12
101
182
101
96
Drugi poslovni prihodki (s prevred.poslov.prihodki)
3.376.099
3.487.689
97
5.
b)
c)
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški porabljenega materiala
Stroški storitev
7.957.371
4.148.793
3.808.578
7.657.561
3.954.991
3.702.570
104
105
103
6.
a)
b)
c)
č)
Stroški dela
Stroški plač
Stroški socialnih zavarovanj
Stroški pokojninskih zavarovanj
Drugi stroški dela
7.768.547
5.687.260
416.085
563.596
1.101.606
7.800.544
5.546.221
409.295
697.902
1.147.126
100
103
102
81
96
7.
a)
b)
c)
Odpis vrednosti
Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih sredstvih
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
2.335.261
1.928.672
307.663
98.926
2.183.050
2.115.303
2.981
64.766
107
91
….
153
8.
Drugi poslovni odhodki
1.454.370
229.303
634
9.
č)
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz drugih naložb
0
0
0
0
0
0
10. Finančni prihodki iz danih posojil
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
677
0
677
1.944
0
1.944
35
0
35
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
711
0
711
9.327
0
9.327
8
0
8
0
774.013
0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
606.773
438.866
167.907
729.053
544.829
184.224
83
81
91
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
727
476
251
3.096
2.861
235
23
17
107
15. Drugi prihodki
331.439
217.622
152
16. Drugi odhodki
8.824
35.483
25
0
68.945
0
21.645
479.210
5
183.868
120.666
152
1.
a)
b)
d)
Čisti prihodki od prodaje
Na domačem trgu iz razmerij do podjetij v skupini
Na domačem trgu iz razmerij do drugih
Na tujem trgu iz razmerij do drugih
4.
12. Finančni odhodki iz oslabitve finančnih naložb
17. Davek iz dobička
18. Odloženi davki
19. Čisti poslovni izid iz obračunskega obdobja
47
IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
Izkaz drugega vseobsegajočega donosa je sestavljen po različici I.
(v EUR)
Leto 2013
183.868
Leto 2012
120.666
-1.805.973
0
302.714
0
0
0
23.
Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih
in opredmetenih osnovnih sredstev
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev,
razpoložljivih za prodajo
Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih
izkazov podjetij v tujini (vpliv sprememb deviznih tečajev)
Druge sestavine vseobsegajočega donosa
0
0
0
0
24.
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
-1.622.105
423.380
19.
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
20.
21.
22.
48
IZKAZ DENARNEGA TOKA
( v EUR)
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
a) Postavke izkaza poslovnega izida
Poslovni prihodki (razen za prevred.) in finančni prih.iz poslovnih terjatev
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevr.) in fin. odh.iz
poslov.ob.
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
b) Spremembe čistih obratnih sred.(in časov.razmejitev, rezervacij ter
odloženih terj. in obvez. za davek) poslovnih postavk bilance stanja
Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
Začetne manj končne odložene terjatve za davek
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju (a manj b) ali
prebitek izdatkov pri poslovanju (b manj a)
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
a) Prejemki pri naložbenju
Prejemki od doblj.obresti in deležev v dob., ki se nanašajo na naložbenje
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
b) Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju (a manj b) ali
prebitek izdatkov pri naložbenju (b manj a)
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
a) Prejemki pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
b) Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za vračila kapitala
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
c) Prebitek prejemkov pri financiranju (a manj b) ali
prebitek izdatkov pri financiranju (b manj a)
Č. Končno stanje denarnih sredstev
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)
Y) Začetno stanje denarnih sredstev
2013
2012
2.943.840
20.210.960
-17.288.765
21.645
3.688.452
20.027.360
15.790.753
-548.155
1.464.453
308.785
81.368
-2.545
0
-13.884
-91.941
1.201.768
-19.098
4.408.293
-176.471
-297.707
-79.917
499.433
0
-11.680
-66.111
-200.266
-20.223
3.511.981
129.260
677
0
118.481
0
0
10.102
-2.637.075
-940
-2.613.575
0
0
-22.560
215.205
1.944
0
200.527
0
0
12.734
-701.832
-6.896
-694.936
0
0
0
-2.507.815
-486.627
8.563.752
0
2.256.752
6.307.000
-10.189.566
-572.980
0
-2.829.526
-6.787.060
0
9.467.020
0
565.020
8.902.000
12.720.122
-729.053
0
-2.763.189
-9.227.880
0
-1.625.814
318.502
-3.253.102
43.838
274.664
-227.748
43.838
271.586
49
IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA POSLOVNO LETO 2013
Rezerve iz dobička
Osnovni
kapital
A.1 Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja
a)
Preračuni za nazaj
b)
Prilagoditve za nazaj
A.2 Začetno stanje poročevalskega obdobja
B.1
Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z
lastniki
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega
B.2 obdobja
Kapitalske
rezerve
Zakonske
rezerve
Rezerve za
LD
LD in lastni
poslovni
deleži
Druge
rezerve iz
dobička
Presežek iz
prevrednotenja
Preneseni
čisti poslovni
izid
Čisti poslovni
izid
poslovnega
leta
Skupaj
kapital
947.384
2.226.781
94.738
214.492
-214.492
0
5.107.929
92.127
120.666
8.589.625
947.384
2.226.781
94.738
214.492
-214.492
0
5.107.929
92.127
120.666
8.589.625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93.250
183.868
-1.622.105
183.868
183.868
0
0
0
-1.899.223
a)
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja
c)
Sprememba presežka iz prevrednotenja opredmetenih
-1.899.223
93.250
-1.805.973
0
0
-120.666
0
0
-120.666
0
185.377
183.868
6.967.520
osnovnih sredstev
B.3 Spremembe v kapitalu
a)
0
0
0
0
0
Razporeditev čistega dobička primerjalnega
120.666
120.666
obdobja na druge sestavine kapitala
C.
Končno stanje v poročevalskem obdobju
947.384
2.226.781
94.738
214.492
-214.492
120.666
3.208.706
50
IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA POSLOVNO LETO 2012
Osnovni
kapital
A.1 Stanje konec prejšnjega poročevalskega
Kapitalske
rezerve
Zakonske
rezerve
Rezerve iz dobička
LD in lastni
Rezerve za
poslovni
LD
deleži
Presežek iz
prevredn.
Druge
rezerve iz
dobička
Preneseni
čisti poslovni
izid
Čisti poslovni
izid
poslovnega
leta
Skupaj kapital
947.384
3.474.287
693.295
214.492
-214.492
2.145.698
4.897.342
287.661
-4.279.422
8.166.245
947.384
3.474.287
693.295
214.492
-214.492
2.145.698
4.897.342
287.661
-4.279.422
8.166.245
B.1 Sprem em be lastniškega kapitala transakcije z lastniki
0
0
0
0
0
0
0
B.2 Celotni vseobsegajoči donos
0
0
0
0
92.127
120.666
423.380
120.666
120.666
obdobja
a)
Preračuni za nazaj
b)
Prilagoditve za nazaj
A.2 Začetno stanje poročevalskega obdobja
0
0
0
210.587
poročevalskega obdobja
a)
c)
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega
obdobja
Sprememba presežka iz prevrednotenja
opredmetenih osnovnih sredstev
B.3 Sprem em be v kapitalu
a)
0
-1.247.506
-598.557
0
0
-2.145.698
210.587
92.127
0
-287.661
302.714
4.279.422
Razporeditev čistega dobička primerjalnega
0
0
obdobja na druge sestavine kapitala
č)
Poravnava izgube kot odbitne postavke
-1.247.506
-598.557
2.226.781
94.738
-2.145.698
-287.661
4.279.422
0
92.127
120.666
8.589.625
kapitala
C.
Končno stanje v poročevalskem obdobju
947.384
214.492
-214.492
0
5.107.929
51
2.1 POJASNILA K BILANCI STANJA
Bilanca stanja je izdelana v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi 2006 (SRS) in
razčlenjena z upoštevanjem 65. člena ZGD-1 .
Računovodske usmeritve so ostale nespremenjene. Družba po datumu bilance stanja nima
takšnih poslovnih dogodkov, ki bi pomembno vplivali na stanje sredstev in obveznosti.
2.1.1 Sredstva
Sredstva so izkazana v bilanci stanja če:
 je verjetno, da bo imela družba od njih določene gospodarske koristi,
 je mogoče njihovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti.
2.1.1.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR
Neopredmetena sredstva na dan 31.12.2013 se nanašajo na dolgoročne premoženjske pravice.
V letu 2013 je družba z nakupom računalniških programov in licenc (programski paket
AFC2/TA-400, programska oprema MS OFFICE…) povečala dolgoročne premoženjske pravice
za 940 EUR.
Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2013
(v EUR)
Druga neopredmetena
dolgoročna sredstva
NABAVNA VREDNOST
Stanje 1.1.2013
Nabava, aktiviranja
Odtujitve, odpisi
Stanje 31.12.2013
POPRAVEK VRENOSTI
Stanje 1.1.2013
Amortizacija
Odtujitve, odpisi
Stanje 31.12.2013
NEODPISANA VREDNOST
Stanje 1.1.2013
Stanje 31.12.2013
196.446
940
448
196.938
189.844
5.159
448
194.555
6.602
2.383
2.1.1.2 Opredmetena osnovna sredstva
Na dan 31.12.2013 opredmetena osnovna sredstva predstavljajo 73,3 %-ten delež sredstev
družbe. Struktura opredmetenih osnovnih sredstev je naslednja:
52
(v EUR)
31.12.2013
16.641.261
3.672.770
5.248.937
7.719.554
0
Opredmetena osnovna sredstva
Zemljišča
Zgradbe
Oprema
Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju
%v
sredstvih
73,3
16,2
23,1
34,0
0
31.12.2012
18.325.952
6.297.718
5.204.194
6.824.040
0
Indeks
13/12
91
58
101
113
0
Pri nepremičninah imamo vknjiženo zastavo v korist Banke Celje. Podrobnejša obrazložitev
hipotek je navedena pod postavko zunaj bilančne evidence.
Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je 62,23 %.
Gibanje osnovnih sredstev
(v EUR)
NABAVNA VREDNOST
Stanje 1.1.2013
Nabava
Sprememba vrednosti
Odtujitve, odpisi
Stanje 31.12.2013
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1.1.2013
Amortizacija
Sprememba vrednosti
Odtujitve, odpisi
Stanje 31.12.2013
NEODPISANA VREDNOST
Stanje 1.1.2013
Stanje 31.12.2013
Zemljišča
Zgradbe
Oprema
Skupaj
6.297.718
0
-2.610.308
14.640
3.672.770
9.970.327
0
342.228
0
10.312.555
29.268.255
2.613.575
0
1.808.799
30.073.031
45.536.300
2.613.575
-2.268.080
1.823.439
44.058.356
0
0
0
0
0
4.766.133
229.731
67.754
0
5.063.618
22.444.215
1.693.782
0
1.784.520
22.353.477
27.210.348
1.923.513
67.754
1.784.520
27.417.095
6.297.718
3.672.770
5.204.194
5.248.937
6.824.040
7.719.554
18.325.952
16.641.261
Pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2013
(v EUR)
Glavne skupine
Zemljišče
Zgradbe
Avtobusi, tovorna in osebna vozila
Računalniška oprema
Računalniška oprema za inkaso
Ostala oprema
Skupaj
0
0
2.559.158
5.866
8.403
40.148
2.613.575
Nabavo osnovnih sredstev je družba financirala z lastnimi viri in z bančnim kreditom pri PBS
Ljubljana in s finančnimi najemi, ki smo jih za namene nabave avtobusov pridobili pri HYPO
Leasing Ljubljana in UNICREDIT Leasing Ljubljana.
Podrobnejša obrazložitev finančnih obveznosti je navedena v postavki dolgoročne obveznosti iz
financiranja.
53
Prevrednotenje na tržno vrednost
Prevrednotenje zgradb in zemljišč je bilo prvič izvedeno na dan 31.12.2011. Ker so se
okoliščine od zadnjega ocenjevanja glede na izsledke analize trga nepremičnin in druge
ugotovitve spremenile, smo z ozirom na našo računovodsko usmeritev opravili ponovno
preverbo tržne vrednosti nepremičnin na dan 31.12.2013, ki jo je izvedla družba KF Finance.
Oceno vrednosti nepremičnin predstavljajo vse nepremičnine v lasti družbe Izletnik Celje in
sicer:
- avtobusne postaje in postajališča v Celju, Hrastniku, Krškem, Mozirju, Rogaški Slatini,
Sevnici, Slovenskih Konjicah, Velenju, Zrečah in v Žalcu,
- servisne delavnice v Celju, nepozidano zemljišče v Celju (k.o. Bukovžlak) ter
- počitniško-apartmajski objekt v Dramalju pri Crikvenici na Hrvaškem.
Pri posamezni nepremičnini, kjer je družba Izletnik Celje njen edini lastnik, je bil predmet cenitve
zemljišče in izvedene izboljšave na njem (objekti, zunanja ureditev in druga infrastruktura). Pri
nepremičninah, kjer je urejeno etažno lastništvo, je bil predmet cenitve ustrezni lastniški delež
na nepremičnini.
Pri cenitvi je bil večinoma uporabljen način primerljivih prodaj, način neposredne kapitalizacije
donosov ter analize najgospodarnejše rabe zemljišča, kar je bilo tudi najprimernejše glede na
namen cenitve in lastnosti ocenjenih nepremičnin.
Na podlagi poročila o oceni vrednosti nepremičnin na dan 31.12.2013 se je vrednost
nepremičnin zmanjšala za 2.335.834 EUR.
Zmanjšanje smo pripoznali neposredno v kapitalu kot zmanjšanje prevrednotovalnega
popravka kapitala zemljišč in zgradb v višini 2.031.068 EUR in pripoznali prevrednotovalne
poslovne odhodke v višini 304.766 EUR.
Preostala doba koristnosti zgradb je bila opredeljena ob prvi cenitvi na dan 31.12.2011, ki je bila
tudi osnova za prilagoditev amortizacijskih stopenj. Zaradi spremenjenih vrednosti smo
amortizacijske stopnje na dan 31.12.2013 ponovno preračunali.
Obračunana amortizacija od prevrednotenega dela zgradb je znašala 112.350 EUR, kar je
imelo vpliv na prevrednotovalni popravek kapitala.
Odtujitve, odpisi
Zmanjšanje nabavne vrednosti osnovnih sredstev v višini 1.823.439 EUR se nanaša na izločitev
zastarele oziroma neuporabne opreme in prodajo iz uporabe izločenih avtobusov.
Neodpisana vrednost izločenih osnovnih sredstev je znašala 38.919 EUR. Pokrita je bila z čisto
prodajno vrednostjo osnovnih sredstev v višini 36.022 EUR, razlika v višini 2.1897 EUR pa
predstavlja prevrednotovalne poslovne odhodke.
Družba obračunava amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev po metodi enakomernega
časovnega amortiziranja. Vse amortizacijske stopnje so v skladu z Zakonom o davku od
dohodkov pravnih oseb, ki se pri izračunu davčne osnove priznavajo kot odhodek, razen pri
zgradbah, kjer so zaradi določitve preostale dobe koristnosti, ki jo je opredelil cenilec pri
prevrednotenju nepremičnin na tržno vrednost, amortizacijske stopnje različne oziroma tudi
višje, kar pa ima vpliv pri izračunu davka od dohodka pravnih oseb. Nepriznani odhodki za
obračunano amortizacijo, ki presega amortizacijo, obračunano po metodi enakomernega
54
časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih (davčno priznanih) stopenj, znašajo 4.483
EUR.
Pri določenih osnovnih sredstvih smo preverili dobo koristnosti in preračunali amortizacijske
stopnje za sedanja in bodoča obdobja in ker so pričakovanja zaradi fizičnega izrabljanja
drugačna od prej predvidenih, smo pri osebnih, tovornih in kombiniranih vozilih amortizacijske
stopnje iz 12,5 povečali na 20 % in ugotovili učinek iz tega naslova v višini 11.429 EUR.
Osnovna sredstva, pridobljena na podlagi bančnega kredita in finančnega najema na dan
31.12.2013 imajo:



nabavno vrednost
popravek vrednosti
sedanjo vrednost
8.202.137 EUR
2.343.699 EUR
5.858.438 EUR
Za zavarovanje najetih leasingov je nastopilo jamstvo in vknjižba lastništva leasingodajalca v
prometno dovoljenje vozila do poplačila.
Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi v tujini ima družba še počitniški dom Dramalj pri
Crikvenici v sedanji vrednosti 350.000 EUR.
2.1.1.3 Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe na dan 31.12.2013 znašajo 9.014 EUR.
(v EUR)
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
c) Druge delnice in deleži
Dolgoročna posojila
b) Dolgoročna posojila drugim
31.12.2013
9.014
9.014
0
9.014
0
%v
sredstvih
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31.12.2012
9.014
9.014
0
9.014
0
Indeks
13/12
100
100
0
100
0
0
0,0
0
0
Druge delnice in deleži predstavljajo naložbo v 100 %-tni delež družbe Meprom Celje d.o.o. v
višini 7.500 EUR in naložbo v 200 delnic družbe Moja delnica BPH d.d. Ljubljana v višini 1.514
EUR.
2.1.1.4 Dolgoročne poslovne terjatve
Na dan 31.12.2013 je družba Izletnik Celje prenesla odstopljene terjatve, ki izvirajo iz cesijske
pogodbe in so na dan 31.12.2012 bile pripoznane v okviru kratkoročnih finančnih naložb v višini
310.023, iz naložb na dolgoročne poslovne terjatve. Terjatev se bo odplačala v 60 obrokih.
Obroki, ki zapadejo v letu 2014, so izkazani med kratkoročnimi terjatvami do družb v skupini.
55
(v EUR)
Dolgoročne poslovne terjatve
Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
31.12.2013
259.270
259.270
0
%v
sredstvih
1,1
1,1
0,0
31.12.2012
1.813
0
1.813
Indeks
13/12
….
….
0
2.1.1.5 Terjatve za odloženi davek
Osnova za
oblikovanje
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 31.12.2013
STANJE 31.12.2012
Davčni
izkaz
374.576
Višina
terjatve
63.678
61.133
Koriščenje rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine
Po obračunu rezervacij za odpravnine od pripisa
Odprava rezervacij od jubilejnih nagrad
Preračun stanja odloženih davkov iz 15 % na 17 % davčno stopnjo
-4.157
2.446
-3.895
8.151
STANJE 31.12.2013
63.678
Odložene terjatve za davek, ki izhajajo in naslova rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine
ob upokojitvi, smo po pripisu in odpravi za leto 2013, preračunali na 17 %-tno davčno stopnjo.
Stanje odloženih terjatev za davek konec leta 2013 znaša 63.678 EUR in je za 2.545 EUR večje
kot na začetku leta ter povečuje poslovni izid.
2.1.1.6 Zaloge
Zaloge so se v letu 2013 povečale za 5 % in na dan 31.12.2013 predstavljajo 1,4 % vseh
sredstev družbe. Povečanje izhaja predvsem iz porasta cen pri nekaterih rezervnih delih.
Med pomembnejšimi vrstami zalog glede na njihovo vrsto ločeno izkazujemo zaloge rezervnih
delov za popravilo in vzdrževanje avtobusov, zaloge maziva, olja in avto plaščev ter zaloge
obnovljenih nadomestnih delov.
Pri popisu materiala so bili ugotovljeni inventurni manjki v višini 233 EUR in inventurni viški v
višini 458 EUR. Za zaloge oblikovani popravek vrednosti se je med letom povečal za 16.271
EUR in sedaj znaša 45.279 EUR.
Zaloge niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti.
2.1.1.7 Kratkoročne finančne naložbe
V bilanci stanja jih izkazujemo kot delnice in deleže v družbah v skupini in kot kratkoročna
posojila dana drugim.
56
(v EUR)
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
b) Druge delnice in deleži
c) Druge kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročna posojila
a) Kratkoročna posojila družbam skupini
b) Kratkoročna posojila drugim
31.12.2013
2.379.305
2.360.185
2.360.185
0
0
19.120
0
%v
sredstvih
10,5
10,4
10,4
0,0
0,0
0,1
0,0
31.12.2012
2.671.870
2.360.185
2.360.185
0
0
311.685
310.023
Indeks
13/12
89
0
0
0
0
6
0
19.120
0,1
1.662
….
Gibanje kratkoročnih finančnih naložb
(v EUR)
Stanje 1. 1. 2013
Povečanje
Zmanjšanje
Prenos na dolgoročne poslovne
terjatve
Prevrednotenje - slabitev
Stanje 31.12.2013
Delnice in deleži
Kratkr.posojila
v družbah v
skupini družbam v skup.
2.360.185
310.023
0
0
0
5.000
0
0
2.360.185
305.023
0
0
Kratkoročna
posojila drugim
1.662
22.560
5.102
Skupaj
2.671.870
22.560
10.102
0
0
19.120
305.023
0
2.379.305
Delnice in deleži v družbah v skupini predstavljajo naložbo v 100 %-tni delež družbe
Viator&Vektor Romunija in naložbo v 79,7 %-tni delež družbe Koratur Prevalje. Naložbe so
izkazane med kratkoročnimi finančnimi naložbami zaradi odločitve poslovodstva po
dezinvestiranju lastniških deležev s ciljem čimprejšnjega poplačila obveznosti iz naslova najetih
posojil.
Delnice in deleži v družbe Koratur in Viator&Vektor Romunija so uvrščene med kratkoročne
naložbe, ker so namenjene prodaji. Iz tega razloga nismo izdelali konsolidiranih računovodskih
izkazov.
Kratkoročna posojila družbam v skupini so predstavljale terjatve, ki izhajajo iz cesijske pogodbe
in so bile v letu 2013 prenesene med dolgoročne poslovne terjatve. Glej tudi točko 2.1.1.4. Med
kratkoročnimi posojili drugim izkazujemo posojila za storitve v avto šoli v višini 2.350 EUR in
vezana sredstva pri Banki Celje kot depozit za dane garancije in plačilne kartice v višini 16.770
EUR.
57
2.1.1.8 Kratkoročne poslovne terjatve
(v EUR)
Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
31.12.2013
2.716.054
47.278
2.447.435
221.341
%v
sredstvih
12,0
0,2
10,8
1,0
31.12.2012
2.977.273
1.469
2.638.572
337.232
Indeks
13/12
91
….
93
66
Kratkoročne terjatve do družb v skupini
Kratkoročne terjatve do družb v skupini so sestavljene iz poslovnih terjatev do kupcev iz
naslova naših opravljenih storitev v višini 1.525 EUR in kratkoročnega dela terjatev iz
poslovanja do družb v skupini v višini 45.753 EUR.
Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 2.447.435 EUR, od tega je nezapadlih 88,09%. V
letu 2013 so se zmanjšale za 7 %. Odprte terjatve niso zavarovane s plačilnimi instrumenti.
Izpostavljenost tveganj se obvladuje s sprotnim spremljanjem in nadzorom nad izterjavo, s
spremljanjem bonitete kupcev in drugimi ukrepi. Zamudne obresti obračunavamo v primeru
zamud pri plačilih po zakonski ali dogovorjeni obrestni meri.
Kratkoročne terjatve so zastavljene kot zavarovanje prejetih posojil Banke Celje.
Stanje terjatev do kupcev po rokih zapadlosti na dan 31.12.2013
(v EUR)
Nezapadlo
do 30 dni
od 31 do 45 dni
od 46 do 60 dni
od 61 do 90 dni
od 91 do 180 dni
nad 180 dni
Bruto vrednost
Popravek vrednosti
Čista vrednost
Znesek
2.157.226
163.622
54.601
43.625
33.121
32.489
71.802
2.556.486
107.526
2.448.960
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih v višini 221.341 EUR so:
 kratkoročno dane varščine,
 kratkoročne terjatve za vračilo DDV,
 terjatve za vračilo trošarine in akontacije davka od dohodka pravnih oseb,
 terjatve do zavarovalnic za poškodbe,
 akontacije zaposlenim,
 plačilne kartice,
 terjatve za pologe voznine,
 refundacije boleznin…
58
2.1.1.9 Denarna sredstva
Predstavljajo 1,4 % v vseh sredstvih družbe.
(v EUR)
Denarna sredstva
Gotovina v blagajni in prejeti čeki
Denar na poti
Denarna sredstva v banki
Depoziti
31.12.2013
318.502
7.827
3.799
29.769
%v
sredstvih
1,4
0,0
0,0
0,1
31.12.2012
43.838
5.254
19.406
19.178
Indeks
13/12
727
149
20
155
277.107
1,3
0
0
Med denarnimi sredstvi izkazujemo evrsko in devizno gotovino. Druge vrednotnice se
obravnavajo kot kratkoročno odloženi stroški. Depoziti so denarna sredstva, kratkoročno
vezana na depozit pri Banki Celje, ki jih uporabljamo za zagotavljanje tekoče plačilne
sposobnosti.
2.1.1.10 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Na kontih aktivnih časovnih razmejitev izkazujemo stanje kratkoročno odloženih stroškov za
naročnine strokovne literature (časopis Delo…) za leto 2014 v višini 276 EUR. Nezaračunani
prihodki v višini 76 EUR se nanašajo na turistične storitve.
(v EUR)
Aktivne časovne razmejitve
Kratkoročno odloženi stroški
Kratkoročno nezaračunani prihodki
31.12.2013
352
276
76
%v
sredstvih
0,0
0,0
0,0
31.12.2012
81.720
692
81.028
Indeks
13/12
0
40
0
59
2.1.2 Obveznosti do virov sredstev
2.1.2.1 Kapital
Delež kapitala družbe do virov sredstev znaša 30,7 %.
(v EUR)
Kapital
Osnovni delniški kapital
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Zakonske rezerve
Rezerve za lastne delnice
Lastne delnice (kot odbitna postavka)
Druge rezerve iz dobička
Presežek iz prevrednotenja
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
31.12.2013
6.967.520
947.384
947.384
2.226.781
215.404
94.738
214.492
-214.492
120.666
3.208.706
185.377
183.868
% v obv.do
virov sred.
30,7
4,2
4,2
9,8
0,9
0,4
0,9
-0,9
0,5
14,1
0,8
0,8
31.12.2012
8.589.625
947.384
947.384
2.226.781
94.738
94.738
214.492
-214.492
0
5.107.929
92.127
120.666
Indeks
13/12
81
100
100
100
227
100
100
100
0
63
201
152
Osnovni kapital družbe je v računovodsko izkazani višini opredeljen v statutu in v ustrezni višini
registriran na sodišču. Njegova vrednost znaša 947.383.58 EUR. Razdeljen je na 227.031
kosovnih delnic. V primerjavi z letom 2012 se je celotni kapital zmanjšal zaradi ponovnega
prevrednotenja zemljišč in zgradb, kar je imelo za posledico zmanjšanje prej izkazanega
prevrednotovalnega presežka iz kapitala v višini 1.899.223 EUR ter povečal zaradi vnosa
čistega izida poslovnega leta v višini 183.868 EUR in prenesenega dobička v višini 93.250 EUR
zaradi odprave presežka iz prevrednotenja.
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2013 znaša 30,69 EUR kot razmerje med celotnim
kapitalom in celotnim številom delnic.
Lastne delnice, ki jih ima družba na dan 31.12.2013, so zastavljene kot jamstvo.
Kapitalske rezerve
Kapitalske rezerve sestavljajo zneski, ki jih je družba pridobila iz vplačil nad knjigovodsko
vrednostjo prodanih lastnih delnic v višini 11.006 EUR, zmanjšanjem osnovnega kapitala z
umikom delnic v višini 1.519.180 EUR in splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala (prej
revalorizacija osnovnega kapitala) v višini 696.595 EUR. Kapitalske rezerve v skupni višini
2.226.781 EUR se v letu 2013 niso spremenile.
Čisti poslovni izid po preračunu kapitala
Za poslovno leto 2013 je družba v izkazu poslovnega izida ugotovila čisti dobiček v višini
183.868 EUR. Če bi prevrednotila kapital s stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin, ki za leto
2013 znaša 0,7 %, bi bil izkazan čisti dobiček manjši za 47.486 EUR in bi znašal 136.382 EUR.
60
(v EUR)
Znesek
kapitala
Kapital - vse kategorije, razen tekočega dobička
(za preračun EUR)
Kapital - vse kategorije, razen tekočega dobička
(za preračun z rastjo cen ŽP)
% rasti
Izračunan
učinek
0
0
0,7
47.486
6.783.652
Zmanjšan
poslovni izid
136.382
2.1.2.2 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
V kapitalu predstavljajo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 3,3 % v obveznostih do
virov sredstev.
(v EUR)
Rezervacije in dolgoročne PČR
Dolgoročne rezervacije za odpravnine
Dolgoročne rezervacije za jubilejne nagrade
31.12.2013
749.153
628.155
120.998
% v obv.do
virov sred.
3,3
2,8
0,5
31.12.2012
878.580
687.968
105.190
Indeks
13/12
85
91
115
0
0,0
85.422
….
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Gibanje rezervacij
(v EUR)
Saldo 1.1.2013
Koriščenje med letom
Pripis 31.12.2013
Odprava rezervacij in PČR
Saldo 31.12.2013
Odpravnine
687.968
13.986
0
Jubilejne
nagrade
105.190
12.973
28.781
Dolgoročne
PČR
85.422
0
74.297
Skupaj
878.580
26.959
103.078
45.827
628.155
0
120.998
159.719
0
205.546
749.153
V skladu s MRS št. 19 je družba s pomočjo aktuarskega programa družbe SIMAM d.o.o. Ptuj,
izračunala rezervacije iz naslova jubilejnih nagrad in odpravnin. V sklopu izračuna so bile
uporabljene naslednje pomembnejše predpostavke:
-
republiško povprečje plač 2.031,50 EUR,
količnik za odpravnino 2,
diskontna stopnja 4,2 %,
rast plač v podjetju 2,4 % in
rast plač v državi 1,2 %
V letu 2013 smo za izplačila jubilejnih nagrad in odpravnin črpali oblikovane rezervacije v višini
26.959 EUR. Po stanju 31.12.2013 smo z upoštevanjem fluktuacije in finančnih predpostavk
(diskontne stopnje in ocene prihodnje ravni plač) in izdelanega aktuarskega izračuna
rezervacij za dolgoročne zaslužke naših zaposlenih delavcev, v breme stroškov pripisali
rezervacije za jubilejne nagrade v višini 28.781 EUR in v dobro prihodkov odpravili rezervacije
za odpravnine v višini 45.827 EUR.
61
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Na kontih dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev izkazujemo sredstva iz naslova odstopljenih
prispevkov, ki smo jih na podlagi priznane pravice do oprostitve plačila prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov obračunali, vendar jih nismo plačali. Za delavce – invalide nad kvoto, nam je bila
priznana oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 43.496
EUR, prav tako smo prejeli tudi nagrado za zaposlovanje invalidov nad kvoto v višini 30.801
EUR.
Vsa sredstva državne pomoči, skupaj s prenesenimi sredstvi iz leta 2012, ki smo jih prejeli
zaradi zaposlovanja invalidov, smo namensko porabili za subvencioniranje plač vseh
zaposlenih invalidov. Izračunali smo maksimalni znesek upravičenih stroškov in skladno s tem
prenesli vse prejete državne pomoči v prihodke v višini 159.719 EUR.
2.1.2.3 Dolgoročne obveznosti
Družba izkazuje dolgoročne finančne obveznosti do bank, druge dolgoročne obveznosti in
odložene obveznosti za davek. Delež dolgoročnih obveznosti do virov sredstev je 26,4 %.
(v EUR)
% v obv.do
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti do bank
Druge dolgoročne finančne obveznosti
Odložene obveznosti za davek
31.12.2013
5.995.617
5.338.412
2.920.910
2.417.502
657.205
virov sred. 31.12.2012
26,4 6.570.356
23,5 5.668.958
12,9 3.784.874
10,6 1.884.084
2,9
901.398
Indeks
13/12
91
94
77
128
73
Dolgoročne finančne obveznosti so dolgoročni krediti pri Banki Celje in Poštni banki Ljubljana.
Za zavarovanje najetih kreditov je nastopila pravna omejitev oziroma zastava na nepremičninah
in premičninah , kar je evidentirano v zunaj bilančni evidenci.
Obrestne mere za dolgoročne finančne obveznosti iz naslova posojil v višini 4.013.274 EUR
znašajo 6-mesečni EURIBOR s pribitkom, ki ga določi banka.
V bilanci stanja so izkazane dolgoročne finančne obveznosti do bank v višini 2.920.910 EUR,
ker je del dolgoročnih obveznosti, ki bodo plačane v letu 2014 v višini 1.092.364 EUR, prenesen
med kratkoročne finančne obveznosti.
Med drugimi dolgoročnimi finančnimi obveznostmi so izkazane dolgoročne obveznosti iz
finančnega najema v višini 3.634.675 EUR. Družba ima vodeno analitično evidenco obveznosti
po posameznih leasing pogodbah. V bilanci stanja je del dolgoročnih finančnih obveznosti, ki
zapadejo v plačilo v letu 2014 v višini 1.217.173 EUR izkazan med drugimi kratkoročnimi
finančnimi obveznostmi.
Obrestna mera je oblikovana na osnovi 3 do 6-mesečnega EURIBOR- ja z pribitkom, ki ga
določi posamezen leasingodajalec.
Zavarovanje je zagotovljeno z bianco lastnimi menicami in vpisom leasingodajalca kot lastnika v
prometno dovoljenje.
62
Odložene obveznosti za davek so bile izračunane od vrednosti prevrednotenja zemljišč in
zgradb in so se v letu 2013 zmanjšale za 244.194 EUR. Zaradi ponovnega prevrednotenja
zemljišč in zgradb in zaradi spremembe davčne stopnje na 17 %, smo odložene obveznosti za
davek zmanjšali za 225.093 EUR. Odprava obveznosti za davek od amortizacije
prevrednotenega dela zgradb v višini 19.100 EUR pa je imela vpliv na poslovni izid (prihodki iz
odloženih davkov).
2.1.2.4 Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti so finančne in poslovne obveznosti in v obveznostih do virov sredstev
znašajo 32,5 %.
(v EUR)
% v obv.do
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti do bank
Druge kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne posl.obv.do družb v skupini
Kratkoročne posl.obv.do dobaviteljev
Kratkoročne posl.obv.na podlagi predujmov
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
31.12.2013
7.374.744
5.588.097
4.370.924
1.217.173
1.786.647
0
1.057.843
6.901
721.903
Indeks
virov sred. 31.12.2012
32,5 8.155.180
24,6 6.310.385
19,3 5.069.550
5,4 1.240.835
7,9 1.844.795
0,0
0
4,7 1.137.472
0,0
8.501
3,2
698.822
13/12
90
89
86
98
97
0
93
81
103
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti do bank so kratkoročna posojila v višini 3.278.560 EUR,
najeta pri Banki Celje.
Med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi do bank smo prikazali tudi dolgoročne finančne
obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2014 in sicer v višini 1.092.364 EUR.
Med drugimi finančnimi obveznostmi pa izkazujemo kratkoročni del dolgoročnih obveznosti iz
finančnega najema, ki bodo plačane v letu 2014 v višini 1.217.173 EUR.
Kratkoročne poslovne obveznosti

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev znašajo 1.057.843 EUR, od tega je
nezapadlih 86,22 %. Obveznosti do dobaviteljev so v primerjavi z 31.12.2012 manjše za
7 %, predvsem zaradi boljše likvidnosti družbe.

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov so prejete varščine naših
kupcev za najem poslovnih prostorov v višini 6.901 EUR.

Druge kratkoročne obveznosti v višini 721.903 EUR sestavljajo:
− obveznosti do delavcev za neto plače in nadomestila plač za december
2013, izplačanih v januarju 2014,
− obveznosti za prispevke in davke iz bruto plač za december 2013,
plačanih v januarju 2014,
63
− obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja za december 2013,
izplačanih v januarju 2014,
− obveznost za prispevke izplačevalca (bruto II) za december 2013,
plačanih v januarju 2014,
− obveznost za davek na dodano vrednost za december 2013,
− kratkoročne obveznosti za obresti bank za december 2013, plačanih v
januarju 2014 in
− druge poslovne obveznosti.
Starostna struktura obveznosti do dobaviteljev je naslednja:
(v EUR)
Nezapadlo
do 30 dni
od 31 do 45 dni
od 46 do 60 dni
od 61 do 90 dni
od 91 do 180 dni
nad 180 dni
Bruto vrednost
Popravek vrednosti
Čista vrednost
Znesek
912.120
142.571
42
0
24
330
2.756
1.057.843
0
1.057.843
2.1.2.5 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve znašajo 1.579.707 EUR in predstavljajo 7,1 % v
obveznostih do virov sredstev družbe.
(v EUR)
% v obv.do
Kratkoročne PČR
Kratkoročno vnaprej vrač. stroški in odhodki
Kratkoročno odloženi prihodki
31.12.2013
1.617.589
1.579.707
Indeks
virov sred. 31.12.2012
7,1
286.394
7,0
222.563
37.882
0,1
13/12
565
710
63.831
59
Kratkoročne pasivne razmejitve so:
Vrsta
Vnaprej vračunani stroški revizije
Razmejitev za potencialne izgube iz naslova tožb
Vnaprej vračunani stroški odvetniških storitev
Vnaprej vračunani stroški neizkoriščenega letnega dopusta za 2013
Predprodaja mesečnih vozovnic od 21. decembra dalje za januar 2014
Vnaprej plačane ure v avto šoli za opravljanje vozniškega izpita
Obračun malic v delavnicah
Kratkoročno odloženi prihodki v turistični agenciji
Skupaj
Znesek
7.750
1.307.460
28.967
235.530
25.951
5.046
2.421
4.464
1.617.589
64
2.1.2.6 Zunajbilančna evidenca
V zunajbilančni evidenci smo izkazali:
Vknjižba hipoteke z zastavo nepremičnin, ki so vpisane v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Celju, pri vložku št. 571,k.o. Celje, št. 45,47/1, 47/2, 49, 50 in 33/3 v višini 4.200.000,00 EUR se
nanaša na pogodbo, sklenjeno dne 18.7.2007 z Banko Celje kot zastavno upnico, za
zavarovanje denarnih terjatev Banke Celje za že nastale in bodoče finančne obveznosti.
Po pogodbi z dne 10.6.2008 je na parcelah št. 199/3, 443/9 in 443/10 k.o. Bukovžlak narejena
vknjižba maksimalne hipoteke v korist Banke Celje do višine 2.587.400,00 EUR za zavarovanje
denarnih terjatev iz naslova kreditnih pogodb in izdanih garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in resnost ponudb.
Po pogodbi z dne 19.8.2009 z Banko Celje je na vložku 2343 (AP Celje) vpisana maksimalna
hipoteka v višini 1.000.000,00 EUR za vse bodoče in pogojne terjatve na podlagi novo
odobrenih kreditov, obnove kreditov, garancij, akreditivov in limitov.
Po pogodbi z dne 23.10.2009 z Banko Celje je za isti namen vknjižena zastava AP Velenje v
višini maksimalne hipoteke 2.200.000,00 EUR .
Po pogodbi z dne 30.11.2009 so zastavljene nepremičnine na naših drugih lokacijah do
maksimalne hipoteke v znesku 4.500.000,00 EUR za pridobljene dolgoročne kredite, za vse
bodoče kreditne pogodbe, garancije in ostala obligacijska razmerja, ki jih bosta pogodbeni
stranki v okvirih te zastave šele sklenili.
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Velenju št. 4028/2010 in sklepa št. 8000069110/2011
Okrožnega sodišča v Postojni, je za zavarovanje denarne terjatve pri Adria Bank Wien za
posojilo, ki ga je najela Skupina Viator&Vektor pri vložku št. 3792810, k.o. Velenje vpisana
skupna hipoteka. Hipoteka je vpisana na drugo mesto. V zunaj bilančni evidenci je prikazana v
višini sedanje vrednosti zastavljene nepremičnine, ki na dan 31.12.2013 znaša 1.736.767 EUR,
čeprav je hipoteka vpisana v višini 2.893.742,00 EUR.
Za najeto posojilo družbe Viator&Vektor Logistika pri Factor banki, je na podlagi pogodbe o
zastavi vrednostnih papirjev št. 130/2010 vpisana zastavna pravica delnic družbe Koratur
Prevalje, ki jih ima Izletnik Celje izkazane med naložbami. Nabavna vrednost naložbe v 79,75%
delnic družbe Koratur je ob pridobitvi znašala 3.000.000,00 EUR, knjigovodska vrednost na dan
31.12.2013 pa znaša 1.575.252,00 EUR.
Za vsa zastavljena sredstva in hipoteke v korist matične družbe Skupina Viator&Vektor in družb
v skupini so vložene izpodbojne tožbe.
65
3.1 POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA
Izkaz poslovnega izida je sestavljen v skladu s 66. členom ZGD-1 oziroma po različici I in SRS
25.5, v kateri so stroški prikazani po naravnih vrstah, členitev stroškov po funkcionalnih
skupinah pa je naslednja:
(v EUR)
Čisti prihodki od prodaje
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov
Kosmati poslovni izid iz prodaje
Stroški prodajanja
Stroški splošnih dejavnosti
- normirani stroški splošnih dejavnosti
- prevrednot.poslovni odhodki osnovnih sredstev
- prevrednot.poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
Drugi poslovni prihodki
Poslovni izid iz rednega delovanja
2013
16.585.170
15.079.702
1.505.468
1.024.901
3.410.946
3.004.357
307.663
98.926
3.376.099
445.720
2012
16.364.342
15.641.825
722.517
967.864
1.260.769
1.193.022
2.981
64.766
3.487.689
1.981.573
Indeks
13/12
101
96
208
106
271
252
….
153
97
22
V strukturi prihodkov predstavljajo poslovni prihodki 98,4 %-ten delež, finančni prihodki 0,1 % in
drugi prihodki 1,5 %.
3.1.1 Poslovni prihodki
V letu 2013 smo ustvarili 19.961.269 EUR poslovnih prihodkov, kar je za 1 % več kot v letu
2012.
(v EUR)
Poslovni prihodki
Čisti prihodki od prodaje storitev
Prihodki od odprave rezervacij
Prihodki od odprave PČR
Prihodki povezani s poslovnimi učinki (kompenzacija)
Prevrednotovalni poslovni prihodki
2013
19.961.269
16.585.170
45.827
159.719
3.088.094
2012
19.852.031
16.364.342
390.629
0
3.045.439
Indeks
13/12
101
101
12
0
101
82.459
51.621
160
Čisti prihodki od prodaje storitev znašajo 16.585.170 EUR, od tega smo do podjetij v skupini
ustvarili 23.704 EUR prihodkov.
Iz naslova odprave rezervacij za odpravnine smo ustvarili 45.827 EUR prihodkov. Prihodki od
odprave PČR izhajajo iz sredstev državne pomoči, ki smo jih prejeli zaradi zaposlovanja
invalidov in jih skladno s predpisi prenesli v prihodke kot namensko porabo za subvencioniranje
plač vseh zaposlenih invalidov v višini 159.719 EUR. Prihodki, povezani s poslovnimi učinki v
višini 3.088.094 EUR izhajajo iz kompenzacije, ki jo prejemamo od RS - Ministrstva za promet
za izvajanje javnega prevoza potnikov na registriranih linijah.
Prevrednotovalne poslovne prihodke v višini 82.459 EUR smo ustvarili z razliko med čisto
iztržljivo vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo prodanih osnovnih sredstev.
66
3.1.2 Finančni prihodki
(v EUR)
Finančni prihodki
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz danih posojil
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
2013
1.388
0
677
711
2012
11.271
0
1.945
9.326
Indeks
13/12
12
0
35
8
Prihodke iz danih posojil je družba ustvarila s prejetimi obrestmi na depozitna sredstva pri
bankah.
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev so obračunane obresti našim kupcem od nepravočasno
plačanih kratkoročnih terjatev in prejeti popusti.
3.1.3 Drugi prihodki
(v EUR)
Drugi prihodki
Subvencije, dotacije in drugi prihodki
Prejete odškodnine in bonusi Zavarovalnica Triglav
Ostali prihodki
2013
331.439
235.013
25.391
2012
217.622
164.137
43.860
Indeks
13/12
152
143
58
71.035
9.625
738
Iz členitve drugih prihodkov je razvidno, da predstavljajo največji delež prihodki od vračila
trošarin za gorivo v višini 196.875 EUR, prejete odškodnine in bonusi od Zavarovalnice Triglav
v višini 25.391 EUR, na osnovi poravnave prejeta odškodnina SIJ-ja v višini 60.000 EUR,
razlika pa se nanaša na refundacije sodišč, prejete odškodnine, izterjane odpisane terjatve iz
prejšnjih let in razne druge prihodke nižjih vrednosti.
67
3.1.4 Poslovni odhodki
Poslovni odhodki so v primerjavi z preteklim letom višji za 9 %.
(v EUR)
POSLOVNI ODHODKI
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Odpis vrednosti
Drugi poslovni odhodki
2013
19.515.549
7.957.371
7.768.547
2.335.261
2012
17.870.458
7.657.561
7.800.544
2.183.050
Indeks
13/12
109
104
100
107
1.454.370
229.303
634
Stroški materiala, blaga in storitev
(v EUR)
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški pomožnega materiala
Stroški porabljene energije
Stroški nadomestnih delov
Odpis drobnega inventarja
Stroški pisarniškega materiala in strokovna literatura
Stroški brezkontaktnih - čip kartic za vozovnice
Drugi stroški materiala
Stroški telefona in podizvajalskih prevozov
Stroški storitev vzdrževanja
Stroški najemnin
Povračila stroškov zaposlencem
Stroški plačilnega prometa in zavarovalne premije
Stroški intelektualnih in osebnih storitev
Stroški reklame, reprezentance
Stroški storitev fizičnih oseb
Stroški za turistične aranžmaje
Stroški drugih storitev
2013
7.957.371
61.889
3.116.808
842.449
11.936
28.388
13.420
73.902
1.584.101
275.133
7.015
163.700
467.824
278.101
73.966
75.362
306.263
577.114
2012
7.657.561
53.426
3.065.811
719.569
6.815
29.589
20.200
59.580
1.549.552
222.427
6.534
176.282
476.876
228.168
65.932
60.361
397.006
519.433
Indeks
13/12
104
116
102
117
175
96
66
124
102
124
107
93
98
122
112
125
77
111
Stroški materiala in storitev so v primerjavi s preteklim obdobjem višji za 4 %. Največji delež v
strukturi stroškov materiala predstavljajo stroški goriva za avtobuse, na katere pa zaradi rasti
cen goriva ne moremo vplivati. Stroške storitev smo obvladovali z različnimi varčevalnimi ukrepi.
68
Stroški dela
(v EUR)
Stroški dela
Stroški plač
Delodajalčevi prispevki od plač
Stroški za prevoz
Stroški prehrane
Regres za letni dopust
Jubilejne nagrade in odpravnine
Nagrade voznikom za varno vožnjo
Drugi stroški dela
2013
7.768.547
5.687.260
979.681
218.093
469.429
333.440
17.620
35.786
2012
7.800.544
5.546.221
1.107.197
205.657
481.561
341.822
61.321
33.624
Indeks
13/12
100
103
88
106
97
98
0
106
27.238
23.141
118
Pri stroških dela so se primerjalno zmanjšali stroški prispevkov od plač in sicer zaradi
spremenjenega načina obračunavanja in plačevanja prispevka za obvezno dodatno pokojninsko
zavarovanje voznikov avgusta 2012.
Odpis vrednosti
(v EUR)
Odpis vrednosti
Amortizacija neopredmetenih sredstev
Amortizacija gradbenih objektov
Amortizacija avtobusov in ostale opreme
Prevrednotovalni poslovni odh. osnovnih sredstev
Prevrednotovalni poslovni odh. obratnih sredstev
2013
2.335.261
5.159
229.731
1.693.782
307.663
98.926
2012
2.183.050
15.094
229.731
1.870.478
2.981
64.766
Indeks
13/12
107
34
100
91
….
153
Strošek amortizacije je v primerjavi z preteklim obdobjem manjši, ker so nekatera sredstva že
dokončno amortizirana.
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri opredmetenih osnovnih sredstvih izhajajo iz razlike med
knjigovodsko sedanjo vrednostjo in prodajno vrednostjo izločenih osnovnih sredstev v višini
2.897 EUR in iz ponovnega prevrednotenja oziroma slabitve zemljišč v višini 44.603 EUR in
zgradb v višini 263.060 EUR. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih izhajajo
iz oblikovanja popravka vrednosti terjatev do kupcev in odpisa terjatev do kupcev, pri katerih je
bila izterjava dokončno neuspešna v višini 82.655 EUR in oblikovanja popravka vrednosti zalog
materiala v skladišču v višini 16.271 EUR.
69
Drugi poslovni odhodki
(v EUR)
Drugi poslovni odhodki
Rezervacije za odpravnine
Rezervacija za oblikovanje razmejitev potencialnih izgub iz tožb
Prispevki za zemljišča
Članarine
Davek od mednarodnega potniškega prometa
Ostali stroški ( počitniške kapacitete, stroški za human. namene..)
2013
1.454.370
28.781
1.307.460
54.153
14.393
5.199
44.384
2012
229.303
107.095
0
59.754
9.312
5.687
47.455
Indeks
13/12
634
27
0
91
155
91
94
3.1.5 Finančni odhodki
(v EUR)
Finančni odhodki
Finančni odhodki iz oslabitve finančnih naložb
Odhodki za obresti od posojil, prejetih od bank
Odhodki iz drugih finančnih obveznosti
Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
2013
607.500
0
438.866
167.907
476
251
2012
1.506.162
774.013
544.829
184.224
2.861
235
Indeks
13/12
40
0
81
91
17
107
Finančni odhodki so nižji od predhodnega obdobja zaradi nižjih stroškov obresti za posojila pri
bankah in leasingodajalcih zaradi odplačila finančnih obveznosti.
3.1.6 Drugi odhodki
(v EUR)
Drugi odhodki
Denarne kazni in odškodnine
Sodne takse
Drugi odhodki
2013
2012
Indeks
13/12
8.824
5.603
0
3.221
35.483
1.530
33.844
109
25
0
0
….
Drugi odhodki so nižji predvsem zaradi stroškov sodnih taks. V letu 2012 so bili stroški izjemno
visoki zaradi vloženih tožb oziroma odškodninskih zahtevkov. Stroške sodnih taks je v letu 2013
znižalo vračilo plačanih taks v prejšnjih obdobjih, ker so bile zadeve rešene v našo korist.
70
3.1.7 Poslovni izid pred obdavčitvijo
Poslovni izid pred obdavčitvijo znaša 162.223 EUR, obveznost za davek od dohodka pravnih
oseb ni ugotovljena. Povečujejo pa ga odloženi davki v višini 21.645 EUR, tako da znaša čisti
poslovni izid 183.868 EUR .
3.1.8 Davek iz dobička
Obračun davka od dohodka pravnih oseb je izdelan v skladu z Zakonom o davku od dohodkov
pravnih oseb. Davčna osnova je znašala 977.293 EUR, ki pa smo jo pokrili z olajšavami za
investicije, olajšavami za invalide ter donacije.
3.1.9 Odloženi davki
Izkazani znesek odloženih davkov v višini 21.645 EUR predstavlja učinek odloženih terjatev in
odloženih obveznosti za davek. Povečuje poslovni izid in je sestavljen iz učinka terjatev za
odloženi davek v 2.545 EUR od odprave in pripisa dolgoročnih rezervacij za jubilejne nagrade in
odpravnine in preračuna na 17 %-tno davčno stopnjo ter odprave obveznosti za odloženi davek
od popravka prevrednotovalnega popravka zgradb zaradi obračunane amortizacije
prevrednotenega dela zgradb v višini 19.100 EUR.
4.1 POJASNILA K IZKAZU DENARNIH TOKOV
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi (različica II.) in ima obliko zaporednega
izkaza, kjer so izkazani denarni tokovi v obdobju, nastali pri poslovanju, naložbenju in
financiranju.
Izdelan je za obdobje 01.01.2013 do 31.12.2013 na podlagi podatkov iz poslovnega izida ter
bilance stanja in dodatnih podatkov, ki so potrebni za prilagoditev prejemkov in izdatkov ter
ustrezno razčlenitev pomembnejših postavk.
Denarni tokovi pri poslovanju izkazujejo prebitek prejemkov v višini 4.408.293 EUR. Denarni
tokovi pri naložbenju izkazujejo prebitek izdatkov v višini 2.507.815 EUR. Največji delež odpade
na izdatke za pridobitev osnovnih sredstev. Tudi pri financiranju izkazujejo denarni tokovi
prebitek izdatkov in sicer v višini 1.625.814 EUR iz naslova prejetih in odplačanih finančnih
obveznosti in plačanih obresti iz tega naslova.
V letu 2013 ima družba pozitiven denarni izid v višini 274.664 EUR, ki se v primerjavi z
31.12.2012 v bilanci stanja izkazuje kot povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov.
V postavko denarnih sredstev smo vključili vsa denarna sredstva na blagajnah, na
transakcijskih računih, denar na poti, prejete čeke in tolarske depozite na odpoklic. Denarni izid
v obdobju pomeni njihovo povečanje glede na začetno stanje.
71
5.1 POJASNILA K IZKAZU GIBANJA KAPITALA
Izkaz gibanja kapitala je sestavljen po II. različici iz SRS 27, ki prikazuje spremembe vseh
sestavin kapitala, zajete v bilanci stanja. Prikaz je narejen v obliki sestavljene razpredelnice, iz
katere je razvidno začetno in končno stanje vseh sestavin kapitala naše družbe po vseh
evidentiranih spremembah. Primerjalni podatki za leto 2012 so prikazani v ločeni razpredelnici.
Iz izkaza gibanja kapitala je razviden vnos čistega dobička v višini 183.868 EUR, zmanjšanje
PPK-ja zaradi nižje vrednosti, izračunane pri ponovnem vrednotenju zemljišč in zgradb na dan
31.12.2013 v višini 1.899.223 in prenos presežka iz prevrednotovanja na preneseni poslovni
izid v višini 93.250 EUR.
Presežek
iz
prevrednotenja
Preneseni
čisti
dobiček
Čisti
dobiček
2013
B.2 Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja
a)
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja
1c) Prenos presežka iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih
sredstev v preneseni čisti dobiček (amortizacija prevrednotenega
dela teh sredstev)
2c) Odprava odloženih davkov zaradi amortizacije prevrednotenega
dela opredmetenih sredstev
3c) Sprememba presežka iz prevrednotenja osnovnih sredstev zaradi
prevrednotenja na dan 31.12.2013
4c) Sprememba popravka presežka iz prevrednotenja opredmetenih
osnovnih sredstev za odloženi davek zaradi spremembe
stopenj davka in učinkov prevrednotenja na dan 31.12.2013
183.868
-112.350
112.350
19.100
-19.100
-2.031.068
225.095
-1.899.223
93.250
183.868
Družba se je odločila, da bo del presežka iz prevrednotenja prenašala v poslovni izid vsako leto
sproti. Zmanjšanje presežka iz prevrednotenja zaradi prenosa na preneseni čisti poslovni izid
predstavlja hkratno povečanje prenesenega čistega poslovnega izida v višini amortizacije
prevrednotenega zneska zgradb v višini 112.350 EUR, zmanjšanega za 19.100 EUR zaradi
odprave odloženih obveznosti za davek po 17 % davčni stopnji.
Po sklepu skupščine se je dobiček poslovnega leta 2012 v višini 120.666 EUR prenesel na
druge rezerve iz dobička.
72
Dodatek k izkazu gibanja kapitala je bilančni dobiček:
(v EUR)
2013
2012
ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA
183.868
120.666
ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA
PRENESENI ČISTI DOBIČEK
PRENESENA ČISTA IZGUBA
ZMANJŠANJEKAPITALSKIH REZERV
ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA
1. Zmanjšanje zakonskih rezerv
2. Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže
3. Zmanjšanje statusnih rezerv
4. Zmanjšanje drugih rezerv iz dobička
POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA
1. Povečanje zakonskih rezerv
2. Povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže
3. Povečanje statusnih rezerv
4. Povečanje drugih rezerv iz dobička
BILANČNI DOBIČEK/BILANČNA IZGUBA
0
185.377
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
369.245
0
92.127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212.793
6 KAZALNIKI
V skladu s SRS družba razkriva kazalnike, ki so izračunani iz podatkov v izkazu poslovnega
izida in iz podatkov v bilanci stanja. Kazalniki prikazujejo učinkovitost in uspešnost posameznih
področij poslovanja na eni strani, na drugi strani pa omogočajo presojo finančnega in
ekonomskega položaja družbe.
Priloga k izkazom vsebuje naslednje kazalnike:
Stopnja lastniškosti financiranja
Stopnja dolgoročnosti financiranja
Stopnja osnovnosti financiranja
Stopnja dolgoročnosti investiranja
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
Koeficient neposredne pokritosti kratk. obveznosti (hitri koeficient)
Koeficient pospešene pokritosti kratk. obveznosti (pospešeni koeficient)
Koeficient kratkoročne pokritosti kratk. obveznosti (kratkoročni koeficient)
Koeficient gospodarnosti poslovanja
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala
Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala
2013
2012
Indeks
13/12
0,31
0,60
0,73
0,74
0,42
0,37
0,73
0,78
1,02
0,02
0,00
0,35
0,66
0,75
0,75
0,47
0,33
0,70
0,73
1,11
0,01
0,00
89
91
97
99
89
112
104
107
92
0
0
73
7 DRUGA RAZKRITJA
7.1 PODATKI O SKUPINAH OSEB
Nagrajevanje uprave družbe je določeno s pogodbo, ki je bila sklenjena z nadzornim svetom
družbe.
Individualna uprava: Šafarič Darko, direktor družbe
.
Nadzorni svet: Vojko Medved (predsednik), Robert Ribič (član), Janez Voga (član)
Prejemki, ki so jih v poslovnem letu prejele skupine oseb iz 16. točke prvega odstavka 69. člena
ZGD-1 in SRS 15.21, so naslednji:
Individualna uprava
Nadzorni svet
132.432 EUR
8.400 EUR
Prejemke uprave in zaposlenih po individualnih pogodbah predstavljajo denarna izplačila vseh
prejemkov. Prejemke članov nadzornega sveta predstavljajo izplačila sejnin.
Na dan zaključka računovodskega poročila ne izkazujemo terjatev in obveznosti (razen tekočih
obveznosti iz naslova plač) do uprave in poslovodstva družbe ter lastnikov. Prav tako ne
izkazujemo obveznosti do članov nadzornega sveta.
Pogodbeni znesek revidiranja računovodskih izkazov, ki ga izvaja družba KPMG Slovenija,
podjetje za revidiranje d.o.o. Ljubljana, za leto 2013 znaša 15.500 EUR.
74
75

Similar documents