Untitled - Tjuvholmen

Comments

Transcription

Untitled - Tjuvholmen
PRISLISTE FRU KROGHS BRYGGE – HUS 82
Etasje
Leil nr.
Rom
BRA
P-rom
Balkong areal
Mulighet
for kjøp av
parkering
3
82-3-1
3
74
69
10,6
Ja
05.05.2014
Pris
6 650 000
BETALINGSBETINGELSER:
10 % av kjøpesummen forfaller innen 14 dager fra
signering av kontrakt. De resterende 90 % innen
overtagelse. Det tas forbehold om tilfredsstillende
kredittvurdering gjennom Handelsbanken.
Andel fellesutgifter for parkeringsplass er stipulert til
ca. kr 330,- pr. mnd.
PARKERINGSPLASS:
Det finnes et gitt antall leiligheter har mulighet til å
kjøpe rett til parkeringsplass i parkeringshus på
Tjuvholmen. Se egen kolonne. Rett til p-plass kan
kjøpes for kr. 550.000,-.
Det tas forbehold om endringer i stipulerte utgifter.
OMKOSTNINGER:
Dokumentavgift til staten: 2,5 % av tomteverdien
som utgjør kr 11 000,- pr BRA kvm. (eksempelvis for
60 kvm så vil dette utgjøre kr 16.500,-)
Tinglysningsgebyr skjøte: kr 525,-.
Tinglysningsgebyr for evt. pantobligasjon:
kr 525,- pr stk.
Pantattest: kr 172,- pr. stk.
Omkostninger betales ved overtagelse.
TV- UTTAK:
Det vil bli levert to tv-uttak til hver leilighet. Uttak vist
på prospekttegninger er kun ment som et
møbleringsforslag. Endelig plassering av tvuttakene vil fremgå av elektrotegning.
I tillegg må kjøper påregne å innbetale et
engangsbeløp i oppstartskapital til sameiet,
tilsvarende ca 3 mnd fellesutgifter.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter
og gebyrer.
FELLESKOSTNADE SAMEIET / NIVÅ
FELLESKOSTNADER:
Det påhviler alle boligeierne i Sameiet et felles driftsog vedlikeholdsansvar av fellesarealene og plikt til å
svare for sin forholdsmessige andel av kostnadene,
herunder Serviceområdet, til drift og vedlikehold i
henhold til Sameiets vedtekter. Seksjonseiere har
panterett i Seksjonen for Seksjonens andel av
felleskostnadene i samsvar med eierseksjonslovens
§ 25.
Selger anslår – ut fra erfaringstall i tilsvarende
utbygginger – at felleskostnadene for de enkelte
seksjonseiere er stipulert til ca kr 60,- pr kvm BRA pr
mnd. Anslaget inkluderer andel av felleskostnader til
drift og vedlikehold av Serviceområdet, fjernvarme,
varmt vann med mer for egen seksjon. Kjøper er gjort
spesielt oppmerksom på at følgende kostnader ikke er
inkludert i anslaget over felleskostnadene ovenfor:
Serviceavgiften pr seksjon
Kostnader
knyttet
til
eventuell
parkeringsplass
i
garasjekjeller
Kjøper er uansett innforstått med at det er de
kostnader som faktisk påløper til enhver tid som
kommer til fordeling, uavhengig om disse er lavere
eller høyere enn ovennevnte anslag. Kjøper er videre
innforstått med at anslaget er gjort ut fra pris- og
kostnadsnivået på det tidspunkt anslaget er gjort.
Se også punktet om Serviceavgift.
Felleskostnadene til sameiet vil bli beregnet og
fakturert fra overtagelsestidspunktet for leiligheten.
HVITEVARER:
Det leveres integrerte hvitevarer (kjøl/frys, komfyr og
oppvaskmaskin).
TILVALG:
Tilvalgsfristen er utløpt
For leilighetene i 2 og 3 etasje leveres
kjøkkeninnredning i U1 Superwhite. Bakplate og
hylle i U2 Silver Grey. Hvit porttelefon
For leilighetene i 4 og 5 etasje leveres
kjøkkeninnredning i U2 Silver Grey. Bakplate og
hylle i U2 Silver Grey
For leilighetene i 6, 7 og 8 etasje leveres
kjøkkeninnredning i 04 Grafite. Bakplate og hylle i
U2 Silver Grey. Leilighet 82-8-3 har annen standard.
Ta kontakt for detaljer.
PLUSSBOLIG:
Plusskonseptet er betegnelsen på et bolig- og
servicekonsept som er utviklet, eid og forvaltet av
Selvaag Bolig ASA.
Plussboliger innbefatter et servicekonsept med
formål å gi beboerne en enklere hverdag med flere
muligheter og fokus på trygghet, service og
opplevelser. Tanken bak konseptet er å bringe noe
av servicen kjent fra hoteller inn i boligprosjektet og
beboeren skal få en følelse av komfort og velvære.
Servicekonseptet gjøres tilgjengelig primært via
resepsjonen i serviceområdet som er bemannet med
et vertskap som er daglig tilstede alle hverdager. I
tillegg vil det bli lagt til rette for god informasjonsflyt
og tilgjengelighet gjennom ulike informasjonskanaler,
nyhetsbrev og webløsninger. Ved kjøp av en
Plussbolig følger det en Serviceavtale som formelt
regulerer gjensidige forpliktelser mellom Selvaag
Pluss Service AS som tjenesteyter og seksjonseier.
Serviceavtalen følger som vedlegg til
kjøpekontrakten. Avtalen mellom kjøper og
serviceselskap er gjensidig forpliktende i 15 år med
mulighet for Selvaag Pluss Service A/S å forlenge
avtalen med 5 år. Avtalen gir Selvaag Pluss Service
A/S eksklusiv bruksrett til serviceområdet i avtalens
løpetid og tjenesteyter har rett til å forestå salg av
varer og tjenester i Serviceområdet. Avtalen
tinglyses som heftelse på boligens grunnboksblad.
utbyggingen. Det gjøres oppmerksom på videre
planlagt utbygging på området av samme karakter.
Det er et felles serviceområde for hus 81 og hus 82,
dette vil ligge i hus 81.
Kjøper er innforstått med, og aksepterer de ulemper
som naturlig følger med under gjennomføringen av
byggeprosjektet Tjuvholmen også etter at innflytting
har funnet sted.
SERVICEAVGIFT:
Kjøper betaler Serviceavgift til Selvaag Pluss
Service A/S for ytelsene i henhold til Serviceavtalen.
Månedlig Serviceavgift pr overtakelsesdato er
fastsatt til kr 1 550,-. Serviceavgiften vil kunne bli
regulert slik det fremgår av Serviceavtalen.
Serviceavgiften vil bli fakturert av forretningsfører for
Sameiet. Sameiet hefter for den samlede
Serviceavgiften overfor Selvaag Pluss Service A/S i
henhold til Serviceavtalen.
Se også punktet Felleskostnader.
SAMEIET:
Hus 81 og 82 vil bli organisert som ett sameie med
felles takterrase på hus 82 og med serviceområdet
og felles treningsrom beliggende i hus 81.
Serviceområde som kommer i Fru Kroghs brygge hus 81 - ferdigstilles i 3.kvartal 2014 samtidig med
ferdigstillelse av hus 81.
Dersom det er avvik mellom endelig
prosjektbeskrivelse og tegninger i prospektet er det
den endelige prosjektbeskrivelsen som gjelder. Den
videre detaljprosjekteringen kan medføre mindre
endringer som er nødvendige eller hensiktsmessige.
Disse endringene skal ikke redusere den beskrevne
standard i leilighetene.
Perspektivtegninger, 3D illustrasjoner, skisser og
modeller av prosjektet er kun illustrative, og det kan
derfor forekomme avvik.
Det gjøres oppmerksom på at videresalg av kontrakt
eller annen form for overdragelse, ikke tillates før
overtagelse.
Det tas forbehold om feil i prislisten.
AREAL:
Bruksareal (BRA) er avrundet og er regnet etter
reglene i NS 3940 og er alt areal som ligger innenfor
boligens omsluttende vegger inkl. garderobe/bod.
BRA vil angi et større areal enn primærrom (PROM). Primærrom (P-ROM) er BRA fratrukket
innvendig bod/garderobe og sjakter.
Kjellerboder og terrasser/balkonger inngår ikke i
beregningen. Kjøper er innforstått med at
arealangivelsene på de enkelte rom i leilighetene er
et resultat av beregninger og følgelig foreløpige.
Antall kvadratmeter pr. rom, balkong og terrasse og
vindusinndeling kan variere fra plantegningene etter
at endelig detaljprosjektering er gjennomført. Det
tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte
arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.
OVERTAGELSE:
Mars 2014.
FORBEHOLD:
Selger forbeholder seg retten til å endre priser og
betalingsbetingelser uten forvarsel for alle usolgte
leiligheter.
Naboområdet, Filipstad, som er en del av
Fjordbyen, skal utbygges. Det vil bli etablert
gangbro mellom Filipstad og Tjuvholmen, se
www.ohv.oslo.no.
Det tas forbehold om endelig offentlig
byggesaksgodkjenninger og detaljer rundt
05.05.2014