Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter

Comments

Transcription

Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter
Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter
Orientering til nye sameiere
Styret i sameiet gratulerer med ny leilighet, og ønsker velkommen til Bergsjø.
Nedenfor følger en oppsummering av praktiske opplysninger som kan være til nytte.
Hallingdal Hytteservice AS er utbygger og forhandlingspart når det gjelder kjøp og
overtagelse av ny leilighet. Kontaktperson er Per Oland (91 86 22 00).
Sameiet ved styret skal ivareta sameiernes felles interesser i drift og videre utvikling av
anlegget.
Styret består i dag av:
Navn
Ole Hald (leder)
Trygve Conradi
Venke Smith Kjølberg
Carl Müller
Torunn Åkra
E-post
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tlf
48 17 94 81
95 13 45 35
92 86 95 50
92 28 90 63
Sameiets forretningsadresse er hos forretningsfører:
Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter
Adimpleo AS
Pb 482 Brakerøya
3002 Drammen
Kontaktperson er Gunnar Nilsen (32 26 64 32)
Felleskostnader budsjetteres av styret og vedtas på ordinært sameiermøte, vanligvis i
påsken.
Utover felleskostnader til sameiet påløper individuelt forbruk av elektrisitet og gass,
kommunale avgifter (renovasjon og avløp) og skatt. Merk at likningsverdi for fritidsbolig ikke
skal overstige 30 % av markedsprisen.
Kopi av regnskap, årsberetninger, protokoller og vedtekter kan fås ved henvendelse til
styrets leder eller forretningsfører. Informasjon er også tilgjengelig på sameiets nettsider
www.bergsjo.info.
Forebyggende brannvern har høy prioritet. Alle må sette seg godt inn i notatet bakerst i
denne orienteringen og betjening av brannsentraler (oppslag).
Vaktmestertjenesten utføres i dag av Hallingdal Hytteservice AS på oppdrag av sameiet.
Oppdraget skal sikre tilfredse brukere og at anleggets verdi bevares gjennom rasjonell og
sikker drift.
Anlegget består av fritidsleiligheter som kan stå tomme i lengre tid. Vaktmestertjenesten har
tilgang til leilighetene for å sjekke at alt er i orden, og eventuelt utføre skadeforebyggende
tiltak som justering av temperatur og vedlikehold av gasspeis.
Generelt må det være tilstrekkelig varme på så det ikke blir kuldegrader noe sted. Det
anbefales derfor at temperaturen holdes over 10 grader, slik at et strømbrudd ikke blir kritisk
etter kort tid. Sjekkliste vil normalt bli lagt igjen i leiligheten når vaktmestertjenesten har vært
inne.
15. april 2011
Side 1
Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter
Det forutsettes at den enkelte alltid lukker og sikrer vinduer og dører, skrur av lys og stenger
hovedkranen for vann ved avreise. Merk at løse gjenstander på verandaer må sikres mot
ekstreme værforhold.
Det er et sterkt ønske at utstrakt bruk av forbud og restriksjoner ikke skal være nødvendig i
sameiet. Dette forutsetter at det tas hensyn og vises respekt for felles eiendom.
Retningslinjer blir gjennomgått i sameiermøter, og et utdrag er som følger:
-
Av- og pålasting kan foregå på tunet, parkering i parkeringshuset.
Instruks for badeavdelingen følges (oppslag).
Støy fra selskapelighet, lufting av hunder, ankomst og avreise begrenses.
Bodene brukes til oppbevaring av det som ikke tas inn i leilighetene.
Dørmatten legges inne i leiligheten for å lette renhold av fellesareal.
Det holdes rent og ryddig på uteområdet, også etter lufting av husdyr.
Gjesteparkering på anvist plass utenfor badeavdelingen.
Eier av leilighet er ansvarlig for at andre brukere kjenner retningslinjene.
Alle verv i sameiet er foreløpig ubetalt. Det oppfordres til å bidra med løsninger, ikke
problemer. Sameiet kan ha stor nytte av kompetanse på relevante områder for utvikling og
forbedring av anlegget.
Henvendelser om innholdet i denne orienteringen kan rettes til styrets leder.
Styret ønsker lykke til videre med leiligheten, og håper dere vil trives på Bergsjø.
15. april 2011
Side 2
Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter
NOTAT - BRANNVERN
Det er et overordnet mål å forebygge at brann oppstår i anlegget. Ved branntilløp er det
avgjørende at hver enkelt beboer er forberedt på å varsle og om mulig yte innsats for å
slokke eller avgrense omfanget til hjelpen kommer.
Potensielle brannårsaker i Sameiet
En amerikansk brannsjef svarte slik da han ble bedt om å liste opp de 3 vanligste
brannårsakene: People, People and People. Brann er altså normalt nært knyttet til
menneskelige aktiviteter og atferd. Særlig aktuelt for Sameiet er:
 levende lys; som brenner ned og antenner lysmansjett/-stake. Lys som står for nær
brennbart inventar eller flagrende gardiner
 glemme kokeplaten. Det settes på et sent kveldsmåltid – og så sovner man isteden
 bruk/feil bruk av elektrisk utstyr. Ca. 50 % av alle branner har en ”elektrisk årsak”.
Gamle dypfrysere starter ofte brann. Alt elektrisk utstyr representerer en fare når det
blir gammelt, ”morkent” eller nedstøvet
 grilling på terrasse. Terrassegulvet i tre tar lett fyr om glødende kull faller ned
 fyrverkeri. Anlegget har utvendig treverk i form av terrasser, trepanel og gesimser
som lett kan antennes dersom en rakett kommer på avveie
 uaktsom atferd i påvirket tilstand (er en statistisk gjenganger)
 lagring og bruk av brennbare væsker og/eller gasser representerer alltid en viss
risiko. Foreløpig har vi ikke pålitelige erfaringstall når det gjelder gasspeiser – men
farepotensialet er utvilsomt til stede
 gress på tak og rundt byggene kan til tider være vissent og tørt. Dette representerer
en viss brannfare. Alle må derfor være bevisste på dette – eks. ved ikke å hive
sigaretter fra seg, verken fra terasse eller ute i gresset
Bygningsmessige brannverntiltak
Leilighetene er skilt innbyrdes og mot øvrige arealer med konstruksjoner som motstår brann i
én time. Entrédørene tåler brann i ½ time (forutsatt et de holdes lukket). Skillet mellom
garasjeanlegget og tilliggende leiligheter skal motstå brann 2 timer.
Det er installert to automatiske brannalarmanlegg på stedet. Det ene dekker Bygg 1 og 2,
det andre Bygg 3, 4, 5, 6, 7 samt garasjeanlegget. Røykmelderne som er plassert i
leilighetene og i fellesarealene reagerer raskt om det oppstår brann, og varsler alle som
oppholder seg i de aktuelle byggene via brannklokker. Anleggene inklusive detektorer i
leilighetene testes og vedlikeholdes av vaktmestertjenesten som også kan besvare
spørsmål.
Rømning
Fra alle arealer er det to rømningsmuligheter. Fra leilighetene er den sekundære å hoppe fra
terrassen eller bruke utfellbar stige. Gjør deg kjent med bruken av stigen, og sjekk ved jevne
mellomrom at den fungerer ved å ta ut splinten og folde den ut. Funksjonsproblemer meldes
til vaktmestertjenesten. Informér din familie om opptreden ved brann og rømningsveiene.
Handlingsmønster ved brann/brannalarm
Det henger en standard branninstruks i alle leilighetene (signert Ål Installasjon) som det
forutsettes at alle setter seg inn i. Videre gjelder for Sameiet:
 oppdager du brann i anlegget – og brannalarmanlegget ennå ikke har løst seg ut –
knus glasset på nærmeste manuelle brannmelder (som finnes innenfor inng. B og E)
 ved utløst brannalarm skal alle umiddelbart møte ved ”basen” der
brannalarmsentralene er plassert (inng. B eller E ved alarm i henholdsvis Bygg 1 og
2, eller i Bygg 3, 4, 5, 6, 7 evt. garasjeanlegget)
 de som først ankommer ”basen” må umiddelbart organisere seg
 for betjening av alarmanlegget vises til betjeningsinstruks brannalarm som henger i
alle leilighetene (signert Ål Installasjon). Alarmen skal ikke avstilles før man vet hva
som har utløst den
15. april 2011
Side 3
Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter
 sjekk hvor brannen er detektert. Stedet fremkommer av displayet i sentralen. Benytt
om nødvendig tegningene som finnes ved sentralen for å orientere deg
 noen personer må umiddelbart oppsøke det aktuelle stedet for å sjekke status (er det
en reell brann? Er det personer i leiligheten?). Om døren til aktuell leilighet er låst –
og man er usikker på om det er personer der – sjekk om det står bil på
vedkommendes parkeringsplass i garasjen. Stikk nesen nær dørsprekken for å
sjekke om du kjenner røyklukt. Om mulig sjekk leiligheten fra utsiden
 status må raskt rapporteres til ”basen”. Avhengig av situasjonen organiserer de
tilstedeværende den videre innsatsen (se avsnitt brannslokking)
 ring brannvesenet straks tlf. 110 om det oppstår reell brann (som ikke slokkes raskt
uten større skader)
 uten opphold skal man ringe Per Oland tlf. 918 62200 eller Lars Ivar Brattegard tlf.
415 05768 og avgi statusrapport (de skal varsles automatisk via telefon fra
brannalarmanlegget, men er avhengig å kjenne status for å kunne iverksette aktuelle
tiltak)
Brannslokking
I trapperommene og andre fellesarealer er det montert husbrannslanger (i skap innfelt i
vegg). Stoppekraner og slanger testes og vedlikeholdes av vaktmestertjenesten. Det
anbefales at hver eier sjekker hvor nærmeste brannskap er, og forsikrer seg om at bruken av
brannslangen er forstått. Spørsmål rettes til vaktmestertjenesten.
NB! Det anbefales at man ved branntilløp benytter vannslange fremfor pulverapparat (gir
mindre sekundærskader og har normalt større effekt).
I hver leilighet er det plassert et 6 kg pulverapparat av typen ABC (som kan benyttes på alle
typer branner). Alle har fått utdelt bruksanvisning. Det er den enkelte eiers plikt å sørge for at
det er i forsvarlig stand. Det anbefales at pulverapparatet snus opp ned (så alt pulver løsner)
og at trykket avleses (grønt) minst to ganger årlig. Sett det gjerne opp ned ved avreise, og
heng det på plass ved neste ankomst. Ved feil trykk eller etter maksimum 10 år bør
apparatet skiftes ut (strengt tatt er det ikke påbudt eller nødvendig å ha slikt pulverapparat
når vi isteden kan benytte brannslanger). Det er således opp til hver eier eventuelt å skifte
apparat, herunder velge type og antall håndslokker/e, og sørge for å sette seg inn i riktig
bruk. Vær obs. på at dersom man har et apparat skal det alltid fungere!
Det er 4 innsatsnivåer når det gjelder brannslokking i Sameiet:
 nivå 1: den enkelte – eks. den som er uheldig og starter brann i egen leilighet. Det er i
første rekke DU som skal slokke ”din egen” brann
 nivå 2: de tilstedeværende i Sameiet (som må organisere seg etter behov). Når HH’s
ansatte har forlatt stedet må vi klare oss på egen hånd
 nivå 3: supplerende innsats av brannvernet på stedet (slangeutlegg fra
hovedvannkilden – er først og fremst myntet på å hindre utvendig brannspredning
mellom leilighetene og mot tak)
 nivå 4: Ål Brannvesen (det må påregnes ca. én times utrykningstid)
Restriksjoner
For å redusere brannrisikoen i Sameiet er det vedtatt følgende restriksjoner:
 det er ikke tillatt å benytte engangs-, kull- eller gassgrill på terrassene
 det må ikke skytes opp fyrverkeri nær byggene (hold minimum 30 m avstand fra
byggene)
 for øvrig gjelder allmenne brannvernbestemmelser (brannvernloven og aktuelle
brannforskrifter finner du på nettstedet www.dsb.no)
Plikter
Når det gjelder forebygging av brann og plikter ved brann fremgår disse av brannloven og
tilhørende forskrifter. Hva dette i hovedsak dreier seg om fremgår i aktuelle avsnitt i dette
notatet. Stikkord er
15. april 2011
Side 4
Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter
 gjør deg kjent med anlegget og aktuelle brannverntiltak (rømningsveier,
alarmanleggets funksjon, slokkemidlers plassering og bruk, aktuelle
bestemmelser/restriksjoner)
 informér alle brukere av leiligheten
 ivareta dine brannforebyggende plikter (bruk sunn fornuft og vær årvåken)
 møt umiddelbart ved din ”base” dersom brannalarmanlegget løser ut. Ta del i
organiseringen og branninnsatsen etter beste evne (og følg eventuelle instrukser fra
lederen på stedet)
 stikkord ved innsats: varsle – slokke – redde
 ta en ekstra sjekk når du forlater leiligheten. Husk spesielt; kokeplater og levende lys
15. april 2011
Side 5

Similar documents