Lukuvuoden 2015-2016 polkuopintoesite

Comments

Transcription

Lukuvuoden 2015-2016 polkuopintoesite
Kulje
omia
polkujasi.
Avoin AMK
polkuopinnot
Reitti uuteen
ammattiin.
Väylä osaamisen
täydentämiseen.
Tutkimusmatka
korkeakouluopintoihin.
SISÄLTÖ
Polkuopinnot
Mitä polkuopinnot ovat?7
Polkuopinnot pähkinänkuoressa8
Opintojen ohjaus9
Polkuopiskelijan edut Lahden ammattikorkeakoulussa
9
Ilmoittautuminen polkuopintoihin10
Sivutoiminen opiskelu ja työttömänä opiskelu
10
Opintomaksut ja laskutus11
Opintojen rekisteröiminen11
Peruutusehdot11
Yhteystiedot12
Tarjonta lukuvuonna
2015-2016
Polkuja on monenlaisia14
Liiketalouden polkuopinnot16
Media-alan polkuopinnot18
Sosiaali- ja terveysalan polkuopinnot
20
Tekniikan alan polkuopinnot24
YAMK- ja Master-polkuopinnot28
Erillishaku
Erillishaku AMK-koulutukseen32
Koulutusalakohtaiset valintamenettelyt32
Erillishaku YAMK/Master-koulutukseen33
Miten haet?33
5
Polkuopinnot
Mitä polkuopinnot ovat?
Polkuopinnot-käsitettä käytetään avoimen
ammattikorkeakoulun opintokokonaisuuksista,
jotka sisältävät pääasiassa ensimmäisen tutkintovuoden opintojaksoja ja joita suoritetaan avoimessa AMK:ssa tavoitteellisesti. Polkuopinnot
vastaavat tavoitteiltaan ja vaatimuksiltaan AMKtai YAMK-tutkintoon johtavaa koulutusta.
Kun polkuopiskelija on suorittanut vähintään
60 opintopistettä polkuopintokokonaisuuteen
kuuluvia opintoja, hän voi hakea ko. koulutuksen
AMK-tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa. Hakijalla ei tarvitse tällöin olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta.
Avoimen AMK:n polkuopintotarjonnassa on
myös ylempään ammattikorkeakoulututkintoon
(YAMK/Master) kuuluvia suomen- ja englanninkielisiä opintojaksoja. YAMK/Master-polkuopiskelijalla tulee olla suoritettuna AMK-tutkinto tai
muu soveltuva korkeakoulututkinto, kolmen vuoden työkokemusta ei tässä vaiheessa vaadita.
Kun opiskelija on suorittanut YAMK/Master-polkuopintoja vähintään 15 op (90 op tutkinnossa)
tai 10 op (60 op tutkinnossa, pl. kulttuuriala), hän
voi hakea YAMK/Master-tutkinto-opiskelijaksi
erillishaussa. Tutkintoon hakiessaan hakijan
tulee täyttää hakukelpoisuusvaatimukset eli
hänellä tulee olla AMK-tutkinto tai muu soveltuva
korkeakoulututkinto sekä kolme vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta. Lisäksi YAMK/Master-polkuopinnoissa suoritettujen opintojaksojen
keskiarvon tulee olla vähintään 3 (asteikolla 1-5).
Kokonaista tutkintoa ei avoimessa ammattikorkeakoulussa voi suorittaa, mutta suoritetut
opinnot hyväksiluetaan tutkintoon ammattikorkeakoulun määrittelemällä tavalla, mikäli myöhemmin hakee ja pääsee tutkinto-opiskelijaksi.
Lue lisää
polkuopinnoista osoitteessa
www.lamk.fi/avoin-amk/polkuopinnot
7
[
Polkuopinnot pähkinänkuoressa
Polkuopinnot järjestää avoin ammattikorkeakoulu: opinnot
ovat maksullisia ja kaikille avoimia iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. YAMK-poluille voivat ilmoittautua kaikki
korkeakoulututkinnon suorittaneet.
Voit suorittaa tutkintoon kuuluvia opintojaksoja, vaikket olisikaan tutkinto-opiskelija.
Olet mukana tutkinto-opiskelijoiden kanssa samoissa ryhmissä (integroidut opintojaksot) tai avoimen AMK:n erillistarjonnan opintojaksoilla.
Opintojaksoja toteutetaan päivisin, iltaisin, viikonloppuisin
ja/tai verkossa.
Kun olet suorittanut polkuopintoja 60 op (AMK) tai 10-15 op
(YAMK/Master, pl. kulttuurialan YAMK) voit hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.
Voit hakea edelleen myös yhteishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi osoitteessa www.opintopolku.fi. Jos tulet valituksi,
avoimessa AMK:ssa suorittamasi opintojaksot hyväksiluetaan tutkintoon soveltuvin osin.
Lahden ammattikorkeakoulussa on tarjolla
polkuopintoja seuraavista koulutuksista:
AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS
• Liiketalous
• Media-ala
• Fysioterapia
• Sairaanhoitaja
• Sosionomi
• Tieto- ja viestintätekniikka
• Konetekniikka
• Energia- ja ympäristötekniikka
• Materiaalitekniikka
Y L E M PÄ Ä N A M M AT T I KO R K E A KO U L U T U T K I N TO O N J O H TAVA KO U L U T U S
• Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen (YAMK)
• Kulttuurialan YAMK, Muotoilu ja media-ala (YAMK)
• Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
• Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen (YAMK)
MASTER-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS
• International Business Management (Master)
• Social and Health Care Development and Management (Master)
• Environmental Technology (Master)
• Information and Communications Technology (Master)
8
Opintojen ohjaus
Polkuopiskelijalla on oikeus saada opinto-ohjausta. On suositeltavaa
laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma yhdessä koulutusalan
avoimen AMK:n yhteyshenkilön kanssa. Henkilökohtaisessa ohjauksessa keskustellaan opiskelijan tavoitteista ja opintoihin vaikuttavista
seikoista. Opintosuunnitelmaa tarvitsee myös opiskelija, joka on
työvoimahallinnon asiakkaana. Lue lisää työttömänä opiskelusta
sivulta 10. Huom! Sosiaali- ja terveysalalla polkuopinnot etenevät
ennalta suunniteltujen opintokokonaisuuksien mukaisesti.
Polkuopiskelijan edut Lahden ammattikorkeakoulussa
KORKEAKOULUKIRJASTO
L I I K U N TA PA LV E L U T
Polkuopiskelijan käytettävissä ovat kaikki korkeakoulukirjaston palvelut, kuten laaja valikoima kotimaisia ja kansainvälisiä digitaalisia aineistoja sekä
eri alojen kirjallisuutta ja lehtiä. Tutustu kirjastopalveluihin osoitteessa
www.lamk.fi/korkeakoulukirjasto.
Lahden ammattikorkeakoulun liikuntapalvelut,
LAMK Sports, tuottaa opiskelijoille mahdollisuuden
harrastaa edullisesti monipuolista liikuntaa sekä
erilaisia hyvinvointia tukevia kursseja. Avoimen
AMK:n polkuopiskelijoilla on mahdollisuus osallistua LAMK Sportsin monipuolisiin liikuntaryhmiin
opiskelijahinnalla. Tutustu LAMK Sportsin toimintaan osoitteessa www.lamk.fi/liikunta.
OPISKELUTAITOILL AT
Syksyllä 2015 avoin AMK ja Helsingin yliopiston
Avoin yliopisto järjestävät yhteistyössä viisi maksutonta opiskelutaitoiltaa, jotka ovat avoimia myös
polkuopiskelijoille. Iltojen teemoina ovat opintojen
suunnittelu, tenttimisen ABC, esseen kirjoittaminen, tiedonhankintataidot sekä lähdekriittisyys.
Tilaisuudet ovat 21.10.-18.11. keskiviikkoisin klo
17.30-19.45 Fellmanniassa.
Ilmoittautuminen opiskelutaitoiltoihin aukeaa elokuun alussa osoitteessa
www.lamk.fi/tapahtumat/opiskelutaitoillat.
Tarvitset kausimaksua maksaessasi todistuksen
siitä, että olet polkuopiskelija. Pyydä todistus koulutusalasi avoimen AMK:n yhteyshenkilöltä.
POLKUOPISKELIJOIDEN
INFOTILAISUUS
Uusille polkuopiskelijoille tarkoitettu infotilaisuus järjestään 7.9.2015. Infotilaisuuden ohjelma
ja ilmoittautumisohjeet tulevat nettisivuillemme
www.lamk.fi/avoin-amk elokuun alussa.
VAKUUTUKSET
Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat
opiskelijavakuutuksen piirissä kuten Lahden
ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijatkin.
9
Ilmoittautuminen polkuopintoihin
Opiskelijat polkuopintoihin otetaan pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumismenettely vaihtelee jonkin verran
koulutusaloittain. Tarkistathan aina alakohtaiset ilmoittautumisohjeet!
Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteen
www.lamk.fi/avoin-amk kautta.
Kunkin opintojakson sisältökuvaussivulle tulee
”ilmoittaudu”-painike, jonka kautta voit ilmoittautua. Ilmoittautumismahdollisuus poistuu
automaattisesti ilmoittautumisajan päätyttyä.
Voit kysyä vapaaksi jääneitä paikkoja järjestävän koulutusalan yhteyshenkilöltä.
Huomioithan, että syksyn opintotarjonta täydentyy tai voi muuttua ennen syyslukukauden
alkua. Kevätlukukauden 2016 opintotarjonta
täydentyy vuoden 2015 loppuun mennessä,
joten sivujamme kannattaa seurailla syksyn
mittaan. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen on aina sitova. Ilmoittautumisajan päätyttyä osallistujille lähetetään
sähköpostiviesti, joka on varmistus opintojakson alkamisesta ja sisältää tarkempia tietoja
käytännön järjestelyistä tai tiedon opintojakson tai kokonaisuuden mahdollisesta peruutuksesta. Varmistathan siis, että yhteystietosi
ovat oikein. Mikäli et saa mitään yhteydenottoa ilmoittautumisajan päätyttyä, ota yhteyttä
opintojakson järjestävään koulutusalaan. Ilmoittautuminen lukuvuoden 2015–2016
opintojaksoille ja polkuopintoihin alkaa
maanantaina 3.8.2015 klo 7.00. Huomioithan
sosiaali- ja terveysalan polkuopintojen muista
aloista poikkeavat ilmoittautumiskäytännöt.
Katso lisää sivulta 23.
Sivutoiminen opiskelu
Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelu on pääsääntöisesti sivutoimista opiskelua, jolloin sen
perusteella ei voi saada opintotukea tai opintolainaa. Myöskään opiskelija-alennuksia ei avoimen
AMK:n opiskelijalle myönnetä. Yleensä avoimen
opiskelija kustantaa opiskelunsa itse. Jos opintojen tavoitteena on ammattitaidon kehittäminen, kannattaa neuvotella työnantajan kanssa
kustannuksista sekä mahdollisuudesta suorittaa
opintoja työajalla.
Työttömänä opiskelu
Työttömän opiskelijan oikeus työttömyyspäivärahaan määräytyy pääsääntöisesti sen mukaan,
katsotaanko opiskelu sivu- vai päätoimiseksi.
Sivutoiminen opiskelu ei yleensä ole esteenä
työttömyyspäivärahan saamiselle, jos opiskelun
ohella hakee kokoaikatyötä ja on työmarkkinoiden käytettävissä. Työttömyysturvalaissa määritellään sivutoimiseksi sellainen opiskelu, jonka
opetussuunnitelman edellyttämä työmäärä on
keskimäärin vähemmän kuin 25 tuntia viikossa tai
5 opintopistettä (3 opintoviikkoa) kuukaudessa.
Tietyin edellytyksin on mahdollista opiskella
myös päätoimisia omaehtoisia opintoja työttömyysetuutta menettämättä. Päätoimisiksi
opinnoiksi luetaan opinnot, joiden laajuus on
keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai
kolme opintoviikkoa opiskelukuukautta kohden
tai 25 tuntia viikossa. Ennen opintojen aloittamista TE-toimisto tekee päätöksen, täyttyvätkö
edellytykset opiskelua suunnittelevan koulutustarpeelle ja omaehtoisen opiskelun tukemiselle.
Voit saada päätoimisiin opintoihin työttömyys­
etuutta opiskelun ajalta, jos olet
• ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
• vähintään 25-vuotias
• TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa
ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla.
Työttömyyspäivärahaa koskevat asiat ratkaistaan
aina paikallisessa työ- ja elinkeinotoimistossa.
HÄMEEN TE-TOIMISTO
www.te-palvelut.fi/hame
Jos tavoitteenasi on opiskella laajempi kokonaisuus polkuopintoja, neuvottele aina etukäteen
paikkakuntasi työvoimaviranomaisen kanssa,
miten avoimen ammattikorkeakoulun opintojen
suorittaminen vaikuttaa työttömyysturvaasi.
Näin vältät mahdolliset takaisinperinnät.
10
Opintomaksut ja laskutus
Opiskelijoilta peritään opintojaksomaksu,
jonka suuruus on 1.9.2015 alkaen 15 €/opintopiste eli hinta riippuu suoritettavan opintojakson laajuudesta seuraavasti:
4 op maksaa 60 €
5 op maksaa 75 € jne.
Muita maksuja ovat mahdolliset opintojaksokohtaiset materiaali-, tarvike-, tulostus- ja
ekskursiomaksut. Opintojaksomaksut laskutetaan opintojakson alkaessa. Laskussa on 14
päivää maksuaikaa.
Vaihtoehtoisesti opiskelija voi valita 400 euron
suuruisen vuosimaksun. Vuosimaksu kannattaa valita, mikäli tietää suorittavansa yli 26
opintopistettä vuoden aikana. Valinta vuosimaksun ja yksittäisistä opintojaksoista koostuvien maksujen välillä tehdään ilmoittautumisvaiheessa. Huom! Vuosimaksua ei palauteta.
Vuosimaksulla saa opiskella Avoimen AMK:n
opintoja kaikissa kolmessa FUAS-liittoumaan
kuuluvassa ammattikorkeakoulussa:
Lahden ammattikorkeakoulussa
Hämeen ammattikorkeakoulussa
Laurea-ammattikorkeakoulussa
Tarkista ilmoittautumisen ja opiskelun aikataulut sekä muut ehdot aina opintojakson järjestävästä AMK:sta.
Opintojen rekisteröiminen
Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut
opinnot rekisteröidään opiskelijahallintajärjestelmään ja ne voidaan lukea hyväksi saman koulutuksen tutkintoon ammattikorkeakoulun määrittelemällä tavalla, mikäli myöhemmin hakee
ja pääsee tutkinto-opiskelijaksi. Tämän takia
vaadimme ilmoittautumisen yhteydessä kaikilta
opiskelijoilta täydellisen henkilötunnuksen.
Suoraa väylää tutkintoon emme voi luvata
avoimen ammattikorkeakoulun kautta, sillä
kuhunkin ammattikorkeakoulututkintoon vaadittava soveltuvuus testataan erikseen erillishaun
yhteydessä joko valintakokeella tai haastattelemalla. Laajat opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa kertovat kuitenkin motivaatiosta ja
halukkuudesta hakeutua kyseiselle alalle.
Opiskelijalle lähetetään hyväksytysti suoritetuista opinnoista opiskelijahallintajärjestelmästä tulostettu opintosuoritusote. Ensimmäinen opintosuoritusote on maksuton, mutta
samoista opinnoista uusi ote tai erikseen pyydetty todistus maksavat 15 €/kpl. Kaikki hinnat
ovat alv 0 %.
Peruutusehdot
Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti. Mikäliopiskelija peruuttaa osallistumisensa aiemmin
kuin 14 vuorokautta ennen opintojakson alkua,
opintojaksomaksua ei veloiteta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14
vuorokautta ennen opintojakson alkua, veloitetaan 50 % opintojaksomaksusta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 48
tuntia ennen opintojaksoa tai ilmoittautumista
ei peruuteta ollenkaan eikä osallistuja saavu
opintojaksolle, veloitetaan koko opintojakson
hinta. Jos koulutukseen osallistuja keskeyttää
opintonsa, hänen tulee maksaa koko opintojakson hinta. Vuosimaksua ei palauteta. Pienlaskutuslisä 5 euroa lisätään laskuun, jonka loppusumma on alle 10 euroa.
Pidätämme oikeuden opintojakson peruuttamiseen mm. vähäisen osanottajamäärän vuoksi
sekä mahdollisiin aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutoksiin.
11
Yhteystiedot
LIIKETALOUDEN AL A
Koulutussuunnittelija Siru Kilpilampi
Puh. 044 708 0207
Koulutussuunnittelija Susanna Linko
Puh. 044 708 0775
Sähköposti [email protected]
MUOTOILU- JA TAIDEINSTITUUTTI
Koulutussihteeri Kati Anttila
Puh. 044 708 1053
Koulutussuunnittelija Helena Hokkanen
Puh. 050 526 5979
Sähköposti [email protected]
SOSIAALI- JA TERVEYSALA
Koulutussuunnittelija Päivi Snåre
Puh. 044 708 0365
Lehtori Leena Nietosvuori
Puh. 050 385 5582
Sähköposti [email protected]
TEKNIIKAN ALA
Opintoneuvoja Riitta-Liisa Hakkarainen (alkaen 3.8.2015)
Sähköposti [email protected]
12
TARJONTA LUKUVUONNA
2015–2016
Polkuja on
monenlaisia
T E K S T I Te r h i K u i s m a
​ ari Kaariste hyppäsi tyhjän päälle
S
työpaikkansa vähennettyä väkeä
tuotannollisista ja taloudellisista syistä.
Hän oli työskennellyt toimistotehtävissä
ja 15 vuotta sitten suoritetut opinnot jäivät
aikanaan lopputyötä vaille valmiiksi.
Sari kuuli Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnoista ensimmäistä kertaa TE-toimiston
ammatinvalinnan psykologilta miettiessään
tulevaisuudelleen uutta suuntaa.
- Marssin TE-toimistosta suoraan kadun toiselle puolelle Fellmanniaan, josta minut ohjattiin edelleen liiketalouden koulutussuunnittelija Siru Kilpilammen juttusille, Sari kertoo.
Vain kahden viikon kuluttua työnsä lopettamisesta, hän oli jo aloittanut liiketalouden alan
opinnot tutkinto-opiskelijoiden rinnalla.
14
Polkuopinnot valmensivat
valintakokeisiin
Tutkinto-opiskelijaksi voi liiketalouden alalla
hakeutua polkuopintojen perusteella, kun
hakija on suorittanut vähintään 60 op haettavaan koulutukseen soveltuvia opintoja. Valinta
tutkintoon johtavaan koulutukseen tehdään
valintakokeen perusteella – se voi olla esim.
haastattelu tai soveltuvuusarviointi.
- Polun merkitys selvisi minulle vasta matkan
varrella. Minulla tutkinto-opiskelijaksi pääsyyn vaadittavat 60 pistettä eivät kuitenkaan
tulleet täyteen ennen hakuajan päättymistä,
joten hain tutkinto-opiskelijaksi normaalia
reittiä yhteishaun kautta valintakokeissa.
Saria nähtiin usein kampuksella, hän
suoritti yhdessä lukuvuodessa 62 opintopistettä ja tuli valituksi kevään 2013
yhteishaussa tradenomiopintoihin. Opinnot
Avoimessa AMK:ssa antavat valmiuksia
valintakokeeseen.
- Vuoden opinnot avoimella puolella
trimmasivat opiskelutaitoja kummasti ja
pääsykokeet menivät pienestä uskonpuutteesta huolimatta lopulta ihan hyvin, hän
muistelee.
Vaikeuksien kautta voittoon
Sarin aiemmista opinnoista oli jo 15 vuotta
aikaa, joten opiskelijaelämään siirtyminen
vaati tutustumista ja alkuun hän tunsi olevansa hieman eksyksissä.
- Kiitos koulutussuunnittelijani Sirun, joka
on silotellut polkuani ja kannustanut joka
käänteessä, sekä kannustavan ja mielettömän mukavan opettajakunnan ja ihanien
nuorten opiskelutovereiden, olen päässyt
kiinni opintoihin oikein mukavasti.
Opintokokonaisuudet on suunniteltu etenemään loogisesti ja luomaan perustan tulevalle sekä tukemaan toinen toisiaan.
- Haasteellista omassa, räätälöidyssä opintopolussani on ollut se, että kurssit ovat
tulleet erilaisessa ja ehkä hieman hajanaisemmassa järjestyksessä. Täällä, kuten
oikeassa työelämässäkin, tehdään kuitenkin
paljon ryhmätöitä, joten opiskelukaverien
tuella ja omaehtoisella paneutumisella siitäkin on selvitty, Sari kertoo.
Turha vatvominen ja arkailu pois
Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja voi
suorittaa joko työn ohessa tai jos on mahdollisuus, niin kuin Sarilla oli, kokopäiväisenä opiskelijana.
- Jos omat opiskelutaidot arveluttavat,
niin kyllä tässäkin ”työ tekijäänsä opettaa”.
Tukea ja ohjausta saa, kun ymmärtää ja
uskaltaa pyytää. Taloudellisestikin panostus
on kohtuullisen pieni. Suosittelen polkuopintoja lämpimästi! Turha vatvominen ja
arkailu pois, rohkeasti vaan opintojen pariin,
Sari rohkaisee.
Tulevaisuudessa Saria kiinnostaa sosiaalinen yrittäminen ja mahdollisesti jossain
tukijärjestössä toimiminen.
15
LIIKETALOUDEN ALA
Perusopinnot
Liiketoimintaosaaminen, 20 op
Asiakassuhteet ja markkinointi, 4 op
Organisaatio ja henkilöstöjohtaminen, 4 op
Taloushallinto, 4 op
Talous- ja rahoitusmatematiikka, 4 op
Logistiikka ja kaupan asiakirjat, 4 op
Yrittäjyys ja yrityksen ulkoinen toimintaympäristö, 11 op
Yrittäjyysopinnot, 3 op
Yrityksen oikeudellinen riskinhallinta, 3 op
Tutkimusmenetelmien perusteet, 5 op
Viestintä ja vuorovaikutustaidot, 5 op
Yhteisöviestintä ja monikulttuurisuustaidot, 5 op
Ammattiopinnot
Johtaminen ja esimiestyö, 35 op
Työyhteisötaidot, 5 op
Hyvinvoiva organisaatio, 5 op
Prosessien ja palvelujen johtaminen, 5 op
Henkilöstöjohtaminen, 5 op
Työlainsäädäntö, 5 op
Esimiesviestintä, 5 op
Organisaatiot muutoksessa, 5 op
[
Markkinointi: Asiakassuhteen johtaminen ja brändi, 25 op
Asiakassuhteen johtamisprosessi, 10 op
Brandin rakentaminen, 10 op
Asiakashankinta ja asiakkaan kohtaaminen, 5 op
Logistiikka, 20 op
Hankintatoimi, 5 op
Julkiset hankinnat, 5 op
Toimitusketjun hallinta, 5 op
Yhteiskuntavastuu toimitusketjun hallinnassa, 5 op
Taloushallinto: Kannattavuus ja rahoitus, 30 op
Katetuottolaskenta, 5 op
Kustannuslaskentamenetelmät, 5 op
Kirjanpito ja tilinpäätös, 5 op
Tilinpäätöksen laadinta, 5 op
Finanssimarkkinat, 5 op
Säästäminen ja sijoitustoiminta, 5 op
16
Opiskelija voi halutessaan
suorittaa opintojaksot tässä
esitettyinä kokonaisuuksina
tai erillisinä opintojaksoina.
Suunnittele omat 60
opintopisteen polkuopintosi.
Opintojaksokuvaukset
ja ilmoittautuminen
opintojaksoille
www.lamk.fi/avoin-amk
In English
International Business: International Business Operations, 15 ECTS
Basics of Internationalisation, 5 ECTS
International Economics, 5 ECTS
International Marketing, 5 ECTS
International Business: Market Orientation, 10 ECTS
Market Entry to Asian Markets, 5 ECTS
European Union: Markets and Business Operations, 5 ECTS
Businesskielet ja kulttuuriosaaminen
Englannin kielen valmentava, 5 op
Englannin kieli ja viestintä, 5 op
Espanjan alkeet 1, 5 op
Espanjan alkeet 2, 5 op
Ranskan alkeet 1, 5 op
Ranskan alkeet 2, 5 op
Venäjän alkeet 1, 5 op
Venäjän alkeet 2, 5 op
Venäjän kaupallisen kielen perusteet, 5 op
Yritysesittelyt venäjäksi, 5 op
Työelämän saksaa 1, 5 op
Työelämän saksaa 2, 5 op
Lisätietoja
Liiketalouden alalla on 10 polkuopiskelijan paikkaa, jotka täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Polkuopiskelijat ovat etusijalla opintojaksokohtaisia paikkoja täytettäessä. Liiketalouden alan avoimen
AMK:n polkuopiskelijaksi voit ilmoittautua ajalla 3.8.-31.8.2015.
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.lamk.fi/
avoin-amk. Polkuopiskelijat kutsutaan henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen 7.9.2015 alkaen, jolloin opintosuunnitelma laaditaan
yhdessä opiskelijan tavoitteet huomioiden.
Polkuopintoihin sisältyy kaikille yhteisiä perusopintoja sekä ammattiopintoja, joita voit valita oman kiinnostuksesi mukaan. Ammattiopintoja on tarjolla taloushallinnosta, esimiestyöstä, markkinoinnista, logistiikasta ja englanninkielisinä International Business
–teemalla. Polkuopintoihin voit sisällyttää myös opintojaksoja businesskieli- ja kulttuuriosaaminen-tarjonnasta, max 15 op.
Liiketalouden polkuopinnot on mahdollista suorittaa yhdistämällä
päivä- ja iltaopintoja tai pelkästään iltaopintoina.
Yhteystiedot
LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU
LIIKETALOUDEN ALA
Avoin ammattikorkeakoulu
Niemenkatu 73, 15101 Lahti
Siru Kilpilampi
Puh. 044 708 0207
[email protected]
Susanna Linko
Puh. 044 708 0775
[email protected]
17
MUOTOILU- JA
TAIDEINSTITUUTTI
MEDIA-ALAN POLKUOPINNOT
Taideopintoja, 27 op
Visuaalinen suunnittelu, 7 op
Kuva ja teoria, 3 op, integroitu
Piirustus, maalaus ja elävän mallin piirustus, 5 op
Taidehistoria, 5 op, integroitu
Värihahmotus, 4 op
Plastinen sommittelu 1, 3 op
Vaihtoehtoisia ammatti- sekä tieto- ja
viestintätekniikkaopintoja, 118 op
3D-grafiikan mallinnusohjelma Blender 2.7 –perusteet/Mac, 5 op
3D-grafiikan mallinnusohjelma Blender 2.7 –jatkokurssi/Mac, 6 op
3D-animaation perusteet Cinema 4D –ohjelmalla/Mac, 4 op
Adobe After Effects CC 2014 –perusteet/Mac, 4 op
Adobe Illustrator CC 2014 –perusteet, 4 op
Adobe InDesign CC 2014 –perusteet/Mac, 4 op
Adobe InDesign CC 2014 –workshop/Mac, 3 op
Adobe Photoshop CC 2014 –perusteet, 6 op
Adobe Photoshop CC 2014 –jatkokurssi, 4 op
Viestinnän teoria, 5 op, integroitu
Liikegrafiikka, 3 op
Digitaalinen valokuvaus 1, 4 op
Studiovalokuvauksen perusteet, 4 op
Valokuvauksen historia ja teoria 1, 5 op, integroitu
Arkkitehtuurikuvaus, 4 op, integroitu
Kuvajournalismin historia ja teoria, 3 op, integroitu
Elävän kuvan perusteet, 8 op
Graafisen suunnittelun perusteet, 4 op
Typografian perusteet, 5 op
Kuvittamisen perusteet, 5 op
Digimaalaus, 4 op
Kirjansidonta, 3 op
Markkinointiviestintä ja brändäys, 5 op, integroitu
Sähköinen julkaiseminen, 5 op
Sähköinen kirja, 3 op
Sarjakuvan ideointi ja käsikirjoitus, 3 op
Sarjakuvan visuaaliset tyylit ja tekniikat, 5 op
18
[
Ota yhteyttä
Muotoiluinstituutin
avoimen AMK:n
yhteyshenkilöön,
jos polkuopinnot
kiinnostavat sinua.
Suunnittele omat 60 opintopisteen
polkuopintosi.
Opintojaksokuvaukset ja
ilmoittautuminen opintojaksoille
www.lamk.fi/miavoinamk
Lisätietoja
Suosituksena on, että opiskelija valitsee media-alan
polkuopintoihin (60 op) n. 1/3 taideopintoja, n. 1/3
tieto- ja viestintätekniikkaopintoja ja n. 1/3 mediaalan ammattiopintoja.
Yhteystiedot
LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU
MUOTOILU- JA TAIDEINSTITUUTTI
Avoin ammattikorkeakoulu
Kannaksenkatu 22, 15140 Lahti
Kati Anttila
Puh. 044 708 1053
Helena Hokkanen
Puh. 050 526 5979
[email protected]
19
SOSIAALI- JA
TERVEYSALA
[
Opintojaksokuvaukset ja
ilmoittautuminen
www.lamk.fi/avoin-amk
FYSIOTERAPIAN POLKUOPINNOT
Syksy 2015, osa 1, 27 op
Ihmisen toiminnallinen anatomia ja fysiologia, 4 op
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallinen anatomia, 6 op
Toimintakyvyn analysoinnin perusteet ja kliininen päättely, 5 op
Fysioterapiatyö, 1 op
Asiantuntijaviestintä, 3 op
Informaatiolukutaito, 1 op
Ryhmän ohjaus ja terveysliikunta, 5 op
Customer-oriented physiotherapy, 2 op
Syksy 2015, osa 2, 33 op
Terveyden edistäminen ja ohjaus fysioterapiassa, 5 op
Lääketieteellinen näkökulma toimintakykyyn, 5 op
Fysioterapia kuntoutuksen viitekehyksessä, 2 op
Terveysliikunta ja soveltava liikunta fysioterapiassa, 5 op
Fyysinen harjoittelu osana fysioterapiaa, 5 op
Englanti, 3 op
Ruotsi, 3 op
Otetta osaamiseen, 5 op
Kevät 2016, osa 1, 27 op
Ihmisen toiminnallinen anatomia ja fysiologia, 4 op
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallinen anatomia, 6 op
Toimintakyvyn analysoinnin perusteet ja kliininen päättely, 5 op
Fysioterapiatyö, 1 op
Asiantuntijaviestintä, 3 op
Informaatiolukutaito, 1 op
Ryhmän ohjaus ja terveysliikunta, 5 op
Customer-oriented physiotherapy, 2 op
Kevät 2016, osa 2, 34 op
Terveyden edistäminen hyvinvointiteknologia ja ympäristön suunnittelu, 5 op
Manuaalinen terapia, 5 op
Physiotherapy in Lifestyle disease, 5 op
Englanti, 3 op
Ruotsi, 3 op
Otetta osaamiseen, 5 op
Fyysinen harjoittelu osana fysioterapiaa, 8 op
20
SAIRAANHOITA JAKOULUTUKSEN POLKUOPINNOT
Syksy 2015, osa 1, 27 op
Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen, 5 op
Hyvän hoidon kliininen osaaminen, 5 op
Lääketieteen osaaminen 1, 5 op, integroitu
Pitkäaikaissairaan hoitamisen osaaminen, 5 op
Vapaaehtoistyön toiminta, 3 op
Asiantuntijaviestintä, 3 op
Informaatiolukutaito, 1 op
Syksy 2015, osa 2, 36 op
Päihde- ja mielenterveystyön osaaminen, 5 op
Lääketieteen osaaminen 2, 5 op
Lääketieteen osaaminen 3, 5 op
Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaminen, 5 op
Englanti, 3 op
Ruotsi, 3 op
Tutkimus- ja kehittämisopinnot, 5 op
Otetta osaamiseen, 5 op
Kevät 2016, osa 1, 27 op
Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen, 5 op
Hyvän hoidon kliininen osaaminen, 5 op
Lääketieteen osaaminen 1, 5 op
Pitkäaikaissairaan hoitamisen osaaminen, 5 op
Vapaaehtoistyön toiminta, 3 op
Asiantuntijaviestintä, 3 op
Informaatiolukutaito, 1 op
Kevät 2016, osa 2, 36 op
Päihde- ja mielenterveystyön osaaminen, 5 op
Lääketieteen osaaminen 2, 5 op
Lääketieteen osaaminen 3, 5 op
Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaminen, 5 op
Englanti, 3 op
Ruotsi, 3 op
Tutkimus- ja kehittämisopinnot, 5 op
Otetta osaamiseen, 5 op
21
SOSIONOMIKOULUTUKSEN POLKUOPINNOT
Syksy 2015, osa 1, 24 op
Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalialan asiakastyön perusteet, 5 op
Ihmisen kasvu ja kehitys, 5 op
Kasvuympäristöt, 5 op
Kasvatus- ja ohjausosaaminen, 5 op
Asiantuntijaviestintä, 3 op
Informaatiolukutaito, 1 op
Syksy 2015, osa 2, 36 op
Yhteiskunnan muutos, sosiaalihuollon tehtävät ja haasteet, 5 op
Yksilönä yhteiskunnassa, 5 op
Sosiaalisen kuntoutumisen tukeminen, 5 op
Ryhmä ja yksilötason ohjaus, 5 op
Englanti, 3 op
Ruotsi, 3 op
Tutkimus- ja kehittämisopinnot, 5 op
Otetta osaamiseen, 5 op
Kevät 2016, osa 1, 24 op
Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalialan asiakastyön perusteet, 5 op
Ihmisen kasvu ja kehitys, 5 op
Kasvuympäristöt, 5 op
Kasvatus- ja ohjausosaaminen, 5 op
Asiantuntijaviestintä, 3 op
Informaatiolukutaito, 1 op
Kevät 2016, osa 2, 36 op
Yhteiskunnan muutos, sosiaalihuollon tehtävät ja haasteet, 5op
Yksilönä yhteiskunnassa, 5 op
Sosiaalisen kuntoutumisen tukeminen, 5 op
Ryhmä- ja yhteisötason ohjaus, 5 op
Englanti, 3 op
Ruotsi, 3 op
Tutkimus- ja kehittämisopinnot, 5 op
Otetta osaamiseen, 5 op
22
Lisätietoja
Ilmoittautuminen polkuopintoihin lukuvuodelle syksy 2015 - kevät 2016:
Ilmoittautumisaika syksyn 2015 polkuopintoihin on 3.8. klo 7.00 – 16.8.
klo 16.00. Tammikuussa alkavien polkuopintojen ilmoittautumisaika
ilmoitetaan myöhemmin.
Jos et ole vielä aloittanut polkuopintoja sosiaali- ja terveysalalla, ilmoittaudu kahteen osaan, esim. Fysioterapian polkuopinnot syksy 2015
(opinnot sisältävät syksy 2015, osa 1 ja kevät 2016, osa 2).
Jos Sinulla on jo paljon Avoimen AMK:n opintoja suoritettuna, niin ilmoittaudu esim. Fysioterapian polkuopinnot syksy 2015, osa 2. Voit myös
valita avoimen AMK:n erillistarjonnasta yksittäisiä kursseja täydentämään jo aloittamiasi polkuopintoja. Kaikki avoimen AMK:n polkuopinnoissa tarjottavat opinnot tulevat myös yksittäin erillistarjontaan.
Sosiaali- ja terveysalan polkuopintoihin otetaan opiskelijoita seuraavasti:
Fysioterapiakoulutus
• Syksyllä 2015 alusta aloittavia opiskelijoita
• Syksyllä 2015 avoimen opintoja jo suorittaneita • Tammikuussa 2016 alusta aloittavia opiskelijoita
(ilmoittautuminen myöhemmin syksyllä)
6
6
6
Sairaanhoitajakoulutus
• Syksyllä 2015 alusta aloittavia opiskelijoita • Syksylle 2015 avoimen opintoja jo suorittaneita • Tammikuussa 2016 alusta aloittavia (ilmoittautuminen myöhemmin syksyllä)
10
10
10
Sosionomikoulutus
• Syksyllä 2015 alusta aloittavia opiskelijoita
• Syksylle 2015 avoimen opintoja jo suorittaneita
• Tammikuussa 2016 alusta aloittavia
(ilmoittautuminen myöhemmin syksyllä)
5
30
30
Yhteystiedot
LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU
SOSIAALI- JA TERVEYSALA
Avoin ammattikorkeakoulu
Hoitajankatu 3, 15850 Lahti
Päivi Snåre
Puh. 044 708 0365
[email protected]
23
TEKNIIKAN ALA
E N E RG I A- JA Y M PÄ R I STÖT E K N I I K A N P O L K U O P I N N OT
SYKSY 2015
Orientointi, 15 op
Oppiminen ja ammatillinen kasvu, 2 op
Asiantuntijaviestintä, 4 op
Tietotekniikka 1, 3 op
Matematiikan perusteet, 3 op
Fysiikan ja kemian perusteet, 3 op
Ympäristö- ja energiatekniikka, 15 op
Maa- ja vesiekosysteemit ja
ympäristökemia, 6 op
Mekaniikka, 3 op
Jäte-, energia- ja vesihuolto, 6 op
KEVÄT 2016
Yhdyskunnat ja viranomaissäätely, 15 op
Ympäristölainsäädäntö ja hallinto, 3 op
Ympäristövaikutusten arviointi, 3 op
Yhdyskuntasuunnittelu, 3 op
CAD 1 -suunnittelu, 3 op
Geometria ja trigonometria, 3 op
Paikkatiedon soveltaminen, 15 op
Vektorit ja matriisit, 3 op
Paikkatieto (ArcGIS), 3 op
Ympäristöprojekti, 6 op
Ruotsin kieli, 3 op
Yhteystiedot
LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU
TEKNIIKAN ALA
Avoin ammattikorkeakoulu
Ståhlberginkatu 10, 15110 Lahti
Sakari Halmemies
Puh. 050 403 6852
[email protected]
Raine Vihelmaa
Puh. 044 708 1437
[email protected]
24
[
Suunnittele omat 60
opintopisteen polkuopintosi.
Opintojaksokuvaukset
ja ilmoittautuminen
opintojaksoille
www.lamk.fi/avoin-amk
TIETO - JA VIESTINTÄTEKNIIKAN POLKUOPINNOT
Ruotsin kieli, 3 op
Englannin kieli ja viestintä, 3 op
WWW-tuotanto, 18 op
www-teknologiat, 5 op
Kuvankäsittely, 3 op
Verkkopalvelut, 3 op
www-julkaiseminen, 3 op
Projektityöskentelyn perusteet, 4 op
ICT-järjestelmät, 15 op
Ohjelmoinnin perusteet, 4 op
Käyttöjärjestelmät ja laitteistot, 3 op
Green ICT -järjestelmäprojekti, 4 op
Tietoverkot ja tietoturva, 4 op
Ammatilliset perusteet 1, 12 op
Algebra, geometria ja trigonometria, 5 op
Fysiikan perusteet, 4 op
Digital media (Digitaalinen media), 3 op
Ammatilliset perusteet 2, 17 op
Vektorit ja matriisit, 3 op
ICT-fysiikka, 4 op
Networking Fundamentals, 5 op
Game Programming Essentials (Unity 3d), 5 op
Yhteystiedot
LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU
TEKNIIKAN ALA
Avoin ammattikorkeakoulu
Ståhlberginkatu 10, 15110 Lahti
Matti Welin
Puh. 050 384 3932
[email protected]
25
MATERIAALITEKNIIKAN POLKUOPINNOT
Materiaalitekniikan polkuopintoihin kuuluvat kielet sekä
matemaattis-luonnontieteelliset ja ATK-opinnot voidaan
suorittaa joko materiaalitekniikan tarjonnassa tai valita ne
muusta tekniikan alan tarjonnasta.
Asiantuntijaviestintä ja informaatiolukutaito, 4 op
Ruotsin kieli, 3 op
Matematiikan perusteet, 3 op
Geometria ja trigonometria, 3 op
Fysiikan ja kemian perusopinnot, 3 op
Mekaniikka, 3 op
Materiaalitekniikan kemia, 3 op
ICT-valmiudet, 3 op
Oppiminen ja ammatillinen kasvu, 3 op
Materiaaliopin perusteet, 5 op
Työsuojelu ja koneiden käyttöturvallisuus, 3 op
Teknisen piirtämisen perusteet, 3 op
CAD-piirtäminen, 3 op
Puuteollisuuden perusteet, 3 op
Tuotesuunnittelun perusteet, 3 op
Puuraaka-aineet, 4 op
Muovimateriaalit, 3 op
Kuitumateriaalit, 3 op
Yhdistelmämateriaalit, 3 op
Yhteystiedot
LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU
TEKNIIKAN ALA
Avoin ammattikorkeakoulu
Ståhlberginkatu 10, 15110 Lahti
Pirkko Järvelä
Puh. 050 305 1053
[email protected]
26
KONETEKNIIKAN MEKATRONIIKAN
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON POLKUOPINNOT
Konetekniikan polkuopintoihin kuuluvat matemaattis-luonnontieteelliset ja ATK-opinnot voidaan suorittaa joko konetekniikan
tarjonnassa tai valita ne muusta tekniikan alan tarjonnasta.
Orientointi, 15 op
Orientoivat opinnot, 3 op
Koneistuksen ja hitsauksen perusteet, 3 op
Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet, 3 op
Matematiikan perusteet, 3 op
Fysiikan perusteet, 3 op
Mekaniikka ja automaatio, 15 op
Automaatiosuunnittelun perusteet, 6 op
Mekaniikkasuunnittelun perusteet, 5 op
Tekninen piirustus, 4 op
Sähkö ja ohjaus, 15 op
Asiantuntijaviestintä, 3 op
Informaatiolukutaito, 1 op
Sähkösuunnittelun perusteet, 3 op
Ohjaussuunnittelun perusteet, 4 op
Materiaali- ja valmistustekniikan perusteet, 4 op
Projekti 1, 9 op
Projektiopintojakso, 9 op
Vapaasti valittavat 6 op
Avoimen AMK:n opintojaksotarjonnasta vapaasti valittavat
opintojaksot, yht. 6 op
Yhteystiedot
LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU
TEKNIIKAN ALA
Avoin ammattikorkeakoulu
Ståhlberginkatu 10, 15110 Lahti
Olli Kaikkonen
Puh. 0500 200 005
[email protected]
27
YAMK- JA
MASTER-POLKUOPINNOT
LIIKETALOUDEN AL A
Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen (YAMK) -polkuopinnot, 30 op
Innovaatiojohtaminen, 5 op
Liiketoiminnan strateginen johtaminen, 5 op
Verkostot ja asiakkuuksien johtaminen, 5 op
Toiminnan uudistaminen ja muutoksen johtaminen, 5 op
Process and project management, 5 op
International Business Management (Master) Study Path, 15 ECTS
Cross cultural competencies, 5 ECTS
International business contracts and legal environment, 5 ECTS
International marketing and customer relationships, 5 ECTS
Yhteystiedot
Siru Kilpilampi
Puh. 044 708 0207
[email protected]
MUOTOILU- JA TAIDEINSTITUUTTI
Kulttuurialan YAMK -polkuopinnot, 35 op
Muotoiluosaamisella laatua,
ymmärrettävyyttä ja hyvinvointia
Palvelumuotoilu, 5 op, integroitu
Informaatiomuotoilu, 5 op, integroitu
Muotoiluosaamisella kilpailuetua
Strateginen muotoilu, 5 op, integroitu
Brändinhallinta ja kehittäminen, 5 op, integroitu
Muotoilun tutkimuksen ja kehittämisen menetelmät, 5 op, integroitu
Vapaasti valittavat opinnot
Sustainable design, 5 op, integroitu
Rakennetun ympäristön ja julkisten palvelujen osallistava kehittäminen, 5 op, integroitu
Lisätietoja
Ilmoittaudu koko polulle. Yksittäiselle opintojaksolle ei ole
mahdollista ilmoittautua.
Yhteystiedot
Kati Anttila
Puh. 044 708 1053
Mirja Kälviäinen
Puh 044 7081717
[email protected]
28
SOSIAALI- JA TERVEYSALA
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
(YAMK) -polkuopinnot, 30 op
Syksy 2015
Johtamisen teoria ja käytäntö, 5 op
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön muutoshaasteet, 5 op
Tutkimuksellinen kehittäminen, 5 op
Kevät 2016
Strateginen johtaminen, 5 op
Henkilöstön ja osaamisen johtaminen, 5 op
Toiminnan laatu ja tuloksellisuuden arviointi, 5 op
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen
(YAMK) –polkuopinnot, 30 op
Syksy 2015
Lapsen ja nuoren arjen ympäristöt ja instituutiot, 5 op
Osallisuus hyvinvoinnin edellytyksenä, 5 op
Tutkimuksellinen kehittäminen, 5 op
Kevät 2016
Challenges for child protection and child welfare, 5 op
Varhainen tukeminen, 5 op
Riskiolosuhteet ja niiden tunnistaminen, 5 op
Social and Health Care Development and Management
(Master) Study Path, 30 ECTS
Syksy 2015
Social and health care policy, 5 ECTS
Social and health care management theory and practice, 5 ECTS
Societal change and future foresight methods, 5 ECTS
Kevät 2016
Strategic management in social and health care, 5 ECTS
Human resource and knowledge management, 5 ECTS
Social and health care economics, 5 ECTS
Lisätietoja
Sosiaali- ja terveysalan YAMK/Master-polkuopintoihin otetaan
opiskelijoita seuraavasti:
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen
Social and Health Care Development and Management 5
5
5
Syksyn 2015 opintoihin ilmoittaudutaan 3.8. – 16.8.
Kevään 2016 opintoihin ilmoittaudutaan myöhemmin syksyllä
Yhteystiedot
Päivi Snåre
Puh. 044 708 0365
[email protected]
29
TEKNIIKAN ALA
Environmental Technology
(Master) Study Path, 10 ECTS
Climate change and its environmental impacts, 5 ECTS
Urban and communicative planning, 5 ECTS
Information and Communications Technology
(Master) Study Path, 10 ECTS
Gamification, 5 ECTS
Big data, 5 ECTS
Yhteystiedot
Opintoneuvoja Riitta-Liisa Hakkarainen (alkaen 3.8.2015)
Sähköposti [email protected]
30
Erillishaku
Haku tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa
suoritettujen opintojen perusteella tapahtuu erillishaun kautta.
Lahden ammattikorkeakoulussa voi hakea erillishaun kautta sekä
AMK- että YAMK/Master -tutkintoihin johtaviin koulutuksiin.
Lue lisää erillishausta ja haun ajankohdista osoitteessa
www.lamk.fi/avoin-amk/erillishaku
Erillishaku AMK-koulutukseen
AMK-tutkinto-opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on suorittanut
avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä sen
koulutuksen opintoja, johon hän haluaa hakea. Hakijalla ei tarvitse
tällöin olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta.
Koulutusalakohtaiset valintamenettelyt
SOSIAALI- JA TERVEYSALA
MEDIA-ALA
Hakija kutsutaan valintakokeisiin, joita järjestetään kaksi
kertaa vuodessa. Valintakokeessa arvioidaan mm. hakijan soveltuvuutta alalle. Tutustu sosiaali- ja terveysalan
valintakoepäivämääriin osoitteessa www.lamk.fi/hakijalle/valintakokeet-ja-esivalintatehtavat.
Hakija kutsutaan seuraaviin valintakokeisiin.
Hakijan ei tarvitse tehdä esivalintatehtäviä.
Tarkista media-alan valintakoepäivämäärät
osoitteesta www.lamk.fi/hakijalle/valintakokeet-ja-esivalintatehtavat.
Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.
LIIKETALOUDEN JA TEKNIIKAN AL AT
Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että
Hakija kutsutaan haastatteluun, jos avoimessa
AMK:ssa suoritettujen opintojen keskiarvo on
vähintään 3 (asteikolla 1-5).
• Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
• Ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
• Esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua
terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
• Veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista.
Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.
32
Liiketalouden ja tekniikan alalla voidaan ottaa
suoraan tutkintokoulutukseen ilman valintamenettelyjä henkilö, joka on suorittanut avoimessa
ammattikorkeakoulussa vähintään 120 opintopistettä sen koulutuksen opintoja, johon hän
hakee opiskeluoikeutta.
Erillishaku YAMK/Master-koulutukseen
Kun opiskelija on suorittanut YAMK/Master-polkuopintoja
vähintään 15 op (90 op tutkinnossa) tai 10 op (60 op tutkinnossa, pl. kulttuuriala), hän voi hakea YAMK/Master-koulutukseen erillishaussa. Tutkintoon hakiessaan hakijan tulee
täyttää hakukelpoisuusvaatimukset eli hänellä tulee olla
AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä
kolme vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta. Lisäksi
YAMK/Master-polkuopinnoissa suoritettujen opintojaksojen
keskiarvon tulee olla vähintään 3 (asteikolla 1-5).
Erillishaku YAMK/Master-koulutukseen toteutuu kaksi kertaa
vuodessa, 1.–31.5. ja 1.–30.11.
Miten haet?
Lahden ammattikorkeakoulun erillishaku toteutetaan
sähköisesti. Hakuohjeet ja linkin hakemukseen löydät
avoimen AMK:n sivuilta osoitteesta www.lamk.fi/avoin-amk/
erillishaku. Hakemukseen tulee liittää kopiot virallisista
avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusotteista.
YAMK/Master-koulutukseen hakijan tulee liittää
hakemukseen lisäksi kopio korkeakoulutodistuksesta sekä
kopiot työtodistuksista, jotka osoittavat kolmen vuoden
työkokemuksen.
33
34
Omat polkuopintoni
www.lamk.fi/avoin-amk