Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutuksen tiedote

Comments

Transcription

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutuksen tiedote
1
Marraskuu 2015
SAIRAANHOITAJA (AMK) monimuotototeutus, ryhmä 08SH16M
Tervetuloa opiskelemaan Sosiaali- ja terveysalalle!
Opintojen aloitus
Opintoihin ilmoittaudutaan maanantaina 11.1.2016 klo 11 - 12 Hoitajankadun alaaulassa.
Samalla opiskelijoilta kerätään alkuperäiset todistukset, joita on käytetty yhteishaussa.
Opiskelijoille jaetaan myös AD-tunnukset ja opiskelutodistukset. Kuvallinen
henkilöllisyystodistus on tärkeää olla mukana ensimmäisenä orientaatiopäivänä.
Toimita kopiot yhteishaussa käyttämistäsi todistuksista Hakijapalveluihin 9.12.
mennessä: Lahden ammattikorkeakoulun Hakijapalvelut, osoite PL 214, 15101 Lahti
(käyntiosoite Kirkkokatu 27, 4. krs.).
Ammattikorkeakoulu tarkistaa kaikkien opiskelemaan valittujen hakijoiden
yhteishaussa käyttämät todistukset. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka,
kunnes todistukset on tarkistettu ja todistuskopioita verrattu alkuperäisiin todistuksiin.
Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, mikäli hakija on antanut haussa
virheellisiä tietoja ja ei oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan.
Opiskelijan oma päätelaite
Oman laitteen käyttöön opinnoissa kannustetaan, koska LAMKissa opinnot
toteutetaan joustavasti digitaalisuutta hyödyntäen; oppimisprosessissa ja –sisällöissä
hyödynnetään sähköisiä työskentely-ympäristöja ja e-aineistoja.
Lisätietoja tästä saat: https://wiki.lamk.fi/display/it/BYOD+-+LAMK
Tasokokeet
Kielissä järjestetään tasokokeita. Niistä saat tietoa yhteisten opintojen infossa
opintojen alussa. Kielten tasokokeet pidetään perjantaina 15.1. klo 9 – 11
Hoitajankadulla, luokka B_2.05.
Muuta huomioitavaa
Opiskelemaan valitut voivat itse vaikuttaa omaan opiskelun aloittamiseen helpottamalla
ensimmäisten kuukausien taakkaa valmistautumalla opiskeluun etukäteen. Tässä
materiaalia, johon kannattaa tutustua ennen opintojen aloittamista:
Opinto-opas
http://opinto-opas.lamk.fi/index.php/fi/68178/fi/68147
Itseopiskelumateriaali itsenäiseen lähtötason parantamiseen ruotsin ja englannin
kielissä.
Opiskelijan työkalut
www.lamk.fi/deski
Tutkintosääntö http://www.lamk.fi/opiskelijalle/opintoopas/Documents/tutkintosaanto-010415.pdf
2
Marraskuu 2015
Opiskelijakunta LAMKOn tervehdys
http://www.lamk.fi/opiskelijalle/opiskelijakuntalamko/Documents/LAMKOesittelykirje.pdf
Muita hyödyllisiä linkkejä
Lahdessa opiskelijoiden vuokra-asuntoja välittää Oppilastalo Oy
http://www.oppilastalo.fi
KELA – Opintotuki
http://www.kela.fi/opiskelijat
Aikuiskoulutustuki
http://www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuki /
Lisätietoja
Lahden ammattikorkeakoulun hakijapalvelut, [email protected]
Puh. 044 708 1385, 044 708 1386
Sosiaali- ja terveysalan opintotoimisto (suljettu 21. – 29.12.2015)
Outi Kylliäinen, opintosihteeri
Puh. 050 403 6867
[email protected]
Opettajatutorit
Helena Sillanpää ja Maria Tuominen
Tervetuloa!
Lahden ammattikorkeakoulu
SOSIAALI- JA TERVEYSALA
Hyvä hoitotyön koulutukseen valittu opiskelija
Tervetuloa opiskelemaan Lahden ammattikorkeakouluun sairaanhoitaja (AMK)- tutkintoon
johtavaan koulutukseen
Uudet opiskelijat aloittavat opiskelunsa maanantaina 11.1.2016. Tuolloin ilmoittaudutaan
opiskelijaksi klo 11.00 – 12.00. Ilmoittautumisen jälkeen ohjelma jatkuu tutoropiskelijoiden ja –
opettajien seurassa klo 15.45 saakka.
Opiskeluun kuuluu sekä lähiopiskelua että itsenäistä opiskelua. Monimuoto-opiskelussa
lähiopiskelu toteutuu pääasiallisesti lähiviikoilla. Kevään 2016 lähiopetusviikot ovat 2, 7, 11,15, 18
ja 22. Lähiopetus toteutuu ma – pe klo 8.00 – 15.30.
Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opetussuunnitelma, jonka mukaan hän
etenee opinnoissaan. Henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa huomioidaan mm. aiempi
osaaminen.
Ammattikorkeakoulun aloittava opiskelija tekee tasokokeen opintojen alussa englannin ja ruotsin
kielessä, ellei opiskelija ole ylioppilaskirjoituksissa saanut kyseisissä kielissä arvosanaa M, E tai L.
Kaikki jotka eivät läpäise tasokoetta, osallistuvat kielten valmentaviin opintoihin.
Ylioppilaskirjoituksissa arvosanan M, E tai L kirjoittaneet menevät suoraan kyseisten kielten
varsinaisille kursseille. Tästä on erillinen tiedote kutsukirjeen mukana.
Tapaamisiin!
Tuutoropettajat:
Helena Sillanpää [email protected], puh. 050 526 5929
Maria Tuominen [email protected], puh. 044 708 032
Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Sosiaali- ja terveysala
11.1.2016
Sairaanhoitajaopiskelijat / monimuoto ensimmäisen viikon ohjelma
KEVÄT 2016
Huom, lukujärjestykseen saattaa tulla muutoksia.
Punaisella merkityt yhdessä nuorisoryhmän kanssa, muut monimuotoryhmän omia
tunteja
Maanantai 11.1.2016
klo 11.00-12.00
klo 12.00 – 13.00
klo 13.00 – 13.30
klo 13.30 – 14.00
klo 14.00 – 16.00
Tiistai 12.1.2016
klo 8.00 -11.30
klo 12.30-13.30
klo 13.30 -15.00
klo 13.30 – 15.00
klo 15.00 – 16.00
Ilmoittautuminen, mahdollisuus ruokailuun
Tervetuloa opiskelemaan! Lamko (Lahden ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta) Luokka: Liikuntasali Y 1.24
Vastuuopettaja Anna Romakkaniemi ja tuutoropettajat esittäytyvät
Luokka: Y 1.24
Kahvitauko
Tutortunti / Maria Tuominen ja Helena Sillanpää, Luokka A 1.32
Hyvän hoitamisen moduuli – info (koko ryhmä), Luokka B 2.28
Tervetuliaissanat/ Yksikön johtaja Leena Liimatainen, luokka Y
1.03
Hyvän hoidon kliininen osaaminen näyttö info, simulaatioon
perehdytys, simulaatioon tutustuminen (lh- taustaiset)
Matleena Takaluoma, Jukka Karjalainen, luokka B1.31
Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen (ei lh- taustaiset).
Johdantoluento ja PBL työskentely, luokka A 1.30
Matematiikan alkukoe, luokka
Keskiviikko 13.1.2016
klo 8.00-8.45
Rokotusinfo/ terveydenhoitaja Sanna Ahonen, luokka Y 1.03
klo 9.00-11.00
Reppu-info / Maria Tuominen ja Helena Sillanpää, luokka B 2.28
klo 12.00-16.00
Hyvän hoidon kliininen osaaminen näyttö (lh taustaiset) Aloitus
luokassa B 1.13
12.00 – 16.00
Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen (ei lh- taustaiset),
luokka A 1.05
Torstai 14.1.2016
klo 12.00-14.00
klo 14.00-16.00
Klo 14.00 – 16.00
Opo info /Päivi Ivanoff-Lahtela, luokka A 1.32
Hyvän hoidon kliininen osaaminen näyttö (lh taustaiset)
Aloitus luokassa B 1.13
Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen (ei lh- taustaiset),
luokka A 1.05
Perjantai 15.1.2016
klo 9.00-11.00
klo 13.00- 16.00
Kielten tasokokeet, luokka B_2.05
Hyvän hoidon kliininen osaaminen näyttö (lh taustaiset)
klo 12.00 – 16.00
Aloitus luokassa B 1.13
Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen tai
Asiantuntijaviestintä (ei lh- taustaiset), luokka A 1.05
Lahden ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja terveysala
Marraskuu 2015
Hei, monimuotoryhmän opiskelija
Mikäli sinulla on aiempi perushoitaja- / lähihoitajatutkinto tai sinulla on muuten tavoin
hankittua osaamista kliinistä kädentaidoista, on sinulla halutessasi mahdollisuus suorittaa
2 opintopistettä simulaationäyttönä Hyvän hoidon kliininen osaaminen –opintojaksosta,
joka kokonaisuudessaan on 5 op.
Näyttöön osallistuminen on vapaaehtoista ja se toteutuu koulun simulaatiooppimisympäristössä SimuLti:ssa. Osaamisen näytöt toteutuvat ensimmäisen
opiskeluviikon aikana. Itse näyttötilanne kestää opiskelijalle kokonaisuudessaan 3h. Näyttö
tilanteessa on kerrallaan mukana kaksi opiskelijaa, joiden molempien toiminta arvioidaan
yksilöllisinä suorituksina. Näyttö arvioidaan hyväksytty/hylätty. Arviointi kohdistuu
seuraaviin teemoihin; toiminnan suunnitelmallisuus, päätöksenteko ( teoreettisten
perusteiden näkyminen toiminnassa), aseptiikka, potilaan kohtaaminen,
potilasturvallisuudesta huolehtiminen, ergonomia, hoitamisen perustaitojen hallitseminen
ja oman toiminnan itsearviointi. Mikäli opiskelija saa näytöstä arvosanan hylätty, hän
suorittaa opintojakson muun opiskelijaryhmän mukana.
Näyttötilanteessa voi tulla vastaan mitä tahansa alla kuvatuista asioista (Hyvän hoidon
osaaminen- opintojakson osaamisvaatimukset).
Hyvän hoidon kliinisen opintojakson osaamisvaatimukset, joita simulaationäytössä
arvioidaan ovat mm. seuraavat asiat
- päivittäisissä toiminnoissa avustaminen
- ravitsemuksen toteuttaminen esim. nenämahaletkun asettaminen, verensokerin
mittaaminen
- erittämisessä auttaminen, esim. kerta- ja kestokatetrointi
- vitaalientoimintojen seuranta ja mittaaminen ja vitaalielintoimintojen turvaaminen
o esim. RR mittaus, hengityksen helpottaminen, ylähengitysteiden limaimu,
hapen anto
- injektion antaminen
- ergonomia
- asiakkaan, potilaan kohtaaminen, vuorovaikutus
- aseptinen toiminta
Miten toimin, jos osallistut näyttöön?
1. Arvioi omaa osaamisen tasoasi liittyen edellä kuvattuihin hyvän hoidon kliinisen
osaamisen opintojakson sisältöihin.
2. Hanki käyttöösi opintojaksolla käytävä oppikirja ja kertaa hyvän hoitamisen kliinisiä
perustaitoja itsenäisesti. Katso alempaa tarkemmin kyseiset osa-alueet. Sinulla on
mahdollisuus kerrata taitoja myös itsenäisesti koulumme taitopajatiloissa.
3. Osallistu tiistaina 12.1.2016 näyttöinfoon, jossa saat lisäinformaatiota näytön
suorittamisesta, pääset tutustumaan simulaatiotiloihin ja teet päätöksen
simulaationäyttöön osallistumisesta. Läsnäolo näyttöinfossa on edellytys näyttöön
osallistumiseen.
4. Näytöt suoritetaan 13.1- 15.1.2016 päivien aikana.
Näyttöön valmistautuminen
Kertaa seuraavat osuudet Hyvän hoidon kliininen osaaminen opintojaksolla käytettävästä
kirjasta;
Rautava-Nurmi, H., Westergård, A., Henttonen, T., Ojala, M. & Vuorinen, S. 2013.
Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro Oy.
 7 Aseptiikka hoitotyössä
 8.8 Lääkkeiden antaminen injektiona
 10 Päivittäiset toiminnot
 12 Ravitsemus
 13 Erittäminen
 15 Hengitys (ei kohta 15.7)
 16 Verenkierto
 17 Aineenvaihdunta
Koskee kaikkia monimuotoryhmän opiskelijoita:
Hyvän hoidon kliininen osaaminen (5op) opintojaksosta näytön jälkeen jää suoritettavaksi
3 op verran lääkehoidon osuutta. Tähän liittyy yhtenä osana lääkelaskujen opetus, johon
osallistumisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu matematiikan alkukoe, joka
pidetään koko ryhmälle (vaikka et tekisitkään näyttöä) opintojen ensimmäisen viikon
aikana.
Hyväksytty matematiikan alkutentti edellyttää, että laskuista on 75% oikein ilman laskinta.
Alkutentin voi uusia yhden kerran. Jos alkutentti ei mene hyväksytysti läpi, on sinulla
mahdollisuus osallistua matematiikan tukiopetukseen (lähiopetusviikkojen ulkopuolella) ja
uusia tentti siinä yhteydessä.
Matematiikan tentissä arvioidaan seuraavien osa-aluiden osaamista:







yksikkömuunnokset
yhteen- ja vähennyslaskut
desimaaliluvuilla laskeminen
kerto- ja jakolaskut (jakokulman käyttö)
prosenttilaskut
1. asteen yhtälö (verranto)
yleiset pyöristyssäännöt
Lisätietoa
Hoitotyön lehtori
Matleena Takaluoma
[email protected]
0447080389
Tietoa kielten tasokokeesta
kevät 2016
Mikä on tasokoe?
Amk-tutkintoon johtavan, suomenkielisen koulutusohjelman aloittaville opiskelijoille järjestetään
kielten tasokoetilaisuus, jossa varmistetaan samalla kertaa englannin ja ruotsin kielen lähtötaso. Jos
ylioppilastutkintotodistuksessa on kielten arvosanana Eximia, Laudatur tai Magna, opiskelijan ei
tarvitse osallistua tasokokeeseen ja kielten valmentaviin opintoihin. Valinnan jälkeisen todistusten
tarkistuksen yhteydessä katsotaan myös ylioppilastutkintotodistus. Tasokokeeseen ei myöskään
osallistuta, jos on mahdollista saada hyväksiluku kieleen/kieliin.
Kirjallisen lähtötasokokeen tarkoitus on löytää lisäopetusta tarvitsevat opiskelijat ja ohjata heidät
täydentämään kielitaitoaan kyseisen kielen valmentavalle opintojaksolle.
Koe on tarkoitus suorittaa ensimmäisen opiskeluvuoden alussa, ja tuloksen saa tietoonsa heti
tenttitilaisuudessa. Koetta ei voi uusia, vaan hylätyn suorituksen saaneet ohjataan englannin/ruotsin
valmentavalle opintojaksolle.
Opiskelijat voivat tasokokeen läpäistyään aloittaa kieliopinnot yhteisiin opintoihin kuuluvilla Vieras
kieli ja viestintä (englanti) ja Ruotsin kieli -opintojaksoilla.
Miten valmistaudun tasokokeeseen?
Tasokokeeseen ei tarvitse erityisesti valmistautua. Kieliopin perusrakenteiden ja yleiskielisen
sanaston kertaamisesta ei toki koskaan ole haittaa.
Mitä tarvitaan mukaan tasokoetilaisuuteen tullessa?
Opiskelijalla tulee olla toimiva AD-tunnus kokeeseen tullessaan. Tunnuksen saa omalta
koulutusalalta ensimmäisten kokoontumisten yhteydessä. Lisäksi mukana tulee olla
henkilökohtainen päätelaite (kannettava tietokone tai tabletti), jossa akkuvirta riittää koko
tasokokeen ajan.
Pitääkö tasokokeeseen ilmoittautua?
Omalla alalla lukujärjestyksen mukaisesti järjestettävään tasokokeeseen ei ilmoittauduta etukäteen.
Osallistujat kirjautuvat sisään kokeeseen paikan päällä. Aikaa kokeen suorittamiseen on 90 min, 45
min/kieli. Kokeeseen kirjautuminen on mahdollista viimeistään tuntia ennen koeaikatauluun
merkityn ajan päättymistä.
Tasokokeen hylätty suoritus
Tasokokeessa hylättyjen on osallistuttava kyseisen kielen valmentavalle opintojaksolle (3 op:n
laajuinen) ja suoritettava se hyväksytysti ennen kaikille pakollisten yhteisten opintojen opintojakson
(3 op) aloittamista. Hyväksytystä valmentavien opintojen opintojaksosta kertyneet opintopisteet
merkitään vapaasti valittaviin opintoihin.
Onneksi olkoon! Me Sosterkan tutorit toivotamme sinut tervetulleeksi opiskelemaan Lahden ammattikorkeakouluun! Meidän opiskelijatutoreiden tehtävä on olla apunasi varsinkin opiskelujesi alkutaipaleella. Olemme heti ensimmäisestä koulupäivästä alkaen kertomassa mikä on mikäkin luokka, ryhmäyttämässä ryhmäänne, järjestämässä tapahtumia, esittelemässä kaupunkia ja opettamassa käyttämään koulun tietojärjestelmiä. Helpoiten meidät tutorit tunnistat keltaisista tutorpaidoista. Meille voit tulla aina juttelemaan, vaikka näkisit meidät kaupungilla, koulussa, ilman tutorpaitaa tai tutorpaita päällä! Perinteitä kunnioittaen järjestämme perinteisen fuksipiknikin perjantaina 15.1.2016. Ohjelmassa on tuolloin pieniä rasteja pienissä ryhmissä, ja tutustumista erityisesti opiskelijalle tärkeisiin paikkoihin Lahdessa. Kierroksen jälkeen tutustumme toisiimme rennolla fiiliksellä. Merkkaa päivä jo kalenteriin valmiiksi. Olemme avanneet kaikille uusille LAMKin sosiaali‐ ja terveysalan opiskelijoille Facebook‐ryhmän jossa annamme tiedotusta ja jaamme tapahtumia. Siellä voi myös esittää kysymyksiä toisille aloittaville opiskeijoille tai tutoreille. Ryhmästä löytyy myös tutoreiden yhteystietoja. Ryhmän löydät nimellä ” Sosterkan fuksit kevät 2016 ”. Muista liittyä ryhmään heti! Muistathan tilata opiskelijakortin heti opiskelujen alettua. Lisätietoja opiskelijakortista ja muustakin löydät LAMKOn sivuilta osoitteesta www.lamko.fi. Opiskelijakorttia ei voi tilata etukäteen, koska saatte opiskelijanumeron vasta ensimmäisenä koulupäivänä. Tammikuussa nähdään! Terveisin Sosterkan tutorit 

Similar documents