PEMBERITAHUAN - BPA - Bahagian Pengurusan Akademik

Comments

Transcription

PEMBERITAHUAN - BPA - Bahagian Pengurusan Akademik
.- tI.'M
PEMBERITAHUAN
-- --
UNMRSlTl SAllIS MAl~
Semua Pelajar Ijazah Tinggi (Mod Kerja Kursus & Mod Campuran), Luar Pesisir dan Ijazah Pertama (Penuh Masa, Program Pengajian Jarak Jauh & Program Usaha Sarna Akademik) * Keputusan Peperiksaan Semester Kedua
Sidang Akademik 2015/2016
TERKINI : TARIKH BAHARU PENGUMUMAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN Dimaklumkan bahawa semua pelajar Ijazah Tinggi dan Ijazah Pertama boleh memilih
sistem menyemak keputusan peperiksaan di atas sarna ada melalui perkhidmatan
Pesanan Ringkas (SMS) dan Portal Campus Online.
Perkhidmatan tersebut boleh mula diakses seperti berikut :
15 Julai 2016
mulai 11.00 pagi
Perkhidmatan :
SMS dan Portal
Campus Online
5 Ogos 2016
mulai 11.00 pagi
Perkhidmatan Pesanan Ringkas ( SMS ) (Talian : 15888 )
USM<jarak>RESULT<jarak>No. Kad Pengenalan<jarak>Angka Giliran
Contoh Mesej
Hantar Kepada
USM RESULT 900717076875 71007
: 15888
ATAU
Perkhidmatan Portal Campus Online
https:/Icampusonline.usm.m
*
Pengumuman keputusan peperiksaan ini adalah tertakluk kepada tarikh mesyuarat
Majlis Peperiksaan Universiti. Sebarang perubahan (jika ada) akan dimaklumkan melalui
perkhidmatan di atas. Pelajar dinasihatkan menyimpan slip peperiksaan yang boleh
digunakan sebagai laluan kepada akses perkhidmatan tersebut.
3 JUN 2016
(( ~ti.&an J~taJtian Jla'ii &'oIi"
Seksyen Peperiksaan dan Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar,
Universiti Sains Malaysia, Aras 5, Bangunan Canselori, 11800 USM, PULAU PINANG.
Telefon : 04653 3479 . Faksimile : 04 657 3409
E-mel : [email protected] . [email protected] . [email protected]
Laman Sesawang : http://pendaftar.usm.my . http://bpa.usm.my
Pejabat Operasi Peperiksaan, Aras 1, Bangunan L17 : Dewan Utama Pelajar, USM, PULAU PI NANG.
Telefon : 046534310 . Faksimile : 04653 4314
c : HEBAHAN . 152 PM PPJJ KEPUTUSAN PEPERIKSAAN - PINDMN TARI KH
'"
UNIVERSITI SAlNS MALAYSIA
I
NOTICE
All Postgraduate (Coursework & Mixed Mode Programme), Offshore and Undergraduate (Full Time, Distance Learning & Academic Collaboration Programme) Students * Second Semester Examination Results
201512016 Academic Session
NEWS: NEW DATE FOR THE ANNOUNCEMENT OF RESULTS This is to inform that all postgraduate and undergraduate students may check their
results through the services available via Short Message Service (SMS) and Campus
Online Portal. These services are accessible as follow :
15th July 2016
from 11.00 a.m.
Services:
SMS and Campus
Online Portal
5th August 2016
from 11.00 a.m.
Short Message Service ( SMS ) ( 15888 )
USM<space>RESULT<space>NRIC Number<space>lndex Number
-15888
USM RESULT 900717076875 71007
Example
Send To
OR Campus Online Portal Service https:llcampusonline.usm.my * The announcement of
results is subject to the date of the University Examination
Council meeting. Changes (if any) will be notified via the above mentioned services.
Students are advised to keep their examination slips, to be able to access the
services.
3rd JUNE 2016
" E.n6wtinff a S (l,6tainafjf,e g onuvtJUJ.W."
Examinations and Graduation Section, Academic Management Division, Registry,
Universiti Sains Malaysia, Level 5, Chancellory Building, 11800 USM, PENANG.
Telephone: 04653 3479 . Facsimile: 04657 3409
E-mail : [email protected]@[email protected]
Website : http://pendaftar.usm.my . http://bpa.usm.my
Examinations Operations Office, Levell, Block L17 Dewan Utama Pelajar, USM, PENANG.
Telephone : 04 653 4310 . Facsimile : 04 653 4314
C : HEBAHAN . 152 PM PPJJ KEPUTUSAN PEPERIKSAAN - PINDAAN TARIKH