ulotka A4 18.02.2016.cdr

Comments

Transcription

ulotka A4 18.02.2016.cdr
PGE Narodowy
PGE Narodowy
PGE Narodowy
TRANSPORT RESEARCH ARENA 2016
6th EUROPEAN TRANSPORT RESEARCH CONFERENCE
Warsaw/Warszawa 18-21.04.2016
Transport Research Arena is the most important
conference in Europe in the area of surface transport.
The European Commission, in coopera#on with the
Conference of European Directors of Roads (CEDR)
and the European technological pla$orms, is the
ini#ator of T R A2016. The objec#ves of the
conference comprise ac#ons for benefit of research,
development and innova#on in transport, as well as
strengthening coopera#on of between the world of
science and industry, also with the par#cipa#on of
poli#cians and decision-makers. The Ministry of
Infrastructure and Development and the Road and
Bridge Research Ins#tute are the co-organisers of
TRA2016.
Transport Research Arena to najważniejsza
w Europie konferencja dotycząca transportu
powierzchniowego. Jej inicjatorem jest Komisja
Europejska we współpracy z Europejską Konferencją
D y r e kto r ów D r ó g C E D R o r a z e u r o p e j s k i m i
pla) ormami technologicznymi. Cele konferencji
obejmują działania na rzecz badań, rozwoju
i innowacji w transporcie, wzmacnianie współpracy
świata nauki z przemysłem, także z udziałem
polityków i decydentów. Współorganizatorami
TRA2016 są Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
TOPICS
Ÿ Środowisko naturalne – zmniejszenie emisji
ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI
Ÿ Environment – Decarbonisa#on, Sustainability
and Energy Efficiency
Ÿ
Ÿ Vehicles & Vessels Technologies, Design and
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Produc#on
Urban and Long-Distance People Mobility Systems and Services
Urban and Long-Distance Freight Transport and
Logis#cs
Safe, Secure and Resilient Transport Systems
Transport Infrastructure
Human Factors, Socio-Economics and Foresights
Automa#on and Connec#vity
Enabling Environment for Innova#on
Implementa#on
TRA2016 is a great opportunity for Europe and
Poland. It is a perfect occasion for the European and
Polish researchers and scien#sts to present prac#cal
applica#ons of innova#ve project solu#ons in the
area of transport, having impact on living standard of
each of us.
It will be also an opportunity for a dialogue of the
representa#ves of various circles connected with
broadly understood subject ma' er of transport
which is nowadays one of the most important
branches of both domes#c and global economy.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
dwutlenku węgla, zrównoważony rozwój
i efektywność energetyczna
Technologie, projektowanie i produkcja pojazdów
i statków
Mobilność w miastach i na długich dystansach –
systemy i usługi
Transport towarów i logistyka w miastach
i na długich dystansach
Bezpieczne, zabezpieczone i trwałe systemy
transportu
Infrastruktura transportowa
Czynnik ludzki, ekonomia społeczna i prognozy
na przyszłość
Automatyzacja i połączenia
Środowisko sprzyjające wdrażaniu innowacji
TRA2016 to ogromna szansa dla Europy i Polski. To
doskonała okazja, aby europejscy i polscy badacze
o r a z n a u kow c y za p r eze ntow a l i p r a kt y c z n e
zastosowania wyników innowacyjnych projektów
w obszarze transportu wpływających na standard
życia każdego z nas. Konferencja będzie doskonałą
okazją do dialogu przedstawicieli różnorodnych
środowisk związanych z szeroko pojętą tematyką
transportu, który jest obecnie jedną z najważniejszych
gałęzi gospodarki zarówno krajowej, jak i światowej.
IBDiM received abstracts from 52 countries
IBDiM otrzymał propozycje referatów z 52 krajów
Registra"on fees
Opłata rejestracyjna
Early bird
(expires 15.02.16)
Opłata do
15.02.2016 r
Advanced
(expires 01.04.16)
Opłata do
01.04.2016 r
On-line/On site
(after 01.04.16)
Opłata
On-line/na miejscu
po 01.04.2016 r
400 €
500 €
650 €
180 €
235 €
270 €
280 €
400 €
400 €
Students and young researchers
(below 35 years old) / Studenci, młodzi
naukowcy (poniżej 35 roku życia)
100 €
150 €
150 €
Exhibitors
Wystawcy
200 €
300 €
300 €
TRA Marketplace³
20 €
20 €
20 €
Registration types
Rodzaje rejestracji
Regular
Czterodniowa
One Day
Jednodniowa
Authors¹, reviewers², speakers²/
Autorzy1, recenzenci2, lektorzy2
Exhibition Visitors4
Odwiedzający wystawę4
Free / wstęp wolny
¹ of an accepted paper, one author per paper (presenting author), not valid for the TRA Marketplace Poster sessions’
authors
1
zaakceptowanego referatu, jeden autor na jeden referat (autor prezentujący referat), nie obejmuje autorów plakatów na
TRA Marketplace
² reviewers and invited speakers, appointed by the Programme Committee
2
recenzenci i zaproszeni lektorzy, wyznaczeni przez Komitet Programowy
³ 1 day access, registration on-line and fee mandatory only for non-participants of the conference
3
wejście na 1 dzień, rejestracja on-line i opłata - obowiązkowa tylko dla osób nieuczestniczących w konferencji
4
exhibition visitors - for 1 day only, mandatory on-line registration to get an access badge
4
odwiedzający wystawę – tylko na jeden dzień, obowiązkowa rejestracja on-line w celu otrzymania identyfikatora
All prices are excluding tax /Podane ceny są cenami ne" o
Registra"on will be opened at the beginning of October
Rozpoczęcie rejestracji – październik 2015
Conference zone
Strefa konferencji
Exhibi"on TRA2016
Wystawa TRA2016
Konferencji TRA2016 będzie towarzyszyła wystawa.
Wezmą w niej udział: Komisja Europejska, Europejska
Konferencja Dyrektorów Dróg CEDR oraz firmy
przemysłowe - członkowie europejskich pla&orm
technologicznych transportu powierzchniowego
z całej Europy. Przewidujemy, że w konferencji
TRA2016 weźmie udział około 2 000 uczestników,
a dodatkowo wystawę odwiedzą liczni goście.
,
Serdecznie zapraszamy do zaprezentowania
osiągnięć Państwa firmy przed najbardziej
reprezentatywnym gronem osób zaangażowanych
w tworzenie nowoczesnego, ekologicznego
i wydajnego transportu – w mobilność jutra. Z całą
pewnością przyniesie to liczne korzyści.
An exhibi#on will accompany the T R A2016
conference. The exhibi#on will be a' ended by the
European Commission, the Conference of European
Directors of Roads (CEDR) and industrial companies the members of the European technological
pla$orms of surface freight transport from all over
Europe. We expect approximately 2 000 par#cipants
of the TRA conference and addi#onal numerous
visitors at the exhibi#on.
,
You are welcome to present your company's
achievements before the most representa#ve group
of people engaged in the crea#on of modern,
ecological and efficient transport – the mobility of
tomorrow. It will certainly bring numerous benefits.
Prices of undeveloped floor area
Ceny powierzchni bez zabudowy
Gallery Expo
Galeria Expo
Inner ring
Promenada
Outdoor exhibition
Błonia
Standard cost
Koszt standardowy
To 30.11.2015
discount up to 30%
Do 30.11.2015
zniżka do 30%
To 01.02.2016
discount up to 15%
Do 01.02.2016
zniżka do 15%
To 01.03.2016
discount up to 5%
Do 01.03.2016
zniżka do 5%
300 €/m2
210 €/m2
255 €/m2
285 €/m2
120 € /m2
84 €/m2
102 €/m2
114 €/m2
60 €/m2
42 €/m2
51 €/m2
57 €/m2
All prices are excluding tax /Podane ceny są cenami ne" o
The offer of KIELCE TRADE FAIRS – standard development
Oferta zabudowy standardowej firmy TARGI KIELCE
Gallery Expo
Galeria Expo
Inner ring
Promenada
Standard cost
Koszt standardowy
To 15.12.2015 discount up to 10%
Do 15.12.2015 zniżka do 10%
70 €/m2
63 €/m2
50 €/m2
45 €/m2
All prices are excluding tax /Podane ceny są cenami ne" o
Zabudowa standardowa stoiska obejmuje: ściany
zewnętrzne stoiska, fryz czołowy, napis na fryzie do 20
znaków, gniazdko elektryczne (2 kW) 230 V, wieszak,
kosz na śmieci, wykładzinę, 1 stół i 3 krzesła. Ponadto
na każde rozpoczęte 3 m² - 1 lampa 75W.
Standard stand development comprises: the stand's
external walls, fascia name board, inscrip#on at the
fascia name board with up to 20 characters, 230 V
electric socket (2 kW), hanger, rubbish bin, carpet,
1 table and 3 chairs. Moreover, each started 3 m² –
1 lamp 75W.
Powierzchnia Galerii Expo jest przeznaczona dla
Komisji Europejskiej, Konferencji Dyrektorów ds. Dróg
CEDR oraz jednostek sponsorujących konferencję.
Promenadę oraz Błonia stadionu PGE Narodowy
oferujemy wszystkim chętnym do zaprezentowania
swojej firmy w czasie TRA2016. Zabudowę wykonają
Targi Kielce na podstawie obowiązującej umowy.
W przypadku zainteresowania innymi lokalizacjami
na PGE Narodowy, prosimy o bezpośredni kontakt z
biurem TRA2016
e-mail: offi[email protected]
tel. 22 39 00 258, 22 39 00 251
The area of Expo Gallery is intended for the European
Commission, the Conference of European Road
Directors C E D R and en##es sponsoring the
conference.
The PGE Narodowy Inner ring and Outdoor exhibi%on
are offered to everybody willing to present their
company at TRA2016. Trade Fairs Kielce will perform
the developments under the applicable agreement.
Should you be interested in other loca#ons at the
PGE Narodowy, please contact TRA2016 office
directly - e-mail: offi[email protected],
phone +48 22 39 00 258, +48 22 39 00 251
Exhibi"on TRA2016
Wystawa TRA2016
Outdoor exhibi"on
Błonia Stadionu
Inner ring
Promenada
Gallery Expo
Galeria Expo
TARGI KIELCE
Kontakt
KIELCE TRADE FAIRS
Contact
Agata Boroń: e-mail: [email protected]
tel. (+4841) 365-14-01, fax (+4841) 345-62-61
Ms Agata Boroń: e-mail: [email protected]
phone (+4841) 365-14-01, fax (+4841) 345-62-61
Proszę wypełnić formularz dostępny na
www.traconference.eu i wysłać go na adres:
Please fill in the applica#on form available at
www.traconference.eu and send it to the address:
TARGI KIELCE
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
KIELCE TRADE FAIRS
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, Poland
Możliwe jest także wysłanie skanu formularza
e-mail: [email protected]
It is also possible to send a scanned form
via e-mail: [email protected]
Contact / Kontakt
TRA Office / Biuro TRA2016
Monika Kowalska-Sudyka
Marta Modzelewska
e-mail: offi[email protected]
tel.: +48 22 39 00 258, +48 22 39 00 251
www.traconference.eu
Exhibi"on / Sprzedaż i zabudowa stoisk
KIELCE TRADE FAIRS – Poland / TARGI KIELCE
Agata Boroń
e-mail: [email protected]
tel.: +48 41 365-14-01, fax +48 41 345-62-61

Similar documents