n1VD!toi - BDO זיו האפט

Comments

Transcription

n1VD!toi - BDO זיו האפט
‫עמוד ‪1‬‬
‫'‪ n^iii‬וכח\‬
‫ומגייל‬
‫ותף‬
‫^^^^^^^^^^‬
‫^^^^^^^^^^‬
‫‪n1VD!toi‬‬
‫רו״ח ירון‬
‫‪,tit‬‬
‫‪tit‬‬
‫‪ bdo‬זיו‬
‫‪mt‬‬
‫חאפט‬
‫ץ‪/‬ע^יות ביג חו‬
‫חוגיוח‪.‬‬
‫ו‪/‬חופ ץ‪/‬עשיות‬
‫עיות‪.‬‬
‫בינוניות‬
‫!■‪ni'iinu‬‬
‫‪nnin‬‬
‫‪ni'iinu'1unin‬‬
‫נות!ל;‪11‬‬
‫שעורי מס נמוכים‬
‫"יצואןעקיף״‬
‫‪nnnrfnijSiJ‬‬
‫לחוק‬
‫התיקון‬
‫של‬
‫"צואניות‬
‫היקף‬
‫‪0101‬‬
‫י־ביטר^וניות‬
‫על‬
‫עלייה של‬
‫‪2009‬‬
‫גדל‬
‫עולה‬
‫יוני‬
‫מעל‬
‫באותה‬
‫של‬
‫לעומת‬
‫מנתונים‬
‫אחוז‬
‫מהמכירות‬
‫המכירות‬
‫הייצוא‬
‫תקופה‬
‫שפרסם‬
‫‪010‬‬
‫מיליארד דולר‪,‬‬
‫היקף‬
‫הביטחוני‬
‫מיליארד דולר‪.‬‬
‫משרד‬
‫הביטחון‬
‫כך‬
‫בחודש‬
‫נעשו בידי‬
‫בארץ‬
‫ארבע‬
‫התעשייה‬
‫רפאל ותעש‪.‬‬
‫אשר‬
‫החברות‬
‫של‬
‫מוצרים‬
‫הביטחוניות הגדולות‬
‫האווירית‪,‬‬
‫הןכולן‬
‫ביטחוניים‬
‫אלביט‬
‫נמצאות‬
‫מערכות‪,‬‬
‫ברשימת ‪100‬‬
‫לנצל‬
‫יכולות‬
‫הייצוא‬
‫חברות‬
‫את‬
‫הביטחוני‬
‫צבר‬
‫גם‬
‫‪2010‬‬
‫צבר‬
‫כ‪-‬‬
‫‪9.8‬‬
‫‪1959‬‬
‫הגדול‬
‫כי‬
‫לה‬
‫ביותר‬
‫ב‪2010 -‬‬
‫שהחזיקה‬
‫בצבר‬
‫הפרטיות‬
‫שנחשבות‬
‫רווחיהן‬
‫התעשייה‬
‫תוכנית)‪.‬‬
‫שהיקפו‬
‫במסגרת‬
‫כאשר‬
‫קטנות ובינוניות‬
‫עידוד‬
‫מס‬
‫ההשקעות‬
‫התשי״ט‬
‫השקעות הון‪,‬‬
‫מופחתלחברות‪ ,‬בעלות‬
‫אחיד‬
‫תעשייתיים‬
‫על כלל‬
‫היא‬
‫בחוקלעידוד‬
‫העומדים‬
‫מפעילות‬
‫בתנאי‬
‫היצוא‪,‬‬
‫ייצורית (לא תלוי‬
‫התיקון נקבעו‬
‫האחת‬
‫היא‬
‫שתי‬
‫מדרגות‬
‫באזור‬
‫הנובות לספקי‬
‫במקרה‬
‫אחר‪.‬‬
‫השקעות הון‪ ,‬הכולל‬
‫בעיקר‬
‫מתהליך‬
‫הינו רו‬
‫שבו‬
‫היצואן‬
‫המשנה‬
‫דרך‬
‫מייצא‬
‫הביטחוניות‬
‫החברות‬
‫היצוא‬
‫יצואן‬
‫הפרסיות‬
‫הקטנות והבינוניות בישראל‬
‫גם ליצוא דרך היותם קבלני‬
‫משנה של‬
‫רפאל‪,‬‬
‫אלבינו‪,‬‬
‫התעש״ה האווירית‪,‬‬
‫תעש‬
‫מוכרות‬
‫"יצוא עקיף"‪.‬‬
‫מס בלבד‪,‬‬
‫אי על‬
‫את‬
‫'יצואנים‬
‫זכאים‬
‫ואחרים‪ ,‬דהיינו‬
‫פיתוח‬
‫שהן‬
‫מיליארד‬
‫‪4.1‬‬
‫כ‪-‬‬
‫מהתיקון לחוק‬
‫קבע‬
‫מפעלים‬
‫מיליארדדולר‪.‬‬
‫החברות‬
‫‪2010‬‬
‫תיקון ‪68‬‬
‫מנתוני‬
‫הביטחונית‬
‫האווירית‪,‬‬
‫בהיקף כולל של‬
‫מס‬
‫שלהן יועדהליצוא‪.‬‬
‫מהתוצרת‬
‫ליהנות‬
‫בשנת‬
‫הביטחון עולה‪,‬‬
‫ההזמנות‬
‫התיקון‬
‫מהטבות‬
‫להם‬
‫"יצוא עקיף"‬
‫בקרוב לכ‪-‬‬
‫‪ 19‬מיליארד דולר‪.‬‬
‫משרד‬
‫בחוק‬
‫קסבות‬
‫של‬
‫אלו גדל‬
‫חברות‬
‫ולהינות‬
‫‪°09‬‬
‫דולר‪ ,‬כ‪-‬‬
‫ההזמנות‬
‫והסתכם‬
‫מייצאות‪.‬‬
‫מכרו ב‪-‬‬
‫הגדולותבעולם‪.‬‬
‫החברה‬
‫‪2011‬‬
‫‪80‬‬
‫קבע‬
‫גדולות‪,‬‬
‫החברות‬
‫ישנת‬
‫ביינ־יאי‬
‫בכ‪2.7-‬‬
‫והסתכם‬
‫כלל‬
‫כ‪6.9-‬‬
‫‪%3‬‬
‫השקעות‬
‫ביטחוניות‬
‫המכירות‬
‫עמד‬
‫ב‪-‬‬
‫עידוד‬
‫הון‬
‫מם‬
‫מופחת‬
‫לחברות‬
‫חברות‬
‫ובינוניות‬
‫ספקיות‬
‫פי‬
‫חוק‬
‫הפריפריה‪,‬‬
‫והמדרגה‬
‫שיעורי‬
‫השנייה‬
‫המס‬
‫היא‬
‫יעמדו‬
‫המדרגה‬
‫בשנים‬
‫של‬
‫‪ 2011‬ו‪-‬‬
‫יתר‬
‫הארץ‪.‬‬
‫‪2012‬‬
‫על‬
‫עמוד ‪2‬‬
‫‪0°0‬‬
‫פיתוח אי‬
‫באזור‬
‫מס אלו‬
‫שיעורי‬
‫‪2015‬‬
‫משנת‬
‫על‬
‫יופחתו‬
‫‪%6‬‬
‫בהדרגה‬
‫המס‬
‫שיעור‬
‫מרווחים‬
‫אלה‬
‫יעמוד על‪%51‬‬
‫ההטבות‬
‫אינה‬
‫מוגבלת‬
‫החברה‬
‫בחוק וכל‬
‫לקבלת‬
‫תקיים‬
‫עוד‬
‫החוק‬
‫בתוקף‪.‬‬
‫תחול כל‬
‫בתנאי‬
‫עומדת‬
‫החברה‬
‫עוד‬
‫דרישה‬
‫<״צא‬
‫הביטחוניות‬
‫ראוי‬
‫התקנות‬
‫בנושא‬
‫כפי‬
‫לבחון‬
‫ייצוא‬
‫עקיף‬
‫לאמור‪,‬‬
‫את‬
‫בהטבות‬
‫מכירות‬
‫ניתן‬
‫כאמור‪,‬‬
‫מוגמרים‪,‬‬
‫במוצרים‬
‫ישראלי‬
‫אחר‪.‬‬
‫מדידת‬
‫העמידה‬
‫(להלן "קבלן‬
‫של המפעל‬
‫אשר‬
‫תקנות‬
‫אלה‬
‫חייב‬
‫ליישם‬
‫בתנאי‬
‫כדי‬
‫את נתוני‬
‫לכך על‬
‫בשנת‬
‫המשנה")‬
‫תאגיד‬
‫ידי‬
‫קובעות מנגנוןלפיו‬
‫תיגזר‬
‫של המפעל‬
‫מנתוני‬
‫האחד‬
‫המכירות‬
‫האחר‪.‬‬
‫התקנות‬
‫כדי‬
‫עיקר‬
‫להיכנס לתחולת‬
‫המשנה‬
‫התקנות‪,‬‬
‫להיות "מפעל תעשייתי"‪.‬‬
‫מהשווקים‪,‬‬
‫עמידתו‬
‫בתנאי‬
‫בתקנות‪.‬‬
‫בנוסף‬
‫מקלות‬
‫הוראות‬
‫מיוחדות‬
‫על קבלן‬
‫את נתוני‬
‫להחיל‬
‫של‬
‫השיווק‬
‫הוראות‬
‫את‬
‫את נתוני‬
‫התקנות‪,‬‬
‫על‬
‫של המפעל‬
‫השיווק‬
‫האחר ולקבל‬
‫לצורך כך על המפעל לפנות למפעל‬
‫את‬
‫המשמשים‬
‫רכיבים‬
‫הייצוא‬
‫המפעל‪,‬‬
‫האחר‪.‬‬
‫בהוראות‪.‬‬
‫שהותקנו‬
‫מיוצאים‬
‫שוק‪.‬‬
‫מו״פ‪.‬‬
‫המפעל לקבל‬
‫בכלל‬
‫אינו‬
‫על‬
‫את‬
‫המוצר‬
‫ביצוע‬
‫אחר‬
‫בפרט‬
‫של‬
‫אחד‬
‫הקבוע‬
‫נקבעו‬
‫לז־‪,‬נל‬
‫‪2007‬‬
‫הינו ייצוא‬
‫של‬
‫צריך‬
‫מכירות‬
‫הרכיבים‬
‫מכירות‬
‫חישוב‬
‫לבחון‬
‫שוק‪.‬‬
‫המכירות‬
‫באותו‬
‫האחר‬
‫השווקים‪,‬‬
‫השיווק‬
‫ידי‬
‫למרות‬
‫"ייצוא עקיף"‬
‫א‪.‬‬
‫כאמור‪,‬‬
‫לגבי מפעלי‬
‫המפעל‬
‫שנקבע‬
‫אם‬
‫לאחר‬
‫המשנה‬
‫המכירות‬
‫בשיעור‬
‫של המפעל‬
‫המפעל‬
‫נקבעה‬
‫התעשייתיות‬
‫ישיר אלא‬
‫זה‬
‫בהקשר‬
‫במסגרת‬
‫החברות‬
‫יצוא‬
‫החוק‪,‬‬
‫דרך יצואן‬
‫והתעשייתיות‬
‫האחר‬
‫פיזור‬
‫מכלל‬
‫אחוזים‬
‫של‬
‫ו‪.‬‬
‫את‬
‫לפשט‬
‫המכפלה של‬
‫במישרין ובעקיפין‪ ,‬בכל‬
‫שהחברה‬
‫ליישם‬
‫ובמגמה‬
‫הטבות‬
‫יצוא של‪%52‬‬
‫היצוא‬
‫היא‬
‫כתנאי לזכאות‬
‫יחידה‬
‫זה‬
‫נדרשת‬
‫אינה‬
‫רשאית‬
‫התיקון‪,‬‬
‫לקבלת‬
‫התנאים‬
‫למפעל‬
‫המס שלה‪.‬‬
‫בדוחות‬
‫במסגרת‬
‫עוד‬
‫מידי‬
‫בתנאי‬
‫את מכירותיו‪,‬‬
‫שנה‬
‫ובעקיפין‪ ,‬בכל‬
‫בעקיפין הינן‬
‫הסופי‬
‫המס‬
‫החוק‬
‫בחינת‬
‫במישרין‬
‫תקופת‬
‫אישור ממשלתי כלשהו‪ ,‬וככל‬
‫ההטבות‬
‫להיות‬
‫י‪,‬‬
‫‪°2‬‬
‫שנקבעולעניין‬
‫את‬
‫ה‪.‬‬
‫לצורך‬
‫עמידת קבלן‬
‫לחשב‬
‫הייצוא‪ ,‬יש‬
‫דיבידנדים‬
‫נציין‪ ,‬כי‬
‫התנאים‬
‫לצורך קבלת‬
‫על‬
‫בזמן וכי זו‬
‫הטבות‬
‫ויעמדו החל‬
‫פיתוח אי‬
‫באזור‬
‫האזורים‪.‬‬
‫בשאר‬
‫‪%51‬‬
‫האזורים‪.‬‬
‫התעשייתי‬
‫בשאר‬
‫המוכר‬
‫האחר‬
‫המוגמרים‪.‬‬
‫את‬
‫המוצרים‬
‫ב‪.‬‬
‫התקנות‬
‫קובעות‪ ,‬כי ניתן‬
‫"לשקף"‬
‫אך‬
‫ורק‬
‫ג‪.‬‬
‫המונח "רכיב"‬
‫שמייצר קבלן‬
‫המשנה‬
‫מגדיר‬
‫המחוקק‬
‫המפעל‬
‫את המונח "מפעל‬
‫מאושר‬
‫וקובע‪ ,‬כי מפעל אחר הוא מפעל‬
‫או מפעל מוטב‪ ,‬או מפעל שהיה מפעל‬
‫מאושר או מפעל מוטב‪ ,‬ובלבד‬
‫שמתקיים‬
‫האחר תנאי פיזור‬
‫השווקים‬
‫לגבי המפעל‬
‫המיוצר‬
‫מכירות‬
‫רכיבים‬
‫ל״מפעל האחר"‪ .‬לצורך‬
‫כך‪,‬‬
‫ונקבע‪ ,‬כי‬
‫אחר" (היצואן הישיר)‬
‫בשנה‬
‫אך‬
‫הנבחנת(וככל‬
‫התקנות‬
‫טרם‬
‫הנראה‬
‫גם מפעל‬
‫תוקנו בהתאם)‪.‬‬
‫מועדף‬
‫ד‪.‬‬
‫הוא‬
‫רכיב‬
‫על‬
‫ידי‬
‫המוגמרים‪,‬‬
‫ידו‪.‬‬
‫המכירות‬
‫בהם‬
‫המכילים‬
‫הסופי‬
‫את‬
‫השונים‪,‬‬
‫המסים‬
‫באופן‬
‫רואה‬
‫נתוני‬
‫המשנה‬
‫השווקים)‪,‬‬
‫נמכרים‬
‫המוצרים‬
‫הרכיבים‬
‫המשנה "גוזר"‬
‫בשווקים‬
‫על‬
‫ידי‬
‫האחר‪.‬‬
‫הייצוא(פיזור‬
‫לשווקים‬
‫קבלן‬
‫מרכיב‬
‫במוצר‬
‫מאפשרות לקבלן‬
‫תנאי‬
‫את‬
‫מוצר‬
‫המיוצר‬
‫המפעל‬
‫התקנות‬
‫בהתייחס‬
‫על‬
‫זוכה‬
‫והמהווה‬
‫כאמור‪,‬‬
‫לבחון‬
‫להתייחסות‬
‫בתקנות‬
‫את‬
‫מנתוני‬
‫שיוצרו‬
‫נתוני‬
‫המפעל‬
‫על‬
‫המפעל‬
‫פי‬
‫רשות‬
‫שהתקנות‬
‫טרם‬
‫על‬
‫טופס ייעודי‪,‬‬
‫גבי‬
‫המיסים (ט׳‬
‫‪902‬‬
‫יצוין כי‬
‫הותקנו‬
‫בשנת‬
‫‪2007‬‬
‫את‬
‫טופס‬
‫‪902‬‬
‫פרסמה‬
‫טיוטא של‬
‫רשמי‪ .‬על פי‬
‫החשבון של המפעל‬
‫המכירות של המפעל‬
‫הטיוטא‬
‫שנקבע‬
‫נדרש‬
‫אישור‬
‫רשות‬
‫האמור‬
‫נדרש‬
‫הטופס‬
‫האחר‬
‫לאשר‬
‫האחר‪.‬‬
‫החברה‬
‫את‬
‫כמו כן‪,‬‬
‫בעלת‬
‫האחר בדבר היותו של המפעל‬
‫שהוא מפעל מוטב או‬
‫מפעל תעשייתי‪,‬‬
‫האחר בתנאי היצוא‬
‫ובדבר עמידתו של המפעל‬
‫השקעות הון‪,‬‬
‫לחוקלעידוד‬
‫הקבוע בסעיף‬
‫האחר‬
‫מאושר‪,‬‬
‫התשי״ט‪-‬‬
‫‪959‬ו‪.‬‬

Similar documents