9. מגילת אסתר ודף עם פסוקים וברכות המגילה 11. מגלת

Transcription

9. מגילת אסתר ודף עם פסוקים וברכות המגילה 11. מגלת
9
‫ מגילת אסתר ודף עם פסוקים וברכות המגילה‬.9
11
‫ מגלת אסתר בעברית ובאנגלית – מודפסת על נייר‬.11
‫– וינה‬
10
Voved from the Board of Talmud-Thora-" ,‫מגלת אסתר‬
‫ [שנות‬,‫ וינה‬,Jos. Schlesinger ‫ דפוס‬."Public-School, Vienna
.]30-‫ה‬
.‫הדפסה על נייר; נרתיק פלסטיק‬
‫ בפתחה‬.‫ עם איורים צבעוניים‬,‫נוסח המגלה בעברית ובאנגלית‬
.‫נדפסו גם ברכות המגילה‬
.‫ שתי פיסות קרועות (מנותקות) בתחילתה‬.‫טוב‬-‫מצב בינוני‬
.‫רישום בעלים מהודר‬
‫ ראשית המאה‬,‫ [ירושלים‬.‫מגילת קהלת כתובה על גבי קלף‬
.]20-‫ה‬
."‫כתב אשכנזי "בית יוסף‬
‫ קמטים וכתמים כהים‬.‫טוב‬-‫ מצב בינוני‬.‫ ס"מ‬42 :‫גובה הקלף‬
.‫ קרעים משוקמים בהדבקת פיסות קלף‬,‫ביריעה הראשונה‬
$200 :‫פתיחה‬
$300 :‫פתיחה‬
11. Esther Scroll in Hebrew and in English –
Printed on Paper – Vienna
Ester Scroll, "Voved from the Board of Talmud-ThoraPublic-School, Vienna", Jos. Schlesinger printing
press, Vienna, [1930s].
Printed on paper, plastic case.
Text in Hebrew and English, with illustrations in color.
The scroll opens with the scroll blessings.
Fair-good condition. Two torn pieces (detached), in the
beginning. Fine ownership inscription.
Opening price: $200
‫ מגילת קהלת על קלף‬.10
10. Ecclesiastes Scroll on Parchment
Ecclesiastes Scroll written on Parchment. [Jerusalem,
early 20th century].
Ashkenazic script "Beit Yosef".
Height of parchment: 42 cm. Fair-good condition. Creases
and dark spots on first sheet, tears restored with pieces of
parchment.
Opening price: $300
‫מגילת אסתר ודף עם פסוקים וברכות קודם ואחר קריאת‬
.]‫ בקירוב‬20-‫ [אמצע המאה ה‬.‫המגילה‬
‫ מגילת "המלך" [רוב‬.)‫ כתיבה מזרחית (תימנית‬,‫קלף משוח‬
‫ מצורף דף קלף‬.‫ עם ידית עץ‬,]"‫העמודות פותחות בתיבת "המלך‬
,)"‫עליו נכתבה סדרת פסוקי הודיה (המתחילים "חסדי ה' אזכיר‬
‫ וכן ברכות‬,‫הנאמרים קודם קריאת המגילה לפי מנהג יהדות תימן‬
."‫המגילה וקטע מהפזמון "ארור המן ברוך מרדכי‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ ס"מ‬20 :‫גובה הקלף‬
$250 :‫פתיחה‬
9. Esther Scroll and Leaf with Megillah Verses
and Blessings
Esther Scroll and a leaf with verses and blessings
prior and after reading the Megillah. [ca. mid-20th
century].
Anointed parchment, oriental script (Yemenite).
"Hamelech" Megillah [most columns open with
"HaMelech"], with wood handle. Attached is a leaf
with inscribed verses of thanksgiving, which is read
according to Yemenite Jewry, prior to reading the
Megillah. Also, inscribed are blessings and part of the
verse “Arur Haman U-Baruch Mordechi”.
Height of parchment: 20 cm. Very good condition.
Opening price: $250
2014 ‫ | יולי‬10

Similar documents