דר אהד זהבי הדימוי והמבט.pdf

Transcription

דר אהד זהבי הדימוי והמבט.pdf
‫הדימוי והמבט בראשית המאה ה‪12-‬‬
‫ד"ר אהד זהבי‬
‫בצלאל‪ ,‬המחלקה להיסטוריה ותיאוריה‪ ,‬סמסטר א'‪ ,‬תשע"ה‬
‫שיעור ‪ :1‬מבוא‬
‫שיעור ‪ :2‬דימוי והדמיה‬
‫ז'אן בודריאר‪" ,‬קדימות הסימולקרות"‪ ,‬מתוך‪ :‬סימולקרות וסימולציה‪ ,‬תרגום‪ :‬אריאלה אזולאי‪ ,‬תל‪-‬אביב‪:‬‬
‫הקיבוץ המאוחד‪ ,2002 ,‬עמ' ‪.83-88 ,22-22 ,20-2‬‬
‫שיעור ‪ :8‬הדימוי והסדר החזותי‬
‫ז'אן בודריאר‪" ,‬רוח הטרור"‪ ,‬מתוך‪ :‬רוח הטרור‪ ,‬תרגום‪ :‬אמוץ גלעדי‪ ,‬תל‪-‬אביב‪ :‬רסלינג‪ ,2002 ,‬עמ' ‪.23-2‬‬
‫סלבוי ז'יז'ק‪ ,‬ברוכים הבאים למדבר של הממשי‪ :‬חמש מסות על ה‪ 22-‬בספטמבר ואירועים סמוכים‪,‬‬
‫מהדורה מחודשת‪ ,‬תרגום‪ :‬רינה מרקס‪ ,‬תל‪-‬אביב‪ :‬רסלינג‪ ,2003 ,‬עמ' ‪.92-92 ,00-22‬‬
‫שיעור ‪ :0‬ראווה ודעה קדומה‬
‫גי דבור‪ ,‬חברת הראווה‪ ,‬תרגום‪ :‬דפנה רז‪ ,‬תל‪-‬אביב‪ :‬בבל‪ ,2001 ,‬פרקים ‪.2-1‬‬
‫‪Retort, "Afflicted Powers: The State, the Spectacle and September 11", New Left Review 27 (2004),‬‬
‫‪pp. 5-21.‬‬
‫‪Dan Fleming, "The Talk of the Town: 9/11, the Lost Image, and the Machiavellian Moment", Global‬‬
‫‪Media Journal – Canadian Edition 4(2), pp. 63-77.‬‬
‫שיעור ‪ :2‬ההזמנה של הדימוי‬
‫חגי כנען‪" ,‬הפנייה של הדימוי‪ :‬מעבר למבט החזיתי"‪ ,‬תיאוריה וביקורת ‪ ,)2010( 82‬עמ' ‪.22-23‬‬
‫שאול סתר‪" ,‬הזמן של הדימוי‪ :‬על הדימוי הלשוני כנגד ההיסטוריה הנוצרית של החזותי"‪ ,‬מתוך חיים דעואל‬
‫לוסקי (עורך)‪ RealityTrauma ,‬וההגיון הפנימי של הצילום‪ ,‬תל‪-‬אביב‪ :‬מכון שפילמן לצילום‪,2012 ,‬‬
‫עמ' ‪.32-20‬‬
‫שיעור ‪ :9‬ההיענות של המבט‬
‫ימ ִדיּבּור‪ :‬לראות אחרת בעקבות עמנואל לוינס (תל‪-‬אביב‪:‬‬
‫חגי כנען‪" ,‬פנים ‪ :2‬איך נראים פנים"‪ ,‬מתוך‪ :‬פָּ נִ ְ‬
‫הקיבוץ המאוחד‪ ,)2003 ,‬עמ' ‪.22-23‬‬
‫סוזן זונטג‪ ,‬להתבונן בסבלם של אחרים‪ ,‬תרגום‪ :‬מתי בן יעקב‪ ,‬בן‪-‬שמן‪ :‬מודן‪ ,2002 ,‬עמ' ‪.90-28 ,82-21‬‬
‫שיעור ‪ :2‬מבט אזרחי‪ ,‬מבט אקרובטי‬
‫אריאלה אזולאי‪ ,‬האמנה האזרחית של הצילום (תל‪-‬אביב‪ ,‬רסלינג‪ ,)2009 :‬עמ' ‪.182-120 ,119-102 ,29-22‬‬
‫מאיר ויגודר‪" ,‬הצופה המהורהר והמבט האקרובטי בצילומי חדרי המתים בעזה"‪ ,‬המדרשה ‪,)2010( 18‬‬
‫עמ' ‪.99-09‬‬
‫‪1‬‬
?‫ איך זה נראה‬:3 ‫שיעור‬
Robert Hariman and John Louis Lucaites, "The Iconic Image of the Cold War Nuclear Optic", in: Geoffrey
Batchen et al (eds.), Picturing Atrocity: Photography in Crisis, London: Reaktion Books, 2012, pp.
134-145.
Mark Durden, "Documentary Pictorial: Luc Delahaye's Taliban, 2001", in: Geoffrey Batchen et al (eds.),
Picturing Atrocity: Photography in Crisis, London: Reaktion Books, 2012, pp. 240-248.
Tom Junod, "The Falling Man", in: Geoffrey Batchen et al (eds.), Picturing Atrocity: Photography in
Crisis, London: Reaktion Books, 2012, pp. 167-175.
‫מודע החזותי והפוליטיזציה של הדימוי‬-‫ הלא‬:2 ‫שיעור‬
‫ דוד‬:‫ תרגום‬,‫ הרהורים‬:‫ כרך ב‬,‫ מבחר כתבים‬:‫ מתוך‬,"‫ "יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני‬,‫ולטר בנימין‬
.129-128 ,121-193 ,191-123 '‫ עמ‬,1229 ,‫ הקיבוץ המאוחד‬:‫אביב‬-‫ תל‬,‫זינגר‬
‫ ִאלחּוש ועִ צּבּוב‬:10 ‫שיעור‬
,"‫ עיון מחודש במסת 'השיעתוק' של ואלטר בנימין‬:]‫ "אסתטיקה ואנאסתטיקה [הרדמה‬,‫מורס‬-‫סוזן באק‬
.)VI-I ‫ (חלקים‬2-9 '‫ עמ‬,)1222( 82 ‫ סטודיו‬,‫ דפנה רז‬:‫תרגום‬
‫ המבט והגוף‬,‫ הדימוי‬:11 ‫שיעור‬
,‫ צוקי סרפר‬:‫ תרגום‬,‫ על איסלמיזם ותיאוריה ביקורתית בשמאל‬:‫ חשיבה מעבר לטרור‬,‫מורס‬-‫סוזן באק‬
.28-29 ,02-02 '‫ עמ‬,2000 ,‫ רסלינג‬:‫אביב‬-‫תל‬
Laura Frost, "Still Life: 9/11's Falling Bodies", in: Ann Keniston and Jeanne Follansbee Quinn (eds.),
Literature after 9/11, New York: Routledge, 2008, pp. 180-206.
‫ הדימוי המהדהד והצופה הפעיל‬:12 ‫שיעור‬
Jacques Rancière, "The Emancipated Spectator", in The Emancipated Spectator, London: Verso, 2009,
pp. 1-28.
Susan Leigh Foster, "Movement's Contagion: The Kinesthetic Impact of Performance", in: Tracy C. Davis
(ed.), The Cambridge Companion to Performance Studies, New York: Cambridge University Press,
2008, pp. 46-59.
‫ סיכום‬:18 ‫שיעור‬
:‫עבודת גמר‬
‫ נושא‬.‫ עמודים‬0-2 ‫ אורך העבודה יהיה‬.‫הציון בקורס ייקבע על פי עבודת גמר שתוגש בתום הסמסטר‬
‫ בעבודה חייבת להיות התייחסות לשלושה‬.‫ אבל דורש תיאום מוקדם איתי‬,‫העבודה נתון לבחירתכם‬
‫ לאחד‬,2-2 ‫ לאחד הטקסטים משיעורים‬:‫ לכל הפחות‬,‫מהטקסטים העיוניים שנקרא במהלך הסמסטר‬
‫ כמו כן על העבודה לצמוח באופן ברור‬.12-2 ‫ ולאחד הטקסטים משיעורים‬3-9 ‫הטקסטים משיעורים‬
.‫מהנושאים שבהם נעסוק ומהדיונים שיתקיימו בשיעור‬
[email protected] :‫דוא"ל‬
2

Similar documents