2011 יולי מועד

Transcription

2011 יולי מועד
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫שאלון בחינה בהנהלת חשבונות‬
‫ליועצי מס‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫משך הבחינה ‪ 4.5‬שעות‪.‬‬
‫ב ה צ ל ח ה‬
‫עריכה‪ :‬בר‪-‬און לימור‬
‫‪283‬‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫שאלה מס' ‪ – 1‬דוחות כספיים – ‪ 20‬נק'‬
‫העסק "דו רה מימי" הוקם ביום ‪ 1.10.2007‬ועוסק במכירת בובות לילדים‪.‬‬
‫להלן מאזן הבוחן של העסק ליום ‪.31.12.2010‬‬
‫שם החשבון‬
‫לקוחות‬
‫ספקים‬
‫הוצאות חשמל‬
‫הוצ' שכ"ד מראש )‪(1.1‬‬
‫קניות‬
‫משאית‬
‫הוצאות משכורת‬
‫הון )‪(1.1.10‬‬
‫הוצאות אחזקה‬
‫יתרה‬
‫?‬
‫‪220,000‬‬
‫‪97,600‬‬
‫‪6,250‬‬
‫‪735,400‬‬
‫?‬
‫‪90,000‬‬
‫?‬
‫‪97,600‬‬
‫שם החשבון‬
‫מכירות‬
‫קופה‬
‫מלאי פתיחה‬
‫מכונות‬
‫הלח"מ )‪(1.1.10‬‬
‫הלוואה‬
‫החזר לספק‬
‫פ‪.‬נצבר מכונות )‪(1.1‬‬
‫פ‪.‬נצבר משאית )‪(1.1‬‬
‫יתרה‬
‫‪875,000‬‬
‫‪98,300‬‬
‫?‬
‫‪260,000‬‬
‫?‬
‫‪157,500‬‬
‫‪15,800‬‬
‫‪40,500‬‬
‫‪31,500‬‬
‫נתונים נוספים )יש להתעלם מהמע"מ(‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫נדרש‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫כל המכונות נרכשו והופעלו ביום פתיחת העסק למעט מכונה בעלות של ‪ ₪ 80,000‬שנרכשה‬
‫ביום ‪ .1.4.2010‬המכונות מופחתות לפי שיטת הקו הישר‪.‬‬
‫המשאית נרכשה ביום ‪ ,1.4.2008‬אחוז הפחת ‪ 15%‬קו ישר‪.‬‬
‫כל המכירות היו באשראי‪.‬‬
‫במהלך השנה נתקבלו מלקוחות ‪.₪ 900,000‬‬
‫יתרת לקוחות נטו ליום ‪.₪ 119,319 – 1.1.2010‬‬
‫הרווח הגולמי הוא ‪ 25%‬מהעלות‪.‬‬
‫בספירת המלאי ליום ‪ 31.12.2010‬שנערכה ביום ‪ 10.1.2011‬נמצא בעסק מלאי בעלות של‬
‫‪ .₪ 36,600‬במהלך שנת ‪) 2011‬עד למועד ספירת המלאי( לא נרכש מלאי ובוצעה מכירה‬
‫בודדת ללקוח בסך ‪.₪ 3,125‬‬
‫העסק נוהג להפריש להלח"מ ‪ 7%‬מיתרת הלקוחות‪.‬‬
‫ההלוואה נלקחה ביום ‪ 1.7.2010‬בריבית של ‪ .4%‬ההלוואה תוחזר בשמונה תשלומים שווים כל‬
‫רבעון החל מ – ‪ .1.10.2010‬הריבית בגין ההלוואה תשולם עם ההחזר האחרון‪.‬‬
‫חנות העסק הושכרה מיום פתיחת העסק למשך ‪ 10‬שנים‪ .‬במועד פתיחת העסק שולם מראש‬
‫עבור שנתיים וחצי‪.‬‬
‫חשב‪/‬י את הון העסק ליום ‪3) 1.1.2010‬נק(‪.‬‬
‫חשב‪/‬י את מלאי העסק ליום ‪ 3) 1.1.10‬נק(‪.‬‬
‫חשב‪/‬י את הוצאות הפחת לשנת ‪4) 2010‬נק(‪.‬‬
‫מצא‪/‬י את השפעת ההלח"מ על הרווח הנקי בשנת ‪ 3) 2010‬נק(‬
‫חשב‪/‬י את הוצאות שכ"ד לשנת ‪2) 2010‬נק(‬
‫חשב‪/‬י את הוצאות המימון לשנת ‪ 2) 2010‬נק(‬
‫חשב‪/‬י את יתרת חשבונות החתך )הכנסות‪/‬הוצאות מראש‪/‬לשלם( ליום ‪3) 31.12.2010‬נק(‪.‬‬
‫יש להציג חישובים מפורטים‬
‫‪284‬‬
‫כל הזכויות שמורות‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫שאלה מס' ‪ – 2‬התאמות – ‪10%‬‬
‫מר יצחקי בעל עסק לייבוא‪ ,‬רכישה מקומית ומכירה של מוצרי "הכל בעשרה ‪."₪‬‬
‫בספרי יצחקי רשומה ביום ‪ 31.12.10‬יתרה בסך ‪ 42,000‬לזכות הספק קינן‪ .‬מר יצחקי החל לעבוד עם‬
‫הספק קינן החל משנת ‪.2010‬‬
‫יתרת יצחקי בספרי הספק קינן ליום ‪ ₪ 15,000 31.12.10‬בחובה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫הוסכם בין קינן ליצחקי על ריבית של ‪ 3%‬לפי היתרה בסוף השנה‪ .‬חיוב הריבית ייעשה בשנה‬
‫העוקבת‪.‬‬
‫יצחקי שילם לקינן מקדמה על חשבון בסך ‪ .₪ 5,000‬קינן רשם זאת בטעות לזכות יצחקי‪.‬‬
‫הספק קינן נתן הנחה ליצחקי בסך ‪ .₪ 10,000‬ההנחה טרם נרשמה בספרי יצחקי‪.‬‬
‫סחורה שנקנתה מקינן והוחזרה בסך ‪ ₪ 12,000‬נרשמה לחובת חשבון החזר לספקים ולזכות‬
‫ספק אחר‪ ,‬שאינו קינן‪.‬‬
‫סחורה בסך ‪ ₪ 9,000‬שנשלחה מקינן ביום ‪ 30.12.2010‬ואשר טרם שולם בעדה‪ ,‬לא נרשמה‬
‫כלל בספרים‪.‬‬
‫נדרש‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ערוך התאמת ספק בספרי יצחקי ולקוח יצחקי בספרי הספק‪.‬‬
‫רשום פקודות יומן בספרי יצחקי לפי הצורך‪.‬‬
‫בהנחה שהרישומים לא תוקנו‪ ,‬כיצד יושפעו היתרות בסוף השנה בספרי יצחקי‪:‬‬
‫אילו לא תוקן הרישום לפי נתון ‪– 3‬‬
‫א‪.‬‬
‫כיצד היה משפיע על הרווח הנקי‪.‬‬
‫א‪.1‬‬
‫כיצד היה משפיע על ההתחייבות לקינן‪.‬‬
‫א‪.2‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אילו לא תוקן הרישום לפי נתון ‪– 4‬‬
‫כיצד היה משפיע על ההתחייבות לקינן ולספק השני‪.‬‬
‫ב‪.1‬‬
‫כיצד היה משפיע על הרישומים בספרי קינן‪.‬‬
‫ב‪.2‬‬
‫עריכה‪ :‬בר‪-‬און לימור‬
‫‪285‬‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫שאלה מס ‪ – 3‬עלות המכר )‪ 15‬נקודות(‪.‬‬
‫חלק א )‪ 12‬נקודות(‬
‫לפניך נתונים מתוך הדוחות הכספיים של חברת "סקסון"בע"מ‪:‬‬
‫)כל הנתונים הינם באלפי ‪.(₪‬‬
‫חברת "סקסון" בע"מ – דוח רווח והפסד לשנת ‪2010‬‬
‫הכנסות ממכירות‬
‫קניות מספקים‬
‫שכירת מבנה‬
‫‪10,000‬‬
‫‪5,700‬‬
‫?‬
‫‪--------‬‬‫?‬
‫רווח גולמי‬
‫הוצאות שיווק וכלליות ‪2,500‬‬
‫‪1,500‬‬
‫הוצאות מימון‬
‫‪4,000‬‬
‫רווח לפני מס‬
‫מסים על הכנסה‬
‫רווח נקי לאחר מס‬
‫‪286‬‬
‫?‬
‫‪350‬‬
‫?‬
‫כל הזכויות שמורות‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫חברת "סקסון" בע"מ – מאזנים ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫נכסים‬
‫‪2010‬‬
‫נכסים שוטפים‬
‫מזומן‬
‫חייבים‬
‫מלאי‬
‫הוצאות שכירות מראש‬
‫‪100‬‬
‫‪250‬‬
‫?‬
‫?‬
‫נכסים קבועים‬
‫קרקע‬
‫?‬
‫‪1,700‬‬
‫סה"כ נכסים‬
‫?‬
‫‪ 2,050‬סה"כ התחייבויות והון עצמי ?‬
‫‪2009‬‬
‫‪50‬‬
‫‪300‬‬
‫‪0‬‬
‫?‬
‫התחייבויות והון עצמי‬
‫‪2010‬‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫הלוואות לזמן קצר‬
‫זכאים ספקים‬
‫‪500‬‬
‫‪250‬‬
‫‪300‬‬
‫‪150‬‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‬
‫הלוואות לזמן ארוך‬
‫‪200‬‬
‫‪200‬‬
‫הון עצמי‬
‫מניות‬
‫עודפים‬
‫‪900‬‬
‫?‬
‫‪2009‬‬
‫‪900‬‬
‫‪500‬‬
‫‪2,050‬‬
‫בנוסף ידוע כי‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫החברה היא חברה יצרנית המוכרת סקסופונים‪ ,‬בייצור ידני‪.‬‬
‫להלן תנועות המלאי והמכירות בחברת "סקסון" בע"מ בשנת ‪:2010‬‬
‫תאריך‬
‫‪1.1.2010‬‬
‫‪4.4.2010‬‬
‫‪1.5.2010‬‬
‫‪1.7.2010‬‬
‫‪1.9.2010‬‬
‫כמות‬
‫‪100‬‬
‫‪60‬‬
‫קניות מספקים‬
‫עלות ליחידה‬
‫‪14‬‬
‫‪17‬‬
‫מכירות‬
‫כמות‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪19‬‬
‫‪80‬‬
‫שווי השוק של המלאי ביום ‪ 31.12.2010‬היה‪ 15 :‬אלפי ‪ ₪‬ליחידה‪.‬‬
‫החברה נוהגת לרשום את המלאי שלה בשיטת ממוצע משוקלל – תמידית‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫חברת "סקסון בע"מ" שכרה ביום ‪ ,1.7.2010‬מבנה תעשייתי לצורך ייצור הסקסופונים‪ ,‬לתקופה‬
‫של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫בחוזה שנחתם ביום ‪ 1.7.2010‬נקבע שדמי השכירות עבור ‪ 3‬השנים הם‪ 600 :‬אלפי ‪.₪‬‬
‫החברה שילמה במועד חתימת החוזה סכום של‪ 150 :‬אלפי ‪ ,₪‬על חשבון דמי השכירות‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ביום ‪ 31.7.2010‬נרכשה קרקע חדשה על ידי החברה‪.‬‬
‫עריכה‪ :‬בר‪-‬און לימור‬
‫‪287‬‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫הנך נדרש‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫מהי עלות המכירות של החברה בשנת ‪ 6) ?2010‬נקודות(‬
‫ב‪.‬‬
‫מהי עלות רכישת הקרקע החדשה שנרכשה בשנת ‪ 6) ?2010‬נקודות(‬
‫)ידוע כי בשנת ‪ 2010‬לא נמכרה קרקע ע"י החברה(‪.‬‬
‫חלק ב' )‪ 3‬נקודות(‬
‫חברת "פולישוקי" בע"מ היא חברה מסחרית המוכרת צעצועים לילדים‪.‬‬
‫החברה נוסדה בתאריך ה – ‪.1.1.2007‬‬
‫להלן מספר נתונים מתוך דוחותיה הכספיים לשנים ‪:2007-2010‬‬
‫שנה‬
‫מלאי סגירה‬
‫מכירות‬
‫רווח גולמי‬
‫‪2010‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪225,000‬‬
‫‪1,390,000‬‬
‫‪145,000‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪180,000‬‬
‫‪1,021,000‬‬
‫‪80,000‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪135,000‬‬
‫‪1,224,000‬‬
‫‪75,000‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪75,000‬‬
‫‪880,500‬‬
‫‪60,000‬‬
‫החברה נוהגת לחשב את המלאי לפי שיטת ממוצע משוקלל‪.‬‬
‫בבדיקת רשימות המלאי לשנים ‪ ,2007-2010‬התגלו הטעויות הבאות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫המלאי ליום ‪ 31.12.2007‬צריך להיות ‪.₪ 85,000‬‬
‫ב‪.‬‬
‫המלאי ליום ‪ 31.12.2008‬צריך להיות ‪.₪ 110,000‬‬
‫ג‪.‬‬
‫המלאי ליום ‪ 31.12.2010‬צריך להיום ‪.₪ 220,000‬‬
‫נדרש‪:‬‬
‫חשב‪/‬י את הרווח הגולמי המתוקן לשנים ‪.2007-2010‬‬
‫‪288‬‬
‫כל הזכויות שמורות‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫שאלה מספר ‪ – 4‬רכוש קבוע – ‪10%‬‬
‫בניין )כולל קרקע(‬
‫מכונה א'‬
‫ציוד א'‬
‫מכונה ב'‬
‫א‪.‬‬
‫‪31.12.2010‬‬
‫‪508,000‬‬
‫??‬
‫‪14,000‬‬
‫??‬
‫‪31.12.2011‬‬
‫‪492,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫??‬
‫??‬
‫בניין‪.‬‬
‫ביום ‪ 1.4.2005‬נרכש בניין‪ .‬הבניין מופחת בשיטת קו ישר ללא ערך שייר )למעט הקרקע(‪ .‬ביום‬
‫הרכישה עלות הקרקע הייתה שליש מסך עלות הבניין ‪ +‬הקרקע‪.‬‬
‫מה עלות הבניין )כולל הקרקע( ומה אחוז הפחת בגינו? )‪ 2‬נק'(‬
‫ב‪.‬‬
‫מכונה א'‪.‬‬
‫ביום ‪ 1.10.2010‬נרכשה מכונה א‪ .‬מעריכים כי המכונה תפעל ‪ 15,000‬שעות‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2010‬הופעלה ‪ 2,000‬שעות‪ .‬בשנת ‪ 2011‬הופעלה ‪ XX‬שעות‪ .‬הפחת בשנת ‪ 2011‬היה‬
‫‪.₪ 35,000‬‬
‫מה המחיר המקורי של הנכס? כמה שעות הופעלה המכונה בשנת ‪ ?2011‬מה היה סכום הפחת‬
‫בשנת ‪ 3) ?2010‬נק(‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ציוד‪.‬‬
‫ציוד נרכש ביום ‪ .1.7.2008‬אומדן חיי הציוד ‪ 4‬שנים‪ ,‬אין ערך שייר‪ .‬הפחתת הציוד בשיטת סיכום‬
‫הספרות בסדר יורד‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מה העלות המופחתת לתום ‪ 1) ?2011‬נק'(‬
‫אם היה הציוד נמכר ביום ‪ 1.7.2011‬ב – ‪ - ₪ 8,000‬מה היה הרווח או ההפסד במכירת‬
‫הציוד? )‪ 1‬נק'(‪.‬‬
‫מכונה ב'‪.‬‬
‫מכונה ב' נרכשה ביום ‪ 1.10.2010‬תמורת ‪ .₪ 600,000‬ערך השייר ‪ .₪ 50,000‬אורך חיי‬
‫המכונה ‪ 10‬שנים‪ .‬הפחתת המכונה לפי שיטת היתרה המופחתת לתום שנה‪.‬‬
‫מהו שיעור הפחת השנתי? מהי העלות המופחתת לתום ‪ ?2010‬מה הפחת לשנת ‪ 3) ?2011‬נק'(‬
‫עריכה‪ :‬בר‪-‬און לימור‬
‫‪289‬‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫שאלה מס' ‪ – 5‬מזומן מצטבר – ‪10%‬‬
‫חברת מיקה בע"מ עוסקת ביבוא ומכירה של משקפיים בעיצוב מיוחד‪ .‬להלן דוח רווח והפסד של החברה‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ ,31.12.2010‬על בסיס מזומן‪:‬‬
‫ש"ח‬
‫מכירות‬
‫קניות‬
‫הכנסות משכירות‬
‫הכנסות מריבית‬
‫הוצאות ביטוח‬
‫הוצאות משפטיות‬
‫הוצאות משכורת‬
‫ש"ח‬
‫‪550,000‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪64,000‬‬
‫‪33,000‬‬
‫‪85,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪83,000‬‬
‫להלן יתרות בש"ח מכרטיסי עזר‪:‬‬
‫מלאי‬
‫לקוחות‬
‫הוצאות ביטוח מראש‬
‫הוצאות משפטיות לשלם‬
‫הכנסות שכירות מראש‬
‫הכנסות ריבית לקבל‬
‫ספקים‬
‫יתרת פתיחה‬
‫‪1.1.2010‬‬
‫יתרת סגירה‬
‫‪31.12.2010‬‬
‫‪70,000‬‬
‫‪95,000‬‬
‫‪45,000‬‬
‫‪55,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪70,000‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪28,000‬‬
‫‪38,000‬‬
‫‪36,000‬‬
‫‪26,000‬‬
‫‪190,000‬‬
‫נתונים נוספים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ביום ‪ 31.12.2010‬נתגלה חוב אבוד בסך של ‪.₪ 4,500‬‬
‫‪.2‬‬
‫החברה טרם שילמה למנהל סך של ‪ ₪ 3,000‬כתשלום בונוס על חריצותו ומסירותו לעבודה‬
‫במהלך שנת ‪.2010‬‬
‫נדרש‪:‬‬
‫רואה החשבון הבהיר לחברה כי עליה להגיש דוח רווח והפסד על בסיס מצטבר‪ .‬הכן וערוך דוח רווח‬
‫והפסד על בסיס מצטבר לשנה שנסתיימה ביום ‪.31.12.2010‬‬
‫‪290‬‬
‫כל הזכויות שמורות‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫שאלה מספר ‪ – 6‬ביקורת לצורכי מס – ‪15%‬‬
‫‪.1‬‬
‫מוסך "המכונית" הינו מוסך מומחה בתיקון של יצרני הרכב‪ ,G.M.W :‬פגסוס ולוקסוס‪.‬‬
‫במוסך ישנן מחלקות מכונאות‪ ,‬חשמל‪ ,‬פחחות וצבע‪.‬‬
‫מוסך "המכונית" נוהג להשתמש בחלקי חילוף מקוריים ותחליפיים‪ ,‬בהתאם לדרישת הלקוחות‪,‬‬
‫במוסך מטפלים בכ – ‪ 100‬מכוניות בממוצע מדי חודש‪ ,‬מכל הסוגים‪.‬‬
‫המוסך נוהג לרכוש ולהשתמש ב – פי ‪ 3‬חלקי חילוף מקוריים מכמות המכוניות המטופלות מדי‬
‫חודש‪ .‬כמו כן הוא רוכש ומשתמש ב – פי ‪ 4‬חלקי חילוף תחליפיים מכמות המכוניות המטופלות‬
‫בכל חודש‪.‬‬
‫כמות הרכבים המטופלים קבועה ‪ ,‬אך בשל עונתיות‪ ,‬בתקופת הסתיו והחורף‪ ,‬מס' התקלות‬
‫ברכבים גדל ונדרשים לשימוש בחלקי חילוף רבים יותר‪.‬‬
‫ברבעון הראשון והאחרון בכל שנה נרכשו פי ‪ 4‬חלקי חילוף מקוריים ופי ‪ 5‬חלקי חילוף תחליפיים‪.‬‬
‫אחוזי הרווח המקובלים לחלקי חילוף ממחיר המכירה‪:‬‬
‫בחלפים מקוריים – ‪10%-20%‬‬
‫בחלפים תחליפיים – ‪20%-40%‬‬
‫על מנת לעודד שימוש בחלקי חילוף מקוריים‪ ,‬יבואני הרכב מעניקים למוסכים אחוזי הנחה נוספים‬
‫המביאים לאחוז רווח משוקלל גבוה יותר‪ ,‬כאשר המוסך עובר את המכסה החודשית‪ ,‬בקניית‬
‫חלפים מקוריים בלבד‪.‬‬
‫בשל עובדה זו‪ ,‬אחוז הרווח המשוקלל למכירה מעל המכסה הממוצעת בשל שימוש בחלפים‬
‫מקוריים נע בין ‪.30%-40%‬‬
‫המחיר הממוצע של חלקי חילוף מקוריים הוא ‪.₪ 1,000‬‬
‫המחיר הממוצע של חלקי חילוף תחליפיים הוא – ‪.₪ 800‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מהי ההוצאה של מוסך "המכונית" בגין חלקי חילוף )מקוריים ותחליפיים(? )‪ 2‬נק'(‬
‫מהו הפדיון מחלקי חילוף? )‪ 3‬נק'(‬
‫מהו הרווח הגולמי הנובע מחלקי חילוף? )‪ 2‬נק'(‬
‫בשל היותו של מוסך "המכונית" מוסך מבוקש ועמוס‪ ,‬לעתים נאלץ המוסך להשתמש בשרותי‬
‫עבודות חוץ כאשר אין באפשרותו לבצע עבודות אלו‪ ,‬במקרים כגון‪ :‬שיפוץ חלפים‪ ,‬חריטה‪,‬‬
‫השחזה‪ ,‬פחחות‪ ,‬חשמלאות וכד'‪.‬‬
‫בדר"כ קשור המוסך לבתי מלאכה‪ ,‬מכונים ומוסכים אשר מבצעים עבורו עבודות אלו ומשמשים‬
‫כקבלן משנה של המוסך‪.‬‬
‫ממסירת עבודות מחוץ למוסך יש למוסך "המכונית" הכנסה הנעה בין ‪ 25% - 15%‬ממחיר התיקון‬
‫שהוא גובה מהלקוח עבור ביצוע עבודות אלו‪.‬‬
‫המוסך משתמש בשרותי חוץ בכל רכב חמישי בממוצע הנכנס לטיפול במוסך‪.‬‬
‫מוסך "המכונית" מחייב את לקוחותיו במחיר ממוצע של ‪ ₪ 500‬לכל עבודה בגין עבודות אלו‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מהו הפדיון מעבודות חוץ? )‪ 2‬נק(‬
‫מהי ההוצאה של מוסך "המכונית" בגין עבודות חוץ? )‪ 2‬נק(‬
‫מהו הרווח הגולמי הנובע מעבודות חוץ? )‪ 1‬נק'(‬
‫עריכה‪ :‬בר‪-‬און לימור‬
‫‪291‬‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫מחיר שעת עבודה נקבע ע"י המוסך באופן עצמאי‪.‬‬
‫מחיר לשעת עבודה )ללא מע"מ( במוסך "המכונית" הוא ‪.₪ 160 – 140‬‬
‫המוסך פתוח מ – ‪ 8:00‬בבוקר ועד ‪ 17:00‬אחה"צ בכל יום חול‬
‫ומ – ‪ 8:00‬בבוקר ועד ‪ 14:00‬בצהריים בימי שישי וערבי חג‪.‬‬
‫במוסך "המכונית" ‪ 10‬עובדים ישירים העוסקים בעובדות המוסך‪.‬‬
‫לצורך פתרון הנח כי עובדים ‪ 280‬ימים בשנה‪.‬‬
‫מהו הפדיון מעבודה? )‪ 2‬נק'(‬
‫מהו מחזור הכנסות הכולל של מוסך "המכונית"? )‪ 1‬נק(‬
‫בכל סעיפי השאלה יש להניח את ההנחות הבאות‪:‬‬
‫• כאשר ישנו טווח מחירים‪/‬טווח אחוזי רווח‪ ,‬יש להשתמש במחיר הממוצע‪/‬אחוז ממוצע‪.‬‬
‫• הנח כי המחירים ואחוזי הרווח זהים בכל סוגי הרכבים‪.‬‬
‫• יש לעגל את הסכומים‪.‬‬
‫• יש להתעלם מהמע"מ‪.‬‬
‫‪292‬‬
‫כל הזכויות שמורות‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫שאלה מס' ‪ – 7‬נושאים שונים )‪(20%‬‬
‫הניקוד לשאלה ‪ 2% – 7.1‬ולשאלות ‪ 7.2‬עד ‪ 3% – 7.7‬לשאלה‪.‬‬
‫להלן נתונים לשאלות ‪7.1-7.2‬‬
‫חברת דלק הערבה בע"מ הוקמה ביום ‪ ,1.1.2010‬וביום זה הונפקו ונפרעו ע"י החברה מניות כדלקמן‪:‬‬
‫כמות שהונפקה‬
‫‪100,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫סוג המניה‬
‫מניות רגילות )‪ ₪ 1‬ע‪.‬נ(‬
‫מניות בכורה א' ‪ ₪ 1) 5%‬ע‪.‬נ(‬
‫תנאי המניה‬
‫מניות רגילות‬
‫צוברות ומשתתפות‬
‫ביום ‪ 31.12.2012‬חלקה החברה לראשונה דיבידנד בסך של ‪.₪ 192,500‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪7.2‬‬
‫נדרש‪ :‬מה סכום הדיבידנד שיקבלו בעלי המניות הרגילות?‬
‫נדרש‪ :‬כיצד תשתנה תשובתך אם מניות בכורה א' הינן משתתפות ואינן צוברות?‬
‫להלן נתונים לשאלות ‪7.4- 7.3‬‬
‫להלן מאזניה של חברת כרישי הירקון בע"מ לימים ‪ 31.12.2010‬ו – ‪:31.12.2011‬‬
‫מזומן‬
‫מלאי‬
‫רכוש קבוע‬
‫סה"כ‬
‫‪31.12.2011 31.12.2010‬‬
‫‪700,000‬‬
‫?‬
‫‪200,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫?‬
‫?‬
‫?‬
‫?‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‬
‫הון מניות‬
‫עודפים‬
‫סה"כ‬
‫‪31.12.2010‬‬
‫‪300,000‬‬
‫?‬
‫‪100,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫?‬
‫‪31.12.2011‬‬
‫?‬
‫‪150,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫?‬
‫?‬
‫להלן נתונים נוספים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הרכוש הקבוע מורכב ממשאית שרכשה החברה ביום ‪ 30.6.2009‬תמורת ‪,₪ 300,000‬‬
‫ומופחתת על פני ‪ 10‬שנים בקו ישר‪ .‬ביום ‪ 1.1.2011‬מכרה החברה את המשאית תמורת‬
‫‪ ₪ 250,000‬ורכשה בסכום התמורה משאית חדשה‪ ,‬המופחתת אף היא על פני ‪ 10‬שנים בקו‬
‫ישר‪ .‬מעבר לאמור לא היה בחברה רכוש קבוע נוסף‪.‬‬
‫היחס המהיר של החברה נכון ליום ‪ 31.12.2010‬עמד על ‪.1.6‬‬
‫היחס השוטף של החברה נכון ליום ‪ 31.12.2011‬עמד על ‪.2‬‬
‫‪ 7.3‬נדרש‪ :‬יש לחשב את יתרת התחייבויות לזמן ארוך במאזן ליום ‪.31.12.2010‬‬
‫‪ 7.4‬נדרש‪ :‬יש לחשב את יתרת העודפים במאזן ליום ‪.31.12.2011‬‬
‫עריכה‪ :‬בר‪-‬און לימור‬
‫‪293‬‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫‪ 7.5‬גב' חרוב‪ ,‬מר אגוז‪ ,‬ומר שקד‪ ,‬הינם שותפים בשותפות העוסקת ביצור ושווק ציוד צלילה באופן‬
‫הבא‪ :‬גב' חרוב שותפה בחלק של ‪ 60%‬מהון השותפות‪ ,‬מר אגוז שותף בחלק של ‪ ,30%‬ושקד‬
‫שותף בחלק של ‪ .10%‬ביום ‪ 1.1.2011‬החליטו חרוב‪ ,‬אגוז ושקד‪ ,‬להכניס את רותם כשותף כך‬
‫שהוא יחזיק אחוז מסוים מהון השותפות‪ ,‬ובתמורה לכך הזרים רותם לשותפות ביום זה סך של‬
‫‪.₪ 80,000‬‬
‫נדרש‪ :‬בהנחה שחלקו של שקד בהון השותפות לאחר הזרמת הכסף ע"י רותם עומד על ‪,7.5%‬‬
‫מהו סכום הון השותפות נכון ליום ‪?31.12.2010‬‬
‫‪ 7.6‬במהלך שנת ‪ ,2011‬ערך משרד השומה ביקורת לגבי הדוחות על ההכנסות שהוגשו ע"י מר חציר‬
‫לשנות המס ‪ .2010 ,2009 ,2008‬מבדיקת הממצאים עולה כדלקמן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫במסגרת דוחות ההתאמה של החברה לא בוצעו התאמות כלשהן‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מר חציר רשם בשנת ‪ 2010‬הפסד בדוחותיו הכספיים בסך של ‪ ,₪ 50,000‬הנובע‬
‫מירידת ערך של מניות המוחזקות על ידי החברה‪ ,‬ואשר נמכרו על ידה במהלך שנת‬
‫‪.2011‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בספירת המלאי ליום ‪ 31.12.2007‬נתגלתה טעות‪ ,‬וסכום המלאי הנכון נמוך ב –‬
‫‪ ₪ 90,000‬מסכום המלאי שדווח‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הוצאה בסך ‪ ₪ 40,000‬שנדרשה בשנת המס ‪ 2009‬אינה מותרת בניכוי‪.‬‬
‫בעקבות הממצאים האמורים הוסכם כי השומות לשנות המס האמורות יתוקנו בהתאם‪ .‬יצוין כי‬
‫הכנסותיו של מר חציר נמצאות במדרגת שיעור המס השולי הגבוה ביותר‪ .‬להלן שיעור המס השולי‬
‫הגבוה ביותר כפי שנקבע בסעיף ‪ 121‬לפקודת מס הכנסה בכל אחת מהשנים הרלוונטיות‪:‬‬
‫שנה‬
‫שיעור המס השולי המירבי‬
‫‪2008‬‬
‫‪47%‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪46%‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪45%‬‬
‫נדרש‪ :‬בהתעלם מנושא ריבית והפרשי הצמדה בגין הפרשי מס‪ ,‬מהו סכום המס הנוסף שישלם‬
‫ו‪/‬או יקבל מר חציר כתוצאה מהממצאים הנ"ל‪.‬‬
‫‪7.7‬‬
‫חברת רמון קידוחים בע"מ מפיקה נפט ממאגר תת ימי שבבעלותה‪ ,‬ומייצאת את כל תוצרתה‬
‫למדינות האיחוד האירופי‪ .‬עלות ההפקה והייצור הכוללת של חב ית נפט עומדת על סך של ‪150‬‬
‫‪ ₪‬לחבית‪ ,‬והחברה מוכרת אותו בתוספת של רווח גולמי בשיעור ‪ 120%‬על העלות‪ .‬לאחרונה‪,‬‬
‫גדלה עלות ההפקה של חבית נפט‪ ,‬לאור עליית מחיר הנפט בעולם‪ ,‬העלתה החברה את מחיר‬
‫חבית הנפט ל – ‪.₪ 350‬‬
‫נדרש‪ :‬בהנחה ששיעור הרווח הגולמי של החברה נחתך בחצי‪ ,‬מהי עלות ההפקה הכוללת של‬
‫חבית נפט לאחר השינוי?‬
‫‪294‬‬
‫כל הזכויות שמורות‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫פתרון יולי ‪2011‬‬
‫שאלה מס' ‪1‬‬
‫מאזן בוחן ליום ‪31.12.10‬‬
‫שם החשבון‬
‫קניות‬
‫הוצ' חשמל‬
‫הוצ' שכ"ד מראש ‪1.1‬‬
‫הוצ' משכורת‬
‫הוצ' אחזקה‬
‫קופה‬
‫מכונות‬
‫לקוחות‬
‫משאית‬
‫מלאי פתיחה‬
‫סה"כ‬
‫יתרה‬
‫‪735,400‬‬
‫‪97,600‬‬
‫‪6,250‬‬
‫‪90,000‬‬
‫‪97,600‬‬
‫‪98,300‬‬
‫‪260,000‬‬
‫‪103,300‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪19,500‬‬
‫‪1,627,950‬‬
‫שם החשבון‬
‫ספקים‬
‫מכירות‬
‫הלוואה‬
‫החזר לספקים‬
‫פחנ"צ מכונות ‪1.1‬‬
‫פחנ"צ משאית ‪1.1‬‬
‫הלח"מ ‪1.1‬‬
‫הון ‪1.1‬‬
‫יתרה‬
‫‪220,000‬‬
‫‪875,000‬‬
‫‪157,500‬‬
‫‪15,800‬‬
‫‪40,500‬‬
‫‪31,500‬‬
‫‪8,981‬‬
‫‪278,669‬‬
‫סה"כ‬
‫‪1,627,950‬‬
‫תשובות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪278,669‬‬
‫הון העסק ליום ‪:1.1.10‬‬
‫‪19,500‬‬
‫מלאי העסק ליום ‪:1.1.10‬‬
‫‪42,000‬‬
‫הוצאות פחת לשנת ‪:2010‬‬
‫השפעת הלח"מ על הרווח הנקי‪ 1,750 :‬הקטנת הלח"מ והגדלת הרווח הנקי‪.‬‬
‫‪25,000‬‬
‫הוצאות שכ"ד לשנת ‪:2010‬‬
‫‪3,375‬‬
‫הוצאות מימון לשנת ‪:2010‬‬
‫‪18,750‬‬
‫הוצאות שכ"ד לשלם‪:‬‬
‫‪3,375‬‬
‫הוצאות מימון לשלם‪:‬‬
‫הסבר‪:‬‬
‫שחזור יתרת לקוחות‬
‫יתרת פתיחה‪119,319 : 0.93 = 128,300 :‬‬
‫לקוחות‬
‫יתרת פתיחה ‪ 900,000 128,300‬תקבולים‬
‫‪ 103,300 875,000‬יתרת סגירה‬
‫מכירות‬
‫עריכה‪ :‬בר‪-‬און לימור‬
‫‪295‬‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫יתרת הלח"מ‬
‫‪128,300 * 7% = 8,981‬‬
‫‪103,300 * 7% = 7,231‬‬
‫יתרת פתיחה‬
‫יתרת סגירה‬
‫הקטנת הלח"מ‪:‬‬
‫‪1,750‬‬
‫חישוב מלאי סגירה‬
‫מלאי שנספר ביום ‪:1.10‬‬
‫הוסף מלאי שנמכר‪:‬‬
‫סה"כ‬
‫‪36,600‬‬
‫‪2,500‬‬
‫‪39,100‬‬
‫= ‪3,125 : 1.25‬‬
‫חישוב עלות המכירות‬
‫‪875,000 : 1.25 = 700,000‬‬
‫חישוב מלאי הפתיחה‬
‫מלאי פתיחה ‪19,500‬‬
‫‪735,400‬‬
‫קניות‬
‫החזר לספקים )‪(15,800‬‬
‫)‪(39,100‬‬
‫מלאי סגירה‬
‫עלות מכירות ‪700,000‬‬
‫‪P.N‬‬
‫משאית‬
‫‪1.4.08‬‬
‫תאריך הרכישה ‪:‬‬
‫עד ליום ‪ 1.1.10‬עבדה המשאית שנה ו – ‪ 9‬חודשים‪.‬‬
‫המשאית צברה פחת בשיעור ‪26.25%‬‬
‫‪15% * 1.75 = 26.25%‬‬
‫עלות המשאית‪31,500 : 26.25 * 100 = 120,000 :‬‬
‫הוצ' פחת שנתי‪:‬‬
‫‪296‬‬
‫‪120,000 * 15% = 18,000‬‬
‫כל הזכויות שמורות‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫מכונות‬
‫‪1.10.07‬‬
‫תאריך הרכישה‪:‬‬
‫עד ליום ‪ 1.1.10‬עבדו המכונות שנתיים ו – ‪ 3‬חודשים‪.‬‬
‫פחת שנתי‪40,500 : 2.25 = 18,000 :‬‬
‫שיעור הפחת‪18,000/180,000 * 100 = 10% :‬‬
‫פחת מכונות‪:‬‬
‫‪180,000 * 10% = 18,000‬‬
‫‪80,000 * 10% * 9/12 = 6,000‬‬
‫‪24,000‬‬
‫הוצאות שכ"ד לשנת ‪:2010‬‬
‫הוצ' שכ"ד שולמו לתקופה שבין ‪1.10.07 – 1.4.10‬‬
‫‪ 6,250‬מייצג ‪ 3‬חודשים‬
‫‪6,250/3 * 12 = 25,000‬‬
‫חישוב הוצאות המימון לשנת ‪:2010‬‬
‫‪ 157,500‬מייצג את יתרת ההלוואה לאחר תשלום אחד מתוך שמונה‪.‬‬
‫הקרן המקורית‪157,500/7 * 8 = 180,000 :‬‬
‫)‪180,000 * 4 * 3 * (8+1‬‬
‫‪R = ------------------------------‬‬‫‪100 * 12 * 2‬‬
‫ריבית לכל תקופת ההלוואה‪:‬‬
‫‪8,100‬‬
‫הוצאות מימון לשנת ‪2010:‬‬
‫)‪(8+7‬‬
‫‪8,100 * -------- = 3,375‬‬
‫‪36‬‬
‫=‬
‫חשבונות חתך‪:‬‬
‫הוצאות שכ"ד לשלם‪:‬‬
‫הוצאות מימון לשלם‪:‬‬
‫עריכה‪ :‬בר‪-‬און לימור‬
‫‪25,000 – 6250 = 18,750‬‬
‫‪3,375‬‬
‫‪297‬‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫שאלה מס ‪ – 2‬התאמות‬
‫נדרש ‪:1‬‬
‫גיליון התאמה עם הספק קינן‪:‬‬
‫ספרי יצחקי‬
‫ח‪-‬ן ספק קינן‬
‫פרטים‬
‫יתרה בלתי מותאמת ליום ‪31.12.09‬‬
‫מקדמה‬
‫הנחה‬
‫החזר סחורה‬
‫רכישת סחורה שלא נרשמה‬
‫יתרה מותאמת ליום ‪31.12.10‬‬
‫‪42,000‬‬
‫ספרי קינן‬
‫ח‪-‬ן לקוח יצחקי‬
‫‪15,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪9,000‬‬
‫‪29,000‬‬
‫‪9,000‬‬
‫‪29,000‬‬
‫נדרש ‪:2‬‬
‫פקודות יומן בספרי יצחקי‬
‫ח‪ -‬ספק קינן‬
‫ז – הנחה שנתקבלה‬
‫‪10,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫ח‪ -‬ספק קינן‬
‫ח‪ -‬ספק אחר‬
‫ז – החזר לספקים‬
‫‪12,000‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪24,000‬‬
‫ח – קניות‬
‫ז – ספק קינן‬
‫‪9,000‬‬
‫‪9,000‬‬
‫נדרש ‪:3‬‬
‫א‪:1‬‬
‫אילו לא תוקן הרישום לפי נתון ‪ ,3‬הרווח הנקי היה קטן ב – ‪ .₪ 10,000‬כמו כן אילו לא תוקנה‬
‫הטעות הריבית הייתה מחושבת על יתרת סגירה גבוהה מדי ובהתאם מקטינה את הרווח הנקי‪.‬‬
‫אילו לא תוקן הרישום לפי נתון ‪ ,3‬ההתחייבות לקינן הייתה גדולה מהנדרש ב – ‪.₪ 10,000‬‬
‫ב‪:1‬‬
‫ב‪:2‬‬
‫אילו לא תוקן הרישום לפי נתון ‪ ,4‬ההתחייבות לקינן ולספק האחר הייתה גבוהה מהנדרש‪.‬‬
‫הטעות בנתון ‪ 4‬לא משפיעה על ספרי קינן‪.‬‬
‫א‪:2‬‬
‫‪298‬‬
‫כל הזכויות שמורות‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫שאלה מס' ‪ – 3‬עלות המכר‬
‫חלק א‪:‬‬
‫דו"ח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום ‪31.12.10‬‬
‫הכנסות ממכירות‬
‫עלות המכירות‪:‬‬
‫‪---‬‬‫מלאי פתיחה‬
‫‪5,700‬‬
‫קניות מספקים‬
‫‪100‬‬
‫שכירות מבנה‬
‫)‪(1,200‬‬
‫מלאי סגירה‬
‫עלות המכירות‬
‫רווח גולמי‬
‫הוצאות שיווק וכלליות‬
‫הוצאות מימון‬
‫רווח לפני מס‬
‫מיסים על הכנסה‬
‫רווח נקי‬
‫‪10,000‬‬
‫)‪(4,600‬‬
‫‪5,400‬‬
‫)‪(2,500‬‬
‫)‪(1,500‬‬
‫‪1,400‬‬
‫)‪(3,50‬‬
‫‪1,050‬‬
‫עפ"י ההוראות שניתנו במהלך הבחינה‪ ,‬נדרשו הנבחנים לרשום את סכום הקניות כפי שמופיע‬
‫בנתונים )‪ (5,700‬ובטבלת המלאי להשתמש אך ורק לצורך חישוב המלאי‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬מאחר ומדובר בעסק יצרני‪ ,‬הוצאות שכירות המבנה התעשייתי מהוות חלק בלתי נפרד‬
‫מעלות המכירות והעיבוד‪.‬‬
‫חישוב מלאי הסגירה ע"פ שיטת הממוצע המשוקלל נע‪:‬‬
‫נותר‬
‫יצא‬
‫נכנס‬
‫כמות מחיר‬
‫כמות מחיר סה"כ‬
‫‪14 100‬‬
‫‪1,400‬‬
‫‪14 100‬‬
‫‪15.125 160‬‬
‫‪1,020‬‬
‫‪17‬‬
‫‪60‬‬
‫‪15.125 140 20‬‬
‫‪15.609 160‬‬
‫‪380‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15.609‬‬
‫‪80 80‬‬
‫סה"כ‬
‫‪1,400‬‬
‫‪2,420‬‬
‫‪2117.5‬‬
‫‪2497.5‬‬
‫‪1248.75‬‬
‫ע"פ עקרון השמרנות יש להעריך את המלאי ע"פ הכלל "עלות או שוק הנמוך מביניהם"‪.‬‬
‫מחיר השוק הינו ‪ 15‬אלפי ‪ ₪‬ליחידה‪.‬‬
‫ע"כ מלאי הסגירה יוערך ע"פ מחיר השוק‪:‬‬
‫עריכה‪ :‬בר‪-‬און לימור‬
‫‪80 * 15 = 1,200‬‬
‫‪299‬‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫מאזן לשנת ‪2009‬‬
‫נכסים שוטפים‬
‫מזומנים‬
‫חייבים‬
‫מלאי‬
‫הוצ' מראש‬
‫סה"כ‬
‫נכסים קבועים‬
‫קרקע‬
‫סה"כ‬
‫‪50‬‬
‫‪300‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪------‬‬‫‪350‬‬
‫‪1,700‬‬
‫‪------‬‬‫‪1,700‬‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫הלוואות לזמן קצר‬
‫ספקים‬
‫‪300‬‬
‫‪150‬‬
‫סה"כ‬
‫‪-----‬‬‫‪450‬‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‬
‫‪200‬‬
‫הלוואה לזמן ארוך‬
‫‪-----‬‬‫‪200‬‬
‫סה"כ‬
‫הון עצמי‬
‫הון מניות‬
‫עודפים‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ המאזן‬
‫======‬
‫‪2,050‬‬
‫‪900‬‬
‫‪500‬‬
‫‪1,400‬‬
‫======‬
‫‪2,050‬‬
‫מאזן לשנת ‪2010‬‬
‫נכסים שוטפים‬
‫מזומנים‬
‫חייבים‬
‫מלאי‬
‫הוצ' שכירות מראש‬
‫סה"כ‬
‫נכסים קבועים‬
‫קרקע‬
‫סה"כ‬
‫‪100‬‬
‫‪250‬‬
‫‪1,200‬‬
‫‪50‬‬
‫‪------‬‬‫‪1,600‬‬
‫‪P.N 1,800‬‬
‫‪------‬‬‫‪1,800‬‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫הלוואות לזמן קצר‬
‫ספקים‬
‫‪500‬‬
‫‪250‬‬
‫סה"כ‬
‫‪-----‬‬‫‪750‬‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‬
‫‪200‬‬
‫הלוואה לזמן ארוך‬
‫‪-----‬‬‫‪200‬‬
‫סה"כ‬
‫הון עצמי‬
‫הון מניות‬
‫עודפים‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ המאזן‬
‫‪300‬‬
‫======‬
‫‪3,400‬‬
‫‪900‬‬
‫‪1,550‬‬
‫‪2,450‬‬
‫======‬
‫‪3,400‬‬
‫כל הזכויות שמורות‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫נדרש א‪:‬‬
‫עלות המכירות של החברה לשנת ‪:2010‬‬
‫מלאי פתיחה‬
‫קניות מספקים‬
‫שכירות מבנה‬
‫מלאי סגירה‬
‫עלות המכירות‬
‫‪---‬‬‫‪5,700‬‬
‫‪100‬‬
‫)‪(1,200‬‬
‫)‪(4,600‬‬
‫נדרש ב‪:‬‬
‫עלות רכישת הקרקע החדשה‪:‬‬
‫יתרת סגירה‪1,800 :‬‬
‫יתרת פתיחה‪1,700 :‬‬
‫רכישה חדשה‪100 :‬‬
‫חלק ב‪:‬‬
‫רווח גולמי שגוי‪:‬‬
‫הערכת חסר ‪:07‬‬
‫הערכת יתר ‪:08‬‬
‫הערכת יתר ‪:10‬‬
‫רווח גולמי מתוקן‬
‫עריכה‪ :‬בר‪-‬און לימור‬
‫שנת ‪09‬‬
‫‪80,000‬‬
‫שנת ‪07‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫שנת ‪08‬‬
‫‪75,000‬‬
‫)‪(10,000‬‬
‫)‪(25,000‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪---------‬‬‫‪70,000‬‬
‫‪---------‬‬‫‪40,000‬‬
‫‪----------‬‬‫‪105,000‬‬
‫שנת ‪10‬‬
‫‪145,000‬‬
‫)‪(5,000‬‬
‫‪----------‬‬‫‪140,000‬‬
‫‪301‬‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫שאלה מס' ‪ – 4‬רכוש קבוע‬
‫בניין‪:‬‬
‫יתרת פתיחה‪508,000 :‬‬
‫יתרת סגירה‪(492,000) :‬‬
‫‪16,000‬‬
‫פחת שנתי‪:‬‬
‫‪16,000 * 5.75 = 92,000‬‬
‫עלות המבנה כולל הקרקע‪:‬‬
‫‪508,000 + 92,000 = 600,000‬‬
‫בסיס לחישוב הפחת‪:‬‬
‫‪600,000 * 2/3 = 400,000‬‬
‫‪16,000‬‬
‫‪--------------- * 100 = 4%‬‬
‫‪400,000‬‬
‫שיעור הפחת‪:‬‬
‫מכונה א'‪:‬‬
‫עלות מופחתת ליום ‪:31.12.11‬‬
‫פחת לשנת ‪:2011‬‬
‫פחת לשנת ‪:2010‬‬
‫עלות היסטורית‪:‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪X‬‬
‫‪--------------‬‬‫‪65,000 + X‬‬
‫הוצאות פחת לשנת ‪:2010‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪X = ( 65,000 + X ) * --------‬‬‫‪15,000‬‬
‫‪X = 10,000‬‬
‫עלות היסטורית‪:‬‬
‫‪65,000 + 10,000 = 75,000‬‬
‫שעות הפעלה בשנת ‪:2011‬‬
‫‪X‬‬
‫‪75,000 * ----------- = 35,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪X = 7,000‬‬
‫‪302‬‬
‫כל הזכויות שמורות‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫ציוד‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫עלות מופחתת לתום ‪:2011‬‬
‫עלות היסטורית‪:‬‬
‫‪14,000/2 * 10 = 70,000‬‬
‫עלות מופחתת‪:‬‬
‫‪70,000 * 0.5/10 = 3,500‬‬
‫ב‪.‬‬
‫רווח הון ממכירת הציוד‪:‬‬
‫פחנ"צ ליום המכירה‪:‬‬
‫‪70,000 * 9/10 = 63,000‬‬
‫תמורה‬
‫‪70,000‬‬
‫עלות‬
‫)‪(63,000‬‬
‫פחנ"צ‬
‫עלות מופחתת‪:‬‬
‫רווח הון‬
‫‪8,000‬‬
‫)‪(7,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫מכונה ב‪:‬‬
‫‪X100‬‬
‫‬
‫‪√,‬‬
‫]‬
‫‪,‬‬
‫[‪P=1-‬‬
‫‪P = 22%‬‬
‫שיעור הפחת הינו ‪. 22%‬‬
‫פחת לתקופה שבין ‪:1.10.10-1.10.11‬‬
‫פחת לתקופה שבין ‪:1.10.11-1.10.12‬‬
‫‪600,000 * 22% = 132,000‬‬
‫)‪(132,000‬‬
‫‪468,000 * 22% = 102,960‬‬
‫פחת לשנת ‪:2011‬‬
‫‪132,000 * 9/12 = 99,000‬‬
‫‪102,960 * 3/12 = 25,740‬‬
‫‪124,740‬‬
‫עריכה‪ :‬בר‪-‬און לימור‬
‫‪303‬‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫שאלה מס' ‪5‬‬
‫נדרש ‪:1‬‬
‫דו"ח רווח והפסד על בסיס מצטבר לשנה שנסתיימה ב – ‪31.12.2010‬‬
‫מכירות‬
‫עלות מכירות‪:‬‬
‫מלאי פתיחה‬
‫קניות‬
‫מלאי סגירה‬
‫עלות המכירות‬
‫רווח גולמי‬
‫הוצאות ביטוח‬
‫הוצאות משפטיות‬
‫הוצאות משכורת‬
‫חוב אבוד‬
‫הכנסות שכירות‬
‫הכנסות מריבית‬
‫רווח נקי‬
‫‪579,500‬‬
‫‪70,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫)‪(70,000‬‬
‫)‪(200,000‬‬
‫‪379,500‬‬
‫)‪(102,000‬‬
‫)‪(13,000‬‬
‫)‪86,000‬‬
‫)‪(4,500‬‬
‫‪128,000‬‬
‫‪39,000‬‬
‫‪341,000‬‬
‫חשבון לקוחות‬
‫‪ 4,500‬חוב אבוד‬
‫‪ 120,000‬י‪/‬ס לקוחות‬
‫‪95,000‬‬
‫י‪/‬פ לקוחות‬
‫מכירות בהקפה ‪ 550,000 579,500‬תקבולים מלקוחות‬
‫ספקים‬
‫‪50,000 190,000‬‬
‫י‪/‬ס ספקים‬
‫תשלום לספקים ‪200,000 60,000‬‬
‫‪304‬‬
‫י‪/‬פ ספקים‬
‫קניות‬
‫כל הזכויות שמורות‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫ח‪-‬ן הוצ' ביטוח מראש‬
‫‪ 102,000 45,000‬הוצאה‬
‫י‪/‬פ‬
‫תשלום ‪ 28,000 85,000‬י‪/‬ס‬
‫ח‪-‬ן הוצ' משפטיות לשלם‬
‫‪13,000 38,000‬הוצאה‬
‫י‪/‬ס‬
‫תשלום ‪ 55,000 30,000‬י‪/‬פ‬
‫ח‪-‬ן הכנסות ריבית לקבל‬
‫י‪/‬פ‬
‫‪ 33,000 20,000‬תקבול‬
‫הכנסה ‪ 26,000 39,000‬י‪/‬ס‬
‫ח‪-‬ן הכנסות שכירות מראש‬
‫‪ 64,000 36,000‬תקבול‬
‫י‪/‬ס‬
‫הכנ' ‪ 100,000 128,000‬י‪/‬ס‬
‫ח‪-‬ן הוצ' משכורת לשלם‬
‫‪ 86,000‬הוצאה‬
‫‪3,000‬‬
‫י‪/‬ס‬
‫י‪/‬פ‬
‫תשלום ‪------ 83,000‬‬
‫עריכה‪ :‬בר‪-‬און לימור‬
‫‪305‬‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫שאלה מס' ‪ - 6‬ביקורת לצורכי מס‬
‫חלק א‪:‬‬
‫‪ 100‬מכוניות בממוצע בחודש מטופלות במוסך‪.‬‬
‫רכישת חלקי חילוף מקוריים בחודש‪3 * 100 = 300 :‬‬
‫רכישת חלקי חילוף תחליפיים בחודש‪4 * 100 = 400 :‬‬
‫ברבעון הראשון והאחרון בכל שנה נרכשו פי ‪ 4‬חלקי חילוף מקוריים ופי ‪ 5‬חלקי חילוף תחליפיים‪.‬‬
‫להלן כמות הרכישות בכל רבעון‪:‬‬
‫רבעון ראשון‪:‬‬
‫‪ 4 * 100 * 3 = 1,200‬חלפים מקוריים‬
‫‪ 5 * 100 * 3 = 1,500‬חלפים תחליפיים‬
‫רבעון שני‪:‬‬
‫‪ 3 * 100 * 3 = 900‬חלפים מקוריים‬
‫‪ 4 * 100 * 3 = 1,200‬חלפים תחליפיים‬
‫רבעון שלישי‪:‬‬
‫‪ 3 * 100 * 3 = 900‬חלפים מקוריים‬
‫‪ 4 * 100 * 3 = 1,200‬חלפים תחליפיים‬
‫רבעון רביעי‪:‬‬
‫‪ 4 * 100 * 3 = 1,200‬חלפים מקוריים‬
‫‪ 5 * 100 * 3 = 1,500‬חלפים תחליפיים‬
‫על פי הנתונים‪:‬‬
‫שיעור הרווח הממוצע בחלפים מקוריים במסגרת המכסה הינו‪15% :‬‬
‫‪35%‬‬
‫שיעור הרווח הממוצע בחלפים מקוריים מעל המכסה הינו‪:‬‬
‫‪30%‬‬
‫שיעור הרווח המוצע בחלפים תחליפיים‪:‬‬
‫מחיר מכירה ממוצע של חלקי חילוף מקוריים הינו‪:‬‬
‫מחיר מכירה ממוצע של חלקי חילוף תחליפיים הינו‪:‬‬
‫‪306‬‬
‫‪₪ 1,000‬‬
‫‪₪ 800‬‬
‫כל הזכויות שמורות‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫סה"כ פדיון‪:‬‬
‫חלקים מקוריים במסגרת המכסה‪:‬‬
‫חלקים מקוריים מעל המכסה‪:‬‬
‫חלקים תחליפיים‪:‬‬
‫סה"כ‬
‫‪3,600 * 1,000 = 3,600,000‬‬
‫‪600 * 1,000 = 600,000‬‬
‫‪5,400 * 800 = 4,320,000‬‬
‫‪8,520,000‬‬
‫סה"כ עלות‪:‬‬
‫חלקים מקוריים במסגרת המכסה‪:‬‬
‫חלקים מקוריים מעל המכסה‪:‬‬
‫חלקים תחליפיים‪:‬‬
‫סה"כ‬
‫‪3,600,000 * 85% = 3,060,000‬‬
‫‪600,000 * 65% = 390,000‬‬
‫‪4,320,000 * 70% = 3,024,000‬‬
‫‪6,474,000‬‬
‫רווח גולמי‪:‬‬
‫מכירות‪:‬‬
‫עלות‪:‬‬
‫רווח גולמי‬
‫‪8,520,000‬‬
‫)‪(6,474,000‬‬
‫‪2,046,000‬‬
‫חלק ב'‪:‬‬
‫עבודות חוץ‪:‬‬
‫המוסך משתמש בשרותי חוץ בכל רכב חמישי בממוצע הנכנס לטיפול במוסך‪.‬‬
‫סה"כ מכוניות בעבודות החוץ‪1200/5 = 240 :‬‬
‫א‪.‬‬
‫פדיון‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הוצאה‪120,000 * 80% = 96,000 :‬‬
‫ג‪.‬‬
‫רווח‪:‬‬
‫‪500 * 240 = 120,000‬‬
‫‪120,000 * 20% = 24,000‬‬
‫עריכה‪ :‬בר‪-‬און לימור‬
‫‪307‬‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫חלק ג'‪:‬‬
‫מחיר שעת עבודה‪:‬‬
‫‪₪ 150‬‬
‫היחס הוא ‪ 5:1‬בין ימי חול ליום שישי‬
‫ימי חול‬
‫ימי שישי‬
‫סה"כ שנתי‬
‫‪280/6 * 5 * 1,350 = 315,000‬‬
‫‪280/6 * 1 * 900 = 42,000‬‬
‫‪357,000‬‬
‫חלק ד'‪:‬‬
‫פדיון מחלקי חילוף‬
‫פדיון מעבודות חוץ‬
‫פדיון מעבודה‬
‫סה"כ מחזור כולל‪:‬‬
‫‪308‬‬
‫‪8,520,000‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪357,000‬‬
‫‪8,997,000‬‬
‫כל הזכויות שמורות‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫שאלה מס' ‪7‬‬
‫‪ 7.1‬המניות הרגילות קיבלו דיבידנד בסך ‪.₪ 125,000‬‬
‫מניות הבכורה הינן צוברות ומשתתפות‪ ,‬ע"כ יש תחילה להשוות זכויות לרגילות ולתת להן ‪ 5%‬דיבידנד‬
‫כאחוז הבכורה‪ .‬לאחר מכן יתרת הרווח תחולק ביניהן לפי יחס ההון‪.‬‬
‫מניות בכורה‬
‫מניות רגילות‬
‫‪50,000 * 5% * 3 = 7,500‬‬
‫‪180,000 * 50/150 = 60,000‬‬
‫‪67,500‬‬
‫‪100,000 * 5% = 5,000‬‬
‫‪180,000 * 100/150 = 120,000‬‬
‫‪125,000‬‬
‫‪ 7.2‬המניות הרגילות קיבלו דיבידנד בסך ‪128,333‬‬
‫מניות בכורה‬
‫מניות רגילות‬
‫‪50,000 * 5% = 2,500‬‬
‫‪185,000 * 50/150 = 61,667‬‬
‫‪64,167‬‬
‫‪100,000 * 5% = 5,000‬‬
‫‪185,000 * 100/150 = 123,333‬‬
‫‪128,333‬‬
‫עריכה‪ :‬בר‪-‬און לימור‬
‫‪309‬‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫‪7.3-7.4‬‬
‫מאזן ‪2010‬‬
‫מזומן‬
‫מלאי‬
‫רכוש קבוע‬
‫‪480,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪255,000‬‬
‫סה"כ‬
‫‪----------‬‬‫‪885,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪285,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪-----------‬‬‫‪885,000‬‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫התחייבויות לזמן ארוך ‪P.N‬‬
‫הון מניות‬
‫עודפים‬
‫רכוש קבוע‪:‬‬
‫‪300,000/10 * 8.5 = 255,000‬‬
‫מזומנים‪:‬‬
‫מזומן‬
‫‪----------- = 1.6‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪ = 480,000‬מזומן‬
‫מאזן ‪2011‬‬
‫מזומן‬
‫מלאי‬
‫רכוש קבוע‬
‫‪700,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪225,000‬‬
‫סה"כ‬
‫‪-----------‬‬‫‪1,125,000‬‬
‫‪450,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪425,000‬‬
‫‪-----------‬‬‫‪1,125,000‬‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‬
‫הון מניות‬
‫‪P.N‬‬
‫עודפים‬
‫רכוש קבוע‪:‬‬
‫‪255,000 – 30,000 = 225,000‬‬
‫התחייבויות שוטפות‪:‬‬
‫‪= 2‬‬
‫‪900,000‬‬
‫‪----------------------‬‬‫התחייבויות שוטפות‬
‫‪ = 450,000‬התחייבויות שוטפות‬
‫‪310‬‬
‫כל הזכויות שמורות‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫‪7.5‬‬
‫חרוב‬
‫אגוז‬
‫שקד‬
‫‪60%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪10%‬‬
‫לאחר הצטרפותו של רותם‪ ,‬חלקו של שקד בשותפות עמד על ‪ .7.5%‬משמע ויתור של ‪ 25%‬לטובת‬
‫רותם‪.‬‬
‫ע"כ ‪ ₪ 80,000‬שהזרים רותם מהווים ‪ 25%‬מסך ההון הכולל‪.‬‬
‫סכום הון השותפות לפני ההצטרפות ביום ‪:31.12.10‬‬
‫‪80,000/0.25 * 0.75 = 240,000‬‬
‫‪ 7.6‬דו"ח התאמה למס‪:‬‬
‫שנת ‪2008‬‬
‫ניירות ערך‬
‫הערכת יתר במלאי ‪07‬‬
‫הוצאה לא מותרת בניכוי‬
‫‪90,000‬‬
‫‪------------‬‬‫‪90,000‬‬
‫סה"כ‬
‫שנת ‪ 08‬גידול ברווח‪:‬‬
‫שנת ‪ 09‬קיטון ברווח‪:‬‬
‫שנת ‪ 10‬גידול ברווח‬
‫תשלום מס נוסף‬
‫שנת ‪2009‬‬
‫שנת ‪2010‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪------------‬‬‫‪40,000‬‬
‫‪--------------‬‬‫‪50,000‬‬
‫‪90,000 * 47% = 42,300‬‬
‫‪40,000 * 46% = 18,400‬‬
‫‪50,000 * 45% = 22,500‬‬
‫‪83,200‬‬
‫‪7.7‬‬
‫מכירה ‪350‬‬
‫עלות‬
‫רווח‬
‫‪160%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪60%‬‬
‫עלות‪350 : 1.6 = 218.75 :‬‬
‫עריכה‪ :‬בר‪-‬און לימור‬
‫‪311‬‬
‫מועד יולי ‪2011‬‬
‫‪312‬‬
‫כל הזכויות שמורות‬

Similar documents