תרגילי חזרה – הדוחות הכספיים

Transcription

תרגילי חזרה – הדוחות הכספיים
‫הדוחות הכספיים – תרגילי חזרה‬
‫שאלה ‪1‬‬
‫להלן סיכום חשבונות ל ‪ , 31.12.08‬יש להציג דוח רווח והפסד ומאזן לאותו מועד‪:‬‬
‫‪‬‬
‫הלוואות לז"א‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪‬‬
‫עלות המכר‬
‫‪6,000,000‬‬
‫‪‬‬
‫הוצאות מכירה ושיווק‬
‫‪3,069,000‬‬
‫‪‬‬
‫הון מניות‬
‫‪750,000‬‬
‫‪‬‬
‫הוצאות אחרות‬
‫‪25,000‬‬
‫‪‬‬
‫הוצאות מס‬
‫‪266,468‬‬
‫‪‬‬
‫לקוחות‬
‫‪1,710,000‬‬
‫‪‬‬
‫הוצאות מראש‬
‫‪1,233,000‬‬
‫‪‬‬
‫מלאי‬
‫‪300,000‬‬
‫‪‬‬
‫מכירות‬
‫‪12,000,000‬‬
‫‪‬‬
‫השקעות בני"ע‬
‫‪400,000‬‬
‫‪‬‬
‫הוצאות הנה"כ‬
‫‪1,234,583‬‬
‫‪‬‬
‫רכוש קבוע – נטו‬
‫‪3,316,667‬‬
‫‪‬‬
‫הוצאות מימון‬
‫‪684,500‬‬
‫‪‬‬
‫אשראי לז"ק‬
‫‪933,750‬‬
‫‪‬‬
‫ספקים‬
‫‪1,200,000‬‬
‫‪‬‬
‫הוצאות לשלם‬
‫‪459,800‬‬
‫‪‬‬
‫הלוואות לזמן קצר‬
‫‪800,000‬‬
‫‪‬‬
‫יתרת רווח )לתחילת שנה( ‪95,667‬‬
‫שאלה ‪2‬‬
‫חברת "הקבלנים" הוקמה ב ‪ . 1.1.11‬המאזן הכספי של החברה לסוף ‪ , 2011‬הכיל התחייבות בסך ‪ ,₪ 100,000‬נכסים בסך‬
‫‪ ₪ 350,000‬וידוע כי החברה הרוויחה באותה שנה ‪ ₪ 200,000‬וחילקה ‪ ₪ 30,000‬דיבידנד‪.‬‬
‫מה גובה ההון שהשקיעו הבעלים במועד הקמת החברה?‬
‫א‪250,000 .‬‬
‫ב‪50,000 .‬‬
‫ג‪20,000 .‬‬
‫ד‪80,000 .‬‬
‫ה‪110,000 .‬‬
‫המכינה בחשבונאות‬
‫‪-1-‬‬
‫הנהלת חשבונות‬
‫שאלה ‪3‬‬
‫לפניכם יתרות לסוף שנת ‪) 2008‬באלפי ‪ ,(₪‬יש להציגן במסגרת דוח רווח והפסד ומאזן לסוף ‪2008‬‬
‫• הוצאות מימון‬
‫‪276.4‬‬
‫• פחת נצבר רכוש קבוע‬
‫‪650‬‬
‫• הלוואות לז"ק‬
‫‪2,376‬‬
‫• הוצאות אחרות‬
‫‪0.417‬‬
‫• מלאי‬
‫‪1,400‬‬
‫• שכירות מבנה שיווק‬
‫‪1,080‬‬
‫• הוצ' פחת משאיות מכירה‬
‫‪89.583‬‬
‫• יתרת רווח )לתחילת שנה(‬
‫‪13,960‬‬
‫• הון מניות‬
‫‪5,000‬‬
‫• שכירות מבנה הנהלה‬
‫‪1,080‬‬
‫• הוצ' פחת רכב מנכ"ל‬
‫‪90‬‬
‫• הוצ' פחת ריהוט הנהלה‬
‫‪10‬‬
‫• משכורות סמנכ"ל ומנכ"ל‬
‫‪1,800‬‬
‫• הוצאות חומ"ס‬
‫‪89‬‬
‫• מזומן‬
‫‪16,792.6‬‬
‫• עלות המכר‬
‫‪4,450‬‬
‫• לקוחות‬
‫‪2,231‬‬
‫• משכורות אנשי מכירה‬
‫‪4,200‬‬
‫• שטל"ק‬
‫‪500‬‬
‫• הוצאות מראש‬
‫‪3,250‬‬
‫• הוצ' הפחתת זיכיון שיווק‬
‫‪2,000‬‬
‫• השקעה בני"ע לא סחירים‬
‫‪6,040‬‬
‫• רכוש קבוע – עלות‬
‫‪1,460‬‬
‫• זיכיון )נטו(‬
‫‪4,000‬‬
‫• ספקים‬
‫‪900‬‬
‫• שטל"פ‬
‫‪200‬‬
‫• הוצאות כלליות‬
‫‪637‬‬
‫• הוצ' פחת ציוד מכירה‬
‫‪10‬‬
‫• הוצאות לשלם‬
‫‪500‬‬
‫• חלויות שוטפות‬
‫‪100‬‬
‫• מכירות‬
‫‪27,000‬‬
‫• הלוואות לז"א‬
‫‪800‬‬
‫המכינה בחשבונאות‬
‫‪-2-‬‬
‫הנהלת חשבונות‬
‫שאלה ‪4‬‬
‫לפניכם יתרות לסוף שנת ‪) 2008‬באלפי ‪ ,(₪‬יש להציגן במסגרת דוח רווח והפסד ומאזן לסוף ‪2008‬‬
‫• ע‪ .‬המכר‬
‫‪885,000‬‬
‫• הוצ' מימון‬
‫‪19,200‬‬
‫• הכנסות אחרות‬
‫‪130,000‬‬
‫• מכירות באשראי‬
‫‪1,500,000‬‬
‫• הנחות מסחריות ללקוחות‬
‫‪25,000‬‬
‫• עמלות סוכני מכירה‬
‫‪60,000‬‬
‫• הוצ' פחת רכב אנשי מכירה‬
‫‪105,000‬‬
‫• פרסום‬
‫‪60,000‬‬
‫• הוצ' חומ"ס‬
‫‪104,375‬‬
‫• שכר הנהלה‬
‫‪180,000‬‬
‫• הוצ' פחת משרדי הנהלה‬
‫‪122,000‬‬
‫• מזומן‬
‫‪0‬‬
‫• משיכת יתר‬
‫‪431,740‬‬
‫• לקוחות‬
‫‪365,625‬‬
‫• ספקים‬
‫‪200,000‬‬
‫• הוצ' מראש‬
‫‪18,000‬‬
‫• הוצ' לשלם‬
‫‪20,000‬‬
‫• מלאי‬
‫‪135,000‬‬
‫• רכוש קבוע‬
‫‪3,112,000‬‬
‫• הון מניות‬
‫‪200,000‬‬
‫• יתרת רווח לסוף שנה‬
‫‪2,778,885‬‬
‫שאלה ‪5‬‬
‫עפ"י המשוואה החשבונאית‪ ,‬אנו יודעים כי ‪:‬‬
‫א‪ .‬סך הרכוש שווה לסך ההון וההתחייבויות‬
‫ב‪ .‬סך ההוצאות שוות לסך ההכנסות‬
‫ג‪ .‬סך ההכנסות שוות להון‬
‫ד‪ .‬תשובות א' וב' נכונות‬
‫ה‪ .‬אף תשובה אינה נכונה‬
‫שאלה ‪6‬‬
‫חברת "המרוויחים" הוקמה ב ‪ . 1.1.09‬במהלך ‪ 2009‬הרוויחה החברה ‪ ,₪ 100,000‬ב ‪ 2010‬הרוויחה החברה ‪ 150,000‬ש"ח‬
‫ובשנת ‪ 2011‬הרוויחה החברה ‪.₪ 250,000‬‬
‫בשנת ‪ 2011‬חילקה החברה כדיבידנד מחצית מהרווח שהרוויחה באותה שנה וזו חלוקת הדיבידנד הראשונה שביצעה‬
‫החברה מאז יום הקמתה‪.‬‬
‫מהי יתרת חשבון "יתרת רווח"‪"/‬עודפים" בסוף ‪?2011‬‬
‫א‪250,000 .‬‬
‫ב‪125,000 .‬‬
‫ג‪375,000 .‬‬
‫ד‪500,000 .‬‬
‫ה‪ .‬לא ניתן לדעת‬
‫המכינה בחשבונאות‬
‫‪-3-‬‬
‫הנהלת חשבונות‬
‫דוח רווח והפסד לדוגמא‬
‫מכירות‬
‫×××‬
‫)××× (‬
‫)××× (‬
‫×××‬
‫סה"כ מכירות‪/‬הכנסות‬
‫בניכוי הנחות ללקוחות‬
‫בניכוי החזרות סחורה‬
‫סה"כ מכירות‪/‬הכנסות‬
‫עלות המכר‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫)××× (‬
‫)××× (‬
‫)××× (‬
‫×××‬
‫שווי מלאי פתיחה‬
‫קניות‬
‫הובלת סחורה למחסן‬
‫בניכוי הנחות מספקים‬
‫בניכוי החזרות סחורה‬
‫בניכוי מלאי סגירה‬
‫סך עלות המכר‬
‫רווח גולמי‬
‫הוצאות מכירה ושיווק‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫הוצאות פירסום‬
‫הובלות סחורה ללקוחות‬
‫עמלות מכירה ‪ /‬לסוכנים‬
‫הוצאות שיווק‬
‫משכורות לאנשי מכירה‬
‫הוצ' פחת בגין רכוש קבוע המשויך‬
‫למכירה‪/‬שיווק‬
‫הוצ' שכירות בגין מבני שיווק‪/‬מכירה‬
‫הוצ' כלליות הרלוונטיות לפרסום‪/‬שיווק‬
‫סה"כ הוצאות מכירה ושיווק‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫הוצאות כלליות‬
‫הוצאות חובות מסופקים‬
‫ארנונה‬
‫הוצ' ביטוח‬
‫משכורות לאנשי הנהלה‬
‫הוצ' פחת בגין רכוש קבוע המשויך להנהלה‬
‫הוצ' שכירות בגין מבני הנהלה‬
‫סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הכנסות‪/‬הוצאות אחרות‬
‫רווח ‪ /‬הפסד תפעולי‬
‫הכנסות מימון‬
‫הוצאות מימון‬
‫רווח ‪ /‬הפסד לפני מס‬
‫הוצאות מס‬
‫רווח נקי‬
‫המכינה בחשבונאות‬
‫‪-4-‬‬
‫הנהלת חשבונות‬
‫מאזן לדוגמא‬
‫חברת ‪ XXX‬בע"מ‬
‫מאזן )הדוח על המצב הכספי( ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪20XX‬‬
‫באלפי ש"ח‬
‫רכוש שוטף‪:‬‬
‫מזומנים‬
‫לקוחות )בניכוי הפרשה לחומ"ס(‬
‫חייבים‬
‫הוצאות מראש‬
‫הכנסות לקבל‬
‫שטרות לקבל )שטל"ק(‬
‫שטרות לגביה )שטל"ג(‬
‫מקדמות לספקים‬
‫הלוואות שניתנו לז"ק‬
‫השקעות לזמן קצר‬
‫מלאי‬
‫סה"כ נכסים שוטפים‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫רכוש לא שוטף‪:‬‬
‫השקעות וחייבים לז"א‬
‫רכוש קבוע )בניכוי פחת נצבר(‬
‫מוניטין‬
‫נכסים לא מוחשיים‬
‫סה"כ נכסים לא שוטפים‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫סה"כ נכסים‬
‫×××‬
‫המכינה בחשבונאות‬
‫‪-5-‬‬
‫התחייבויות שוטפות‪:‬‬
‫אשראי לז"ק‬
‫ספקים‬
‫זכאים‬
‫מקדמות מלקוחות‬
‫דיבידנד לשלם‬
‫הוצאות לשלם‬
‫הכנסות מראש‬
‫שטרות לפירעון )שטל"פ(‬
‫הפרשה לאחריות‬
‫הלוואות לזמן קצר‬
‫חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך‬
‫סך הכול התחייבויות שוטפות‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫התחייבויות לא שוטפות‪:‬‬
‫הלוואות לז"א‬
‫אג"ח‬
‫עתודה בשל סיום יחסי עובד מעביד‬
‫מסים נדחים‬
‫סך הכול התחייבויות לא שוטפות‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫סך הכול התחייבויות‬
‫×××‬
‫הון עצמי‪:‬‬
‫הון מניות‬
‫קרנות )פרמיה(‬
‫עודפים )יתרת רווח(‬
‫סה"כ הון‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫×××‬
‫סה"כ הון והתחייבויות‬
‫×××‬
‫הנהלת חשבונות‬
‫שאלה ‪ – 1‬פתרון‬
‫מאזן ליום ‪ 31‬לדצמבר ‪2008‬‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫אשראי לזמן קצר‬
‫ספקים‬
‫הוצאות לשלם‬
‫הלוואות לזמן קצר‬
‫סה"כ‬
‫נכסים שוטפים‬
‫לקוחות‬
‫הוצאות מראש‬
‫מלאי‬
‫‪933,750‬‬
‫‪1,200,000‬‬
‫‪459,800‬‬
‫‪800,000‬‬
‫‪3,393,550‬‬
‫‪1,710,000‬‬
‫‪1,233,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫סה"כ‬
‫‪3,243,000‬‬
‫התחייבויות לא שוטפות‬
‫הלוואות לזמן ארוך‬
‫נכסים לא שוטפים‬
‫השקעות בני"ע‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫רכוש קבוע‬
‫‪3,316,667‬‬
‫הון עצמי‬
‫הון מניות‬
‫יתרת רווח‬
‫סה"כ‬
‫‪750,000‬‬
‫‪816,116‬‬
‫‪1,516,116‬‬
‫סה"כ נכסים‬
‫‪6,959,667‬‬
‫סה"כ התחייבויות והון‬
‫‪6,959,667‬‬
‫שאלה ‪ – 2‬פתרון – ד‬
‫בסוף ‪ 2011‬סך הנכסים ‪ 350,000‬ש"ח וסך ההתחייבויות ‪ ,100,000‬לפיכך סך ההון העצמי הינו ‪ 250,000‬ש"ח‬
‫במהלך השנה גדל ההון העצמי )במסגרת סעיף יתרת רווח‪/‬עודפים ב ‪ 200,000‬ש"ח עקב הרווח וקטן ב ‪ 30,000‬ש"ח עקב‬
‫חלוקת הדיבידנד‪ .‬מכיוון שהחברה הוקמה בתחילת ‪ ,2011‬הרי שסעיף יתרת רווח שהיה בתחילת השנה ‪ ,0‬עומד כעת על‬
‫‪ 170,000‬ש"ח‪ .‬הפער בין סך ההון העצמי שהוא ‪ 250,000‬ליתרת הרווח‪ ,‬מקורו בהשקעת הבעלים שעומדת על ‪ 80,000‬ש"ח‬
‫המכינה בחשבונאות‬
‫‪-6-‬‬
‫הנהלת חשבונות‬
‫שאלה ‪ – 3‬פתרון‬
‫‪11,464‬‬
‫המכינה בחשבונאות‬
‫‪-7-‬‬
‫הנהלת חשבונות‬
‫המכינה בחשבונאות‬
‫‪-8-‬‬
‫הנהלת חשבונות‬
‫שאלה ‪ – 4‬פתרון‬
‫דוח רווח והפסד לשנה שהסתיימה ב ‪31/12/08‬‬
‫מכירות‬
‫‪1,475,000‬‬
‫)‪(1‬‬
‫ע‪ .‬המכר‬
‫) ‪(885,000‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪590,000‬‬
‫רווח גולמי‬
‫הוצאות מכירה ושיווק‬
‫) ‪(225,000‬‬
‫)‪(3‬‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫) ‪(406,375‬‬
‫)‪(4‬‬
‫הכנסות אחרות‬
‫‪130,000‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪88,625‬‬
‫הוצ' מימון‬
‫‪19,200‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪69,425‬‬
‫המכינה בחשבונאות‬
‫‪-9-‬‬
‫הנהלת חשבונות‬
‫מאזן ליום ‪31/12/2008‬‬
‫נכסים שוטפים‬
‫לקוחות‬
‫הוצאות מראש‬
‫מלאי‬
‫סה"כ‬
‫מאזן ליום ‪ 31‬לדצמבר ‪2008‬‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫משיכת יתר‬
‫‪365,625‬‬
‫ספקים‬
‫‪18,000‬‬
‫הוצאות לשלם‬
‫‪135,000‬‬
‫סה"כ‬
‫‪518,625‬‬
‫נכסים לא שוטפים‬
‫רכוש קבוע‬
‫‪3,112,000‬‬
‫סה"כ נכסים‬
‫‪3,630,625‬‬
‫‪431,740‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪651,740‬‬
‫הון עצמי‬
‫הון מניות‬
‫יתרת רווח‬
‫‪200,000‬‬
‫‪2,778,885‬‬
‫סה"כ‬
‫‪2,978,885‬‬
‫סה"כ התחייבויות והון‬
‫‪3,630,625‬‬
‫שאלה ‪ – 5‬פתרון – א‬
‫שאלה ‪ – 6‬פתרון – ג‬
‫להלן התפתחות חשבון יתרת רווח של החברה במהלך השנים‬
‫‪ – 2009‬גידול של‬
‫‪ 100,000‬ש"ח‬
‫‪ – 2010‬גידול של‬
‫‪ 150,000‬ש"ח‬
‫‪ – 2011‬גידול של‬
‫‪ 250,000‬ש"ח‬
‫דיבידנד של‬
‫יתרת סגירה בסוף ‪2011‬‬
‫המכינה בחשבונאות‬
‫)‪ 125,000‬ש"ח(‬
‫‪ 375,000‬ש"ח‬
‫‪- 10 -‬‬
‫הנהלת חשבונות‬

Similar documents