תשע"א – סמסטר קיץ

Transcription

תשע"א – סמסטר קיץ
‫תשע"א – סמסטר קיץ‬
‫המכינה בחשבונאות – בחינת ביניים‬
‫אוניברסיטת ת"א‬
‫אגודת הסטודנטים‬
‫המכינה בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים‬
‫מרצים‪ :‬רו"ח יניב זיו‪ ,‬פז רגב‬
‫מתרגלים‪ :‬ויקטור וקרט‪ ,‬אודי לבקוביץ‬
‫ בחינת ביניים ‪-‬‬‫סמסטר קיץ – תשע"א‬
‫מועד הבחינה‪ :‬יום ו' ‪ ,19/08/2011 ,‬שעה ‪09:00‬‬
‫משך הבחינה‪ 3.5 :‬שעות‬
‫מס' עמודים‪) 6 :‬כולל עמוד זה(‬
‫מחשבון פיננסי‬
‫חומר עזר‪:‬‬
‫‪‬‬
‫יש להציג במחברת חישובי עזר ופירוט הדרך בה הגעתם לתשובה הסופית‬
‫‪‬‬
‫סטודנטים‪ ,‬זכרו‪ ,‬הבחינה נועדה עבורכם ומטרתה בדיקת רמת שליטתכם בחומר‪ ,‬אין טעם בהעתקות‪.‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪14‬‬
‫תשע"א – סמסטר קיץ‬
‫המכינה בחשבונאות – בחינת ביניים‬
‫שאלה ‪(50%) 1‬‬
‫חברת 'אוהלים למוחים בע"מ' )"החברה"( הוקמה ביום ‪ 1.1.2008‬ועוסקת בשיווק ובהפצה של יתדות‬
‫לאוהלי המוחים על מחירי הדיור‪ .‬להלן סעיפי מאזן החברה ליום ‪:31.12.2009‬‬
‫סעיף‬
‫מזומנים‬
‫לקוחות ברוטו‬
‫הפרשה לחומ"ס‬
‫שטל"ק‬
‫הוצאות מראש‬
‫מלאי‬
‫רכוש קבוע ‪ -‬עלות‬
‫פחת נצבר‬
‫ספקים‬
‫הוצאות לשלם‬
‫חלויות שוטפות‬
‫הלוואות לזמן ארוך‬
‫ריבית לשלם‬
‫הון מניות‬
‫פרמיה‬
‫עודפים‬
‫נתונים נוספים‬
‫יתרה )בש"ח(‬
‫‪20,000‬‬
‫‪25,000‬‬
‫???????‬
‫‪5,000‬‬
‫‪5,200‬‬
‫‪30,000‬‬
‫???????‬
‫???????‬
‫???????‬
‫‬‫???????‬
‫???????‬
‫???????‬
‫)‪(150,000‬‬
‫)‪(650,000‬‬
‫???‬
‫‪1,4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5,7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5,6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫להלן נתונים על פעילות החברה במהלך שנת ‪:2010‬‬
‫‪ .1‬מכירות החברה מתבצעות בחלוקה הבאה‪ 40% :‬במזומן‪ 20% ,‬בשטרות שמועד פרעונם חמישה‬
‫חודשים מיום המכירה ו‪ 40%-‬באשראי לקוחות לתקופה של חודשיים‪ .‬כמו כן‪ ,‬במהלך השנה שילמו‬
‫הלקוחות סך של ‪ 8,000‬ש"ח על חשבון חובותיהם משנת ‪.2009‬‬
‫‪ .2‬להלן פירוט התנועות במלאי החברה‪ ,‬אותו מנהלת החברה בשיטת ‪ FIFO‬תמידי‪:‬‬
‫מועד‬
‫‪1.1.2010‬‬
‫‪12.1.2010‬‬
‫‪24.2.2010‬‬
‫‪30.4.2010‬‬
‫‪7.7.2010‬‬
‫‪15.8.2010‬‬
‫‪10.10.2010‬‬
‫‪2.12.2010‬‬
‫‪30.12.2010‬‬
‫פעולה‬
‫יתרת פתיחה‬
‫קניה‬
‫מכירה‬
‫קניה‬
‫מכירה‬
‫מכירה‬
‫קניה‬
‫קניה‬
‫מכירה‬
‫כמות‬
‫‪10,000‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪1,500‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪800‬‬
‫‪1,300‬‬
‫מחיר )בש"ח(‬
‫‪3‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫החברה רוכשת את המלאי בתנאים הבאים‪ 70% :‬במזומן בעת הקנייה ו‪ 30%-‬באשראי ספקים לתקופה של‬
‫שלושה חודשים‪.‬‬
‫‪ .3‬מקורה של כל יתרת פתיחת המלאי בחברה ליום ‪ 1.1.2010‬הינה ברכישה שביצעה החברה ביום‬
‫‪.15.11.2009‬‬
‫המכינה בחשבונאות – בחינת ביניים‬
‫תשע"א – סמסטר קיץ‬
‫‪ .4‬להלן פרטים בנוגע לחשבון הלקוחות וההפרשה לחומ"ס של החברה‪:‬‬
‫א‪ .‬נכון לתחילת ‪ ,2010‬החברה מבצעת הפרשה לחומ"ס בגובה ‪ 3%‬מיתרת הסגירה של הלקוחות‬
‫ברוטו )כולל סך השטרות שהתקבלו מלקוחות וטרם נפרעו(‪.‬‬
‫ב‪ .‬במהלך השנה חלה הרעה במצבה הכלכלי של דפנה‪ ,‬לקוחה מוכרת של החברה‪ .‬בעקבות הרעה‬
‫זו‪ ,‬הוחלט לבצע הפרשה ספציפית בגין חובה של דפנה‪ ,‬אשר עמד ב ‪ 31.12.2010‬על סך של ‪3,000‬‬
‫ש " ח‪.‬‬
‫ג‪ .‬בעקבות מעילה של מנכ"ל עמותת "מאהל רוטשילד"‪ ,‬מר דה‪-‬לוי‪ ,‬שהתגלתה במפתיע‪ ,‬התברר כי‬
‫אין ביכולתה של העמותה לפרוע את חובה )נכון לתחילת השנה לא היה כל חשש לגבי יכולתה‬
‫של העמותה לפרוע את חובה(‪ .‬לכן‪ ,‬הוחלט למחוק את חובה של עמותת "מאהל רוטשילד" בסך‬
‫‪ 2,500‬ש"ח‪.‬‬
‫ד‪ .‬אמיר השומיר‪ ,‬לקוח של החברה אשר חובו נמחק בשנים קודמות חזר במפתיע מחו"ל ופרע את‬
‫חובו‪ ,‬שעמד על סך ‪ 1,000‬ש"ח‪.‬‬
‫ה‪ .‬בעקבות פסימיות החברה בנוגע לעתיד המחאה וקבלת דרישות המוחים‪ ,‬החברה צופה כי מצבם‬
‫הכלכלי של לקוחותיה ימשיך ויתדרדר )לצערה הרב(‪ .‬לכן‪ ,‬החליטה החברה להעמיד את יתרת‬
‫ההפרשה לחומ"ס ב ‪ 31.12.2010‬על ‪ 4%‬מיתרת הלקוחות ברוטו )ושאינה מטופלת באופן‬
‫ספציפי( ‪.‬‬
‫‪ .5‬סעיף ההוצאות מראש במאזן החברה ליום ‪ 31.12.2009‬מתייחס כולו להוצאות שכירות מבנה‬
‫המשרדים של החברה‪ .‬חוזה השכירות של החברה הסתיים ביום ‪ .30.4.2010‬ביום ‪ 1.5.2010‬חידשה‬
‫החברה את חוזה שכירות המבנה תחת התנאים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬חוזה השכירות יהיה לתקופה של שנה‪ ,‬עד לתאריך ‪30.4.2011‬‬
‫ב‪ .‬בעקבות עליית מחירי הנדל"ן בארץ‪ ,‬מחיר השכירות לחודש יעלה ב‪ 10%-‬ביחס למחיר שהיה‬
‫נקוב בחוזה הקודם‪.‬‬
‫ג‪ .‬בעקבות העלאת המחירים המתוארת בסעיף ב' לעיל‪ ,‬הסכים המשכיר כי סך התשלום בגין‬
‫השכירות ישולם בתום החוזה‪ ,‬ביום ‪.30.4.2011‬‬
‫‪ .6‬להלן פריטי הרכוש הקבוע שבידי החברה‪:‬‬
‫א‪ .‬ביום ‪ ,1.1.2008‬עם הקמתה‪ ,‬רכשה החברה שלושה רכבי יוקרה – רכב אחד עבור מנכ"ל החברה‬
‫)מר גיא(‪ ,‬ושני רכבים עבור שני סמנכ"לי השיווק של החברה )רכב אחד לכל סמנכ"ל – נוח‬
‫קלנסקי ויוסף הנמר(‪ .‬עלות כל רכב ביום הרכישה – ‪ 150,000‬ש"ח‪ .‬הרכבים מופחתים על פני ‪4‬‬
‫שנים‪ ,‬כאשר ערך הגרט החזוי לכל רכב הוא ‪ 50,000‬ש"ח‪ .‬שיטת הפחת של הרכבים היא שיטת‬
‫סכום ספרות השנים היורד‪.‬‬
‫ביום ‪ ,30.6.2010‬בעקבות התפטרות סמנכ"ל השיווק נוח קלנסקי לאחר הרעלת קפה חריפה‬
‫שתקפה אותו‪ ,‬מכרה החברה את רכבו תמורת ‪ 105,000‬ש"ח‪ .‬תמורת המכירה התקבלה כך‪:‬‬
‫‪ 55,000‬ש"ח במזומן ו‪ 50,000-‬ש"ח בשטר שמועד פירעונו הוא ‪.31.3.2011‬‬
‫המכינה בחשבונאות – בחינת ביניים‬
‫תשע"א – סמסטר קיץ‬
‫ב‪ .‬ביום ‪ 30.9.2008‬הגיעה החברה למסקנה כי קיים צורך לרכוש מחסן‪ .‬עוד באותו יום יצרה‬
‫החברה קשר עם בעל מבנה מחסן באזור התעשיה סגולה בפתח‪-‬תקווה‪ .‬החברה רכשה את‬
‫המחסן באותו יום בעלות של ‪ 600,000‬ש"ח‪ .‬שליש משווי המבנה במועד הרכישה מיוחס לקרקע‪.‬‬
‫המחסן מופחת בשיטת הקו הישר על פני ‪ 20‬שנה )בזמנו צפו שזהו אורך החיים הכלכלי של‬
‫המחסן(‪.‬‬
‫ביום ‪ 30.9.2010‬צבעה החברה את המחסן בעלות של ‪ 5,000‬ש"ח‪ ,‬ששולמו במזומן‪ .‬צביעת‬
‫המחסן הינה פעילות תחזוקתית שיגרתית הנדרשת אחת לשנתיים בערך‪ .‬כמו כן‪ ,‬באותו יום‪,‬‬
‫ביצעה החברה שיפוצים וחיזוקי שלד במחסן בעלות של ‪ 100,000‬ש"ח‪ .‬חיזוק זה השביח את ערך‬
‫המחסן אך לא האריך את חייו הכלכליים‪ .‬התשלום עבור עבודות השיפוצים יבוצע רק בחודש‬
‫אפריל ‪.2011‬‬
‫המחסן משמש את מערך המכירות של החברה‪.‬‬
‫ג‪ .‬החברה רכשה ביום ‪ 31.3.2010‬מכונה לאריזת יתדות בעלות של ‪ 70,000‬ש"ח‪ .‬תמורת הרכישה‬
‫שולמה בשטר שמועד פירעונו ‪ .23.1.2011‬המכונה אורזת את היתדות באריזה של ‪ 4‬יתדות‪ .‬לפי‬
‫חוות דעת הנדסית שהתקבלה במועד הרכישה‪ ,‬ביכולת המכונה לארוז ‪ 6,000‬אריזות ולאחר‬
‫שתסיים קיבולת זו‪ ,‬ערך הגרט שלה יהיה ‪ .0‬בעקבות עיכובים שונים‪ ,‬הופעלה המכונה ביום‬
‫‪ .23.9.2010‬עד לתום השנה )‪ ,(31.12.2010‬ארזה המכונה ‪ 900‬אריזות‪ .‬שיטת הפחת של המכונה‬
‫היא על פי תפוקתה )לצורך הפיתרון הניחו כי המכונה נכללת במערך השיווק והמכירה של‬
‫החברה(‪.‬‬
‫‪ .7‬להלן פעולות מימוניות אותן ביצעה החברה‪:‬‬
‫א‪ .‬ביום ‪ 22.12.2010‬החליטה החברה לנכות את השטר שהתקבל עבור מכירת רכב סמנכ"ל השיווק‬
‫)ראו סעיף ‪6‬א לעיל(‪ .‬תנאי הניכיון הן כלהלן‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ריבית ניכיון – ‪) 6%‬שנתי(‬
‫‪‬‬
‫עמלת ניכיון – ‪0.5%‬‬
‫‪‬‬
‫עמלה קבועה – ‪ 55‬ש"ח‪.‬‬
‫ב‪ .‬ביום ‪ 30.9.2009‬נטלה החברה הלוואה בגובה ‪ 50,000‬ש"ח‪ .‬סוכם כי ההלוואה תיפרע בחמישה‬
‫תשלומים שווי קרן‪ ,‬כאשר התשלום הראשון הוא שנה לאחר נטילת הלוואה‪ ,‬קרי ‪.30.9.2010‬‬
‫ההלוואה נושאת ריבית שנתית בגובה ‪.8%‬‬
‫נדרש‬
‫‪ .1‬כתבו פקודות יומן לכל הפעולות שהתרחשו במהלך שנת ‪ ,2010‬תוך מציאת היתרות המאזניות‬
‫החסרות לתחילת השנה‪.‬‬
‫‪ .2‬הציגו דו"ח רווח והפסד של חברת "אוהלים למוחים בע"מ" לשנת שהסתיימה ביום ‪.31.12.2010‬‬
‫‪ .3‬הציגו את הדו"ח על המצב הכספי )המאזן( של חברת "אוהלים למוחים בע"מ" ליום ‪.31.12.2010‬‬
‫המכינה בחשבונאות – בחינת ביניים‬
‫תשע"א – סמסטר קיץ‬
‫שאלה ‪(35%) 2‬‬
‫בתאריך ה‪ ,1.9.2011-‬בתום ישיבת ממשלה ארוכה שהתכנסה עקב מחאת הציבור ההולכת וגוברת‪ ,‬החליטו‬
‫ראש הממשלה מר ביבי נתניהוד )להלן‪" :‬מר נתניהוד"( ושר האוצר מר יובל שטיינמיץ )להלן‪" :‬מר‬
‫שטיינמיץ"( על העברת חוק הדיור התל אביבי שכלל את הסעיפים הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫כל שוכרי הדירות התל אביבים )להלן‪" :‬השוכרים"( יוכלו לקבל מהממשלה דירה בתל אביב‬
‫בהתקיים התנאים המפורטים בחוק‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הממשלה אמדה כי נכון ליום ‪ 1.9.2011‬רוב המפגינים הינם סטודנטים ועל כן הוחלט כי עד לסוף‬
‫שנת ‪ 2013‬לא יחויבו השוכרים בתשלומים כלשהם‪.‬‬
‫‪‬‬
‫משנת ‪ 2014‬יחויבו השוכרים בתשלומים חודשיים קבועים של ‪ ,₪ 1000‬בסוף כל חודש‪ ,‬עד לתום‬
‫שנת ‪.2016‬‬
‫‪‬‬
‫בשנת ‪ 2017‬צופה הממשלה כי משכורותיהן של השוכרים תעלינה באופן משמעותי ועל כן יהיה‬
‫עליהם לשלם תשלומים חודשיים של כ‪ ₪ 2000 -‬בתחילת כל חודש עד לסוף שנת ‪ .2029‬התשלומים‬
‫יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מתחילת שנת ‪ 2030‬ימשיכו התשלומים להיות משולמים בכל תחילת חודש עד לסוף שנת ‪ ,2039‬אך‬
‫בתקופה זו יהיו התשלומים צמודים למדד תשומות הבנייה‪.‬‬
‫שר הביטחון מר ברק ורעם )להלן‪":‬מר ברק"( הצהיר כי אם תופל הממשלה הנוכחית ותוקם ממשלה חדשה‬
‫בראשותו‪ ,‬יציע מר ברק לשוכרים את אותה דירה בדיוק כמו בהצעה של מר נתניהוד בתמורה לתשלומים‬
‫חודשיים קבועים של ‪ ₪ 5000‬בסוף כל חודש בתקופה שבין שנת ‪ 2040‬ועד ליום מותו של השוכר‪.‬‬
‫נתונים נוספים‪:‬‬
‫‪ o‬ריבית שנתית חזויה לתקופה שבין ‪ 1.9.2011‬לבין ‪ 31.12.2013‬צפויה לעמוד על כ‪.7% -‬‬
‫‪ o‬הריבית השנתית החזויה לתקופה שבין ‪ 1.1.2014‬לבין ‪ 31.12.2016‬צפויה לעמוד כל כ‪8% -‬‬
‫‪ o‬הריבית השנתית לתקופה שבין ‪ 1.1.2017‬לבין ‪ 1.1.2030‬צפויה לעמוד על כ‪.8.5%-‬‬
‫‪ o‬הריבית השנתית לתקופה שבין ‪ 1.1.2030‬לבין ‪ 1.1.2040‬צפויה לעמוד על כ‪.9% -‬‬
‫‪ o‬הריבית השנתית מיום ה‪ 1.1.2040-‬והילך צפויה לעמוד על כ‪.9.5% -‬‬
‫‪ o‬מדד המחירים לצרכן צפוי לצמוח בכ‪ 3% -‬מדי שנה בתקופה שבין ‪ 1.1.2017‬לבין ‪.1.1.2030‬‬
‫‪ o‬מדד תשומות הבנייה צפוי לגדול בשיעור של כ‪ 2.5% -‬מדי שנה בתקופה שבין ‪ 1.1.2030‬לבין‬
‫‪.1.1.2040‬‬
‫‪ o‬הממשלה חוזה כי השוכר הממוצע צפוי לחיות עד לסוף שנת ‪.2070‬‬
‫נדרש‪:‬‬
‫‪ .1‬מצא את הערך הנוכחי של כל התשלומים אותם צפויים השוכרים לשלם בהצעתו של מר נתניהוד‪.‬‬
‫‪ .2‬מצא את הערך הנוכחי של כל התשלומים אותם צפויים השוכרים לשלם בהצעתו של מר ברק‪.‬‬
‫‪ .3‬בדוק האם כדאי לשוכרים להפיל את ממשלתו של מר נתניהוד‪.‬‬
‫המכינה בחשבונאות – בחינת ביניים‬
‫תשע"א – סמסטר קיץ‬
‫שאלה ‪(10%) 3‬‬
‫גיל הפקיד ‪ ₪ 1,000‬בתכנית חיסכון נושאת ריבית שנתית בשיעור של ‪ .8%‬הנח כי צבירת הריבית לקרן‬
‫נעשית באופן חודשי‪.‬‬
‫נדרש‪:‬‬
‫‪ .1‬מהו הסכום שייצבר בתכנית לאחר ‪ 6‬שנים של חיסכון? )‪(2%‬‬
‫‪ .2‬א‪ .‬מהי תקופת החיסכון הנדרשת על מנת שסכום ההפקדה ישלש את עצמו? )‪(2%‬‬
‫ב‪ .‬חזור על סעיף א' בהנחה שהריבית נצברת באופן יומי )‪(2%‬‬
‫ג‪ .‬הסבר את ההיגיון בהבדל בתשובות בין סעיף ‪'2‬א ל‪'2‬ב‪(2%) .‬‬
‫‪ .3‬כיצד תשתנה תשובתך לסעיף ‪2‬א' במידה והריבית נצברת לקרן בסוף כל שנה? )‪(2%‬‬
‫שאלה ‪(5%) 4‬‬
‫בנק מציע לך הלוואה בגובה של ‪ .₪ 10,000‬ההלוואה נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור של ‪ ,12%‬והיא‬
‫נפרעת ב‪ 8 -‬תשלומים חודשיים שווים‪ .‬בנוסף‪ ,‬דורש הבנק עמלה בשיעור של ‪ 3%‬מסכום קרן ההלוואה‪,‬‬
‫המנוכה מראש‪.‬‬
‫נדרש‪:‬‬
‫מהי הריבית האפקטיבית השנתית הגלומה בהלוואה המוצעת?‬
‫תשע"א – סמסטר קיץ‬
‫המכינה בחשבונאות – בחינת ביניים‬
‫פתרון לשאלה בהנהלת חשבונות‬
‫= ‪118,400 * 40%‬‬
‫‪47,360‬‬
‫‪ .1‬ח‪ .‬מזומן‬
‫= ‪118,400 * 40%‬‬
‫‪47,360‬‬
‫ח‪ .‬לקוחות‬
‫= ‪118,400 * 20%‬‬
‫‪23,680‬‬
‫ח‪ .‬שטל"ק‬
‫‪118,400‬‬
‫ז‪ .‬מכירות‬
‫פקודה בגין כל המכירות שבוצעו במהלך שנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬ח‪ .‬מזומן ‪18,300‬‬
‫ז‪ .‬שטל"ק ‪18,300‬‬
‫פקודה בגין שטרות שהתקבלו מלקוחות ונפרעו במהלך השנה‪ .‬כמו כן הפקודה כוללת את יתרת‬
‫הפתיחה של השטרות‪ ,‬בגובה ‪ 5,000‬ש"ח שנפרעה גם היא במהלך השנה‪ .‬יש לשים לב שהשטרות‬
‫שהתקבלו בגין שתי המכירות האחרונות של השנה טרם נפרעו‪.‬‬
‫‪45,800‬‬
‫‪ .3‬ח‪ .‬מזומן‬
‫ז‪ .‬לקוחות ‪45,800‬‬
‫פקודה בגין יתרות הלקוחות שנפרעו במהלך השנה‪.‬‬
‫‪8,000‬‬
‫‪ .4‬ח‪ .‬מזומן‬
‫‪8,000‬‬
‫ז‪ .‬לקוחות‬
‫תשלום לקוחות בגין חובות משנת ‪.2009‬‬
‫‪ .5‬ח‪ .‬מלאי ‪25,100‬‬
‫ז‪ .‬מזומן ‪17,570‬‬
‫ז‪ .‬ספקים ‪7,530‬‬
‫פקודות בגין קניות המלאי הכוללות במהלך השנה‪ ,‬בחברה שמנהלת את המלאי בשיטת ‪FIFO‬‬
‫תמידי‪.‬‬
‫‪ .6‬ח‪ .‬ספקים ‪5,430‬‬
‫‪5,430‬‬
‫ז‪ .‬מזומן‬
‫תשלום חוב לספקים בגין קניות שנערכו במהלך השנה‪.‬‬
‫‪ .7‬ח‪ .‬עלות מכר‬
‫ז‪ .‬מלאי‬
‫‪36,300‬‬
‫‪36,300‬‬
‫סה"כ יחידות שנמכרו במהלך השנה‪.11,800 :‬‬
‫הרכב היחידות שנמכרו‪ ,‬על פי שכבות‪:‬‬
‫כמות‬
‫‪10,000‬‬
‫‪1,800‬‬
‫עלות ליחידה‬
‫‪3.00‬‬
‫‪3.50‬‬
‫סה"כ עלות‬
‫‪30000‬‬
‫‪6300‬‬
‫‪36300‬‬
‫‪ .8‬ח‪ .‬הפסד בגין ירידת ערך מלאי ‪3,800‬‬
‫ז‪ .‬מלאי ‪ /‬הפרשה לירידת ערך מלאי‬
‫‪3,800‬‬
‫עקב חוסר נתונים‪ ,‬לא ניתן לדעת עם מדובר במלאי איטי או במלאי מת‪ .‬שתי התשובות תתקבלנה‪.‬‬
‫לצורך המשך הפתרון‪ ,‬הונח כי המלאי הוא מת והמחיקה היא ישירות מהמלאי‪.‬‬
‫תשע"א – סמסטר קיץ‬
‫המכינה בחשבונאות – בחינת ביניים‬
‫ערך בספרים מלאי‬
‫‪18,800‬‬
‫מס' יחידות לסוף השנה‬
‫מחיר מכירה נטו ליחידה‬
‫מחיר מכירה נטו סה"כ מלאי‬
‫‪5,000‬‬
‫‪3‬‬
‫‪15,000‬‬
‫סה"כ ירידת ערך נדרשת‬
‫‪3,800‬‬
‫שחזור יתרת הספקים ליום ‪:31.12.2009‬‬
‫נאמר שכל יתרת מלאי הפתיחה נרכשה בתאריך ‪ 15.11.2009‬ולכן‪ ,‬על פי תנאי האשראי של החברה‪ ,‬טרם‬
‫שילמה ‪ 30%‬מסכום הרכישה‪.‬‬
‫סכום הרכישה – ‪10,000*3 = 30,000‬‬
‫ולכן‪ ,‬יתרת הספקים ליום ‪ 31.12.2009‬עומד על ‪.(30,000*30%=) 9,000‬‬
‫‪9,000‬‬
‫‪ .9‬ח‪ .‬ספקים‬
‫‪9,000‬‬
‫ז‪ .‬מזומן‬
‫תשלום לספקים במהלך שנת ‪ 2010‬בגין יתרת הפתיחה‪.‬‬
‫הפרשות לחומ"ס‪:‬‬
‫‪ .10‬ח‪ .‬הוצאות חומ"ס ‪3,000‬‬
‫ז‪ .‬הפרשה לחומ"ס ‪3,000‬‬
‫הפרשה ספציפית בגין חובה המסופק של דפנה‪.‬‬
‫‪ .11‬ח‪ .‬הפרשה לחומ"ס‬
‫ז‪ .‬לקוחות‬
‫‪2,500‬‬
‫‪2,500‬‬
‫מחיקת חובה של עמותת "מאהל רוטשילד" בגין מעילתו של מנכ"ל העמותה‪ ,‬מר דה‪-‬לוי‪ .‬העמותה‬
‫הינה לקוח שאינו מטופל באופן ספציפי‪ ,‬ולכן הפקודה תירשם מול ההפרשה לחומ"ס על פי גישת‬
‫הקורס‪.‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪ .12‬ח‪ .‬מזומן‬
‫ז‪ .‬הפרשה לחומ"ס‬
‫‪1,000‬‬
‫פקודה בגין חובו האבוד של אמיר השומיר שנגבה במפתיע במהלך השנה‪.‬‬
‫תשע"א – סמסטר קיץ‬
‫המכינה בחשבונאות – בחינת ביניים‬
‫יתרת סגירה הפרשה לחומ"ס‪:‬‬
‫מעגל לקוחות ברוטו‬
‫י‪.‬פ‪.‬‬
‫פקודה ‪1‬‬
‫פקודה ‪3‬‬
‫פקודה ‪4‬‬
‫פקודה ‪11‬‬
‫י‪.‬ס‪.‬‬
‫)ש"ח (‬
‫‪25,000‬‬
‫‪47,360‬‬
‫‪‐45,800‬‬
‫‪‐8,000‬‬
‫‪‐2,500‬‬
‫‪16,060‬‬
‫סה"כ לקוחות ברוטו ‪ +‬שטל"ק‬
‫‪26,440‬‬
‫בניכוי הפרשה ספציפית‬
‫‪‐3,000‬‬
‫יתרה להפרשה אומדנית‬
‫‪23,440‬‬
‫אחוז מלקוחות‬
‫‪4%‬‬
‫י‪.‬ס‪ .‬הפרשה אומדנית‬
‫הפרשה ספציפית‬
‫סה"כ י‪.‬ס‪ .‬הפרשה לחומ"ס‬
‫‪938‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪3,938‬‬
‫מעגל הפרשה לחומ"ס )ש"ח(‬
‫‪‐900‬‬
‫י‪.‬פ‪.‬‬
‫‪‐3,000‬‬
‫פקודה ‪10‬‬
‫‪2,500‬‬
‫פקודה ‪11‬‬
‫‪‐1,000‬‬
‫פקודה ‪12‬‬
‫התאמה‬
‫פקודת‬
‫)‪‐1,538 (P.N‬‬
‫‪‐3,938‬‬
‫י‪.‬ס‪.‬‬
‫‪1,538‬‬
‫‪ .13‬ח‪ .‬הוצאות חומ"ס‬
‫ז‪ .‬הפרשה לחומ"ס‬
‫מעגל שטל"ק‬
‫י‪.‬פ‪.‬‬
‫פקודה ‪1‬‬
‫פקודה ‪2‬‬
‫י‪.‬ס‪.‬‬
‫)ש"ח (‬
‫‪5,000‬‬
‫‪23,680‬‬
‫‪‐18,300‬‬
‫‪10,380‬‬
‫=‪(25,000+5,000) * 3%‬‬
‫‪1,538‬‬
‫פקודת התאמה להבאת ההפרשה לחומ"ס ליתרת הסגירה הרצויה‪.‬‬
‫‪ .14‬ח‪ .‬הוצאות שכ"ד ‪5,200‬‬
‫ז‪ .‬הוצאות מראש ‪5,200‬‬
‫הכרה בהוצאות שכר הדירה לחודשים ינואר‪-‬אפריל ‪.2010‬‬
‫‪11,440‬‬
‫‪ .15‬ח‪ .‬הוצאות שכ"ד‬
‫‪11,440‬‬
‫ז‪ .‬הוצאות לשלם‬
‫גובה שכר הדירה לחודש עמד על ‪ 1,300‬ש"ח )‪ .(5,200/4‬כעת יש עליה של ‪ ,10%‬כלומר שכ"ד לחודש‬
‫יעמוד על ‪ 1,430‬ש"ח‪.‬‬
‫שכ"ד ל‪ 8-‬חודשים‪ 11,440 :‬ש"ח‪ .‬נאמר שסה"כ שכר הדירה ישולם בשנת ‪ 2011‬ולכן נרשמת הפקודה‬
‫אל מול התחייבות הוצאות לשלם‪.‬‬
‫תשע"א – סמסטר קיץ‬
‫המכינה בחשבונאות – בחינת ביניים‬
‫רכוש קבוע‬
‫א‪ .‬רכבים‪:‬‬
‫עלות כל רכב‪ 150,000 :‬ש"ח‪ .‬סה"כ עלות ‪ 3‬רכבים ‪ 450,000‬ש"ח‪.‬‬
‫פחת בשנת ‪– 2008‬‬
‫לרכב בודד ‪(150,000 – 50,000)*(4/10) = 40,000‬‬
‫פחת בשנת ‪– 2009‬‬
‫לרכב בודד ‪(150,000 – 50,000)*(3/10) = 30,000‬‬
‫יתרות ליום ‪– 31.12.2009‬‬
‫רכב בודד‪ :‬עלות – ‪ ,150,000‬פחנ"צ – ‪70,000‬‬
‫לכל הרכבים‪ :‬עלות ‪ ,450,000‬פחנ"צ – ‪210,000‬‬
‫שנת ‪:2010‬‬
‫‪ .16‬ח‪ .‬הוצאות פחת‬
‫ז‪ .‬פחנ"צ ‪ -‬רכבים‬
‫‪40,000‬‬
‫‪40,000‬‬
‫פקודה עבור שני הרכבים שלא נמכרו‪ .‬יש לשים לב שחצי ההוצאה תסווג תחת הנהלה וכלכליות‬
‫וחצי מההוצאה תסווג תחת מכירה ושיווק‪ .‬החישוב‪2*(150,000 – 50,000)*(2/10) = 40,000 :‬‬
‫‪(150,000 – 50,000)*(2/10)*(6/12) = 10,000‬‬
‫‪ .17‬ח‪ .‬הוצאות פחת‬
‫‪10,000‬‬
‫ז‪ .‬פחנ"צ ‪ -‬רכבים‬
‫רישום הוצאות פחת עבור הרכב שנמכר באמצע השנה‪.‬‬
‫מכירת רכב‪ :‬עלות – ‪ ,150,000‬פחנ"צ – ‪80,000‬‬
‫‪ .18‬ח‪ .‬מזומן‬
‫ח‪ .‬שטל"ק‬
‫ח‪ .‬פחנ"צ ‪ -‬רכבים‬
‫ז‪ .‬רכב – עלות‬
‫ז‪ .‬רווח הון‬
‫‪55,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪80,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪35,000‬‬
‫פקודה בגין מכירת הרכב‪.‬‬
‫ב‪ .‬מחסן‪:‬‬
‫‪200,000 + 400,000*(18.75/20) = 575,000‬‬
‫עלות ליום ‪:31.12.2009‬‬
‫שנת ‪:2010‬‬
‫‪(400,000/20)*(9/12) = 15,000‬‬
‫‪ .19‬ח‪ .‬הוצאות פח ת‬
‫‪15,000‬‬
‫ז‪ .‬פחנ"צ – מחסן‬
‫‪ .20‬ח‪ .‬הוצאות צביעה‬
‫ז‪ .‬מזומן‬
‫‪ .21‬ח‪ .‬רכוש קבוע – מחסן‬
‫ז‪ .‬זכאים‬
‫‪5,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫תשע"א – סמסטר קיץ‬
‫המכינה בחשבונאות – בחינת ביניים‬
‫היוון עלויות השיפוצים וחיזוקי השלד לעלות המחסן‪ .‬התשלום יבוצע רק בשנה הבאה ולכן תירשם‬
‫ההוצאה אל מול התחייבות "זכאים"‪.‬‬
‫סכום חדש להפחתה‪:‬‬
‫– ‪560,000‬‬
‫יתרה ישנה‬
‫בניכוי עלות הקרקע ‪(200,000) -‬‬
‫‪100,000‬‬
‫שיפוץ ‪-‬‬
‫‪460,000‬‬
‫סה"כ‬
‫זמן להפחתה‪ 18 :‬שנים‪.‬‬
‫‪(460,000/18)*(3/12) = 6,389‬‬
‫‪ .22‬ח‪ .‬הוצאות פחת‬
‫‪6,389‬‬
‫ז‪ .‬פחנ"צ – מחסן‬
‫ג‪ .‬מכונת אריזה‪:‬‬
‫‪ .23‬ח‪ .‬רכוש קבוע – מכונה‬
‫ז‪ .‬שטל"פ‬
‫‪70,000‬‬
‫‪70,000‬‬
‫רכישת המכונה‪.‬‬
‫‪10,500‬‬
‫‪ .24‬ח‪ .‬הוצאות פחת‬
‫ז‪ .‬פחנ"צ – מכונת אריזה‬
‫‪70,000*(900/6,000) = 10,500‬‬
‫סיכום ר"ק ‪31.12.2009‬‬
‫רכבים‬
‫עלות‬
‫‪450,000‬‬
‫פחנ"צ‬
‫‪210,000‬‬
‫עלות נטו ‪240,000‬‬
‫מחסן‬
‫‪600,000‬‬
‫‐ ‪25,000‬‬
‫‪575,000‬‬
‫מכונה‬
‫‐‬
‫‐ ‐‬
‫‐‬
‫סיכום ר"ק ‪31.12.2010‬‬
‫רכבים‬
‫עלות‬
‫‪300,000‬‬
‫פחנ"צ‬
‫‪‐180,000‬‬
‫עלות נטו ‪120,000‬‬
‫מחסן‬
‫‪700,000‬‬
‫‪‐46389‬‬
‫‪653,611‬‬
‫מכונה‬
‫‪70,000‬‬
‫‪‐10,500‬‬
‫‪59,500‬‬
‫סה"כ‬
‫‪1,050,000‬‬
‫‪235,000‬‬
‫‪815,000‬‬
‫סה"כ‬
‫‪1,070,000‬‬
‫‪‐236,889‬‬
‫‪833,111‬‬
‫תשע"א – סמסטר קיץ‬
‫המכינה בחשבונאות – בחינת ביניים‬
‫ניכון שטר‬
‫מס' ימים‬
‫‪99‬‬
‫ערך נקוב‬
‫‪50,000‬‬
‫עמלה קבועה ‪‐55‬‬
‫עמלת ניכון‬
‫‪‐250‬‬
‫ריבית‬
‫‪‐814‬‬
‫מזומן נטו‬
‫‪48,881‬‬
‫=)‪50,000*6%*(99/365‬‬
‫הוצאות ריבית השנה‪814*(9/99) = 74 :‬‬
‫הוצאות ריבית שנה הבאה‪814*(90/99) = 740 :‬‬
‫‪48,881‬‬
‫‪740‬‬
‫‪379‬‬
‫‪ .25‬ח‪ .‬מזומן‬
‫ח‪ .‬הוצאות ריבית מראש‬
‫ח‪ .‬הוצאות ריבית‬
‫ז‪ .‬שטל"ק‬
‫‪50,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪ .26‬ח‪ .‬חייבים בגין שטרות שנוכו‬
‫ז‪ .‬זכאים בגין שטרות שנוכו‬
‫‪50,000‬‬
‫רישום פקודת יומן ממוריאלית בגין השטר שנוכה‪.‬‬
‫הלוואה שניטלה‪:‬‬
‫ניטלה ביום ‪.30.9.2009‬‬
‫יתרות ליום ‪:31.12.2009‬‬
‫סה"כ סכום ההלוואה‪ 50,000 :‬ש"ח‪.‬‬
‫חלויות שוטפות – ‪) 10,000‬החלק מקרן ההלוואה שיפרע במהלך שנת ‪(2010‬‬
‫הלוואה לזמן ארוך – ‪) 40,000‬החלק מקרן ההלוואה שיפרע לאחר משנת ‪ 2011‬ואילך(‬
‫ריבית לשלם – ‪50,000*8%*(3/12) = 1,000‬‬
‫שנת ‪:2010‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪ .27‬ח‪ .‬הוצאות ריבית‬
‫ז‪ .‬הוצאות ריבית לשלם‬
‫‪ .28‬ח‪ .‬הוצאות ריבית לשלם‬
‫ח‪ .‬חלויות שוטפות‬
‫ז‪ .‬מזומן‬
‫‪3,000‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪14,000‬‬
‫‪800‬‬
‫‪ .29‬ח‪ .‬הוצאות ריבית‬
‫ז‪ .‬הוצאות ריבית לשלם‬
‫‪800‬‬
‫‪ .30‬ח‪ .‬הלוואה לזמן ארוך ‪10,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫ז‪ .‬חלויות שוטפות‬
‫לאחר שמצאנו את כל היתרות במאזן ליום ‪ ,31.12.2009‬ניתן לחלץ את יתרת העודפים ליום זה כ‪-‬‬
‫‪ .P.N‬יתרת עודפים ‪ 39,300 – 31.12.2009‬ש"ח‪.‬‬
‫תשע"א – סמסטר קיץ‬
‫המכינה בחשבונאות – בחינת ביניים‬
‫חברת "אוהלים למוחים בע"מ"‬
‫דוח רווח והפסד לשנה שהסתיימה ביום ‪) 31.12.2010‬ש"ח(‬
‫מכירות‬
‫מכר‬
‫עלות‬
‫‪:‬‬
‫עלות מלאי שנמכר‬
‫‪36,300‬‬
‫הפסד בגין י‪.‬ע‪.‬מלאי‬
‫‪3,800‬‬
‫עלות מכר‬
‫רווח גולמי‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הוצאות מכירה ושיווק‬
‫הכנסות )הוצאות ( אחרות‬
‫רווח )הפסד( תפעולי‬
‫הוצאות מימון‬
‫רווח נקי‬
‫הוצאות הנה"כ‬
‫שכ"ד‬
‫שכ"ד‬
‫חומ"ס‬
‫פחת רכב מנכ"ל‬
‫צביעה‬
‫‪5,200‬‬
‫‪11,440‬‬
‫‪4,538‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪46,178‬‬
‫הוצאות מכירה ושיווק‬
‫פחת רכבים‬
‫פחת מחסן‬
‫פחת מחסן‬
‫פחת מכונה‬
‫‪30,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪6389‬‬
‫‪10,500‬‬
‫‪61,889‬‬
‫הכנסות )הוצאות( אחרות‬
‫רווח הון‬
‫‪35000‬‬
‫חילוץ יתרת סגירה עודפים ‪:31.12.2010‬‬
‫‪39,300‬‬
‫י‪ .‬פ ‪.‬‬
‫‪1,054‬‬
‫רווח השנה‬
‫‪40,354‬‬
‫י‪.‬ס‪.‬‬
‫‪118,400‬‬
‫‪‐40,100‬‬
‫‪78,300‬‬
‫‪‐46,178‬‬
‫‪‐61,889‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪5,233‬‬
‫‪‐4,179‬‬
‫‪1,054‬‬
‫תשע"א – סמסטר קיץ‬
‫המכינה בחשבונאות – בחינת ביניים‬
‫חברת "אוהלים למוחים בע"מ"‬
‫דו"ח על המצב הכספי ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬בש"ח(‬
‫צד נכסים‬
‫נכסים שוטפים‬
‫מזומן‬
‫לקוחות‬
‫שטל"ק‬
‫הוצאות מראש‬
‫מלאי‬
‫סה"כ נכסים שוטפים‬
‫‪193,341‬‬
‫‪12,122‬‬
‫‪10,380‬‬
‫‪740‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪231,583‬‬
‫נכסים בלתי שוטפים‬
‫ר"ק נטו‬
‫‪833,111‬‬
‫סה"כ נכסים בלתי שוטפים‬
‫‪833,111‬‬
‫סה"כ צד נכסים‬
‫‪1,064,694‬‬
‫ביאור לקוחות נטו‪:‬‬
‫לקוחות ברוטו‬
‫הפרשה לחומ"ס‬
‫לקוחות נטו‬
‫‪16060‬‬
‫‪‐3938‬‬
‫‪12122‬‬
‫צד התחייבויות‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫ספקים‬
‫ריבית לשלם‬
‫הוצאות לשלם‬
‫שטל"פ‬
‫זכאים‬
‫חלויות שוטפות‬
‫סה"כ התחייבויות שוטפות‬
‫‪2,100‬‬
‫‪800‬‬
‫‪11,440‬‬
‫‪70,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪194,340‬‬
‫התחייבויות בלתי שוטפות‬
‫הלוואה לזמן ארוך‬
‫סה"כ התחייבויות בלתי שוטפות‬
‫‪30,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫הון עצמי‬
‫הון מניות‬
‫פרמיה‬
‫עודפים‬
‫סה"כ הון עצמי‬
‫סה"כ צד התחייבויות והון‬
‫‪150,000‬‬
‫‪650,000‬‬
‫‪40,354‬‬
‫‪840,354‬‬
‫‪1,064,694‬‬
‫הלוואה א‪ -‬מר נתניהוד‬
‫תשלומים חודשיים של ‪₪ 2972‬‬
‫תשלומים בתחילת כל חודש‪ -‬צמודים למדד תשומות הבנייה‬
‫תשלומים חודשיים של ‪₪ 2000‬‬
‫תשלומים בתחילת חודש‪ -‬צמודים למדד המחירים לצרכן‬
‫תשלומים חודשיים של ‪₪ 1000‬‬
‫תשלומים בסוף תקופה‬
‫אין תשלומים‬
‫ריבית שנתית של ‪9%‬‬
‫שיעור צמיחה שנתית לפי מדד תשומות הבנייה‪2.5% -‬‬
‫ריבית שנתית של ‪8.5%‬‬
‫שיעור צמיחה שנתית לפי מדד המחירים לצרכן‪3% -‬‬
‫ריבית שנתית של ‪8%‬‬
‫ריבית שנתית של ‪7%‬‬
‫‪31.12.29‬‬
‫‪31.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪31.12.16‬‬
‫‪3‬‬
‫‪31.12.13‬‬
‫‪2‬‬
‫‪PV=(1000*PAF(0.643%,36))/(1+7%)^2.333=27372‬‬
‫‪(1+8%)^1/12-1=0.643%‬‬
‫)‪PV=(((2000/(0.682%-0.246%))-((2000*(1+0.246%)^155)/(0.682%-0.246%)/(1+0.682%)^155)+2000)/((1+8%)^3*(1+7%)^2.33‬‬
‫‪(1+8.5%)^1/12-1=0.6823%‬‬
‫‪(1+3%)^1/12-1=0.246%‬‬
‫)‪PV=(((2972/(0.72%-0.206%))-((2972*(1+0.206%)^119)/(0.72%-0.206%)/(1+0.72%)^119)+2972)/((1+8/5%)^13*(1+8%)^3*(1+7%)^2.33‬‬
‫‪(1+9%)^1/12-1=0.72%‬‬
‫‪(1+2.5%)^1/12-1=0.206%‬‬
‫‪2000(1+0.246%)^155=2972‬‬
‫ל‬
‫‪PV=27372+61929+153657=242958‬‬
‫‪1.9.11‬‬
‫‪1‬‬
‫הלוואה א‪ -‬מר ברק‬
‫אין תשלומים‬
‫תשלומים חודשיים של ‪₪ 5000‬‬
‫תשלומים בסוף תקופה‬
‫ריבית שנתית של ‪9.5%‬‬
‫‪31.12.70‬‬
‫‪1.1.40‬‬
‫‪1.9.11‬‬
‫)‪PV=(((5000/(0.759%))*(1-1/(1+0.759%)^372)/((1+9%)^10*(1+8.5%)^13*(1+8%)^3*(1+7%)^2.33‬‬
‫‪(1+9.5%)^1/12-1=0.759%‬‬
‫‪PV= 60748‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪8.3000%‬‬
‫=‪Rstate‬‬
‫=שנתי‪Reff-‬‬
‫‪1000*(1+8.300%)^6=1614‬‬
‫‪2‬א‬
‫‪8.3000%‬‬
‫=שנתי‪Reff-‬‬
‫‪1000*(1+8.3%)^n=3000‬‬
‫‪(1+8.3%)^n=3‬‬
‫‪n=13.778‬‬
‫‪2‬ב‬
‫‪8.3277%‬‬
‫=שנתי‪Reff-‬‬
‫‪1000*(1+8.3%)^n=3000‬‬
‫‪(1+8.33277%)^n=3‬‬
‫‪n=13.7734‬‬
‫‪2‬ג‬
‫ככל שהריבית נצברת מספר רב יותר של פעמים במהלך התופה‪ ,‬התשואה האפקטיבית על ההשקעה‬
‫גבוה יותר )הריבית מתחילה לצבור ריבית בעצמה(‪ .‬ככל שהתשואה גבוה יותר כך הזמן עד‬
‫לשילוש ההשקעה נמוך יותר‬
‫‪3‬‬
‫כאשר הריבית הנקובה השנתית נצברת פעם בשנה נקבל כי הריבית האפרטיבית זהה לריבית הנקובה ולכן‪:‬‬
‫‪1000*(1+8%)^n=3000‬‬
‫‪(1+8%)^n=3‬‬
‫‪n=14.275‬‬
‫מספר תשלומי קרן‬
‫ריבית חודשית על הקרן‬
‫‪8‬‬
‫‪1%‬‬
‫תשלום ניכוי מראש‬
‫‪300‬‬
‫זרם תשלומים‪/‬תקבולים‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9700‬‬
‫‪-1350‬‬
‫‪-1337.5‬‬
‫‪-1325‬‬
‫‪-1312.5‬‬
‫‪-1300‬‬
‫‪-1287.5‬‬
‫‪-1275‬‬
‫‪-1262.5‬‬
‫י‪.‬פ פתיחה של ההלוואה תשלום קרן תשלום ריבית י‪.‬ס‬
‫‪8,750‬‬
‫‪100‬‬
‫‪1250‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪7,500‬‬
‫‪87.5‬‬
‫‪1250‬‬
‫‪8,750‬‬
‫‪6,250‬‬
‫‪75‬‬
‫‪1250‬‬
‫‪7,500‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪62.5‬‬
‫‪1250‬‬
‫‪6,250‬‬
‫‪3,750‬‬
‫‪50‬‬
‫‪1250‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪2,500‬‬
‫‪37.5‬‬
‫‪1250‬‬
‫‪3,750‬‬
‫‪1,250‬‬
‫‪25‬‬
‫‪1250‬‬
‫‪2,500‬‬
‫‪0‬‬
‫‪12.5‬‬
‫‪1250‬‬
‫‪1,250‬‬
‫‪1.70%‬‬
‫‪IRR‬‬
‫‪22.5%‬‬
‫שנתי ‪Reff-‬‬

Similar documents