93-414-01 - אוניברסיטת בר אילן

Transcription

93-414-01 - אוניברסיטת בר אילן
‫אוניברסיטת בר אילן‬
‫שם הקורס‪ :‬מנגנוני הגנה על החלש בחברה‬
‫מס' הקורס‪39-414-11 :‬‬
‫שנה"ל‪ :‬תשע"ג‬
‫היקף הקורס‪ :‬סמסטריאלי‪ 2 ,‬ש"ס‬
‫סוג הקורס‪ :‬הרצאה‬
‫שם המרצה‪ :‬ד"ר (עו"ד) גולדברג יניב‬
‫א‪ .‬מטרות הקורס (מטרות על ‪ /‬מטרות ספציפיות)‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫הקניית היכרות רחבה עם החקיקה והפסיקה הנוהגת לגבי מנגנוני ההגנה על החלש‬
‫בחברה בכלל ובמגזר הציבורי בפרט‪ ,‬תוך שילוב תיאוריות ופרקטיקה בנושא‪.‬‬
‫הבנת אופן פעולת ההליך המשפטי‪.‬‬
‫הקניית יכולת עיבוד הידע המשפטי התיאורטי לכלים פרקטיים וישומיים‪ ,‬תוך הבנת‬
‫הרציונאלים המשפטיים העומדים בבסיס הפרקטיקה המשפטית המגנה על החלש‪.‬‬
‫ב‪ .‬תוכן הקורס‪:‬‬
‫הקורס בוחן מספר מנגנוני הגנה על חלשים בחברה בדגש על המגזר הציבורי תוך הקניית כלים‬
‫ישומיים לשימוש במנגנונים אלה גם ע"י מי שאיננו משפטן בהשכלתו‪ .‬הקורס סוקר מנגנונים אלו‬
‫תוך הקניית הרציונאלים העומדים מאחורי כל מנגנון ומאפשר חשיבה ביקורתית על תפיסתה של‬
‫מדינת ישראל כמדינת רווחה‪/‬קפיטליסטית‪.‬‬
‫מהלך השיעורים‪( :‬שיטות ההוראה‪ ,‬שימוש בטכנולוגיה‪ ,‬מרצים אורחים)‬
‫תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים‪:‬‬
‫מס' השיעור‬
‫נושא השיעור‬
‫קריאה נדרשת‬
‫‪2-1‬‬
‫הכרת המערכת‬
‫המשפטית‬
‫יחידת הסיוע‬
‫א‪ ,1.‬א‪5 - 4.‬‬
‫ב‪1.‬‬
‫‪7–4‬‬
‫אלימות כנגד החלש‬
‫ג‪ ,2 -1.‬ג‪5 – 4 .‬‬
‫‪8‬‬
‫מינוי אפוטרופוס לגוף‬
‫ולרכוש‬
‫ד‪ ,1.‬ד‪6 – 5 .‬‬
‫‪11 - 9‬‬
‫הגנות על חוזים‬
‫ה‪ ,5 – 1.‬ה‪8 .‬‬
‫‪12‬‬
‫הסכמים הדורשים‬
‫אישור בימ"ש‬
‫ו‪ ,2- ,1.‬ו‪4.‬‬
‫‪14 – 13‬‬
‫קניין רוחני‬
‫ז‪ ,2 – 1.‬ז‪6.‬‬
‫‪3‬‬
‫הערות‬
‫ג‪ .‬חובות הקורס‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫חובות ‪ /‬דרישות ‪ /‬מטלות‪ :‬קריאת חומר החובה ודיון פעיל‪.‬‬
‫מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי)‪111% :‬‬
‫הערה‪ :‬הצלחה (בציון ‪ 61‬לפחות) בבחינה ומילוי שאר הדרישות‬
‫הכרחי לשקלול הציון‪.‬‬
‫בקורס מהווים‬
‫תנאי‬
‫ד‪ .‬ביבליוגרפיה‪( :‬קריאת החובה מסומנת בכוכבית)‬
‫א‪ .‬הכרת המערכת המשפטית‬
‫‪ .1‬חוק בתי המשפט (נוסח משולב)‪ ,‬תשמ"ד – ‪*1984‬‬
‫‪ .2‬חוק יסודות המשפט‪ ,‬תש"מ ‪1981 -‬‬
‫‪ .3‬ד"נ ‪ 41/81‬קניג נ' כהן לו(‪711 )3‬‬
‫‪ .4‬רות גביזון‪ ,‬המהפכה החוקתית‪ ,‬תיאור המציאות או נבואה המגשימה את עצמה? משפטים‬
‫כ"ח ‪( 34-37 ,21‬תשנ"ז)*‪.‬‬
‫‪ .5‬דפנה ברק ארז‪" ,‬משפט ואחדות חברתית בישראל"‪ ,‬בתוך‪ :‬מחקרי משפט (תש"ע)‪ ,‬כו‪ ,‬עמ' ‪– 259‬‬
‫‪*.282‬‬
‫‪6. Joseph Raz,"On the Authority and Interpretation of Constitutions: Some Preliminaries", in:‬‬
‫‪Constitutionalism (Larry Alexander ed. 1998) 152, 152-154.‬‬
‫ב‪ .‬יחידת הסיוע‬
‫‪ .1‬חוק בתי המשפט [נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ד –‪*1984‬‬
‫‪ .2‬חוק בית המשפט לענייני משפחה תשנ"ה ‪1995 -‬‬
‫ג‪ .‬אלימות כנגד החלש‬
‫‪ .1‬חוק מניעת הטרדה מאיימת‪ ,‬תשס"ב – ‪*2111‬‬
‫‪ .2‬חוק למניעת אלימות במשפחה‪ ,‬תשנ"א – ‪*1991‬‬
‫‪ .3‬רבקה מקייס‪" ,‬החוק למניעת אלימות במשפחה"‪ ,‬בתוך‪ :‬הלשכה (תשס"א)‪ ,57 ,‬עמ' ‪11. – 8‬‬
‫‪ .4‬פוקסברומר אלי‪" ,‬לוקות בכפליים"‪ ,‬בתוך‪ :‬הלשכה ‪( 82‬תשס"ט)‪ ,‬עמ' ‪*.41 – 39‬‬
‫‪ .5‬טלי גל‪" ,‬ילדים נפגעי עברה והזכות להשתתפות"‪ ,‬בתוך‪ :‬זכויות הילד והמשפט‬
‫הישראלי (תש"ע)‪ ,‬עמ' ‪*.298 – 267‬‬
‫‪Ephraim Tabory, "What can scholars of conflict situations, conflict management .6‬‬
‫‪and policy makers learn from each other? Symposium", in: The Israel journal of‬‬
‫‪conflict resolution (2009), 1(1): 133 – 154.‬‬
‫ד‪ .‬אפוטרופסות‬
‫‪ .1‬חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות‪ ,‬תשכ"ב – ‪*1962‬‬
‫‪ .2‬ע"א ‪ ,741/87‬פלונית נ' אלמוני‪ ,‬פ"ד מג (‪661 )1‬‬
‫‪ .3‬רע"א ‪ ,4575/11‬פלונית נ' אלמוני‪ ,‬פ"ד נה (‪321 )2‬‬
‫‪ .4‬בג"צ ‪ ,7/83‬ביאריס נ' ביה"ד האזורי חיפה ואח'‪ ,‬פ"ד לח (‪673. )1‬‬
‫‪ .5‬ישראל דורון‪'" ,‬הבלתי‪-‬נראים' ‪ -‬זקנים בצל אפוטרופסות משפטית"‪ ,‬בתוך‪ :‬הדרה חברתית‬
‫וזכויות אדם בישראל (‪ ,)2118‬עמ' ‪*.229 – 215‬‬
‫‪ .6‬רבקה מקייס‪" ,‬אפוטרופוס לחסוי הבוגר ‪ -‬התמודדות הדין עם המציאות המשתנה"‪ ,‬בתוך‪:‬‬
‫משפחוק (‪ ,)2119‬א‪ ,‬עמ' ‪*.117 – 81‬‬
‫ה‪ .‬הסכמי ממון וחוזים ‪ -‬פרשנות‬
‫‪2‬‬
‫‪ .1‬חוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג ‪*.1973 -‬‬
‫‪ .2‬חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות‪ ,‬תשכ"ב – ‪*1962‬‬
‫‪ .3‬ע"א ‪ ,4628/93‬מדינת ישראל נ' אפרופים‪ ,‬פ"ד מט (‪*.299 ,265 )2‬‬
‫‪ .4‬ע"א ‪ ,5856/17‬לוי נ' נורקייט (ט"פ)‪ ,‬בעיקר סע' ‪ 27‬לפסק הדין*‬
‫‪ .5‬ע"א ‪ ,5925/17‬בלום נ' אנגלו סקסון (ט"פ) בעיקר סע' ‪.*43‬‬
‫‪ .6‬א' ברק‪ ,‬פרשנות במשפט‪ ,‬כרך ‪ ,5‬פרשנות צוואה‪ ,‬נבו הוצאה לאור בע"מ‪,2111 ,‬‬
‫עמ' ‪.158-159‬‬
‫‪ .7‬ג' שלו‪ ,‬דיני חוזים (מהדורה שנייה‪ ,‬תשנ"ה)‬
‫‪ .8‬שמואל בכר‪" ,‬תכן קונקרטי לדוקטרינות עמומות ‪ -‬נתוח התנהגותי של חוזים צרכניים"‪ ,‬בתוך‪:‬‬
‫עיוני משפט (תש"ע)‪ ,‬לג‪ ,‬עמ' ‪*.326 – 277‬‬
‫ו‪ .‬הסכמים הדורשים אישור בית משפט‬
‫‪ .1‬חוק יחסי ממון בין בני זוג‪ ,‬תשל"ג – ‪*1973‬‬
‫‪ .2‬חוק בית המשפט לענייני משפחה‪ ,‬תשנ"ה – ‪ 1995‬סע' ‪( 3‬ג)*‬
‫‪ .3‬בני דון יחיא‪" ,‬לרסן את סוס הפרא ‪ -‬על גבולות השימוש בסעיף ‪ 8‬לחוק יחסי ממון"‪ ,‬בתוך‪:‬‬
‫עורך הדין (‪ ,8 ,)2111‬עמ' ‪.99 – 96‬‬
‫‪ .4‬שחר ליפשיץ‪" ,‬יחסי משפחה וממון ‪ -‬אתגרים ומשימות בעקבות תיקון מס’ ‪ 4‬לחוק יחסי‬
‫ממון"‪ ,‬בתוך‪ :‬חוקים (‪ ,)2119‬א‪ ,‬עמ' ‪*.318 – 227‬‬
‫ז‪ .‬קניין רוחני במגזר הציבורי‬
‫‪ .1‬חוק זכות יוצרים ‪*.1911‬‬
‫‪ .2‬פקודת זכות יוצרים ‪*1924‬‬
‫‪ .3‬רע"א ‪ 5768/94‬א‪.‬ש‪.‬י‪.‬ר‪ .‬יבוא יצוא והפצה נ' פורום בע"מ‪ ,‬פ"ד נב (‪471-477 ,289 )4‬‬
‫‪ .4‬דוח ועדת ההיגוי הבין‪-‬משרדית להסדרת הקניין הרוחני במשרדי הממשלה‬
‫‪ .5‬עופר גרוסקופף‪" ,‬הנשר והנסיכות ‪ -‬על היחס שבין דיני עשית עושר ולא במשפט לבין דיני‬
‫זכויות יוצרים"‪ ,‬בתוך‪ :‬יוצרים זכויות (תשס"ט)‪ ,‬עמ' ‪.236 – 211‬‬
‫‪ .6‬יעקב אסף‪" ,‬בעלות בזכויות היוצרים"‪ ,‬בתוך‪ :‬יוצרים זכויות (תשס"ט)‪ ,‬עמ' ‪*.326 – 273‬‬
‫חומר מחייב למבחנים‪ :‬החומר הנלמד בכיתה וקריאת החובה‪.‬‬
‫‪3‬‬

Similar documents