ליועצים לתכנון כללי מאגר ספקים )" המציע " : להלן ( מזמינה בזה הצעות

Transcription

ליועצים לתכנון כללי מאגר ספקים )" המציע " : להלן ( מזמינה בזה הצעות
‫מאגר ספקים ליועצים לתכנון כללי‬
‫מקורות פיתוח וייזום בע"מ (להלן‪" :‬המזמין") מזמינה בזה הצעות מחברות ויחידים (להלן‪" :‬המציע")‬
‫העומדים בקריטריונים המפורטים להצטרפות למאגר היועצים של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬תחומי השירות הנדרשים‪:‬‬
‫‪ .i‬שירותי יעוץ בתכנון אב למערכות אספקת מים לצריכה ביתית וחקלאות‬
‫ומערכות איסוף שפכים וטיפול בקולחים‬
‫‪ .ii‬ניתוח מערכות אספקת מים ושפכים אזוריות וארציות‬
‫‪ .iii‬בחינת חלופות והמלצות‬
‫‪ .iv‬כתיבת דוחות הנדסיים‬
‫‪ .2‬תנאי סף להצטרפות למאגר (התנאים הינם מצטברים)‪:‬‬
‫‪ .i‬מהנדסים בעלי ניסיון של לפחות ‪ 11‬שנים במשרד תכנון‬
‫‪ .ii‬ניסיון בתכנון תוכניות אב אזוריות וארציות‬
‫‪ .iii‬ניסיון בתכנון פרויקטי תשתיות טיפול והולכת מים ושפכים בינלאומיים‬
‫‪ .iv‬ניסיון בכתיבת דוחות באנגלית‬
‫‪ .3‬על המציע להוכיח את עמידתו בתנאי הסף המפורטים לעיל באמצעות הצגת מסמכים‪/‬תעודות‬
‫או אחר המעידים על עמידתו בתנאי הסף המקצועיים וכוללים בין היתר‪:‬‬
‫‪ .a‬הגשה של רישיונות ודיפלומות רלוונטיות לתחום הייעוץ‬
‫‪ .b‬הגשת קורות חיים‬
‫‪ .c‬השגה של רפרנס מקצועי הכולל רשימת פרויקטים‪ ,‬תיאור הפרויקטים והיקפם‪.‬‬
‫‪ .4‬מסמכי המינימום הנדרשים להצגה – מסמכים מסחריים ומשפטיים ‪:‬‬
‫‪ .a‬ניכוי מס במקור‬
‫‪ .b‬אישור על ניהול ספרים על פי פקודת מס הכנסה‪ .‬אישור בתוקף של פקיד השומה או‬
‫לחילופין רואה חשבון של המציע ‪.‬‬
‫‪ .c‬תעודת עוסק מורשה‪.‬‬
‫‪ .d‬אישור רשם החברות (ככל שהמציע הוא חברה בלבד)‪.‬‬
‫‪ .e‬אישור בעלים ומורשי חתימה (שמות המנהלים בחברה שהם מורשי חתימה – שם ות‪.‬ז‪,.‬‬
‫ובעלי החברה – שם ‪ ,‬ת‪.‬ז‪ .‬וחלקם בחברה‪ .‬יש לציין את בלעי החברה עד למחזיק‬
‫האחרון ‪ ,‬האדם הפרטי‪.‬‬
‫‪ .f‬אישור על העסקת עובדים כשכירים במציע‪ .‬יש להגיש אישור חתום על ידי רואה חשבון‬
‫ובו פירוט העובדים השכירים בלבד‪.‬‬
‫‪ .g‬פרופיל החברה‪/‬המשרד הכולל פירוט הניסיון המקצועי‪.‬‬
‫‪ .h‬טפסי הפניה המצורפים למכתב זה‪.‬‬
‫‪ .5‬שאלות ובירורים ניתן להפנות לליאור פרומקיס בטלפון ‪ 13-3334513‬או במייל‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ .3‬בקשה להיכלל במאגר יש להגיש בהתאם לדרישות הפניה במשרדי מקורות פיתוח וייזום‪ ,‬רחוב‬
‫קרליבך ‪ 1‬תל אביב קומה ‪ 2‬לידי עו"ד לוסטמן‪.‬‬
‫‪ .7‬מקורות פיתוח וייזום שומרת לעצמה את הזכות להוסיף בעתיד תנאים ודרישות אשר יהוו תנאי‬
‫סף להיכלל במאגר‪ .‬על כי שיהיה רשום במאגר תחול החובה למלא תניאם אלו על מנת לשמור על‬
‫הכללתו במאגר‪.‬‬
‫‪ .8‬מקורות פיתוח וייזום אינה מחויבת להעסיק גורם הנכלל במאגר בהיקף כלשהו‪ .‬פניית המזמין‬
‫אל מי מבעלי המקצוע לשם קבלת שירותים תתבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם‬
‫לצרכיה‪.‬‬
‫‪ .9‬מובהר בזאת כי בקשה זו אינה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות‪ .‬ההוצאות הכרוכות‬
‫בהגשת המידע יחולו על המגיש בלבד והמגיש לא יהא זכאי לכל פיצוי ו‪/‬או שיפוי בגין הכנת‬
‫פנייתו‪ .‬מקורות פיתוח וייזום אינה מתחייבת לפנות למציע למתן שירותים והחלטה בדבר פניה‬
‫למציע נתון לשיקול דעתה המוחלט של מקורות פיתוח וייזום‪.‬‬
‫טופס פניה‬
‫ניתן לצרף מסמכים נוספים על אלו שנדרשו ככל שיש בהם להוסיף על כישוריו ויכולותיו של המציע‪.‬‬
‫שם המציע‬
‫נציג מוסמך‬
‫מטעם המציע (יש‬
‫לפרט את תפקידו‬
‫במציע)‬
‫ח‪.‬פ‪( .‬ימולא על ידי‬
‫חברה)‬
‫אתר אינטרנט‬
‫טלפון‬
‫פקס‬
‫כתובת‬

Similar documents