פניה לקבלת הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני - מסמך 2

Transcription

פניה לקבלת הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני - מסמך 2
‫מועצה מקומית תעשייתית‬
‫‪LOCAL INDUSTRIAL COUNCIL‬‬
‫מגדל תפן‬
‫‪MIGDAL TEFEN‬‬
‫גזבר ומזכיר המועצה‬
‫דצמבר ‪4102‬‬
‫לכבוד‬
‫מכובדי‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬קבלת הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני ושירותים משפטיים‬
‫המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן מבקשת בזאת הצעה לתפקיד יועץ משפטי חיצוני ושירותים‬
‫משפטיים חיצוניים מעו"ד כדלקמן‪:‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫מבלי לפגוע בתנאים המנויים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים ‪ 0102/2‬על המציע לעמוד בדרישות התפקיד‬
‫בהתאם לסעיף ‪ 7‬לחוזר‪ ,‬ובנוסף ובמודגש הדרישות מהמציעים יהיו כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .0‬המציע עצמו צריך להיות בעל (או שותף) במשרד עורכי דין המחזיק ברישיון ישראלי לעריכת דין‬
‫וחברות בלשכת עורכי דין של לפחות ‪ 5‬שנים‪ ,‬והכולל את ההתמחויות המפורטת להלן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫דיני רשויות מקומיות ומשפט מנהלי לרבות חוקי עזר‪ ,‬דיני רישוי עסקים‪ ,‬איכות הסביבה וחופש‬
‫המידע‬
‫דיני ארנונה‬
‫דיני עבודה בכלל ודיני עובדים ברשויות מקומיות‬
‫דיני מכרזים‬
‫גביה והוצאה לפועל‬
‫התמצאות בדיני מנהל מקרקעי ישראל ובדיני מקרקעין‬
‫דיני תכנון ובנייה‬
‫ליטיגציה ברמה גבוהה‬
‫‪ .4‬המציע או המשרד מעסיק לפחות ‪ 3‬עורכי דין‪.‬‬
‫‪ .3‬המציע מפעיל ומנהל במשרדו מחלקת גביה והוצאה לפועל‪ ,‬המקושרת ישירות למחשבי רשות‬
‫האכיפה והגביה‪ ,‬המטפלת ב‪ 51-‬תיקים לשנה לפחות‪.‬‬
‫‪ .2‬למציע ניסיון של ‪ 3‬שנים במתן ייעוץ משפטי שוטף לרשויות מקומיות‪ ,‬לרבות ייצוג רשויות מקומיות‬
‫בבתי המשפט‪ ,‬הכנת חוקי עזר‪ ,‬הכנת מכרזים‪ ,‬וכיוצ"ב‪ .‬נסיון בועדות מקומיות לתו"ב – יתרון‪.‬‬
‫ת‪.‬ד‪ ,86 .‬מגדל תפן‪ ,‬מיקוד ‪ ,95242‬טל‪( 45-2402444 .‬רב קווי)‪ ,‬פקס‪45-2609792.‬‬
‫‪Migdal Tefen, ZIP 24959 - Tel. 04-907900 - Fax. 04-9872329‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪3‬‬
‫מועצה מקומית תעשייתית‬
‫‪LOCAL INDUSTRIAL COUNCIL‬‬
‫מגדל תפן‬
‫‪MIGDAL TEFEN‬‬
‫גזבר ומזכיר המועצה‬
‫אופי השרות‬
‫‪ .0‬השירות יינתן ע"י עו"ד אשר ישמש כיועץ הקבוע של הרשות (להלן ‪" :‬היועץ")‬
‫‪ .4‬היועץ יקדיש לעניני המועצה כדלקמן‪:‬‬
‫א‪ .‬יום עבודה בשבוע (‪ 8‬שעות לפחות) במשרדי המועצה של היועץ ו‪/‬או עו"ד ממשרדו‪ ,‬לטיפול‬
‫בנושאים משפטיים שוטפים‪ ,‬לפגישות עם ראש המועצה‪ ,‬גזבר ועובדים אחרים במועצה על‬
‫פי הצורך‪.‬‬
‫ב‪ .‬בנוסף‪ ,‬היועץ ו‪/‬או עו"ד ממשרדו יהיו זמינים לפניות המועצה בשעות העבודה המקובלות‪,‬‬
‫ויידרשו ליתן ייעוץ משפטי שוטף בזמן אמת‪ ,‬לרבות לעתים בלוחות זמנים קצרים‪.‬‬
‫ג‪ .‬השתתפות בישיבות מליאת המועצה וועדותיה של היועץ‪.‬‬
‫ד‪ .‬הופעה בבתי משפט וניהול תביעות משפטיות אשר המועצה צד להן‪ ,‬על פי הצורך‪.‬‬
‫ה‪ .‬טיפול בגביית חובות והוצאה לפועל‪ ,‬לרבות שליחת מכתבי התראה‪ ,‬הגשת תביעות לבתי‬
‫המשפט וללשכות ההוצאה לפועל‪ ,‬ניהול ההליכים המשפטיים עד לקבלת פסק דין‪ ,‬וניהול‬
‫הליכי הגביה לאחר פסק הדין עד לתשלום החוב‪.‬‬
‫ו‪ .‬מתן חוות דעת בנושאים שונים‪.‬‬
‫ז‪ .‬הכנת חוקי עזר וטיפול באישורם על ידי משרד הפנים‪.‬‬
‫ח‪ .‬עריכת הסכמים על פי הצורך וליווי משפטי שוטף להתקשרויות השונות של המועצה‪.‬‬
‫ט‪ .‬עריכת מכרזים וניהול צמוד של ההיבטים המשפטיים הכרוכים בהליכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .3‬השירות יינתן באופן אישי ע"י היועץ במשרד וחוות דעת יינתנו ע"י המומחים הרלונטיים‪.‬‬
‫ההצעה‪:‬‬
‫‪ .0‬ההצעה המבוקשת הינה סכום קבוע לכל השרות ללא תוספת מכל סוג‪ ,‬פרט למפורט בסעיף ‪ 3‬ו‪2-‬‬
‫להלן‪ .‬יודגש כי לא תשולם תוספת בגין תביעות משפטיות‪ ,‬לגביית חובות וניהול תיקי גבייה ו‪/‬או חוזים‬
‫ו‪/‬או מכרזים‪.‬‬
‫‪ .4‬לא ישולמו כל הוצאות נסיעה או ביטול זמן (כן ישולמו אגרות והוצאות מסירה‪ ,‬חקירות ויוצ"ב)‪.‬‬
‫‪ .3‬בגין טיפול משפטי בנושא גבייה ישולמו לעו"ד הסכומים הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫בגין הגשת תיק – ‪.₪ 0,111‬‬
‫‪‬‬
‫שכ"ט שיפסק כנגד החייבים במסגרת ההליכים השונים‪.‬‬
‫‪ .2‬תוספת בגין הליכים משפטיים תשולם רק בתביעות או הליכים משפטיים מיוחדים שאינם במהלך‬
‫הליווי המשפטי השוטף‪( .‬סכום שיקבע בין הצדדים בהתאם לסוג ההליך)‪.‬‬
‫שכר הטרחה‪:‬‬
‫שכר הטרחה הכולל לחודש (ריטיינר) שמציעה הרשות הוא ‪ ₪ 08,111‬לא כולל מע"מ כחוק‪ .‬מועמד יהיה‬
‫רשאי להגיש הצעה לשכר טרחה הכוללת הנחה של עד ‪ 41%‬מהסכום המוצע על ידי המועצה המקומית‪.‬‬
‫הוועדה המקצועית הבוחנת את המועמדים תהיה כפופה להוראות חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי)‪,‬‬
‫התשל"ו – ‪ 0775‬ולהוראות נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות המקומית שפורסם בחוזר המנכ"ל‬
‫‪.4/4102‬‬
‫ת‪.‬ד‪ ,86 .‬מגדל תפן‪ ,‬מיקוד ‪ ,95242‬טל‪( 45-2402444 .‬רב קווי)‪ ,‬פקס‪45-2609392.‬‬
‫‪Migdal Tefen, ZIP 24959 - Tel. +972-4-907900 - Fax. 972-4-9872329‬‬
‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪3‬‬
‫מועצה מקומית תעשייתית‬
‫‪LOCAL INDUSTRIAL COUNCIL‬‬
‫מגדל תפן‬
‫‪MIGDAL TEFEN‬‬
‫גזבר ומזכיר המועצה‬
‫המועמד הזוכה יחתום על הסכם העסקה שנמצא במשרדי המועצה המקומית‪ ,‬תנאי ההסכם יהוו חלק בלתי‬
‫נפרד מתנאי ההתקשרות בין היועץ המשפטי והמועצה המקומית‪.‬‬
‫יש לצרף להצעה פירוט כל עורכי הדין במשרד המציע והתמחויותיהם וכן יש לצרף את שמו של המיועד לשמש‬
‫כיועץ קבוע למועצה‪ .‬יש לצרף שמות ממליצים וניסיון קודם ברשויות מקומיות‪.‬‬
‫את ההצעה יש להגיש עד ליום שלישי ‪ 01/04/4102‬שעה ‪ ,05:11‬במסירה אישית בלבד‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אדם עינב‬
‫מזכיר וגזבר המועצה‬
‫ת‪.‬ד‪ ,86 .‬מגדל תפן‪ ,‬מיקוד ‪ ,95242‬טל‪( 45-2402444 .‬רב קווי)‪ ,‬פקס‪45-2609392.‬‬
‫‪Migdal Tefen, ZIP 24959 - Tel. +972-4-907900 - Fax. 972-4-9872329‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪3‬‬

Similar documents