Ogled pravil v .pdf formatu

Transcription

Ogled pravil v .pdf formatu
Nagradni natečaj in organizator nagradnega natečaja Ferrero d.o.o., Radnička 39,
HR - 10 000 Zagreb, OIB (osebna identifikacijska številka, op. p.) 00356483075,
MBS 680451992, ni zavezan pridobiti soglasje Ministrstva za finance Republike
Slovenije ter določa naslednja:
Pravila nagradnega natečaja „Postani KINDER obraz“
ČLEN 1: ORGANIZATOR
Nagradni natečaj „Postani KINDER obraz“organizira in izvede:
Ferrero d.o.o., Radnička cesta 39, HR - 10 000 Zagreb, OIB 00356483075, MBS
680451992, (v nadaljnjem besedilu „organizator“)
ČLEN 2: TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNEGA NATEČAJA
Namen nagradnega natečaja je izbor štirih (4) zmagovalnih obrazov za objavo na
embalaži Chocolate promo ovitkih z izbranimi obrazi.
Nagradni natečaj se prične 01. septembra in traja do vključno 31. decembra 2014.
Nagradni natečaj je razdeljen na štiri (4) kroge. Prvi krog se prične 1. septembra
2014 in traja do 30. septembra 2014. Drugi krog se prične 01. oktobra 2014 in traja
do 31. oktobra 2014. Tretji krog se prične 01. novembra in traja do 30. novembra
2014. Četrti krog se prične 01. decembra in traja do 31. decembra 2014.
Po vsakem krogu se dvajset (20) zmagovalcev z največjim številom glasov, uvrsti v
finale, ki bo po koncu zadnjega kroga. V finalu (med 80 finalisti) člani žirije izberejo
štiri zmagovalce, ki bodo krasili naslovno stran ovitka Kinder Chocolate.
ČLEN 3: KRAJ ORGANIZACIJE IN IZVEDBE NAGRADNEGA NATEČAJA
Nagradni natečaj se organizira in izvede na vseh prodajnih mestih, ki prodajajo
posebej označene proizvode KINDER® čokolade na območju Republike Slovenije.
ČLEN 4: PROIZVODI IN PAKIRANJA, KI SODELUJEJO V NAGRADNEM
NATEČAJU
Proizvodi, ki sodelujejo v nagradni igri, so posebej označeni proizvodi KINDER®
čokolade z oznako nagradnega natečaja, v katerih se nahaja alfanumerična šifra.
ČLEN 5: POTEK NAGRADNEGA NATEČAJA IN IZBOR KINDER OBRAZA
A: Način sodelovanja:
(1)
Od 01. septembra do 31. decembra 2014 lahko z nakupom posebej
označenih proizvodov KINDER® čokolade sodelujete v nagradnem natečaju
„Postani KINDER obraz“.
(2)
V vsaki embalaži KINDER® čokolade z oznako nagradnega natečaja se
nahaja alfanumerična šifra, s katero lahko polnoletne osebe sodelujejo v nagradnem
natečaju in sicer tako, da pošljejo fotografijo/e najmlajše/ih osebe/oseb, do
katerega/ih imajo starševske pravice, ali pa z glasovanjem na spletni strani
www.kinderface.info .
(4)
Vsaka šifra omogoča objavljanje ene fotografije na spletni strani
www.kinderface.info ali pa ponuja možnost za glasovanje za že objavljeno fotografijo.
(5) Vse osebe, ki želijo sodelovati, se morajo registrirati tako, da po navedenih
navodilih izpolnijo obrazec na spletni strani www.kinderface.info . Registracija je
brezplačna, sodelujoči pa pokrijejo običajni strošek internetne povezave, ki je odvisna
od konfiguracije računalnika in pogodbe s ponudnikom internetnih storitev.
(6) Starši, ki želijo sodelovati v natečaju z objavljanjem fotografij svojih otrok (do
katerih imajo starševske pravice) – ženskega ali moškega spola – v starosti 3 (treh)
do 10-ih let (na dan vključitve v nagradno igro), bodo po registraciji:
1.Vnesli svoje osebne podatke (ime, priimek, datum rojstva, e- naslov) na spletni
strani www.kinderface.info in potrdili strinjanje s Pravili s klikom na »checkbox«
2.
po kliku na gumb Registriraj se prejeli e-pošto, v kateri se zahteva, da starši
popolnoma in brezpogojno soglašajo s Pravili in pogoji, ki so navedeni v teh Pravilih
3.
kliknili na povezavo, ki se nahaja v e-pošti, s čimer se bo štelo, da je stranka
popolnoma razumela in brezpogojno sprejela Pravila in pogoje, ki so navedeni v teh
Pravilih.
4. Vnesli alfanumerično šifro, da lahko udeleženec prenese (»upload-a«) fotografijo v
digitalni obliki.
(7)
Vsak starš/polnoletna oseba lahko pošlje samo eno fotografijo za vsakega
otroka, za katerega lahko uveljavlja starševske pravice. Vsaka polnoletna oseba s
starševskimi pravicami lahko na nagradni natečaj prijavi več mladoletnih oseb,
vendar mora za vsakega opraviti posebno registracijo.
(8) Digitalni material mora biti v skladu s pravili navedenimi v delu besedila „Ferrero i
pravni aspekti“ (Ferrero in pravni aspekti, op. p), v nasprotnem primeru je mogoča
izključitev iz nagradne igre.
(9) Fotografije otrok morajo biti v formatu jpg, gif ali png (velikosti do 250 KB).
Udeleženci pristajajo na spremembo robov fotografije, da se omogoči boljša
preglednost in objava na internetni strani www.kinderlice.hr .
(10) Ne bodo sprejete fotografije:

ki ne prikazujejo otrok v starostni skupini od 3 do 10 let;

ki ne zadovoljujejo prej navedenih pogojev;

ki je starejša od šest mesecev pred datumom registracije udeleženca
(skladno s 5. odstavkom tega člena);

na katerih se otroka ne vidi dovolj jasno;

črno-bele fotografije;

fotomontaže;

vulgarne fotografije;

ki niso plod osebnega ustvarjanja in/ali ki niso nove in originalne in/ali ki
prikazujejo predmete ali elemente z ekskluzivnimi pravicami ali
zaščitenimi imeni, ali pa na katerikoli način kršijo tuje pravice.
(11) Polnoletne osebe, ki želijo sodelovati v nagradnem natečaju tako, da glasujejo
za določeno fotografijo, se morajo registrirati in vnesti alfanumerično šifro.
(12)
Strokovna žirija bo med 80 finalisti izbrala 4 zmagovalce, ki bodo povabljeni na
zaključno fotografiranje. Otroci, ki bodo proglašeni za zmagovalce
posameznega meseca, v naslednjih mesecih ne morejo tekmovati. Otroci, ki
na koncu meseca ne bodo izbrani kot finalisti, že osvojenih glasov ne bodo
izgubili, temveč se bodo ti prišteli h glasovom, ki jih bodo osvojili v naslednjih
mesecih. V primeru, da bosta ob koncu nagradnega meseca dva otroka (ali
več otrok) osvojila enako število točk/glasov ter si na ta način delila 20. mesto,
se bo vsak od teh otrok uvrsti v finale.
(13)
Od osemdeset (80) finalistov bodo štirje (4) zmagovalci izbrani za
fotografiranje za nekaj funkcionalnih fotografij zmagovalcev in za grafični
prikaz, ki se bo nato pojavil na pakiranju. Štirje zmagovalci morajo biti na voljo
za fotografiranje določene dni in na določenem kraju, sicer bodo izključeni iz
nadaljnjega tekmovanja. Potne stroške do mesta, kjer bo potekalo
fotografiranje, krijejo finalisti.
(14)
Osebe s starševskimi pravicami se odrekajo vsem avtorskim in denarnim
pravicam do fotografij malih zmagovalcev. Sodelovanje na zaključnem
fotografiranju je mogoče le ob sprejemanju vseh pogojev, navedenih v tem
pravilniku.
(15)
Žirija, ki jo sestavljajo strokovnjaki iz področja komunikacije in marketinga, bo
do 31. januarja 2015 med 80 finalisti izbrala štiri (4) zmagovalne obraze.
(16)
Pakiranja z obrazi otrok zmagovalcev bodo dostopna v omejeni izdaji in se
bodo nahajala v prodaji od 1.9.2015-1.12.2015.
B: Nagradni sklad
Nagradni sklad je v skupni protivrednosti približno 1520 EUR, kot sledi:
(1) GLAVNA NAGRADA: objava obraza štirih (4) zmagovalnih otrok na pakiranjih
(2) TOLAŽILNE NAGRADE: šestintsedemdeset (76) tolažilnih nagrad Ferrero
darilnih paketov, po enega za vsakega finalista pri čemer je protivrednost
posamičnega darilnega paketa približno 20,00 EUR, torej skupna
protivrednost vseh darilnih paketov je približno 1520,00 EUR.
C: Obveščanje o izbiri KINDER obraza:
Žirija bo odločitev o izbiri zmagovalnih obrazov med 80 finalisti, ki bodo prisotni na
zaključnem castingu, objavila na spletni strani www.kindeface.info, po potrebi pa
finaliste obvestila tudi na drug primeren način v roku 30 (tridesetih) dni od odločitve.
ČLEN 6: PRAVICA DO SODELOVANJA
Pravico do sodelovanja ob pogojih iz 5. člena teh pravil imajo vse polnoletne fizične
osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji, razen zaposlenih oseb organizatorja in
vseh trgovskih družb in posameznikov, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi tega
nagradnega natečaja ter njihovih ožjih družinskih članov (staršev, bratov in sester,
polbratov, polsester, (zakonskih) partnerjev in otrok).
ČLEN 7: ODGOVORNOST
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s kakršnimikoli spori
udeležencev natečaja glede fotografij, ki sodelujejo v nagradnem natečaju. Vsi
morebitni spori glede le-teh ne vplivajo na pravico organizatorja, da objavi s strani
žirije izbran obraz skladno s Pravili nagradnega natečaja.
ČLEN 8: UDELEŽENCI
Udeleženci nagradnega natečaja nimajo pravice zahtevati drugačnega ravnanja od
tistega, ki je navedeno v Pravilih. S sodelovanjem v tem nagradnem natečaju
udeleženci sprejemajo člene Pravil v celoti.
ČLEN 9: OBJAVE IN OSEBNI PODATKI SODELUJOČIH
(1) Z osebnimi podatki razpolaga Ferrero d.o.o., Radnička cesta 39, 10 000
Zagreb.
(2) Osebni podatki so znani izključno pristojnim osebam, ki izvršujejo potrebne
postopke ter se uporabljajo izključno za namen pravilne izvedbe promocijske
dejavnosti. Če podatki, navedeni v pravilniku, niso vnešeni, sodelovanje v
nagradnem natečaju ni mogoče. Z osebnimi podatki se razpolaga ročno in po
informacijski poti. Osebni podatki, dostavljeni firmi Ferrero d.o.o., se lahko
posredujejo specializiranim družbam in organizacijam, ki v imenu firme
opravljajo storitev obdelave podatkov le, če je to potrebno zaradi izvedbe
Nagradnega natečaja ali če je organizator k temu obvezan v skladu z
veljavnimi predpisi.
(3) Osebe, katerih osebne podatke se uporablja, lahko v vsakem trenutku dobijo
potrdilo o obstoju navedenih podatkov ter lahko zahtevajo uvid v vsebino in
izvor podatkov, preverijo njihovo resničnost ali zahtevajo dopolnitev ali
ažuriranje podatkov, oziroma popravek ali izbris, zahtevajo anonimnost ali
prepovejo uporabo podatkov zaradi kršitve zakona ter lahko pisno
nasprotujejo vsaki uporabi podatkov, če je to zakonsko opravičeno, z
dopisom na Ferrero d.o.o., Radnička cesta 39, 10 000 Zagreb.
(4) Osebni podatki se hranijo samo tako dolgo, kolikor je potrebno za namen, za
katerega so bili zbrani. Po dosegu namena obdelave osebnih podatkov bodo
ti osebni podatki izbrisani, uničeni, blokirani ali anonimizirani.
(5) Sodelujoči v nagradnem natečaju se izrecno strinjajo in dovoljujejo, da se
njihovi osebni podatki uporabljajo in hranijo z namenom izvedbe tega
nagradnega natečaja.
ČLEN 10: DAVKI
Izbran obraz ni dolžan plačati nobenih davkov, obveznosti ali nadomestil direktno
povezanih z nagradnim natečajem.
ČLEN 11: PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA
Pravila nagradnega natečaja bodo objavljena na spletni strani www.kinderface.info .
ČLEN 12: V PRIMERU SPORA
V primeru spora med organizatorjem in sodelujočimi v nagradnem natečaju bo
krajevno in stvarno pristojno sodišče Općinski građanski sud v Zagrebu.
ČLEN 13: OBJAVA IZBRANEGA KINDER obraza
Imena in priimki ter naslovi dobitnikov bodo objavljeni spletnih straneh organizatorja
KINDER obraza na strani www.kinderface.info
ČLEN 14: PREKINITEV NAGRADNEGA NATEČAJA
Nagradni natečaj se lahko prekine le v primeru višje sile. Če zaradi kateregakoli
razloga nagradnega natečaja ni mogoče izpeljati po načrtu zaradi (vključno, ne pa
nujno samo zaradi) nepooblaščenih opravil, neavtoriziranih intervencij, prevar,
tehničnih težav in/ali katerih drugih težav, ki so izven nadzora organizatorja in ki
vplivajo na administracijo, varnost, poštenost, verodostojnost in/ali pravilno izvedbo
nagradnega natečaja, si organizator pridržuje pravico, da diskretno diskvalificira
osebo, ki protizakonito in nepooblaščeno sodeluje v nagradnem natečaju in odpove,
prekine, spremeni in/ali odpokliče nagradni natečaj „Postani KINDER obraz“.
Vsak sodelujoči, ki ne uspe vnesti alfanumerične kode, ki se nahaja na notranji strani
embalaže produkta KINDER® čokolade zaradi objave ene (1) fotografije na strani
www.kinderface.info ali zaradi glasovanja za eno (1) že objavljeno fotografijo na strani
www.kinderface.info, se lahko obrne na Organizatorja zaradi dodelitve nadomestne
alfanumerične kode. O navedenem primeru sodelujoči lahko obvesti Organizatorja
preko e-mail-a [email protected], pri čemer je sodelujoči dolžan dostaviti
kopijo, na zahtevo Organizatorja pa tudi original, pakiranja proizvoda KINDER®
čokolade, iz katerega je razvidna predmetna nedelujoča/neaktivna alfanumerična
koda.