Navodila za uporabo

Transcription

Navodila za uporabo
• Spoznajte svoj telefon
Hvala, ker ste izbrali pametni telefon HUAWEI.
Najprej si oglejmo nekaj osnov:
Če želite vklopiti telefon, pritisnite in pridržite gumb za
vklop. Ko je telefon vklopljen, lahko z gumbom za vklop
izklopite in vklopite zaslon.
Priključek za slušalke Slušalka
Indikator stanja
Sprednja
kamera
Vklop
Tipka za
glasnost
Polnilni/
podatkovni
vhod
Nazaj
Domov
Meni
• Priprava telefona
Če želite vstaviti kartico SIM, baterijo in kartico microSD,
izvedite nekaj korakov, prikazanih na naslednjih slikah.
Baterija, ki jo dobite s telefonom, je delno napolnjena.
Priporočamo, da jo pred prvo uporabo napolnite v celoti.
1 Odstranite pokrov baterije
2 Vstavite kartico SIM
3 Vstavite kartico microSD
4 Vstavite baterijo
(izbirno)
b
a
5 Zaprite pokrov baterije
6 Napolnite baterijo
• Zaklepanje in odklepanje
zaslona
Če telefona ne uporabljate, pritisnite gumb za vklop, da
izklopite zaslon.
Če je telefon določen čas v mirovanju, samodejno zaklene
zaslon.
Če želite odkleniti zaslon ali odpreti aplikacijo, upoštevajte
.
zaslonska navodila in povlecite
• Prilagajanje začetnega zaslona
Aplikacije so prikazane kar na začetnem zaslonu, da
omogočajo preprost dostop do priljubljenih aplikacij.
V edinstvenem gradniku »Jaz« lahko združite pogosto
uporabljane pripomočke. Če želite odpreti pripomoček, se
lahko dotaknete ikone.
Dotaknite se pripomočka »Jaz« in ga pridržite, nato pa se
.
za njegovo prilagajanje dotaknite
10:23
Statusna vrstica
Področje za
prikaz
• Za dodatno pomoč
Potrebujete dodatno pomoč?
Dotaknite se ? , da odprete Center za pomoč.
Želite prenesti uporabniški priročnik?
Uporabniški priročnik poiščite na
www.huaweidevice.com in ga prenesite.
Želite izvedeti več o Huawei Emotion UI?
Najnovejše informacije boste našli na en.ui.vmall.com.
• Opozorila in previdnostni ukrepi
Operacijsko okolje
• Naprava je v skladu z radiofrekvenčnimi
specifikacijami, če jo uporabljate blizu ušesa ali na
razdalji 1,5 cm od vašega telesa. Zagotovite, da
pripomočki naprave, kot sta torbica za na napravo ali
njen ovitek, niso narejeni iz kovinskih komponent.
Napravo držite 1,5 cm od telesa, da bo v skladu s prej
navedeno zahtevo.
• Med polnjenjem naprave temperaturo okolja ohranjajte
med 0°C in 45°C. Pri uporabi naprave na baterijo
temperaturo okolja ohranjajte med 0°C in 45°C.
Informacije o certifikatu (SAR)
Ta naprava je v skladu z direktivami o izpostavljenosti
radijskim valovom.
Vaša naprava je nizkonapetostni radijski oddajnik in
sprejemnik. Kot priporočajo mednarodne smernice je
naprava izdelana tako, da ne presega omejitev
izpostavljenosti radijskim valovom. Te smernice je razvila
neodvisna znanstvena organizacija Mednarodna komisija
za varstvo pred neionizirajočimi sevanji (ICNIRP) in
vsebuje varnostne ukrepe, oblikovane za zagotovitev
varnosti za vse uporabnike, ne glede na starost in
zdravstveno stanje.
Specifična absorbcijska vrednost (SAR) je merska enota
za količino radiofrekvenčne energije, ki jo absorbira telo
med uporabo naprave. Vrednost SAR je določena pri
najvišji certificirani ravni moči v laboratorijskih pogojih,
vendar pa je lahko dejanska vrednost SAR med
obratovanjem naprave znatno pod to vrednostjo. To je
zato, ker je naprava izdelana za uporabo najmanjše moči,
potrebne za dosego omrežja.
Omejitev SAR v ZDA in Kanadi je 1,6 vatov/kilogram
(W/kg) v povprečju na en gram tkiva. Najvišje vrednosti
SAR za to vrsto naprave, o katerih so poročali komisiji FCC
in IC, so 0,288 W/kg pri testiranju ob ušesu, in 0,667 W/kg,
če jo ustrezno nosite ob telesu, ter 0,667 W/kg, če
uporabljate funkcijo vročih dostopnih točk Wi-Fi.
Omejitev SAR v Evropi je 2,0 W/kg v povprečju na 10
gramov tkiva. Največja vrednost SAR za to vrsto naprave
pri testni uporabi na ušesu je 0,447 W/kg, pri pravilnem
prenašanju na telesu pa 0,478 W/kg.
Izjava FCC
Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da
ustreza pogojem v okviru digitalnih naprav Razreda B
skladno s Poglavjem 15 predpisov FCC. Te omejitve so
oblikovane za zagotovitev zaščite pred škodljivimi
interferencami v bivalnem okolju. Ta oprema ustvarja,
uporablja in lahko oddaja energijo v obliki radijskih valov in
lahko povzroči škodljivo interferenco z radijsko
komunikacijo, če ni nameščena in uporabljana skladno z
navodili. Vendar ni nobene garancije, da se te interference
ne bodo pojavile pri določeni uporabi. Če oprema
povzroča škodljive interference pri radijskem ali
televizijskem sprejemu, kar lahko ugotovite z izklopom in
vklopom opreme, se priporoča, da uporabnik poskusi
intereference odpraviti z enim ali več naslednjih ukrepov:
--preusmeritev ali prestavitev sprejemne antene;
--povečanje razdalje med opremo in sprejemnikom;
--povezava opreme na vtičnico na tokokrogu, na katerega
ni povezan sprejemnik;
--za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega
strokovnjaka za radio/televizijo.
Ta naprava ustreza Poglavju 15 Predpisov FCC.
Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) ta
naprava ne sme povzročati škodljivih interferenc in (2) ta
naprava mora sprejeti vsako prejeto interferenco, vključno
z interferenco, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje.
Spremembe
ali modifikacije na napravi, ki jih
Caution
podjetje Huawei Technologies Co., Ltd. ni
izredno dovolilo, lahko izničijo dovoljenje FCC
za uporabo naprave.
Podatki o odlaganju in recikliranju
Ta simbol (ali brez polne vrstice) na napravi in/ali njeni
embalaži ter na njenih baterijah, kjer so priložene, pomeni,
da naprave, njenih električnih dodatkov (npr. slušalk,
adapterja, kabla) in baterij ni dovoljeno odvreči med
običajne gospodinjske odpadke. Teh predmetov ni
dovoljeno odlagati med nesortirane komunalne odpadke,
ampak jih je ob izteku njihove življenjske dobe treba
odpeljati na ustrezno zbirališče, kjer bodo reciklirani
oziroma ustrezno odstranjeni.
Za podrobnejše informacije o recikliranju naprave ali baterij
se obrnite na svoj krajevni mestni urad, podjetje za
odlaganje gospodinjskih odpadkov ali na trgovino, v kateri
ste ga/jih kupili.
Odstranjevanje naprave in baterij, če so priložene, ureja
prenovljena Direktiva WEEE (Direktiva 2012/19/EU) in
Direktiva o baterijah (Direktiva 2006/66/EC). Namen
ločevanja WEEE in baterij od drugih odpadkov je
zmanjšanje potencialnih okoljskih vplivov kakršnih koli
nevarnih snovi, ki so lahko prisotne, na zdravje ljudi.
Zmanjševanje nevarnih snovi
Ta naprava je v skladu z Uredbo REACH [Uredba (EC) št.
1907/2006] in prenovljeno direktivo o omejevanju uporabe
nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
(Direktiva 2011/65/EU). Baterije, kjer so priložene, so v
skladu z Direktivo o baterijah (Direktiva 2006/66/EC). Več
informacij o skladnosti naprave z uredbo REACH in
direktivo o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v
električni in elektronski opremi poiščite na spletni strani
www.huaweidevice.com/certification. Priporočamo,
da spletno stran redno obiskujete za najnovejše
informacije.
Regulativna skladnost EU
Podjetja Huawei Technologies Co., Ltd. s tem izjavlja, da je
ta naprava v skladu z bistvenimi zahtevami ter drugimi
ustreznimi določbami direktive 1999/5/EC.
Za izjavo o skladnosti obiščite spletno stran
www.huaweidevice.com/certification.
Spoštujte nacionalne in lokalne predpise na mestih,
kjer se naprava sme uporabljati. Uporaba te naprave
je lahko omejena v nekaterih ali vseh državah članicah
Evropske unije (EU).
Norveška: To podpoglavje se ne nanaša na geografsko
območje v radiju 20 km od središča Ny-Ålesund.
Za zaščito sluha ne poslušajte visokih jakosti zvoka daj
časa.