PROSESSI/TIIMI: OPO 1. Mikä on prosessin/tiimin tarkoitus ja

Transcription

PROSESSI/TIIMI: OPO 1. Mikä on prosessin/tiimin tarkoitus ja
LIITE
TOIMINTOKORTTI
12.1.2012
PROSESSI/TIIMI: OPO
1. Mikä on prosessin/tiimin tarkoitus ja tavoitteet yleisesti?
Elinikäisten ohjauspalvelujen avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa ja kiinnostuksensa missä tahansa elämänvaiheessa,
tehdä koulutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä sekä hallita yksilöllistä kehityskaartaan oppimisessa, työssä ja muussa sellaisessa toiminnassa, jossa
valmiuksia ja taitoja opitaan tai käytetään. Ohjauspalveluja tuotetaan eri toimintaympäristöissä: koulutuksessa ja työvoimatoimistoissa, työpaikoilla,
järjestöissä sekä yksityisesti (Euroopan unionin neuvosto 2004/ 2008).
Kpedun tiimin tavoitteina ohjausprosessissa ovat:
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän yhteisesti linjatun (ohjaava aineisto) opinto-ohjauksen suunnitelman tekeminen ja toteuttaminen
Opistokohtaisten käytänteiden toteuttamisen tukeminen
Opinto-ohjauksen työnjaon ja vastuiden sopiminen
Opiskelijan ohjaaminen ja tukeminen opinnoissa moniammatillisessa yhteistyössä
2. Keskeinen ohjaava aineisto (valtakunnallinen ja paikallinen peruste, lait suunnitelmat yms.)
Ammattikoulutuslain (L 630/1998) mukaan opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta (§ 29).
Ammattikoulutusasetuksen (A 811/1998) mukaan opetussuunnitelmiin tulee sisältyä muiden opintojen ohella opinto-ohjausta. Opiskelijalle annettava
opinto-ohjaus on henkilökohtaista ja muuta opintojen onnistumisen kannalta tarpeelliseksi katsottua ohjausta (§ 2 ja 4).
Lukioasetus ohjeistaa toimintaa yhdistelmätutkinnon osalta.
Ammatillisten perustutkintojen perusteissa on vahvistettu yksityiskohtaisemmin opinto-ohjauksen tavoitteet ja annettu ohjeita sen järjestämisestä
oppilaitoksessa.
Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteiseen osaan on kirjattu keskeiset toiminnan suuntaviivat.
Opetusministeriön kehittämissuunnitelman, Koulutus ja tutkimus 2007 – 2012 suuntaa kehittämistyötä.
(http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/asiakirjat/KESU2007X2012_luonnos.pdf )
Euroopan unionin Koulutus 2010 – ohjelman elinaikaisen ohjauksen periaatteiden kautta kehitetään ohjaustoiminnan arviointia ja laadunparantamista.
Opetussuunnitelman yhteinen ja tutkintokohtaiset osat
LIITE
TOIMINTOKORTTI
12.1.2012
3. Tiimin tuottamat julkaisut toiminnan kuvaukseksi tai ohjeeksi
Seutukunnallinen ohjaussuunnitelma 2011
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opinto-ohjauksen ohjaussuunnitelma 2010
Vuosikellot 2010–2011 ja 2011–2012
Ryhmänohjaajan käsikirja
Nuorten toisen asteen koulutustarjonta Keski- Pohjanmaalla
Opiskelijan ja huoltajan opas
4. Kuinka prosessi käytännössä toteutuu / toimii? Kuvaa prosessia ja tarvittaessa sen osaprosesseja esim. prosessikaavion avulla tai taulukkomuodossa.
OPO-tiimi limittyy nuorten koulutuspalvelut -tiimin prosesseihin.
OPO-tiimin tavoitteiden toteuttamista tukevia tiimejä ovat viestintätiimi ja opiskelijahuollon tiimi.
Vuosikellon ja yhteistyösuunnitelman kokousaikataulut ohjaavat tiimin toimintaa. Yhteishaun aikataulu vaikuttaa tiimin tehtävien ajoittumiseen.
OPO-tiimi toimii valmistelijana ja välittäjänä opistojen johtoryhmien suuntaan. Tiimi huolehtii ryhmänohjaajille tiedottamisesta.
Prosessin kehittämistä tuetaan opojen itseohjautuvalla osaamisen päivittämisellä ja mahdollisilla yhteisillä koulutuksilla.
Opinto- ja hakutoimiston kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja kehitetään toimintaa opiskelijan ohjauksen parantamiseksi.
5. Millä mittareilla ja indikaattoreilla prosessin/tiimin tavoitteiden toteutumista seurataan?
Oppilaspalautteet (8. & 9.-lk:n opot)
Opiskelijapalautteet:
Tulo-,
Olo- ja
Päättökyselyt (Itä-Suomen malli)
Opiskelijaraportti
Työllistymistilasto
Oppimistulostiedon keruu (AMOP)
Tuloksellisuusrahoituksen mittarit
Kouluterveyskysely
Opettajat ja opetushenkilöstö?
LIITE
TOIMINTOKORTTI
12.1.2012
Vuosisuunnitelma 2012
Tiimin jäsenet: Ann Christine Mannström; Eevi Fiskaali; Marjaana Vuollet; Jouni Mantila; Katriina Sipilä; Liisa Sadeharju(?); Johanna Kattilakoski; Marjo
Saarinen; Marketta Kuorikoski; Mirja Tikkakoski; Mirka Rajaniemi (p 31.7.2012); Natascha Skog; Pentti Roivas; Sari Haglund; Taisto Hakkarainen; Tapio Oinas
(p 31.7.2012); Tarja Ingman – tarkista p-lista; Taru Siekkinen-Siljala; Sirpa Puusaari; Terhi Seppälä; Tuija Koukkari; Tuulikki Väänänen (p 13.7.2012); Katariina
Lempinen; Aarne Törmänen; Eveliina Tyynelä
Kehittämiskohteet 2011
Tavoite
Vastuuhlö
Aikataulu
Raportointi
Ajantasalla oleva
ohjaussuunnitelma
Lukuvuoden 2012-2013 alussa valmiina
Jouni Mantila
1.8.2011 ->
30.4.2012
Kpedun opot ja ro:t
Koulutusjohtaja ja
opistojen esimiehet
Ohjaussuunnitelman kääntäminen
englanniksi
Kv-yhteistyön vahvistaminen.
Viestintäsuunnittelija 31.12.2011 ->
ja Jouni Mantila
31.5.2012
Kpedun opot ja ro:t
Koulutusjohtaja ja
opistojen esimiehet
Seutukunnallisen
ohjaussuunnitelman koordinointi
Alueellisesta työnjaosta sopiminen yhteistyön
vahvistamiseksi ja oppimisen elinikäisen polun
ohjaamiseksi. – hankerahaa?
Jouni Mantila
31.12.2012
Keski-Pohjanmaan
opot ja rehtorit
HOPS- ja OSTU -menettelytapojen
selkiyttäminen ja yhtenäistäminen
Tehtyjen. kartoitusten hyödyntäminen toimivien
ratkaisujen ja mallien löytämiseksi. Mallien
levittäminen.
HOPS –työryhmä
31.5.2012
JOBI -hanke
31.12.2012
Johtoryhmät ja
kpedun opot
SORA –lainsäädännön vaikutukset
opinto-ohjaajien työhön
SORA -päivitys
LIITE
TOIMINTOKORTTI
12.1.2012