Periodrapport april 2015

Comments

Transcription

Periodrapport april 2015
2015-05-22 LD14/03569
Periodrapport april 2015
Ett förslag till struktur- och förändringsplan har presenterats, beslut kommer att fattas under
juni av landstingsstyrelsen och av landstingsfullmäktige. Denna prognos baseras på de
besparingar som finns i föreslagen plan.
Landstingets samlade prognos per april pekar mot ett resultat på minus 135 mkr (+/- 25 mkr).
Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader (exklusive AFA 48 mkr) blir 3,5 procent
högre än budgeterat 2015.
Hälso- och sjukvårdens nettokostnader beräknas bli 320 mkr högre än budgeterat.
Intäktssidan med skatter, statsbidrag och finansnetto beräknas minska med 2 mkr jämfört med
budget.
Ekonomi
övriga förvaltningar sammanlagt 7 mkr. Revidering av
kostnadsfördelningsmodellen för kollektivtrafik väntas ge en
effekt på 15 mkr.
Verksamhetens nettokostnader
Driftredovisningen visar beräknade nettokostnader för
landstingets verksamheter.
I prognosen för 2015 beräknas verksamhetens netto­kost­
nader (exklusive AFA) bli 268 mkr högre än budge­terat
(+/- 25 mkr). Hälso- och sjukvårdens prognos visar att
verksamheten kommer att kosta 320 mkr eller 5,7 procent
mer än budgeterat.
Nyligen kom beskedet att AFA återbetalar
sjukförsäkringspremier på 48 mkr under 2015, intäkten
betraktas som en jämförelsestörande post i bokföringen.
Driftredovisning (Mkr)
Prognos
2015
Budget
Avvikelse
2015
Finansförvaltningen beräknas lämna ett överskott på 32 mkr,
vilket avser riktade statsbidrag.
-5 290,5
I prognosen bedöms verksamhetens nettokostnad (exklusive
AFA) bli 3,5 procent högre än budgeterat 2015 och 3,4
procent högre än vad kostnaden var 2014.
Landstingsstyrelsen
Hälso- och sjukvård
-5 720,5
Besparing
92,0
Patientavgifter
18,0
Central förvaltning/Hälsoval
Central förvaltning/övrigt
Besparing
-430,0
92,0
18,0
-1 209,0
-1 209,0
0,0
-521,4
-521,4
0,0
5,0
5,0
Kollektivtrafik
15,0
15,0
Finansförvaltning
-173,9
-206,2
32,3
-53,9
-53,9
0,0
18,7
18,7
0,0
1,4
3,0
-1,6
Kultur- och bildningsnämnden
-141,0
-139,8
-1,2
Tandvårdsnämnden
-172,3
-168,3
-4,0
-33,0
-33,0
0,0
Patientnämnd
-5,0
-5,0
0,0
Revision
-5,9
-5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Hjälpmedel Dalarna
-2,6
-2,6
Besparing övriga FV *
7,0
Hjälpmedel Landstinget Dalarna
Fastighetsnämnden
Servicenämnden
Tandvårdsnämnden, beställartandvård
Gemensam nämnd för kostsamverkan
0,0
7,0
Delsumma driftredovisning
Återbetalning AFA
-7 881,4
-7 613,9
-267,5
48,0
0,0
48,0
Summa driftredovisning
-7 833,4
-7 613,9
-219,5
*avser revidering av övriga förvaltningars prognoser enligt förslag till
struktur- och förändringsplan.
Tjänstemannaledningen har presenterat ett förslag till
struktur- och förändringsplan, de ekonomiska besparingar
som redovisas i förslaget ingår i denna prognos. För
Hälso- och sjukvården är besparingarna 92 mkr, därutöver
föreslås höjning av patientavgifterna vilket ger en effekt
på 18 mkr. Administrationen beräknas spara 5 mkr och
Finansiering
Skatter, statsbidrag mm
(Mkr)
Prognos
netto
Budget Avvikelse
Skatteintäkter
5 943
5 952
-9
Utjämningsbidrag och statsbidrag
1 800
1 802
-2
Finansiella intäkter
Finanasiella
kostnader och
Summa skatteintäkter
finansnetto
14
7
7
-59
-61
2
7 698
7 700
-2
Sammanlagt är prognosen för skatteintäkter, statsbidrag
och finansnetto 2 mkr sämre än budgeterat. Prognosen för
skatteintäkter och statsbidrag, exklusive läkemedelsbidraget,
bygger på SKL:s senaste prognos från februari. Intäkterna är
47 mkr lägre än budget.
I början av mars träffades en överenskommelse mellan
SKL och staten om bidrag för läkemedelsförmånerna 2015.
Bidraget för Dalarnas del uppgår till 655 mkr. Även 2014 var
bidraget 655 mkr. I beloppet 2015 ingår bidrag på 70 procent
av beräknad kostnad för läkemedel för behandling av hepatit
C. Därutöver ges ett bidrag till landstingen för den faktiska
kostnaden 2014 för läkemedel för behandling av hepatit C.
För Dalarnas del 27 mkr.
Finansiella intäkter och kostnader
Finansnettot visar ett överskott på 9 mkr och avser lägre
räntekostnader på pensioner än budgeterat samt reavinst vid
avyttring av finansiella produkter.
Resultat – Prognos
Resultaträkning
(Mkr)
Verksamhetens nettokostnad
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Utjämningsbidrag och statsbidrag
2015
Arbetad tid januari-mars
2014
Ack utfall
Prognos
Budget
Resultat
-2 537
-7 533
-7 314
-7 340
-97
-300
-300
-280
-2 634
-7 833
-7 614
-7 620
1 977
5 943
5 952
617
1 800
16
14
Finansiella intäkter
Ack 2015
Ack 2014
Förändring mot
föregående år
Arbetad tid timmar,
anställda
3 251 332
3 252 021*
-0,1 %
5 696
- varav timanställda
91 802
81 118
13,2%
1 802
1 776
7
21
- varav arbete under
jour/beredskap läkare
41 419
38 868
6,6 %
- varav mertid/övertid
samtlig personal
54 584
46 676
16,9 %
Arbetad tid timmar,
inhyrda läkare
35 855
38 116
-6,0 %
Arbetad tid timmar,
inhyrda sjuksköterskor
13 281
6 641
100,0 %
Finanasiella kostnader
-22
-59
-61
-48
Periodens resultat
-46
-135
86
-175
Sammanfattningsvis beräknas prognos för landstinget totalt,
det vill säga verksamhetens nettokostnader, skatteintäkter,
statsbidrag och finansiella poster. Prognos är minus 135 mkr
för 2015, vilket är 221 mkr sämre är budgeterat. Osäkerhets­
marginalen i prognosen är +/- 25 mkr.
’* Justerade timmar med hänsyn till antal arbetsdagar 2014-2015. En dag =
49611 tim.
Arbetade timmar total är i stort sett oförändrat jämfört med
perioden januari-mars 2014. Timanställdas arbetade tid har
ökat med 13,2 procent samtidigt som övertiden ökat med
nästan 17 procent. Hyrsjuksköterskorna har fördubblat
sin arbetade tid jämfört med januari-mars i fjol, medan
hyrläkarna har minskat något.
Personal
Antal anställda och faktiska årsarbetare 30 april
Förändring mot
föregående år
2015
2014
Antal faktiska årsarbetare
7 279
7 241
0,5 %
Antal anställda
8 707
8 640
0,8 %
Sjukfrånvaro januari - april
Ack 2015
Ack 2014
Förändring mot
föregående år,
procentenhet
Sjukfrånvaro uttryckt i
% av ordinarie arbetstid
7,5
6,6
0,9
Korttidssjukfrånvaro
(dag1-14) i % av
ordinarie arbetstid
3,0
2,5
0,5
I tabellen ovan redovisas sjukfrånvaro i procent under
perioden januari-april. Sjukfrånvaron har ökat nästan 14
procent jämfört med förra året. Ökningen efter april är något
lägre än förra månaden, då sjukfrånvaron var 18 procent
högre jämfört med förra året. Det var framförallt i februari
som den stora ökningen av korttidsfrånvaro ägde rum, då
influensan nådde sin topp i Dalarna.
Ökningen är 20 procent gällande korttidssjukfrånvaron (dag
1-14).
Den ökade sjukfrånvaron har till stor del kompenserats av
arbetstidsökningen för timanställda och övertidsarbete.
Antalet faktiska årsarbetare har ökat med 38 jämfört med den
30 april 2014.
Antalet anställda har ökat med 67 anställda. Ökningen är
marginell mot föregående år.
Periodrapport april 2015
2