PP-bilder infoträff

Transcription

PP-bilder infoträff
Kvalitetsutmärkelsen 2015
2015-02-11
Sid 1
En individ lär så länge hon lever
En organisation lever så länge den lär
(Per Albinsson, fil. dr.)
2015-02-11
Sid 2
Stadens program för kvalitetsutveckling
Syftet är att åstadkomma en ständig
utveckling och förbättring av stadens
verksamheter.
2015-02-11
Sid 3
Stadens kvalitetsarbete ska kännetecknas av:
Att stockholmarnas synpunkter
värdesätts, tillvaratas och utgör
en viktig grund för
kvalitetsutveckling
Att ledningen på alla nivåer har
ett tydligt och ansvarstagande
ledarskap och prioriterar det
systematiska kvalitetsarbetet
där resultat för stockholmarna
står i centrum
2015-02-11
Sid 4
Stadens kvalitetsarbete ska kännetecknas av:
Att alla medarbetare har ansvar för
kvalitetsarbetet och
kvalitetsutvecklingen inom sitt
ansvarsområde
Att alla nämnder och styrelser
systematiskt sprider och använder
sig av goda exempel i syfte att
utveckla verksamheten
2015-02-11
SIDAN 5
Kvalitetsutmärkelsens syfte
• Ett utvecklingsverktyg för dialog och
lärande
• Stimulerar och stödjer enheter att
utveckla sin verksamhet.
• Lyfter och sprider goda
exempel
2015-02-11
Sid 6
Stadens styrning enligt ILS
K
o
m
p
l
e
t
t
e
r
a
n
d
e
s
t
y
r
d
o
k
u
m
e
n
t
Stadens vision
KF:s inriktningsmål
KF:s mål för
verksamhetsområdet
KF:s
indikatorer / aktiviteter
Nämndspecifika mål
Nämndens indikatorer/aktiviteter
Enhetens åtagande, förväntat resultat, arbetssätt, resursanvändning
Enhetens resultat, uppföljning, utveckling
Den röda tråden - från KF till medborgare
KF
Tydliggör de
politiska målen
i hela
organisationen
Nämnd
Vad har vi
åstadkommit för
målgrupperna?
Uppföljning av
resultat
Enheter
Medborgare
The Capital of Scandinavia
SIDAN 8
2015-02-11
Hur går det till?
Gör en anmälan
Tar fram ett bidrag
Får en genomlysning
Får återkoppling
Ger dialog och
lärande
2015-02-11
Sid 9
Vilka bedömer?
Examinatorer: personer med
god kännedom om olika
verksamheter och erfarenhet
av utvecklingsarbete. De får en
särskild utbildning för
uppdraget.
Domarkommitté: förvaltningsoch bolagschefer samt
representanter utifrån.
Stadsdirektören är ordförande.
2015-02-11
Sid 10
Klasser
•
•
•
•
Förskola
Skola
Äldreomsorg, inklusive myndighetsutövning
Socialtjänst samt stöd och service till personer
med funktionsnedsättning, inklusive
myndighetsutövning
• Andra verksamheter, såsom administrativa och
tekniska verksamheter, stadens bolag, kultur
och idrott
2015-02-11
Sid 11
Bedömningen utgår ifrån bidrag och
platsbesök
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Brukarnas/kundernas inflytande
Chef/ledarskap
Medarbetarskap, delaktighet
Värdegrund/förhållningssätt
Mål/åtaganden – förväntat resultat
Arbetssätt
Resursanvändning
Uppföljning
Resultat – analys
Utveckling
Systematik
Tillämpning
Resultat
2015-02-11
Sid 12
Systematiskt kvalitetsarbete en röd tråd att hålla sig i hela året för…
…en planering som vägleder det dagliga arbetet
och en uppföljning som utvecklar verksamheten
2015-02-11
Sid 13
Tävlingsbidraget
Inledning
• Beskriv vilken typ av verksamhet ni
bedriver
• Ange lagar, förordningar och
styrdokument av speciell
betydelse för er verksamhet
• Beskriv er brukar-/kundgrupp
• Ange ungefärligt antal
brukare/kunder
• Beskriv er organisations- och
ledningsstruktur
• Beskriv verksamhetens medarbetare
(kategorier, utbildning)
2015-02-11
Sid 14
Brukare/kunder
1. Bemötandet är en viktig kvalitetsfaktor.
Beskriv hur ni arbetar med bemötandefrågor
och förstärker en kultur där brukarna/kunderna
är i centrum.
2. Beskriv hur ni gör brukarna/kunderna delaktiga.
Det kan till exempel handla om
hur ni fångar upp och hanterar
brukarnas/kundernas
förväntningar, synpunkter,
klagomål samt förbättringsförslag. Ge gärna konkreta
exempel.
2015-02-11
Sid 15
Brukare/kunder forts.
3. Redovisa kortfattat resultaten från era
brukarundersökningar/kunddialoger. Redogör
också för er analys av resultaten och hur ni
arbetar med resultaten.
2015-02-11
Sid 16
Chef- och ledarskap
4. Beskriv din ledarskapsidé och hur du gör den
känd och förankrad i organisationen.
5. Redogör för hur du som ledare utvärderar och
utvecklar ditt ledarskap.
6. Beskriv hur du som chef/ledare försäkrar dig om
att medarbetarna är införstådda med
verksamhetens syfte och mål/åtaganden och ser
sin del i måluppfyllelsen.
2015-02-11
Sid 17
7. Beskriv hur du som chef/ledare skapar
förutsättningar för och tar vara på engagemanget
hos medarbetarna.
8. Beskriv hur du som chef/ledare skapar
möjligheter för lärande i
organisationen och hur ni arbetar
med kompetensutveckling utifrån
identifierade behov.
2015-02-11
Sid 18
Medarbetare
9. Beskriv vilken värdegrund/gemensamma
förhållningssätt ni har i er verksamhet. Beskriv
hur den/de förankras och hålls levande i
organisationen.
10. Ge ett konkret exempel på hur ni, ur ett
arbetsgivarperspektiv, arbetar med frågor kring
jämställdhet och mångfald.
2015-02-11
Sid 19
Medarbetare forts.
11. Verksamhetsutveckling är allas ansvar. Beskriv
hur ni arbetar för ett aktivt medarbetarskap.
12. Redovisa kortfattat resultaten från den senaste
medarbetarundersökningen. Redogör också för
er analys och hur ni arbetar med resultaten.
2015-02-11
Sid 20
Resultat och analys
13. Redovisa kortfattat era resultat från föregående års
uppföljningar. Redogör också för er analys av
resultaten och hur ni arbetar med att ta tillvara
resultaten.
14. Redovisa ert prognostiserade ekonomiska resultat i
förhållande till budget för innevarande år samt de tre
senaste årens resultat. Redogör också för er analys
av resultaten och vilka trender ni kan se. (Det krävs
inga detaljerade siffror.)
2015-02-11
Sid 21
Från åtagande/mål till uppföljning
15. Beskriv processen, det vill säga hur det gick till, och
de överväganden ni gjorde, när ni tog fram årets
verksamhetsplan eller motsvarande.
16. Beskriv era åtaganden/mål. Under varje
åtagande/mål ska ni beskriva förväntat resultat (vad
är det ni vill uppnå?), arbetssätt (hur arbetar ni för att
nå resultatet?) och hur avser ni att följa upp (hur tar
ni reda på att ni nått förväntat resultat?). Om ni har
många åtaganden räcker det med att ni för ca 5 av
dessa redogör för förväntat resultat, arbetssätt och
hur ni avser att följa upp dem. Fokusera då på de
åtaganden som avser er kärnverksamhet. Däremot
ska alla åtaganden finnas omnämnda.
17. Beskriv hur er planering för årets uppföljning ser ut.
2015-02-11
Sid 22
Vad vill vi uppnå?
Rymmas
inom
budget
Tydligt
Kommunicerat
och förankrat
Relatera till
nämndmål
Åtagande/
mål
Fånga syftet
med
verksamheten
Inga
självklarheter
Relatera till
behov
Kunna
formulera
förväntat
resultat
4 varför
2015-02-11
SIDAN 23
Förväntat resultat
Uppföljningsbartha en metod
Formuleras
på årsbasis,
leda till
förändring
Förväntat
resultat
Prioriterat
utifrån
analys
Svara upp
mot
åtagandet
Tydligt och
konkret
Ha egen
kontroll över
2015-02-11
SIDAN 24
Resursanvändning
18. Beskriv hur ni använder verksamhetens
resurser så effektivt som möjligt för att nå era
åtaganden/mål. Med resurser avses, förutom
tilldelad budget, till exempel medarbetarna och
deras kompetens, samverkan, lokaler, material,
energiförbrukning, IT-stöd och fordon.
2015-02-11
Sid 25
Utveckling
19. Beskriv hur ni utvecklar verksamheten utifrån
era analyser av uppföljningar och resultat.
20. Beskriv hur ni arbetar med att identifiera och
minimera risker och sårbarheter i er
verksamhet.
21. Beskriv verksamhetens styrkor och svagheter
samt era möjligheter och hot. Beskriv hur ni
använder denna kunskap för att utveckla
verksamheten.
22. Beskriv hur ni delar med er av era goda
exempel. Beskriv också hur ni lär av andra och
hur ni använder dessa kunskaper för att
utveckla verksamheten.
2015-02-11
Sid 26
FAKTISKT
ÅTAGANDE/
FÖRVÄNTAT
RESULTAT 2014
MÅL FÖR
RESULTAT
ANALYS
VERKSAMHETS UNDER ÅRET
ARBETSSÄTT
RESURS-
UPPFÖLJNING
UTVECKLING
Beskriv
planeringen för
er uppföljning
och vilka
metoder ni
använder och hur
ni dokumenterar
er uppföljning.
Beskriv hur ni
arbetar med att
utveckla
verksamheten
utifrån era
analyser av era
uppföljningar
och resultat.
ANVÄNDNING
ÅRET 2015
Presentera de
faktiska
resultaten från
föregående år.
Analysera dem
utifrån det
förväntade
resultatet ni hade
för året.
Vilka åtaganden/
mål har ni valt
för verksamhetsåret, utifrån era
analyser från
föregående år.
Beskriv det
resultat ni
förväntar er under
året.
Beskriv hur ni
gör, vilka
arbetssätt ni
använder, för
att se
När ni bestämde
till/säkerställa
era åtaganden /mål att
för året vad såg ni verksamhetens
då för resultat
förväntade
framför er? Vilken resultat och
effekt vill ni
åtaganden/mål
uppnå?
för året ska
(Vad har ni för
uppfyllas.
målvärde/målbild,
vilket tillstånd ska
uppnås? Kan även
synliggöras med
en indikator eller
aktivitet.)
På vilket sätt
används
resurserna
effektivt?
Här handlar det
alltså inte bara
om en
uppräkning av
resurser utan hur
ni använder dem
så effektivt som
möjligt
Beskriv hur ni
följer upp
respektive
förväntat resultat/
åtagande /mål
2015-02-11
SIDAN 27
Skrivarstuga
Den 14 april kl. 13-16 och
den 8 maj kl. 9-12
Hantverkargatan 3 D
Öppet hus där du kan ställa
frågor och diskutera innehåll och
upplägg i ert bidrag.
2015-02-11
Sid 28
Tidplan 2015
Februari, informationsmöten på Hantverkargatan 3D:
10/2 kl 9-11, 12/2 kl 14-16, 17/2 kl 9-11, 19/2 kl 14-16
Mars, meddela senast den 20 mars om man har för avsikt att delta.
Glöm ej ev. avanmälan om ni ändrar er.
Mars-april, examinatorsutbildningar
Maj, tävlingsbidrag in senast den 20 maj. Protokoll från nämnden
senast sammanträdet i juni.
Juni, bedömningslag formeras, tider bokas m.m.
STADSLEDNINGSKONTORET
2015-02-11
SIDAN 29
Tidplan fortsättning
 Augusti-oktober, bedömningslagen arbetar,
konsensusmöten och platsbesök
 Oktober, domarkommittén
sammanträder
 Tisdag 24/11, utmärkelseceremonin, öppet hus
 December, återföringsbesök
2015-02-11
SIDAN 30
Vad har deltagandet gett er?
Bättre samsyn och helhetssyn
Utveckling av verksamheten med ökat brukarperspektiv
Stolthet över vår verksamhet
Vi har byggt upp vår verksamhet under de år vi deltagit i
Kvalitetsutmärkelsen
Synliggjort framgångsfaktorer, men också vad vi behöver arbeta
mer med
Ett verktyg för att genomlysa såväl ledarskap som strukturer och
arbetssätt i verksamheten
STADSLEDNINGSKONTORET
2015-02-11
SIDAN 31
Vad ger det mer…
Samtliga enheter erhåller ett
bevis (diplom) på att de
arbetar aktivt med
kvalitetsutveckling.
Prischeck till vinnarna och
till hedersomnämnanden
2015-02-11
SIDAN 32
Vad har uppdraget som examinator gett mig?
• Personlig utveckling, kunskap om andra verksamheter i staden.
• Fördjupade kunskaper om systematiskt kvalitetsarbete
• Hjälp att tydligare se helheten vad gäller verksamhetsutveckling, hitta
den röda tråden
• Kunskap och glädje
• Inspiration genom att träffa
engagerade kollegor
2015-02-11
SIDAN 33
Vad ger det mer?
• Många erfarenheter från andra
verksamheter som jag kan
använda i min egen yrkesroll
• En möjlighet att få lyfta sig lite från vardagens
uppgifter och höja blicken och ta del av andra
verksamheter i vår fantastiska stad.
• Uppmärksamhet – att arbeta som examinator
visar att man vill utvecklas och bidra till
utveckling av servicen till stockholmarna.
• Erhåller ett intyg på sin examinatorsinsats.
2015-02-11
SIDAN 34
Goda exempelmässan
När ? 5 maj
Var? Globen Annexet
2015-02-11
Sid 35
Syftet med mässan
• Sprida goda exempel på framgångsrika metoder
och arbetssätt i stadens verksamheter.
• Kommunala och privata verksamheter kan lära
av varandra och över gränserna för olika
verksamhetsområden.
• Nätverkstillfälle – möjlighet att knyta nya
kontakter,
hitta nya samverkansområden och
samarbetspartners som kan öka måluppfyllelsen
i den egna verksamheten.
• Stärka medarbetarnas upplevelse av att vara en
del i Stockholms stad och att få en bättre inblick
i stadens hela verksamhet.
2015-02-11
Sid 36
Förnyelsepriset
Belönar förbättringar, förnyelse och nytänkande
Sista ansökningsdag 7 april
Enheten för kvalitetsutveckling
Ingalill Elwin, enhetschef
tel. 508 29 573
[email protected]
Anneli Ågren Ekholm, verksamhetsutvecklare
tel. 508 29 417
[email protected]
Anna Saldeen Jonsson, verksamhetsutvecklare,
tel. 508 29 087
[email protected]
2015-02-11
SIDAN 38
Mer information på
www.stockholm.se/kvalitet
2015-02-11
SIDAN 39
Man lär inte av sina erfarenheter
Man lär av de slutsatser man drar
av
sina erfarenheter
(Argyris)
2015-02-11
SIDAN 40