Tentamen 100605 - Institutionen för integrativ medicinsk biologi

Transcription

Tentamen 100605 - Institutionen för integrativ medicinsk biologi
UMEÅ UNIVERSITET
Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Namn.....................................................
Datum 2010-06-05
1(17)
Basal medicinsk kompletteringskurs (Delmoment III)
vårterminen 2010
Lördag 5 juni kl 9-14 Östra paviljongen sal 5
Skrivningen består av 40 frågor, vilka rätt besvarade,
kan ge maximalt 108 poäng (1- 8 p/fråga).
För godkänt krävs 67 poäng.
Ge korta och koncisa svar, vill Du skriva mer än vad som
ryms under frågan, måste du göra det på samma arks baksida!
Skriv kodnummer (se överst till höger) på varje sida!
Lägg numret på minnet. Resultaten kommer enbart att anges
i relation till detta nummer!
Kontrollera sid- och frågeantal!
Inga hjälpmedel.
LYCKA TILL!
KOD……….
____________________________________________________________KOD_______________
Patientfall: Trigeminus neuralgi.
1.
En 60-årig kvinna led sedan ett 1 år av attacker av intensiv, stickande smärta över hennes högra
sida av näsa och kind och överläpp . Hon hade också tidigare dragit ut flera ö-käkständer och
dränerat sinus maxillaris. Attackerna startar när hon snyter sig, tuggar, dricker mm. Lätt vidröring
av kinden ger också attacker av smärta. Smärtupplevelserna är enbart på högra sidan.
Exakt diagnos: Maxillaris neuralgi
Din uppgift är att beskriva lite mera exakt vilka vävnader/struktuer/organ som n. maxillaris
innerverar i ansiktet samt hur nerven kommer in till ansiktsregionen dvs var ligger dess
huvudstam. Vidare bör svaret också innehålla andra medföljande funktioner med nervens olika
grenar.
(6p)
2
____________________________________________________________KOD_______________
2.
Gränsen mellan försörjningsområdena för a. mesenterica superior och truncus coeliacus är
belägen vid/i två organ. Vilka är dessa?
(2p)
3.
Avseende v. portae: Beskriv var kärlet i princip bildas och hur kärlet löper. Dessutom: Från vilka
organ kommer v. portae-blodet?
(3p)
4.
Via vilka nerver löper de senoriska trådar som man vid aktivering av får de primära
smärtförnimmelserna i samband med inflammation eller annat i appendix vermiformis? (1p)
5.
Vilka delar av colon har mesocolon? Vad heter dessa mesocolon?
(2p)
3
____________________________________________________________KOD_______________
6.
I ductus submandibularis kan man erhålla ”sk spottsten”, vilket hindrar flödet av saliven från
körteln. Beskriv kort läget för utförsgången, samt vilka andra närliggande strukturer som bör
beaktas vid borttagande av stenen/stenana.
(2p)
7.
En patient kommer till VC med ett fiskben i halsen. Benet sitter i slemhinnan över arcus
palatopharyngeus.
a) Vilken/vilka nerv/nerver svarar för sensoriken av området?
(1p)
b) Vilka andra strukturer finns dorsolateralt om svalgväggen vid oropharynx nivå?
8.
(2p)
En tumör i gl thyroidea´s lobus dx (i den övre delen av loben) kan ha spritt sig till lymfsystemet.
a)Vilken /vilka knutor kan i första hand bli drabbade.
(2p)
b) Gl thyroidea är belägen i halsen framför bland annat trachea och delar av larynx. Hur högt upp
brukar man säga att körtelns lober sträcker sig?
(1p)
4
____________________________________________________________KOD_______________
9.
Nedan ser du en horisontell bild av bukhålan som skulle kunna motsvar en MRI avbildning.
Vilka organ/strukturer är markerade ( A-F)?
(3p)
5
____________________________________________________________KOD_______________
10. Magtarmkanalen har ett eget nervsystem. Vad kallas detta nervsystemt?
(1p)
11. Beskriv den allmänna principen för hur magtarmkanalens funktioner regleras i samband med en
måltid. Vilka styrningsfaser kan man urskilja? Vilka system används för styrningen av tarmens
olika motoriska och sekretoriska funktioner?
(3p)
12. 3Beskriv (fysiologiskt) varför infektioner i mag-tarmkanalen så snabbt kan leda till allvarliga
symtom på dehydrering (uttorkning).
(2p)
13. I magtarmkanalens väggar finns glattmuskulatur av sk ”single-unit typ”. Förklara vad som skiljer
denna typ av glattmuskulatur från den som kalls för ”multi-unit typ”?
(1p)
6
____________________________________________________________KOD_______________
14. Var sitter pylorussfinktern? Vilken funktion har den och hur styrs den?
(2p)
15. Kräkning är en komplicerad motorisk akt, som innefattar koordinerad styrning av motoriken både
i svalget, magsäck och tarmarna. Var i hjärnan ligger det centrum som styr kräkningen? (1p)
7
____________________________________________________________KOD_______________
16. I magsäcken produceras saltsyra som bidrar till den kemiska nedbrytningen av födan. a/ Beskriv
magslemhinnans histologi? b/ Vilka celler producerar saltsyran och hur går produktionen till? c/
Varför skadas inte magsäcksväggen av den sura miljön? d/ Beskriv frisättningen av saltsyra
regleras fysiologiskt? e/ Vilka olika typer av motorikmönster kan man se magsäcken? (8p)
8
____________________________________________________________KOD_______________
17. Vad är miceller? Vilken betydelse har dessa för utnyttjandet av dietära triglycerider?
(3p)
18. Cholecystokinin påverkar såväl lever/galla som exokrina pankreas. Vilka effekter har det? (2p)
19. Levern producerar lipoproteiner i form av VLDL. Ange två källor till de triglycerider som dessa
innehåller.
(2p)
20. Var och från vad syntetiseras adrenalin? Vilken effekt har på musklernas glykogenlager? Hur
åstadkoms denna effekt?
(4p)
9
____________________________________________________________KOD_______________
21. Hur förändras mängden fettsyror som oxideras i muskler vid arbete då arbetets intensitet ökas?
Svaret ska inkludera vila, joggning, snabbare löpning samt sprinterlöpning.
(3p)
22. Vad innebär begreppet insulinresistens? Hur påverkas musklers respektive leverns upptag av
glukos av detta tillstånd?
(3p)
23. Cortisol har effekter i flera vävnader. Ge exempel på effekter i muskler och lever (en av vardera).
(2p)
10
_________________________________________________________KOD_______________
24. Fasta leder som regel till produktion av ketonkroppar. Beskriv händelsekedjan som leder fram
till detta. Beskrivningen ska innefatta tre olika vävnader samt även inkludera den relevanta
regleringen.
(8p)
11
____________________________________________________________KOD_______________
25. Vilka lager finns generellt i GI-kanalens vägg?
(2p)
26. Rita och beskriv histologin för de minsta gallgångarna.
(2p)
27. Beskriv omsättningen och den funktionella betydelsen av vitamin D.
(3p)
12
____________________________________________________________KOD_______________
28. Vilka effekter har fysisk träning på benmängden hos medelålders och äldre individer?
Motivera ditt svar.
(3p)
29. Ange tre faktorer som reglerar födointaget på kort sikt och beskriv hur de verkar. (3p)
13
____________________________________________________________KOD_______________
30. Relationer mellan kvinnor och män inom olika sfärer står i fokus i Raewyn Connells teori om
genusordningen. Vilka fyra sfärer ingår i den teorin? (Ange endast namnet på dessa fyra
sfärer, inga förklaringar)
(2 poäng - 0.5 poäng per
rätt svar)
31. Intersektionalitet är ett viktigt begrepp inom medicinsk genusforskning. Vad innebär
begreppet? Kryssa för ett av nedanstående svarsalternativ.
1. Intersektionalitet innebär att intersektionerna mellan diskursiva teorier och maktteorier står
i fokus för analyserna
2. Intersektionalitet innebär analyser av intersektioner mellan olika maktdimensioner
3. Intersektionalitet innebär analyser av intersektionerna mellan biologiska och sociala
processer
4. Intersektionalitet innebär analyser av intersektionerna mellan hur samhället organiserar
begär och relationer
(1p)
14
____________________________________________________________KOD_______________
32. Beskriv var ovarium dx är beläget samt vilka andra strukturer som finns i dess närhet. I svaret
ska det också framgår hur bukhinnan förhåller sig till ovariet.
(5p)
33. Vilka strukturer kan man normalt palpera vid en bimanuell (båda händerna används)
undersökning av det kvinnliga bäckenet?
(2p)
34. Vilken konsekvens fås om lig. sacrouterina (rectouterina) och lig cardinale tänjs ut eller blir
försvagade?
35. Var mynnar ductus ejaculatorius?
(1p)
(1p)
36. Beskriv förloppet för ductus deferens från anulus inguinalis profundus och till att den inträder
i prostata. Vilka strukturer ligger i dess närhet?
(2p)
15
____________________________________________________________KOD_______________
37. Markera rätt eller fel för följande påståenden: 0,5 r/svar.
(3p)
a) - Meckels diverticulum kan finnas kvar i övergången mellan
duodenum och jejunum, som rest efter ductus vitelinus/omphalocelus.
R F
b) - De flesta missbildningar orsakas av påverkan på fostret under
den andra halvan av graviditeteten.
R F
c) - Näthinnan och linsen utvecklas från samma grodlager
R F
d) - Ductus arteriosus stängs strax före födelsen
R F
e) - Pancreas bildas från två anlag av framtarmen
R F
f) - Wolffska gången bildas enbart hos manliga embryon och Müllerska
gången enbart hos kvinnliga .
R F
16
____________________________________________________________KOD_______________
38. Hur bildas gulekroppen och vilken funktion har den?
(3p)
39. Vilka förändringar genomgår endometriet under menstruationscykeln och vad orsakar dessa
förändringar?
40. Var bildas testosteron och vilka huvudsakliga effekter har detta hormon?
(3p)
(2p)
17
18