Frågor inför vårt möte

Transcription

Frågor inför vårt möte
la
Försäkringskassan
Söderorl Handikappförmåner 2
3 (S)
2013-05-14
Fråg or inför vårt möte
De hiir frågorna mr du för aH du ska kunna förbereda dig inför mötet 1J1cd mig.
Du behöver barn runder<! öve r de frågor som rör dig. Som stöd för minnet kn n
du skriva plI raderna, men du ska inte I ~imna in svare n.
Beskriv korHalla t hur en dag ser ut tör dig.
Beskriv din lunktionsnedsäl1ning eller sjukdom och hur den påverkar dig i din vardag.
Studerar du, vistas du i kortidsverksamhet eller vistas du på daglig verksamhet? I sådana fall, vilka tider vistas du där?
Vilka lov och semesterdagar har du?
Beskriv och uppskatla dill behov av kommunikation, (all göra dig förstådd och la emot information).
Behöver du hjälp och slöd med personlig hygien och kroppsvård? I sådana fal', beskriv vad du behöver hjälp med och
hur lång tid det tar.
PosllKlreSI
Försäkringskassans inläsningscenlral
839 88 Östersund
Internet
www.rorsakringskassan.se
Kur.d<:8nler lör prlv'lpersoner
0171 -524524
Kundcenle. lör partner
0771-179000
Fllxnummer
BIInkgiro
738-8036
Org.nr
202 I00· 5521
I::a
Försäkringskassan
4 (5)
2013-05-1 4
Behöver du hjälp ~lIer stöd med a1\ gå på loalellen? I sådana fall , beskriv vad du behöver hjälp med och hur lång lid del
tar.
Behöver du hjälp och slöd med aU klä på eller av dig? I sådana fall, beskriv vad du behöver hjälp med och hur lång tid
det tar.
Behöver du hjälp och slöd med att äta eUer dricka? I sådana fa ll, beskriv vad du behöver hjälp med och hur lång tid del
tar.
Behöver du hjälp och stöd med att laga mat? I sådana lall, beskriv vad du behöver hjälp med och hur lång tid del tar.
BehOver du hjälp och stöd med all handla eller uträUa ärenden? I sådana fall, beskriv vad du behöver hjälp med och
hur lång tid del tar.
Behöver du hjälp och stöd med all sköta din del av hushållsarbetet (städa hemmet, IvMa, tor1<.a kläder eller annal
hushållsarbete)? I sådana fall, beskriv vad du behöver hjälp med och hur lång tid det tar.
PosllIdren
Kundeen! e. l ör prtv3!pe.saner
Försäkringskassans In!äsningscentral
0771 -524524
F/l xnummer
Bankgtro
738·8036
83988 ÖStersund
Internet
Kundeen!er 'ör partn er
Org.nr
www.lorsakringskassan.se
0771·179000
202100·5521
~ Försäkringskassan
5 (5)
SMerarl Handikappförmåner 2
Behöver du hjälp och stöd med all sköta om din hälsa, till exempel ta medicin och besöka vårdinrättningar? I sådana
faU, beskriv vad du behöver hjälp med och hur lång tid deltar.
Behöver du hjälp och stöd med aU ändra läge, vända dig och hämta och plocka upp saker? I sådana lall, beskriv vad
dv behöver hjälp med och hur lång tid det tar.
Behöver du hjälp och slöd med att u1!öra dill arbete eller dina sludier? I sådana fall, beskriv vad du behöver hjälp med
och hudång lid del lar.
Behöver du hjälp och slöd med all della i Iritids· eller andra samhällsaktivileler. I sådana fall, beskriv vad du behöver
hjälp med och hur lång lid det tar.
Om du är förälder, behöver du hjälp och stöd med att la hand om dill eUer dina barn? I sådana lall, beskriv vad du
behöver hjälp med och hur lång lid dellar.
Behöver du hjälp och stöd inom något annat område som vi inte tidigare har berört? I sådana fall , beskriv vad du
behöver hjälp med och hur lång tid det tar.
Postad,ess
Försakringskassans Inlasnlngscent.al
83988 Östersund
Kundeenterlör prlv8tpersoner
0771·524524
Internet
wwwJOfsakrlngskassan.se
Kundeen!er lö, p8rlner
0771-179000
f axnummef
BankgIro
738·8036
Drg.nr
202100·5521