CMB 2 150828 - BIG - Stockholms universitet

Transcription

CMB 2 150828 - BIG - Stockholms universitet
STOCKHOLMS UNIVERSITET
Institutionen för biologisk grundutbildning
Cell och molekylärbiologi (BL3008)
2015-08-28
Omtentamen CMB-II (11 hp)
Kod: _________________________________________________________
Personnummer:_____________________________________________________
Plats nr:_____________Inlämnad kl:___________ID kollad: ___________
Poäng:______________________Betyg:__________________________
Skrivtiden är 4 timmar.
SKRIV DIN KOD PÅ ALLA SIDOR ÄVEN OM FRÅGAN LÄMNAS OBESVARAD.
Skriv svaren direkt på frågeformuläret. Även baksidan av bladet kan användas. Behöver du extra
papper finns det hos tentamensvakterna.
Inga hjälpmedel är tillåtna.
Skriv tydligt!!! Oläsliga svar bedöms som felaktiga! Inga garderingar.
Totalt kan du få 50 poäng. Lägsta nivå för godkänt (betyget E) är 30 poäng.
OBS! Läs detta innan du börjar besvara frågorna:
- Skriv koncist.
- Var särskilt noga med att använda facktermer på ett korrekt sätt.
LYCKA TILL!!!
1
Kod:_______________________________________________________________
1.
2.
Celler kan kommunicera med omgivning med hjälp av diverse receptorer som binder
specifika ligander. Celler kan utsöndra ligander (fungerar som avsändarceller) som
initierar signalering när liganden binder till receptorer på målcellens yta.
Vad menas med autokrin signalering?
(1p)
Beskriv skillnaden mellan parakrin och endokrin signalering?
(2p)
Lipid rafts bildas spontant i membran med relativt höga kolesterolnivåer. Kolesterol
påverkar ett membrans egenskaper, nämn två egenskaper ett membran uppvisar när det
innehåller kolesterol?
(2p)
Frågor från Per Ljungdahl
2
Kod:_______________________________________________________________
3.
Definiera följande begrep:
a) Kornigt endoplasmatiskt retikel, ER (även kallat grovt eller strävt ER)
b) Signalpeptid
c) Transmembran domän i ett protein
(1p)
(1p)
(1p)
4.
Nämn 2 exempel på mutationer som skyddar mot malaria infektioner och beskriv kortfattat
hur dem skyddar.
(2p)
5.
Beskriv kortfattat hur man sekvensera genom mad hjälp av “shotgun sequencing” (2p)
Frågor från Uli Theopold
3
Kod:______________________________________________________________
6.
Beskriv hur proteiner importeras till cellkärnan från cytoplasman och hur proteiner
exporteras från cellkärnan till cytoplasman.
(3p)
Frågor från Lars Wieslander
4
Kod:______________________________________________________________
7.
Cell-cellsignalering i djur kan ske på olika sätt. Förklara begreppen endokrin, parakin och
autokrin signalering.
(2p)
8.
Celldelningsförloppen i mitos, meios I och meios II indelas alla av tradition i fyra
huvudfaser med gemensamma namn. Ge i ordning namnen på dessa faser och förklara i
stort vad som händer med kromosomerna i respektive fas.
(3p)
Frågor från Claes Andéasson
5
Kod:______________________________________________________________
9.
En stor del av cellens aktin befinner sig i en monomer (icke-polymeriserad) form trots att
saltbetingelserna är sådana att allt aktin borde vara maximalt polymeriserat.
Ett stort antal proteiner i cellen samverkar för att möjliggöra detta. Förklara hur det är
möjligt för cellen att motverka aktins egenskap att polymerisera fullt ut under de
saltbetingelser som råder i cytoplasman.
(2p)
10.
För att fungera vid intracellulär transport är mikrotubulisystemet beroende av både
ATP och GTP som ”bränslemolekyler”. Ange vad det två nukleotiderna nyttjas till i detta
sammanhang.
(2p)
11.
Många av cellytans molekyler binder med olika specificitet till proteiner som bildar den sk
extracellulära matrisen (ECM) Typiska ECM-proteiner är fibronektin, och collagen. Ange
två egenskaper som är gemensamma för de flesta ECM-proteiner
(1p)
12.
Aktin finns i cellen i en mängd olika dynamiska organisationer som omordnas kontinuerlig
och som bla leder till kraftgenering. Beskriv funktionen på cellulär nivå för filopodier,
lamellipodier och stressfibrer.
(3p)
13.
Hox (homeo box)-generna är viktiga för utvecklingen av djurs kroppsplan (eng body plan)
dvs hur anlagen för olika delar ordnas i förhållande till varandra. På vilket sätt påverkar
expression av Hox-generna kroppsplanens utveckling. Är det hur anlagen ordnas i riktning
anterior till posterior (dvs front - bak) eller är det distalt-ventralt (under – översida). (1p)
Frågor från Roger Karlsson
6
Kod:______________________________________________________________
Fortsätt svara här.
Frågor från Roger Karlsson
7
Kod :______________________________________________________________
14.
Beskriv vilka olika slags växtcellväggar som förekommer, deras sammansättning samt
struktur.
(3p)
15.
Förklara eukaryota cellorganellers ursprung och varför organellernas genom kan betraktas
som en evolutionär återvändsgränd.
(2 p)
Frågor från Katharina Pawlowski
8
Kod:______________________________________________________________
16.
Den breda definitionen av parasiter inbegriper ett flertal grupper av mikrober.
Nämn de två huvudgrupperna av egentliga parasiter (eukaryota endoparasiter).
(2p)
Frågor från Antonio Barragan
9
Kod:______________________________________________________________
17.
Du har fått till uppgift att odla ett virus i laboratoriet. Beskriv några skillnader i livscykeln
för virus som du måste ta hänsyn till för att kunna odla viruset jämfört med bakterier. (3p)
Frågor från Anna-Lena Spetz
10
Kod:______________________________________________________________
18.
I C-locus förekommer två alleler C1 och C2 som visar codominans, dvs bägge allelerna
kommer till uttryck i fenotypen. Hur många fenotyper kan det förekomma med avseende
på C-locus?
(1p)
19.
Definiera följande begrepp:
a) haplotyp
(1p)
b) heterogametiskt kön (1p)
20.
c) hemizygot
(1p)
d) autosomalt arv
(1p)
Det har varit lite rörigt på BB och personalen vet inte längre vilka barn som hör till vilka
föräldrar. De är tvungna att ta blodprov från alla barn och föräldrar för att försöka para
ihop dem. De undersöker fenotyperna i AB0-sytemet, och gör upp en tabell. Para ihop rätt
barn med rätt föräldrar. (2p)
Berglunds
Lundbergs
Bergströms
Strömbergs
Mammas
fenotyp
B
AB
A
0
Pappas
fenotyp
AB
0
A
0
Barn
Nummer Fenotyp
1
0
2
B
3
AB
4
A
Frågor från Neus Visa
11
Kod:______________________________________________________________
21.
Anta att en population har storleken 10 individer och att parningen är slumpmässig. Hur
kommer skillnaden i allelfrekvens av en vanlig neutral allel att förändra sig mellan
generationer?
(2p)
Allelfrekvensen kommer
A☐
att minska långsamt
B☐
variera slumpmässigt
C☐
att öka långsamt
D☐
att närma sig 0,5
E☐
inte ändras = vara konstant
22.
I ett locus i genetisk jämvikt finns två alleler, A och a. Frekvensen av allelen a är 0,3. Vad
är då frekvensen av de olika genotyperna?
(2p)
A☐
B
C
D
E
0,09 ; 0,42 och 0,49
0,3 och 0,7
0,25 ; 0,50 och 0,25
0,09 och 0,21
0,33 ; 0,33 ; 0,33
Frågor från Anders Nilsson
12