Uke 39 - Minskole.no

Transcription

Uke 39 - Minskole.no
UKE 39 Ukeplan for 6. klasse Navn:
Sosiale mål for uken:
Jeg følger klassereglene vi har laget.
Jeg tar med meg riktige bøker og skolesaker hjem og til skolen hver dag.
Denne uken arbeider vi med dette:
Norsk


Jeg kan de ulike tidene av verbet
Jeg kan bøye verb i fylle de ut i et bøyingsskjema
Matematikk


Jeg kan multiplisere med flersifrede tall
Jeg kan lage en oversikt over ulike kombinasjonsmuligheter
Engelsk




Jeg kan lese engelsk tekst om frihetsgudinnen og Ellis Island, og oversette til norsk.
Jeg kan ukas gloser.
Jeg kan gradbøye adjektiv.
Jeg kan skrive en biografi.
KRLE



Jeg vet at de kristne ble forfulgt og drept av romerne.
Jeg vet at en kristen som ble drept, ble en martyr
Jeg kan fortellingen om Den hellige Agnes
Naturfag

Jeg vet forskjellen på barskog, løvskog og blandingsskog.
Jeg kan navnet på noen planter som lever i skogen
Samfunnsfag

MÅL

Jeg vet hvilke 3 typer næringer vi har i Norge
Jeg vet noen yrker som hører til de ulike næringsveiene
Lekser:
Ordklasser: Verb, Substantiv
NORSK
MATTE
Z-Språkbok s 36 – 41
Tall og regning.
Primtall , Multiplikasjon av flersifrede
tall. Ulike kombinasjonsmuligheter.
Multi 6A s 26- 30
Norsk Z-Språkbok s 41.Gjøre oppgave 7. Finn først alle
verbene og sett dem så inn i tabellen, kopiarket. Bøy verbet i
alle tidene.
Matte: Multi 6A: s 27. Oppgave 1.93 og 1.94 og 1.95
Samfunnsfag: Se bak på planen
Tirsdag:
Norsk: Z-Språkbok: s 41. Oppgave 9
Matte: Multi 6A: s 28. Oppgave 1.98. Ekstra: 1.96 s 27
Naturfag: Se bak på planen
Onsdag
ENGELSK
Radio Rat Pack.
Grammar: adjectives.
Writing: Biography.
Textbook p 30-35.
Workbook p 20-25.
SAMFUNNS Norge
FAG:
Gaia 5
NATURFAG Skogen
Gaia 7 naturfag, side 16 - 25.
KRLE
Vi i verden 5 s 28- 32
Forfølgelser av de kristne
Norsk: Z-Språkbok s 40. Finne alle substantivene og bøye de i
et skjema, slik som det er vist på s 34.
Matte: Grunnbok 6A s 29. Gjør ferdig oppgave 1.100 og
1.101. Tegn gjerne, for det kan gjøre det enklere.
Engelsk: Step 2: Read p 30-31 in TB. Translate.
Step 3: Read p 34-35 in TB. Translate.
Husk sykkel og hjelm i morgen.
Torsdag
Norsk: Ta med en ting hjemmefra som du setter stor
pris på. Du skal fortelle de andre om tingen i morgen
Matte: Grunnbok 6A s 30 Oppgave 1.104 og 1.105
Engelsk: Step 2: WB p 20 and 21, exercise 26 and 27. Øv på
glosene.
Step 3: WB p 23. Øv på glosene.
Kan du måla for uka?
K&H
[email protected]
Gloser:
Step 2: keeps up with=holder følge med, teach=lære bort, preserve=bevare/verne, thank you
for sharing that with us=takk for at du delte dette med oss, plenty=mye, trampled on=trampet
ned, climb=klatre, until=før.
Step 3: underneath=under, storage room=lasterom, reached=nådde, fortunate=heldige,
authorities=myndighetene, poor healt=dårlig helse, good sense of smell=god luktesans, track
down=spore.
Lekser: Mandag: Samfunnsfag
Lekser: Samfunnsfagbok + Gaia 5 samfunnsfag
Les s. 112-114 i Gaia 5 og svar på oppgavene med fullstendige setninger.
1) Hvilke tre hovedveier kan jobber/yrker deles inn i?
2) Hva er primærnæringene?
3) Hva kan ett yrke i primærnæringen være?
4) Hva gjøres i industrien?
5) Gi eksempler på varer som blir produsert i industrien
6) Hvilke typer yrker hører med til tjenestenæringen?
7) Nevn eksempler på yrker innen tjenestenæringen
8) Gjør oppg. 15 s. 119
Tirsdag:: Naturfagbok + Gaia 5 naturfag.
Les side 21 – 25 i Gaia 5 Naturfag og svar på oppgavene med fullstendige setninger.
1. Hva er en blandingsskog?
2. Hva kalles trær med blader?
3. Hva kalles trær med nåler?
4. Hvilket treslag finnes det mest av i Norge?
5. Hvilket bartre liker seg godt oppe på tørre åser med mye solskinn?
6. Hvordan kan du se forskjell på gran og furu?
7. Hva lever på skogbunnen i barskogen?
8. Hvorfor er skogbunnen i løvskogen mer næringsrik enn skogbunnen i barskogen?
9. Hva kalles løvtrær som er spesielt glade i varmt vær?
10. Hva lever på skogbunnen i løvskogen?
11. Skriv minst 3 faktasetninger om fjellbjørka. Bruk boka og internett.
Til hjemmene:



Husk foreldremøte på tirsdag 22. september kl. 19-20.30.
Felles:
- Helsesøster informerer
- Hjemmesiden
- Aldersblanding
- Lesing som fokusområde
- Årshjul
Klassevis:
- Klassemiljø
- Prøver/lekser
Det blir engelsk kapittelprøve torsdag 1.oktober.
Vi har fått to nye elever i 6.klasse: Henriette Todal og
Signe Molde. Vi ønsker dem velkommen, og håper de
vil trives godt hos oss på Soma skole.
Hilsen Marit Anne
[email protected]
Uke-oversikt
man
Gym
tirsdag
Norsk/
Matte
Matte/
Norsk
Krle
Det er mitt
valg
Musikk
onsdag
torsdag
Engelsk
KRLE
Vi sykler
Norsk/
Matte
Til
Viten
fabrikken
Arbeidstime
Engelsk
Gym
Det er mitt
valg
Nat/samf
Nat/Samf
fredag
Vi sykler
Fellestil
Sandnes
Samling
sentum
Litteratur
med tema
Fpf
kart.
Nat/Samf
K&H
Nat/Samf
K&H