Agenda for fellesinformasjonen - Kirkeparken videregående skole

Transcription

Agenda for fellesinformasjonen - Kirkeparken videregående skole
Fagvalg til Vg2 studiespesialisering
orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015
Jan-Ivar Braathen
ass. rektor
Agenda for fellesinformasjonen
Velge programområde og programfag på
Kirkeparken vgs
Skolens fagtilbud
Fagvalg og høyere utdanning
spesielt om matematikk og fremmedspråk – og om
krav til faglig fordypning
poengberegning og inntakskrav
Søke skoleplass
Viktige lenker
1
Skolens hovedmål (og samfunnsmandat)
2
3
Programfag innen Realfag
Fag på Vg2
Ant.
uket.
Fag på Vg3
Matematikk S1
5
Matematikk S2
Matematikk R1
5
Matematikk R2
Kjemi 1
5
Kjemi 2
Fysikk 1
5
Fysikk 2
Biologi 1
5
Biologi 2
Informasjonsteknologi 1
5
Informasjonsteknologi 2
Teknologi og forskningslære 1
5
Teknologi og forskningslære 2
Teknologi og forskningslære X
3
-
Programfag innen Språk, samfunnsfag og økonomi
Fag på Vg2
Ant.
uket.
Fag på Vg3
Internasjonal engelsk
5
Samfunnsfaglig engelsk eller
Engelskspråklig litt. og kultur
Historie og filosofi 1
5
Historie og filosofi 2
Økonomistyring
5
Økonomi og ledelse
Markedsføring og ledelse 1
5
Markedsføring og ledelse 2
Sosiologi og sosialantropologi
5
Sosialkunnskap
Politikk og menneskerettigheter
Rettslære 1
5
Rettslære 2
Medie- og inform.kunnskap 1
5
Medie- og inform.kunnskap 2
Psykologi 1
5
Psykologi 2
(annet fremmedspråk nivå II)
5
Spansk, fransk, tysk nivå III
4
Andre programfag som kan velges
Breddeidrett 1 («fitness» eller ball)
Toppidrett 1 (håndball, fotball, individuell)
Scenografi og kostyme
Visuelle kultur og samfunn
Trykk og foto
Musikk fordypning
Scenisk dans fordypning
Teaterensemble
Matematikk
5
Fremmedspråk
Fremmedspråk
Uten fremmedspråk i ungdomsskolen, må en ha
fremmedspråk alle 3 årene her på vid. skole for å
få vitnemål: 4-4-5
5 uketimer fremmedspråk som fellesfag på Vg3
erstatter ett programfag til valg
Elever som avslutter fremmedspråk nivå II på
Vg2, kan velge tysk, fransk eller spansk
programfag nivå III på Vg3
Fremmedspråk nivå III gir ett tilleggspoeng ved søknad
om opptak til universitet og høyskole
6
Regler for valg av programfag
Elevene skal velge 3 programfag til Vg2
dersom ett av disse fagene er matematikk R1/S1, faller
de oblig. 3 uketimene i matematikk (2P) bort. Dette
faget må erstattes med et ”X-fag” eller med et annet
programfag. En må altså velge 4 programfag dersom
en velger R1/S1.
Av de 3 (4) fagene en velger, må en planlegge å
fortsette med 2 av dem på Vg3 (krav til faglig
fordypning).
Eksempler på fagkombinasjoner på Vg2
Eks. 1
Eks. 2
Eks. 3
Eks. 4
Økonomistyring
Matematikk R1
Matematikk R1
Historie og filosofi 1
Sosiologi og s.a.
Fysikk 1
Fysikk 1
Markedsf. og led. 1
Rettslære 1
Kjemi 1
Biologi 1
Informasj.tekn. 1
[Matematikk 2P
(obligatorisk)]
Geofag X
3 t/u
Internasjonal
engelsk
[Matematikk 2P
(obligatorisk)]
Det er viktig å planlegge hvilke fag en skal bruke som fordypningsfag.
7
Krav til førstegangsvitnemål:
generell studiekompetanse (GENS)
fullført og bestått videregående opplæring på normal
tid
noen unntak i forhold til ”normal tid”, se forskrift til
opplæringsloven § 3-43.
Søkere med førstegangsvitnemål konkurrerer i
egen kvote – 50 % av studieplassene
Lavere poenggrenser for inntak innenfor kvoten for
førstegangsvitnemål
Alder må være 21 år eller yngre i opptaksåret
Fagvalg og høyere utdanning
Alle på studieforberedende (ST, STF, ID og MDD) får
generell studiekompetanse – GENS – når alle fag er bestått
Noen studier krever «spesiell studiekompetanse»
Prinsipper for beregning av skolepoeng til høyere
utdanning:
Karakterpoengene er gjennomsnittet av alle karakterer på
vitnemålet * 10.
Realfagspoeng: 1 p for matematikk R2, 1p for Fysikk 2. 0,5 p for
andre realfag. Maks 4. Det gis også tilleggspoeng for fremmedspråk, men maks. 4 poeng totalt for realfag og fremmedspråk.
8
Beregning av skolepoeng
Karakterpoeng (gjennomsnittskarakter av alle
karakterer på vitnemålet x 10)
+
realfagspoeng (0,5p for hvert realfag, men
1p for matematikk R2 og 1p for fysikk 2)
+
språkpoeng (0,5p for 5 uketimer fremmedspråk
programfag nivå I og II), 1p for 5 uketimer
fremmedspråk programfag nivå III som bygger på
fellesfag nivå II
+
kjønnspoeng
+
poeng for opptaksprøver
=
Skolepoeng
Tilleggspoeng (folkehøgskole, militærtjeneste, siviltjeneste eller høyere utdanning)
og alderspoeng kan komme i tillegg utenfor kvote for førstegangsvitnemål
Fagvalg og høyere utdanning (forts.)
I tillegg til GENS har mange studier spesielle
opptakskrav
For informasjon om enkeltstudier – se:
Eks. medisin og odontologi
www.samordnaopptak.no
NB! SO sine sider er ikke oppdatert før 1. februar. For
inntakskrav: forsiden «studiene du kan søke på»
opptakskode MEROD: R1/(S1+S2) og Fysikk 1 og Kjemi (1+2)
Eks. geomatikk
opptakskode SIVING: (R1+R2) og Fysikk 1
9
10
Søke skoleplass
Alle elever må søke skoleplass for neste skoleår:
http://www.vigo.no - frist 1. mars for ordinært inntak
Ca 1. juli: frist for å registrere forhåndssvar – kan også gjøres
når søknaden registreres
16. juli: Melding om utfall av hovedinntaket
23. juli: Svarfrist hovedinntaket
(11. august er suppleringsinntaket klart)
Elevene er selv ansvarlig for å søke skoleplass
Kontakt karriereveileder for mer informasjon
1) Registrere på Minid: eid.difi.no
2) Søke skoleplass: www.vigo.no
11
Mer informasjon
Om innholdet i programfagene
Søke skoleplass
www.samordnaopptak.no
Om valg av utdanning/karriere
http://eid.difi.no (husk kodekort første gang)
www.vigo.no
Om opptakskrav til høyere utdanning
www.vilbli.no
www.utdanning.no
På Kirkeparken vgs
Karriereveilederne Roar Breivik og Camilla Tønnesen
12