By Choice Manual

Transcription

By Choice Manual
Communicate: By
Choice (Valg)
By Choice Veiledning
Widgit Software, UK
Norsk versjon ved NorMedia
1
Widgit Software - NorMedia
Communicate: By Choice © Widgit Software 2007
Publisert av Widgit Software
Widgit Literacy Symbols (tidl. Rebus Symbols) © Widgit Software 1994 - 2007
Widgit Pictures © Widgit Software 1994 - 2007
Produktnummer: COMBYCH2
Installasjon og Oppsett
Vennligst se det separate installasjonsskrivet.
Lisens
Denne programvaren er lisensiert under visse betingelser som er angitt i lisensavtalen som følger
med programvaren.
1. Grafikk skrevet ut fra Widgit Lese og Skrive Symbolsett, Widgit Picture bildesett og andre
bilderessurser i pakken.
Grafikken som skrives ut fra disse filene er beskyttet av særskilte copyright bestemmelser. De kan
skrives ut og distribueres uten ytterligere tillatelse under følgende betingelser:
• Trykte bilder kan distribueres fritt innenfor den kjøpende enhet.
• Trykte dokumenter som ikke er for videresalg og inneholder mindre enn 100 ulike bilder i alt, kan
distribueres utenfor den kjøpende enheten, forutsatt at de inneholder skriftlig henvisning til
rettighetene, i form av en påtegning som “Pictures and Symbols © Widgit Software Ltd 2009” e.l.
2. Bruk av grafikk fra pakken på nettsteder.
Opp til 50 bilder fra programpakken kan inkluderes på et nettsted, forutsatt at seeren får informasjon
om rettighetene, i form av en setning som “Pictures and Symbols © Widgit Software Ltd 2009” e.l. på
et synlig sted. Tillatelse må innhentes fra rettighetsinnehaverne for all annen distribusjon eller bruk av
bildene uansett videresalg eller ikke. Tillatelse vil normalt bli gitt, forutsatt at visse kvalitetskontroll
krav blir imøtekommet.
_______________________________________________________________________________
Widgit Software Ltd
Cambridge Science Park, UK
Web www.widgit.com
E-post [email protected]
NorMedia AS
P.b. 24, 1451 Nesoddtangen
Tel. 66 915440 Faks 21 557614
E-post [email protected]
Nettside www.normedia.no
Symboler www.symboler.no
2
Widgit Software - NorMedia
Innhold
1 Oversikt
s.4
2 Bruke Spilleren
s.5
2a Et første blikk på en aktivitet
s.5
2b Beskrivelse av omfanget på aktivitetene
s.7
2c Se på en rekke aktiviteter
s.8
2d Bruke bryterstyring
s.12
3 Bruke Rediger kun
s.14
3a Se på en fil i redigeringsmodus
s.14
3b Endre bilder
s.14
3c Endre teksten
s.15
3d Endre egenskapene
s.17
3e Lage en arbeidsminne aktivitet
s.18
3f Tilfeldige posisjoner
s.19
3g Lage flere sider av samme type
s.19
3h Redigere aktiviteter med flere lag
s.20
3i Redigere andre aktiviteter
s.21
3j Sette opp aktiviteter for bryterstyring
s.22
3k Sette opp standarder for Spilleren
s.23
3l Styre aktivitetene
s.24
3
Widgit Software - NorMedia
1. Oversikt
Communicate: By Choice (Ved Valg) er et program for å lage og bruke et bredt utvalg av aktiviteter
som presenterer "spørsmål og svar" oppgaver til brukerne / elevene. De kan være alt fra svært enkle
oppgaver for brukere med alvorlige lærevansker, til mye mer krevende kognitive oppgaver egnet for
bruk i tidlig vanlig undervisning og på alle alderstrinn i spesialpedagogikken.
De mange aktivitetene som følger med programmet dekker grunnleggende ferdigheter for år 1 og 2 i
vanlig skole og en bredere aldersgruppe i spesialundervisningen. Vi gir også mange andre eksempler
på aktiviteter som viser potensialet i programmet. Widgit leverer også tilleggsmateriale som dekker
andre områder. Lærere og andre ressursutviklere kan også utvikle egne aktiviteter i programmet.
By Choice har to komponenter:
By Choice (Player - Spilleren)
Spilleren er programmet som brukes til å kjøre aktivitetene, og er programmet for brukerne. Det
kjøres fra Start menyen -> Alle Programmer-> Widgit-> By Choice-> By Choice Player (Spilleren)
By Choice Editor (Redigering)
Editoren er programmet som brukes til å opprette, redigere og teste aktiviteter. Dette er tenkt brukt av
lærere eller veiledere som forbereder og/eller redigerer aktiviteter. Editoren er tilgjengelig fra Start
menyen -> Alle Programmer-> Widgit-> By Choice-> By Choice Editor (Redigering)
Redigerings Nivåer
Redigeringen (Editoren) har tre nivåer av bruk:
(a) Rediger kun, som kan brukes til å redigere og gi nytt formål til eksisterende aktiviteter.
(b) Lag og Rediger, som lar deg lage en rekke aktiviteter, og også har ekstra redigerings funksjoner.
(c) Ekspert, som åpner opp for programmets fulle funksjonalitet.
Det er også snarveier til disse programmene på skrivebordet, hvis dette alternativet ble valgt ved
installasjonen.
Denne veiledningen omhandler "By Choice” (Player - Spilleren) og "Rediger Kun” delen av
redigeringsprogrammet. Det gir de fleste brukerne anledning til å gjøre alt de trenger.
I tillegg fins det PDF veiledninger for "Lag og Rediger" og "Ekspert" modiene som er tilgjengelig via
Hjelp menyen i Editor programmet.
By Choice manualen er tilgjengelig via Hjelp menyen i Editor programmet - og fra Start menyen:
Alle Programmer -> Widgit -> Kommuniser -> By Choice -> By Choice manual
4
Widgit Software - NorMedia
2. Bruke Spilleren
By Choice er et program som du kan bruke til å se på og kjøre aktiviteter lagd i By Choice Editoren
(Redigering). Spilleren kan gi tilbakemelding under bruk, og også vise framdriften på slutten av hver
aktivitet for å registrere brukerens innsats. Følgende vil illustrere noen av funksjonene i Spilleren.
2a Et første blikk på en aktivitet
Start programmet fra Start menyen: Widgit -> By Choice -> By Choice
Pålogging og bla i mapper
Påloggingen skjer ved å taste inn brukerens navn, som dialogboksen viser. Dette navnet vises i
framdriften på slutten av hver aktivitet.
Du trenger ikke å oppgi et navn hvis du ikke vil. Trykk på Enter på tastaturet eller klikk på OK
knappen på skjermen for å fortsette. Skjermen viser da mappene som inneholder aktiviteter.
På hver mappe er det et bilde som beskriver mappeinnholdet, og under hver mappe står
mappenavnet. Når du klikker på en mappe får du se innholdet. Det vil vanligvis være aktivitetene i
mappen, men den vil også vise eventuelle undermapper. For å gå tilbake til den forrige mappen
klikker du på "opp" pilen i øvre venstre hjørne av skjermen. Nederst til høyre i skjermen er det to
ikoner som brukes når siden er full. Disse er for å gå til neste side eller tilbake til forrige side. De er
grå hvis de ikke er i bruk.
Aktivitetene i mappene vises ved sine filnavn, og ved et miniatyrbilde av den første side i aktiviteten.
Det gjør det enkelt å finne den aktiviteten du ønsker.
5
Widgit Software - NorMedia
Gi rette og gale svar
Bruk den første skjermen til å velge Andre eksempler mappen og f.eks. Match bil aktiviteten.
Aktiviteten hentes. Det er nyttig å se på dette eksempelet, som er utformet for å illustrere en rekke
funksjoner. En liknende aktivitet blir brukt for å illustrere metodene for å redigere filer i avsnitt C.
Gi et feil svar. Når du gjør det vil du se en synlig indikasjon på at svaret er galt. Det skjer når du
klikker på en (distraherende) avleder eller når et svar velges på feil tidspunkt, for eksempel i en
aktivitet der tingene skal gjøres i en bestemt rekkefølge (sekvensering). Aktiviteten vil også spille en
lyd for å gi en hørbar indikasjon på at svaret er galt (med mindre denne funksjonen er slått av - se
neste avsnitt).
Hvis du ikke vil høre en lyd når et galt svar blir valgt, kan du gå i Innstillinger menyen og avmarkere
Hør feil svar lyder. Hvis du ser på menyen igjen, vil du se at haken ved siden av "Hør feil svar lyder"
er blitt fjernet. Standardverdien for "Hør feil svar lyder" kan velges som beskrevet i Avsnitt 3k.
Når du velger riktig svar vil du motta den
positive tilbakemeldingen som ble valgt da
aktiviteten ble opprettet, for eksempel en
belønnende animasjon
eller en lyd som blir spilt.
Aktiviteter kan ha flere sider
En aktivitet kan fortsette gjennom flere sider.
Fortsett gjennom aktiviteten og gjør bevisste feil
på side 2 og få svaret riktig første gang på side
3.
Når du kommer til slutten på en aktivitet, vises
framdriften tilsvarende dette eksemplet:
Framdriftsrapporten viser navnet på aktiviteten,
navnet på brukeren (hvis oppgitt), datoen og en
indikasjon på det som ble oppnådd på hver
side.
En stjerne brukes for å indikere brukerens innsats på hver side. En stor gullstjerne indikerer at sida
ble besvart uten feil. En middels stor sølvstjerne viser at sida ble besvart med relativt få feil. En liten
bronsestjerne viser at brukeren har gjort mange feil. Ingen stjerne indikerer at brukeren ikke klarte å
svare. En bindestrek indikerer at sida ble hoppet over (f.eks. ved å trykke på Page Up tasten).
Stjernene vises i samme rekkefølge som sidene i aktiviteten, hvilket kan hjelpe læreren til å vurdere
brukerens arbeid. Der hvor brukeren kun har oppnådd en bronsestjerne eller ingen stjerne, kan
veilederen ønske å arbeide mer med den enkelte for å finne årsaken.
Sida kan skrives ut, med mindre funksjonen er slått av (neste avsnitt). Ingen utskrifts dialogboks
tilbys, så alt eleven trenger å gjøre er å klikke på Skriv knappen. Sida blir sendt til standardskriveren.
6
Widgit Software - NorMedia
Hvis du ønsker at brukeren skal se denne sida, men ikke skrive den ut, så kan du gå i Innstillinger
menyen og avmarkere Aktiver utskriftsknapp. Dette trer i kraft neste gang du ser en
framdriftsrapport. Standardverdien for Aktiver utskriftsknapp kan velges som beskrevet i Avsnitt 3.
Framdriftsrapporten har også en Fortsett knapp (en høyre pil). Velg denne for å gå videre.
Automatisk framdrift
Hva som skjer nå avhenger av om Auto framdrift er aktivert i Innstillinger menyen.
Hvis "Auto framdrift" ikke er aktivert vil programmet gå tilbake til hovedskjermbildet i samme mappe
som den sist brukte aktiviteten. Påloggings dialogboks vises på ny. Den aktive brukerens navn vises i
boksen, og ved å klikke på OK eller trykke på Enter kan brukeren fortsette. Alternativt kan veilederen
velge å la en annen bruker benytte programmet og endre navnet. Uansett kan en ny aktivitet velges.
Hvis "Auto framdrift" er aktivert vil programmet fortsette med neste aktivitet i mappen. Når den siste
aktiviteten i mappen er avsluttet, vil programmet gå tilbake til hovedskjermbildet og påloggings dialog
boksen vises. Du kan derfor bruke "Auto framdrift" til å gi en bruker en serie med oppgaver. Dette er
diskutert mer i Avsnitt 3L. Standardverdien for "Auto framdrift" kan velges som beskrevet i Avsnitt 3k.
Du kan lukke en aktivitet ved å velge Lukk i Fil menyen.
2b Beskrivelse av omfanget på aktivitetene
Aktivitetene som følger med programmet er lagd for tidlige skoleår og en større aldersgruppe i
spesialundervisningen. (Det fins andre programmer som dekker et større antall emner og behov.)
I denne pakken er aktivitetene organisert i emne mapper som inkluderer:
Bokstavarbeid
Diverse aktiviteter
Farger og former
Memory
Naturfag
Ordtrening
Sortering og rekkefølge
Språkforståelse
Tall
Trykk og noe skjer
Visuell diskriminering
Navnene på mappene og ikonet på dem indikerer innholdet i dem. Aktivitetene er delt inn i fem
nivåer. Vanskelighetsgraden er angitt med en bokstav: A er den enkleste og E den vanskeligste.
Disse bokstavene skal kun tas som en generell indikasjon, etter som brukerne vil variere med hensyn
på sin oppfatning av vanskelighetsgraden.
Aktivitetene er organisert på denne måten for å muliggjøre enkel tilgang i et klasserom hvor
differensierte aktiviteter er nødvendig. I Avsnitt 3L vil du se hvordan du enkelt kan tildele aktiviteter til
en bruker eller en gruppe brukere som samarbeider. Rekkefølgen som aktivitetene presenteres i kan
også redigeres.
Det er en ekstra mappe med Andre eksempler som ligger utenfor denne inndelingen. Disse er gitt
andre titler (uten a-e).
7
Widgit Software - NorMedia
2c Se på en rekke aktiviteter
I dette avsnittet vil vi beskrive en rekke aktiviteter for å illustrere omfanget av oppgavetypene samt
det pedagogiske innholdet.
Fra Visuell diskriminering mappen velges A-finn 2 biler.
Aktiviteter med mer enn ett svar
I dette tilfellet må to av svarene velges før
aktiviteten går videre. Instruksjonene vises
med tekst og symboler og blir lest. Hvis en
bruker vil høre om igjen kan hun klikke på
taleboblen. Merk at museklikk er deaktivert
mens stemmen taler – brukeren må vente
til tale er avsluttet før hun kan velge.
Andre eksempler på denne type aktiviteter
omfatter:
Farger og former\B-finn alle farger 5 av 9
Språkforståelse \ B-hva hvor
Sider som avslører lag
Et lag er et ekstra sett med ting som kan vises etter hvert som spørsmål på en side blir besvart. Fra
Tall mappen velges C-legg sammen. Skjermbildet nedenfor viser hva du ser etter at tre riktige svar
er blitt gitt.
Denne funksjonen er nyttig for å begrense hva som vises på skjermen til enhver tid, slik at brukeren
kan fokusere på bestemte spørsmål.
Andre eksempler på bruk av lag inkluderer:
Språkforståelse \ E-gjett hva
Visuell diskriminering \ E-svanebilde
8
Widgit Software - NorMedia
Matching ved bruk av to klikk
Spørsmål om matching gjøres noen
ganger best ved å spørre brukeren om å
velge en figur og deretter dens like.
For å illustrere det velges D-dyreformer
fra Visuell Diskriminering mappen.
Finn to like
Her skal brukeren klikke på et dyr og
deretter på den samsvarende formen
(eller omvendt). Skjermbildet viser status
etter at første like figur er funnet.
Andre eksempler med bruk av to klikk omfatter:
Ordtrening \ D-bilde ord snap
Ordtrening \ D-Preposisjon+symbol
Sider der svarene må være i rekkefølge - sekvensering
Programmet kan kjøre aktiviteter hvor svarene må velges i en bestemt rekkefølge. Form
sekvensering, anagrammer og sortering i alfabetisk rekkefølge er noen eksempler. Fra Sortering og
rekkefølge mappen velges C-Fiskerekkefølge.
Dette skjermbildet viser en av sidene etter det første valget. Når sekvensen er fullført kommer det en
belønningslyd og animasjon før programmet går videre til neste skjermbilde.
Andre eksempler som bruker rekkefølger inkluderer:
Bokstavarbeid \ D-alfabet ord1 – plassere ord i alfabetisk rekkefølge
Ordtrening \ Bokstavlyd \ Omstokk - stave ord fra gitte bokstaver
9
Widgit Software - NorMedia
Gruppere ved å velge figurer i settene
I disse eksemplene må figurene grupperes ved å velge alle figurene av en type, og så alle av en
annen osv.. Kanskje spiller det ingen rolle hvilken figur som velges først, men da må alle figurene i
gruppen velges. Programmet kan imidlertid insistere på at en type figurer velges først - for eksempel
"Finn alle røde ting, og deretter alle grønne ting". Fra Farger og former mappen velges C-to farger.
Andre eksempler på grupperinger inkluderer:
Naturfag \ C-sorter dyr
Gruppere ved å bruke to klikk
En alternativ tilnærming til å gruppere er å be en bruker om å velge en figur, og deretter gruppen
figuren tilhører. Fra Naturfag mappen velges C-tung eller lett. Den talte instruksen forklarer hva en
skal gjøre. Skjermen nedenfor viser den andre sida halvveis fullført.
Andre eksempler som bruker to klikk inkluderer:
Språkforståelse \ C-funksjon par – finn ting som passer sammen
Ordtrening \ D-motsetninger – pare motsatte ord
10
Widgit Software - NorMedia
Løpende presentasjon
I noen tilfeller er det en god idé å la alternativene vises etter hverandre og vende dem etter tur.
Det gir mer plass på skjermen og likner "snappe"-spill. Fra Bokstavarbeid mappen velges C-stor
bokstav_like.
Når snu ikonet velges blir bokstavene på høyre
side snudd. Brukeren skal velge småbokstaven
"d" for å matche storbokstaven "D".
Andre eksempler på fortløpende presentasjoner
inkluderer:
Visuell diskriminering \ A-snap dyr
Ordtrening \ D-bilde_ord snap
Åpne svar spørsmål
Programmet kan også presentere spørsmål som har åpne svar. Følgende eksempel oppretter en side
som en vær - dagbok. Programmet kan skrive ut det hvite ”utskrifts” området som en post.
Velg I dag i den Diverse aktiviteter mappen. Dette bildet viser en fullført side, klar til å skrives ut via
utskriftsknappen på skjermen.
Et annet åpent svar eksempel er: Diverse aktiviteter \ Liker best
11
Widgit Software - NorMedia
Tildekking og kortsiktig minne
Kortsiktige minneaktiviteter lages ved å benytte "tildekkings"- funksjonen i programmet. Her blir
alternativene presentert en kort stund og deretter dekket over. Brukeren skal velge det riktige svaret
som er skjult under dekselet. Hvis en velger feil blir bildene gjenopprettet.
Fra Visuell diskriminering mappen velges C-symbol par. Dette er en aktivitet for visuelt vanskelig
symbolmatching og minne – og det er ganske hardt!
Skjermen viser side to i aktiviteten. Alle figurene blir tildekket etter en kort stund. Den andre skjermen
viser status etter at to par er funnet.
Et annet eksempel som bruker "tildekking" er:
Memory \ B-mat par – enkelt ”finn to like” spill med kun 6 figurer
2d Bruke bryterstyring
Oversikt
Aktivitetene som følger med pakken er satt opp slik at en bryterbruker kan få tilgang til dem. Mappene
og filene i mappene kan også nås med brytere. Du kan lagre ett bryteroppsett per bruker. Filen må
lagres med samme navn som brukeren logger seg inn med.
Når en bruker logger seg inn sjekker programmet om det fins et bryteroppsett for samme navn. Hvis
det finner en matchende fil benyttes disse innstillingene til brukeren avslutter programmet.
Lagre bryterinnstillinger på fil
Kjør en aktivitet. Fra Innstillinger menyen velges Bryterinnstillinger.
Denne dialogboksen vises:
12
Widgit Software - NorMedia
Merk:
• Skannehastigheten gjelder kun i
enbryter modus. Den er deaktivert når
du er i tobryter modus.
• Programmet kan ta imot input fra
enheter som emulerer tastaturet eller
styrespak knapper, forutsatt at disse er
koblet til en USB port. Tastaturenheter
må settes opp til å oversette bryterinput
til "Enter" og "mellomrom" tastene. For
enkel bryterinput skal enheten settes
opp til å generere en "Enter" tast.
For USB enheter som emulerer
styrespak brytere (Crick og Sensory
Software) skal en bruke inngang 1 og 2,
og ikke kjøre noe annet program. "By
Choice" leser disse enhetene direkte.
• Noen brytere kan generere signaler
når de trykkes på ukontrollert. Det kan
føre til at markøren flytter seg mer enn
én posisjon. For å hindre dette kan
skjelveforsinkelsen økes for å fange opp
falske signaler. 1-3 tidels sekund er ok,
og gir effektiv dødtid etter første trykk.
• Den minste tid en bryter må trykkes for å aktivere et signal kan som regel stå på null. Det er nyttig
for brukere som kan treffe bryteren ved et uhell. En kan da avvise disse trykkene og kun inkludere et
mer bevisst trykk over en lengre periode. Denne perioden velges her. Enheten er 100-dels sekund.
• Markørens tykkelse kan også velges, sammen med farger. Den subsidiære fargen blir bare brukt i
”toklikks” svaraktiviteter - se Avsnitt B2.
• En kan også benytte hørbar skanning. For at dette skal være av verdi må brukeren skanne tekster,
eller aktiviteten må være lagd med hjelpetekster knyttet til bildene som skannes.
Å lage aktiviteter for hørbar skanning er beskrevet i Ekspert Manualen. I eksemplene med prefikset
A- er hørbar tekst blitt lagt til for å prøves ut. Du kan også slå hørbar skanning av og på ved å bruke
Innstillinger menyen og velge Hørbar skanning.
Angi verdier og farger som du ønsker, og gå så til Lagre disse innstillingene som... Skriv inn
navnet på brukeren slik du ville gjort under innloggingen, og lagre filen.
Bruke bryterfilen
Gå tilbake til påloggingsskjermen og skriv inn navnet på brukeren – og vær nøye med å bruke
samme navn som du ga bryterfilen. Klikk på OK knappen – og bryterne aktiveres og kan benyttes.
Bruke standardinnstillingene
Hvis du vil at Spilleren skal starte opp med brytere, så lag en fil som beskrevet i 2 ovenfor, og lagre
den som "Default” (standard). Skriv da "Default" som brukernavn når du skal kjøre Spilleren.
Slå bryterne av eller på
Du kan slå bryterne på eller av når som helst ved å markere Bruk brytere i Innstillinger menyen.
13
Widgit Software - NorMedia
3. Bruke Rediger kun
Dette avsnittet bygger på at leseren er kjent med de viktigste redigerings-metodene og funksjonene
som brukes i Communicate: In Print 2 (Kommuniser: På Trykk 2)
Kjør By Choice Editor (Redigering). Den er tilgjengelig fra Start menyen: Alle programmer ->
Widgit -> By Choice -> By Choice Editor (Redigering). Det er også en snarvei til programmet på
skrivebordet ditt hvis dette alternativet ble valgt under installasjonen.
3a Se på en fil i redigeringsmodus
Fra Fil menyen velges Åpne ... og deretter velges Blå bil i Andre eksempler mappen.
På den øverste verktøylinjen ser du Go (Kjør) knappen. Den lar deg teste aktiviteten du
arbeider med. For å se hva "Blå bil" aktiviteten gjør kan du klikke på Go (Kjør) knappen
(eller trykke på Ctrl+J) og prøve aktiviteten.
Når du er ferdig kan du gå tilbake til redigering ved å velge Fil og Tilbake til redigering, eller ved å
trykke Ctrl+J på tastaturet.
I dette skjermbildet kan du se:
• instruksjonene - en boks med symbol tekst
• et spørsmål/svar par - de blå bilene
• avledere (feilsvar) – de tre andre bilene
Merk:
• Instruksjonene
Skrivefeltet viser instruksen for aktiviteten i
tekst og symboler. Du hørte at ordene ble talt
når aktiviteten startet, og du får snart se
hvordan det blir gjort.
• Spørsmål/svar par
De fleste aktivitetene har ett eller flere spørsmål/svar par. De er angitt med tilsvarende tall.
Spørsmålets plassering er merket med et sort tall og svarets med et rødt tall. Spørsmålets plassering
viser plasseringen til figuren når den først vises. Svaret plassering er vist med en skravert bakgrunn,
og vil vises når det riktige svaret blir gitt. Spørsmål/svar parene har grønne drapunkter.
• Avledere
En figur som er registrert som et "feilsvar" kalles en "avleder". De har lyseblå drapunkter.
3b Endre bilder
Du ønsker kanskje å bruke 'Blå bil" aktiviteten, men med andre bilder, så vi kan
endre bildene i aktiviteten til insekter i stedet for biler.
14
Widgit Software - NorMedia
Trykk på Rediger Bilde knappen for å endre bilde. Når den velges vil knappen vise en gul bakgrunn
og bildepanelet blir synlig. Du kan klikke på et hvilket som helst bilde i grafikkpanelet og deretter på
bildet du vil endre. Bildet erstattes med bildet i grafikkpanelet.
Vi ønsker å endre aktiviteten slik at brukeren velger en "bille" fra et sett med insekter. Bruk panelet til
å gå opp en mappe til Widgit Pictures mappen (eller trykk på Widgit Pictures knappen), og velg så
Dyr. Velg den grønne billen og klikk deretter på den blå bilen som markerer posisjonen til spørsmålet
(indikert ved tallet 1). Du vil se at både spørsmålet og svaret endres til å bli den grønne billen.
Endre de tre avlederne for de tre andre
insektene tilsvarende.
3c Endre teksten
Instruksene for aktiviteten er nå feil. For å redigere instruksene velger du Rediger
tekst knappen. Du ser da at knappens bakgrunn blir gul og at tekstpanelet åpner
seg på høyre side.
Du kan redigere teksten til å si: "Finn billen" i stedet for "Finn den blå bilen". Når du har gjort det går
du til Lagre som og lagrer filen med et nytt navn. Pass på å gå til "Lagre som" slik at du ikke
skriver over filen du har redigert - andre vil kanskje bruke denne opplæringsdelen og ha
tilgang til originalfilen!
15
Widgit Software - NorMedia
Bruk Kjør (Go) knappen for å
teste aktiviteten.
Vi skal nå redigere en aktivitet med noen flere funksjoner.
Fra Fil menyen velges Åpne ... og deretter Match bil i Andre eksempler mappen. Vi skal gjøre noen
endringer i denne aktiviteten, så la oss lagre den til en ny fil via Lagre som. Pass på å gå til "Lagre
som", slik at du ikke skriver over filen du har redigert.
Klikk på Kjør knappen for å se hva aktiviteten gjør. Den ligner mye på "Blå bil" aktiviteten, men det er
en matchende aktivitet med en animert belønning.
I denne skjermen kan du se:
• instruksene - en boks med
symboltekst
• en sammenlignende figur –
den blå bilen øverst til venstre
• et spørsmål/svar par - de blå
bilene med tall
• avledere - de tre andre bilene
• en animasjon – i ringen med
stjerner
• Instruksene
Skrivefeltet viser instruksen for
aktiviteten i tekst og symboler.
• Sammenlignende figur
Den blå bilen under instruksene er der for å vise hva som skal pares.
• Animasjoner
Stjernene viser hvilken posisjon den animerte belønningen vil spilles i. Noen ganger kan du ønske å
se hvordan skjermen ser ut uten at belønningen vises. Gå da i Vis menyen og klikk på Vis
belønningsposisjoner for å avmarkere den. Gevinsten vil nå være skjult. For å slå den på igjen må
du gå i Vis menyen og klikke på Vis belønningsposisjoner på ny.
16
Widgit Software - NorMedia
Endre bilder og tekster
Erstatt bilder og tekst som i den første aktiviteten. Husk også å endre den blå sammenlignende bilen
for å matche spørsmål/svar figurene.
For å avslutte arbeidet med bildene kan det være lurt å rydde opp i deres relative størrelser.
Dessuten kan ikke den belønnende animasjonen plasseres rett over svaret. For å endre posisjonene
til belønning eller svar kan du bruke en av følgende metoder:
(a) Gå i Vis menyen og bruk Vis belønningsposisjoner for å skjule belønningen. Deretter kan du
klikke på svaret og omplassere det. (Hvis du ikke kan se belønningen så gå i Vis menyen og velg Vis
belønningsposisjoner, og omplasser deretter belønningen etter ønske.)
(b) Hvis du vil flytte svaret mens du fremdeles ser belønningen (hvilket er mest sannsynlig), så hold
Ctrl nede og klikk på belønningen to ganger. Det første klikket vil markere belønningen, og det andre
vil gå til svaret på undersiden. Deretter kan du flytte svaret. Denne teknikken vil være kjent for
brukere av "In Print” (”På Trykk”).
Bruk Kjør (Go) knappen for å teste aktiviteten på dette stadiet av redigering.
Du vil se at når aktiviteten kjører sier den korrekt "Finn en annen bille", men når du velger svaret
(grønn bille) vil du fremdeles høre meldingen om og lyden av en bil.
Vi skal se på hvorfor aktiviteten ganske riktig sier "Finn en annen bille" om et øyeblikk. Først vil vi
redigere egenskapene for spørsmål/svar (den grønne billen).
3d Endre egenskapene
Klikk på spørsmålet (grønn bille med sorte tall) og deretter på Rediger
egenskaper knappen. Du vil da se den følgende dialogboksen.
I "Tale" delen er det tre redigeringsbokser:
• Den første viser hva som sies når figuren først vises.
17
Widgit Software - NorMedia
• Den andre viser hva figuren vil si om den velges som
feilsvar. Det er ikke mulig å velge den som feil i denne
aktiviteten, men i mange andre aktiviteter kan rekkefølgen på
svarene være viktig, og det kan være nyttig å gi en hørbar
tilbakemelding på et feilvalg. Denne taleboksen kan også
brukes til avledere, som alltid er feil.
• Den tredje viser talen som skal brukes når figuren er riktig
valgt. Rediger denne nå til noe sånt som "Godt gjort! Du har
funnet billen.
Tilsvarende er det rom for flere lyder i "Lyder" delen. Klikk på
Bla for å velge en egnet lyd. Klikk på OK når du har gjort det,
og på Lagre for å lagre endringene, eller Lagre som hvis du
ikke har lagret filen med et nytt navn tidligere. Trykk så på
Kjør knappen for å se effekten av det du har lagd.
Merk: Mange av lydfilene har et tall etter filnavnet. Det
indikerer lengden på lyden, f.eks. Dyr \ bie4_5 er 4,5
sekunder.
Du bør sjekke at aktiviteten nå fungerer riktig.
Du lurer kanskje på hvorfor talen "Finn en annen bille" i
starten av aktiviteten var korrekt, etter at du hadde gjort de
første endringene. Klikk på skrivefeltet øverst og deretter på
Rediger egenskaper. Da får du fram dialogboksen på høyre
side av skjermen her.
Du vil se at det er et Tale – ved visning felt her.
Dialogboksen kan ev. vise at den er satt til å tale det du ser på
skjermen, dvs. ordene "Finn en annen bille". Så denne talen
ble endret automatisk når du redigerte teksten.
I noen aktiviteter kan det også være lurt å la en bruker høre instruksen om igjen når de klikker på
teksten. Skriv da f.eks. "Finn en annen grønn bille" i Tale - ved valg boksen. Dette behøver ikke å
være det samme som den viste teksten.
Klikk så på OK og kjør aktiviteten.
3e Lage en kortsiktig (arbeids) minneaktivitet
Du kan lett gjøre om aktiviteten til en som involverer det kortsiktige arbeidsminnet
ved å trykke på Legg til deksel knappen. En dialogboks vises der du kan velge
bildet som skal dekke valgene etter at de har vært vist en kort stund.
Gjør dette, og prøv aktiviteten for å se effekten. Ikke bry deg om tildekkingsbildet ikke dekker de
andre bildene fullt ut i redigeringsmodus. Når aktiviteten kjøres vil tildekkingsbildet erstatte bildet som
tildekkes før det klikkes på, og deretter vil det tildekkede bildet vises. En stigende skala vil spilles før
bildene er dekket. Du kan også sette forsinkelsen før objektene blir tildekket i denne dialogboksen.
Ikke prøv å redigere en aktivitet mens Legg til deksel er slått på. Slå den av ved å trykke på Fjern
deksel knappen, rediger aktiviteten og trykk så på Legg til deksel knappen for å skifte til tildekking
igjen.
18
Widgit Software - NorMedia
3f Tilfeldige posisjoner
Du har kanskje lagt merke til at når du kjører en aktivitet, så varierer plasseringene av spørsmålet og
avledere tilfeldig. Det er nyttig i de fleste aktiviteter, men i enkelte tilfeller kan det være lurt å
presentere spørsmålene og avledere i faste posisjoner.
Gå i Rediger menyen for å gjøre dette. Du vil se at Tilfeldige spørsmål er markert. Klikk på den for
å slå randomiseringen av. Du kan slå den på igjen ved å gå i Rediger menyen og klikke på Tilfeldige
spørsmål igjen. Denne innstillingen lagres med aktiviteten.
3g Lage flere sider av samme type
I Rediger kun modus kan du kopiere en side slik at du får en base som du kan endre bildene og
tekstene i. Det betyr at du kan legge til flere sider i aktiviteten. I Rediger kun modus er det bare mulig
å legge til flere sider av samme type - du kan ikke endre de grunnleggende egenskapene til
aktiviteten fra en side til den neste.
Du kan sette inn en ny side i en aktivitet foran eller etter den sida du for øyeblikket jobber
med. Vanligvis er du på den siste sida og vil sette inn en ny side etter den aktive sida.
Klikk på Sett inn side knappen i Side verktøylinja.
Du vil bli spurt om du vil sette inn sida før eller etter den aktive. Standard er "etter". En dialogboks
informerer om at en ny side vil bli opprettet. Klikk på OK. Den nye sida ser ut akkurat som den aktive,
men du ser at sidenummeret i Side verktøylinja nederst på skjermen er endret, akkurat som det totale
antallet sider. Rediger den nye sida som beskrevet tidligere, men erstatt insekter med andre figurer.
Du kan gå fram eller tilbake for å sammenligne sida med en fra eksemplet, eller legge til nye sider.
Prøv å redigere en rekke aktiviteter for å få praksis. Noen gode aktiviteter å prøve ut på dette stadiet
er angitt nedenfor. I hvert tilfelle er det et notat for å hjelpe deg å fullføre redigeringen.
1. Tall \ A-telle1
Endre bildene på hver side. Velg også svarbildet og deretter Rediger Egenskaper knappen på hver
side. Endre teksten som leses for å matche bildet.
2. Bokstavarbeid \ D-alfabet ord1
Her kan du redigere teksten i hver tekstboks. Du må være sikker på at ordene du bruker er i samme
alfabetiske rekkefølge som de du endrer.
Du kan også prøve å redigere bakgrunnsfargene i menyelementet Rammer og Bilder. Velg deretter
Bakgrunnsfarge.
3. Visuell diskriminering \ A-match -maken
Denne handler om dyr. Prøv å endre den til å handle om mat for eksempel.
Rediger bilder. Du kan prøve to måter å gjøre dette:
(a) Finn bilder i Widgit Pictures bildemappen for kake, kjeks osv.
(b) Finn bilde via Bruk Liste fanen. Det er den tredje fanen i det høyre bildepanelet. Noen av
matvarene du kan finne her er brokkoli, salat, grønne bønner og kål.
Eksperimenter med Bruk Liste fanen for å finne andre matvarer i symbollista i stedet for bildelista.
19
Widgit Software - NorMedia
4. Naturfag \ C-tung eller lett
Endre denne til å bli en alternativ aktivitet for flytende og synkende. Rediger instruksjonsfeltet – i
stedet for tunge og lette kan figurene flyte og synke (huske å velge riktig bilde for å synke). Deretter
kan du endre andre bilder ved å erstatte tunge elementer med noen som vil synke, og lette elementer
med noen som flyter.
Pass på å redigere den talte instruksen: Klikk på stedet der ordet "tung" var (nå ”flyte”) og deretter på
Rediger egenskaper knappen. Rediger Tale - på skjermen teksten for å gi riktig instruks til den nye
oppgaven. Du kan bli nødt til å flytte belønningsbildet for å komme til feltene under det, og så legge
det tilbake etterpå.
3h Redigere aktiviteter med flere lag
Det er mange aktiviteter i pakken som benytter ideen om "lag". Et lag består vanligvis av noen bilder
og tekster som vises etter hvert som aktiviteten går framover. Ved å bruke mer avansert redigering er
det f.eks. mulig å la et riktig valg avdekke et nytt lag.
Velg Åpne i Fil menyen for å laste
aktiviteten Match flere i Andre
Eksempler mappen.
Trykk på Kjør (Go) for å prøve ut
aktiviteten og finne ut hva den gjør.
Returner til redigeringen når du er
ferdig. Tilbakemeldinger er bevisst
utelatt i denne aktiviteten, slik at du
kan benytte det du lærte i avsnittet
om redigering for å legge til dine
egne.
Husk å gå via Fil til ”Lagre som”
og lagre filen med et annet navn
før du begynner.
Endre hva du ser på sida for å stille et annet spørsmål – f.eks. fra spørsmålet "Finn bilen" til "Finn
kaka". Klikk på den røde Opp et lag pilen for å se det neste laget.
Det vil avdekke det neste laget,
som du deretter kan redigere.
Klikk på nytt og rediger det tredje
laget osv..
Når du har redigert alle lagene
bør du ende opp med noe
liknende dette:
Test hva du har lagd.
20
Widgit Software - NorMedia
Nå er det tid for å legge til noen tilbakemeldinger. Vi vil at spørsmålet på hvert lag skal tales når laget
vises. Vi vil referere til eksempelet ovenfor, men du kan endre instruksene som du vil.
• Klikk på instruksjon "Finn kaka" og deretter på Rediger egenskaper. I Tale - på skjermen boksen
kan du skrive noe sånt som "Kan du se den deilige kaka?" og klikk på OK.
• Klikk på spørsmålsbildet for "kake" med det sorte 1-tallet, og så på Rediger egenskaper knappen. I
Tale – ved riktig boksen taster du "Ja dette er bursdagskaka" og klikker på OK.
• Klikk på en av avlederne for dette spørsmålet og deretter på Rediger egenskaper. I Tale - ved feil
boksen skriver du "Dette er ikke en kake, det er en bolle" og klikker på OK.
• Behandle "kjeks" på tilsvarende måte.
For å navigere gjennom de forskjellige lagene, klikker du på den røde Opp et lag knappen og den blå
Ned et lag knappen. Knappen blir grå når du når det laveste eller høyeste laget.
Hvis du ikke kan se det andre laget, klikker du på den røde Opp et lag pila og legger inn
tilbakemeldinger til hvert element på det laget, på samme måte som du gjorde for det første laget. Til
slutt gjentar du alt for det tredje laget. Lagre aktiviteten og test den.
3i Redigere andre aktiviteter
Du kan redigere mange av aktivitetene som følger med pakken eller andre som er lagd ved å benytte
disse teknikkene. Det er en god ide å studere en aktivitet først slik at du forstår hva den gjør. Og husk
å arbeide på en kopi av en fil i stedet for på originalen.
Tips for tildekking
Ikke prøv å redigere en aktivitet mens "Legg til deksel" er slått på. Slå den av ved å trykke på
"Fjern deksel" knappen, rediger aktiviteten og trykk deretter på "Legg til deksel" knappen for å
slå "tildekking" på igjen.
Tips for lag
Se på Opp et lag og Ned et lag ikonene. Hvis disse er farget fins det andre lag du kan redigere. Hvis
begge lag ikonene er grå, så er det bare ett lag på sida. Hvis Ned et lag ikonet er grått er du på det
nederste laget for sida og kan ikke gå lavere. Hvis Opp et lag ikonet er grått er du på det øverste
laget på sida og kan ikke gå høyere.
Tips for Sett
I mange aktiviteter vil du finne spørsmål og svar par som er gitt en bokstav samt et tall (f.eks 2A, 2B).
Dette er spørsmål og svar par som er gjort til en del av et "sett" for å lage en bestemt type aktiviteter.
De kan redigeres på samme måte som spørsmål og svar parene i denne opplæringen.
Hvis du må endre en aktivitet på en måte som ikke er mulig i "Rediger kun" modus, må du ev. studere
dokumentasjonen for å lage og redigere aktiviteter på vanlig nivå og ekspertnivå. De lar deg lage
egne aktiviteter samt gir flere redigeringsmuligheter. Disse veiledningene kan du få tilgang til via Start
menyen -> Alle programmer:
Widgit -> By Choice -> Lag og Rediger Opplæring
Widgit -> By Choice -> Ekspert Opplæring
21
Widgit Software - NorMedia
3j Sette opp aktiviteter for bryterstyring
For at en aktivitet skal fungere sammen med brytere må en angi rekkefølgen figurene skal skannes i.
Siden de kan plasseres hvor som helst og lages i en hvilken som helst rekkefølge, er det ikke mulig
for programmet å produsere en fornuftig skannerekkefølge automatisk. Så du må velge den selv.
Dette avsnittet viser hvordan du kan sette opp en skannerekkefølge. (Merk: Alle aktivitetene som
følger med programmet har fått satt opp en skannerekkefølge, så du trenger bare å angi skanning for
nye aktiviteter, eller hvis du ønsker å endre en skanning.)
Last aktiviteten du vil velge skannerekkefølge for. I Rediger menyen velges Skannerekkefølge ->
Definer / Vis rekkefølge. Du vil se at tallene som viser Spørsmål / svar lenkene forsvinner, og at et
nytt nummer vises under hver av figurene som kan skannes. Hvis disse ikke er null, så er det du ser
den nåværende skannerekkefølgen. Hvis de er null (eller noen er null), så er ikke skannerekkefølgen
for aktiviteten satt riktig opp.
Alt du trenger å gjøre for å sette opp skannerekkefølgen er å velge Skannerekkefølge -> Definer /
Vis rekkefølge i Rediger menyen og så klikke med høyre museknapp på figurene i den rekkefølgen
du vil at de skal skannes. Hvis du gjør feil kan du starte på nytt, siden det bare tar et øyeblikk. Gjenta
dette på hver side i aktiviteten. Når du er ferdig klikker du hvor som helst med venstre museknapp.
Tips: Hvis du lager en ny aktivitet (i "Lag & Rediger" eller "Ekspert" modus), bør du velge skanne rekkefølgen på første side. Hvis du så kopierer sider vil skannerekkefølgen bli kopiert til neste side.
Hvis du vil tømme skannerekkefølgen for å sette alle tall til null før du starter på nytt, bør du velge
Rediger-> Skannerekkefølge-> Tøm rekkefølgen.
Skanning av to atskilte områder
Se på eksemplet i Andre eksempler mappen som kalles dino par. Trykk på Kjør (Go) for å kjøre
aktiviteten, og velg deretter "Bruk brytere” i Innstillinger menyen. Bruk mellomromstasten til å gå
mellom elementene og Enter tasten for å velge dem. Du vil se at programmet starter med kun å
skanne dinosaurene. Når en dinosaur blir valgt, starter programmet skanningen av navn.
Når det korrekte navnet er blitt valgt, fortsetter skanningen av de gjenværende dinosaurene. Det er
derfor to separate skannegrupper, ellers ville figurene bli skannet unødvendig.
For å se hvordan dette oppnås går vi tilbake til Rediger modus og velger Skannerekkefølge ->
Definer / Vis rekkefølge i Rediger menyen. Legg merke til at det er to separate skannegrupper, en i
blått på dinosaurene og en i rødt på navnene deres. Velg nå Rediger -> Skannerekkefølge -> Fjern
rekkefølge for å fjerne denne, slik at du kan prøve det selv.
Velg Skannerekkefølge -> Definer / Vis rekkefølge i Rediger menyen, og klikk med høyre
museknapp på dinosaurene i den rekkefølgen du vil at de skal skannes. Når du har klikket på den
siste av de seks dinosaurene trykker du på funksjonstast F5 på tastaturet. Trykk på F5 tasten
indikerer at du vil starte en ny skannegruppe. Nå klikker du med høyre museknapp på de sju navnene
i den rekkefølgen du vil at de skal skannes. Når du er ferdig klikker du hvor som helst med venstre
museknapp. Du ser at dinosaurene nå er nummerert med 1-7 i blått og navnene med 1-7 i rødt.
Merk:
(a) Du kan klikke på navnene først, så på F5 og så på dinosaurer. Da ville navnene bli skannet først.
(B) Det er ikke mulig å ha flere enn to skannegrupper.
22
Widgit Software - NorMedia
3k Sette opp standarder for By Choice Spilleren
Det er tre innstillinger for Spilleren som kan settes opp som standard. Det er:
• Aktiver Utskrift knappen
• Hør feilsvar lyder
• Automatisk framdrift
I Spilleren kan disse endres under
programkjøring, i Innstillinger menyen. Det vil
imidlertid ikke endre standardinnstillingene når
spilleren startes.
Hvis du vil endre standardinnstillingene kan du
starte By Choice Editor (Redigering) og velge
Start innstillinger i Valg menyen. I Startvalg
dialogboksen velges System og Utskrift fanen.
I denne ser du at du kan endre
standardinnstillingene for Aktiver Utskrift
knappen og Auto framdrift.
For å endre standard innstillingene for Hør feilsvar lyder må du velge Tale, Lyd og Staving fanen.
23
Widgit Software - NorMedia
3l Styre aktivitetene
Aktivitetene som følger pakken er organisert i mapper som beskrevet i Avsnitt B2. Du kan kopiere
disse aktivitetene i individuelle arbeidssekvenser. Det er allerede satt opp en mappe kalt ”Brukere”
(se nederste skjermdump), og dette avsnittet forteller hvordan du kan legge til individuelle bruker /
gruppe -mapper i denne. Hver mappe vil vise et bilde som brukeren / gruppa kan kjenne igjen, og slik
finner de sitt arbeid. Her kan du også lagre egne aktiviteter som er lagd i By Choice Editoren.
Legge til en brukerfil
Merk: For å gjøre dette må du være logget på datamaskinen med tilstrekkelige tillatelser til å kopiere,
flytte og endre filnavn i "By Choice Aktiviteter" mappen. Hvis du ikke har en slik tillatelse vil maskinen
si fra om / når du prøver å gjøre dette.
Gå i Rediger menyen og Velg elevarbeid. Denne dialogboksen vises:
Aktivitetene vises i lista til venstre.
Lista kan utvides til å se alt innhold
ved å klikke på det lille + tegnet ved
siden av hver mappe. Følg rekken av
trinn som angitt på dialogboksen.
1. Skriv navnet på eleven du vil tildele
arbeidet. Det kan også en større
gruppe – f.eks. den grønne gruppen.
2. Hvis du vil at mappen skal vise et
bilde knyttet til en enkelt bruker eller
en gruppe klikker du på Bla knappen.
Finn bildet du ønsker. Det vil bli
kopiert til elevens mappe - og flyttes
ikke fra sitt opprinnelige sted.
3. Klikk på Opprett / Åpne mappen
når du er fornøyd med 1 og 2.
Dialogboksen vil nå kanskje se slik ut:
Legg merke til at alle brukere og
arbeidssekvenser og ev. egne
aktiviteter plasseres i Brukere
mappen under By Choice
Aktiviteter.
24
Widgit Software - NorMedia
Nå kan du organisere aktivitetene. Hvis rekkefølgen blir feil kan den ev. endres seinere.
I den venstre listeboksen klikker du på + tegnet på mappen med den aktiviteten du vil bruke. Marker
aktiviteten ved å klikke på navnet. Du ser miniatyrbilder av aktiviteten nederst i den høyre boksen.
Hvis dette er aktiviteten du ønsker så klikk på Legg til -> knappen. Fortsett å legge til filer fra denne
eller de andre mappene til du har valgt alle de du vil. Dialogboksen vil nå se omtrent slik:
Hvis du gjør en feil og overfører en fil du ikke vil, så klikk på filen i den høyre liste boksen og deretter
på Slett knappen. Hvis du vil omorganisere aktivitetene kan du velge en aktivitet i den høyre lista og
bruke Øverst, Opp, Nederst og Ned knappene for å flytte den. Klikk på Utført når du er ferdig.
Redigere en bruker fil
Gå i Rediger menyen og Velg elevarbeid. I dialogboksen skriver du inn brukerens / gruppas navn og
klikker på Opprett / Åpne mappen knappen. Brukerens/gruppas bilde og aktiviteter vises. I Brukere
mappen kan du se brukernes mapper og arbeid. Du kan nå endre aktivitetene eller brukerens bilde
osv.. Klikk på Utført når du er ferdig.
Slette en bruker fil
Gå i Rediger menyen og Velg elevarbeid. Velg Slett brukermappe. I dialogboksen som vises
velges brukermappen(e) og Slett knappen. Merk at denne operasjonen ikke kan gjøres om.
Du kan velge mer enn én bruker / elev i én runde ved å holde Ctrl tasten nede når du velger brukere.
Klikk på Ferdig når du har slettet brukermappen(e), og på Utført i hoveddialog boksen.
25
Widgit Software - NorMedia