kad raya cina

Comments

Transcription

kad raya cina
""
..
.
.
. .
naaaunuang-
undang
yang
melarangorangIslam
bekerjadi premis
hiburansebagaisyarat
untuk memperbaharui
lesenperniagaandi
.
Selangor.
Sebaliknya
ia
hanyalahgarispanduan
danperingatanyang
dimulakantahunlalu."
. Menteri
Besar TanSri
AbdulKhalidIbrahim.
MajlisPerbandaran
Subang
Jaya(MPSJ)
tidakpernahlarangpremis
pusathiburandi kawasan
pentadbirannya
menggajipekerjaIslam.
..
TUUSAN
Al.QU,RAN
N2
OJ
.\,
TE.RPANJANG
..
j
I
~
MuhdNasir(dua,kiri)
menunjukkan
al-Quran
tulisantanganterpanjangdi
durliadipamerkan
dalam
PameranKebudayaan
dan
KesenianIslamMasyarakat
AsiaTengahdi ruanglegar
KompleksKumpulanMedia
Karangkraf(KMK),Shah
Alam.AI-Quransepanjang
208meterdanlebar1.15
meteritu ditulistanganoleh
YousufuXuJundariChina
selamaduatahun.
00
::J
~
-'
(/)
0
ac
N2
B i
ti' .1.
SINAR
Tarikh:..J~. ..J.~~...............
ABIMsokonglarangan
Muslimkerjapr~misarak
SHAH ALAM- Semua pihak digesa menghormati serta akur dengan setiap.peruntukan yang termaktub dalam Enakmen Jenayah
Syariah (Selangor)1995.
Timbalan Yang Dipertua,
Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), Khairudin Abas berkata, pihaknya menyokon larangan orang Islam bekerja di premis
menjual minuman keras.
"BagiABIM perkara ini adalah
jelas kepada semua pihak bahawa
Islam mengharamkan arak.
"Larangan ini tidak terbatas
kepada pengambilannya sebagai
minuman, bahkanadalahdiharamkan juga bagi seseorang yang beragama Islam untuk membuatnya
atau menyediakannya atau meng-
hidangkannya atau menjualnya;'
katanya dalam safu kenyataan media semalam.
Khairudin berkata, sebagai
suatu enakmen yang berkuat kuasa, semua pihak sewajarnya menghormati dan akur dengan setiap
peruntukan yang dinyatakan di
dalamnya.
Menurutnya, semua pihak perlu merujUk kepada enakmen tersebut sebelum membuat sebarang
keputusan mengenainya.
"Pentadbir, pengurusan dan
badan terlibat dengan penggubalan dan penguatkuasaan undangundang perluIah merujuk kepada
enakmen sebelum memutuskan
sesuatu perkara supaya undangundang terus terdaulat;' katanya.
~ ;V\ '-.".
/8/1/11
SINAR IMRrAN
,
Tarikh:
t.~Il:~I...............
MPSJ .tidal<pernah
NiI<AbdufAm callaRg laratng:
l(haHd
pertemuan
tolmltagama
..Bantubuatrumusanisu.Jl:lcli,
arak,zina d~H'IpergaoI2:Ui1beb,\&
SAPINAH
AB GHANI
sewajarnyati!iak dibeoerkan. bekeija dj,.MJIDis-premis sedemikilID,yang jelas
m
atau
mio
Allah
swr.
&
AZIE YAHAYA
BMARU - Mursyidul
Am Pas, Datuk NikAbdul
Aziz Nik' Mat menca.dangkan pert<m,nJan IIDtara tokoh-tokoh. peJbagai ag'ama
di negara: iill diada.kan bagi
memhuat romusan mengenai isu judi, ar8.k, zilla da.n
pergaulan bebas.
Menteri Besar Kelantan
KaI'A
itu berkata, perremuan tersoou perlu bagimemberikan
penjelasankepada masyarakat bahawa bukan hanya
Islam yang inengharamkan
ketiga-ketiga perkara tersebut.
"Saya mengikuti dengan
dekat isu larangan terhadap
'oleliito, Saya caila1!kaT1!'
mana-inana
bada.n bejJas
untuk" mengaIijtn:kaD: sato
. NIK
ABDUL
AZIZ
orang Isl.:.m untuk OOkmja
cIipremis'premis ar8.k di Selangor seperti yang dj\aporkan media bam-bam ioi.
"Dalam hal ioi! secara
asasnya saya ;,berpendapat
bahawa orang-orang Islam
Exco .Kerajaan Tempatan Setanior,
Ronoie Liu membantalJ,.kB=
..putusan Majlis Perl,andaran SOOang Jaya (MJ>SJ)me-
mereka dipremis dan pusat
.biburan yarig'menjuiil minumankeJ:!lS.,
.,
,,/!.
HanyaduaperatusbayarzakatkepadaMaik
KaI'A BMARU .. Hanya kira-kira dua
peratos daripada umat Islam di negeI'i Kelantan yang menjelaskan za.ket
masing-masiog kepada MaJus Agama
Islam danAdatIstiadat
Melayu Kelantan (Maik), manekala selebihnya merijelaskannya secara persendirian.
penasihat
Khas .kepada
Yang
Teramat Mulla Tengku Mahkota Kelantan, Tenglrn MOOammad Fa-izPetra Ibni Sultan Ismail Petra. yang juga
Yang Dipt'>rtoa (YDp);Mail<,r:>atukWan
Moh1onad Wan Konokberkllta,25,OOO
daripada jumlah.keseluruhan
penduduk membayar zekat selain. zekat
fitrah, berbariding 30,826 yang layak
menerimanya.
"Ini tennasuk zakat harta., zakat
pendapatan, zekat perniagaand,an za-
kat emas serta perak; katanya kepada
pamberiia pada'sidang media khas, di
sioi, semalam.
'
Wan Mohamad berl<ata, .sebaba..
gian iodividu, bada.n-badall korporat,
swasta da.n m;utusi persendirian memilih untuJ;:'menjelaskan s";"diri bayaranzakatmerek!Ltanpam~
Maik selekUbada.n tunggal di Ijeg~
ito yang berhek menerl1na zakat.
"Sebenarnya tidek boleb begituk~
rana Maik sudah ada ,sebagai institusi
yang dipertanggungjawabkan
untuk
menjalankaIj kUtipan zakat, jadi saya
menyeru agar orang ramai membayar
zekat kepada Maik,"katanya.
Sementara it!>, Timbalan Yang Dipertoanya, Datuk Kamamddin Mohd
Zin OOrkata, sepanjang tah,un lalu,
sebanyakRM70.3
juta bayaran zekat.
beIjaya dipungut Maik dan S~lm",h.
RM63,909,067'
'~untuk!
.pelaksana8.l\
p
'imtuk
asnaf.
..
.
tak' a.kaI1 diperlJaharui jika
tak mE!l11atobiaram!I"'tida.k
menggaji pekerja Islam ta.k
betul,mala1J, takadaundeng-,
.' undaDg tanili8ban cWam
PBT. Bagaimanapun peringatan herkenaan hanya melliiatkap, Jrurripulan pekerja
Islam~
bekerja sOOagai
Dipertua
NDP),maj!JS tem];>atan dan
Datuk;§,midar di setangor, di
sioi; semaJinn.
an,
ma&jid-masjid dib
serta pelliagai bentt
arahmembantu gol,
geriioi,"k;!taIjya.
langan;tukang cuci adajuga
pekerja Islam," katanya.
Abdul Khalid beikata,
tiada undang-undeng yang
melarang otang !slam 00kerja di premisbilmran
s~bagaisyarat untuk memperbaharui Jesen pemiagaancli
Selangor, sOOaliknya ia hanyIDah garispanduan
da.n
peringatan y8.ng dium1a.kan
sE!iaktahun lalu.
"Garispanduan
da.n pe1ingatan itosebagai
nasi1;18.tkepada pemilikpremis
biburan yangberoperasi
di
Selangor supaya menghormati penniotaan kerajaqn
negeri un1;l.Jk tidek men"
gambilpekerjadi
kalangan
orang Islam.
"Kami, sedang
dalam
kajian se.jaqli mana garis
panduandaD.
peringatan
ini dapat dileksanekan denganpwmperi
kesanl'°sitif
'kepiaa "einua plha.k tarma.~oran,gbukan
'Islam;
katanya.
K'erajaarrNegerijuga menyerahkan isupekerja Islam
menyajibio. minuman keras
kepada JahatenAgama
Islam Selangor (Jais)keraoa ia
bukan bidang kuasa PBT.
..~
KMKpamera~Ql!lran;tulisan.tangali1'terpaniang!;d't\dul1ia,
.NASIR
HAMZAH
SHAH ALAM .. Al-Quran dipercayai
teIpanjang di dunia adalah antara
tarikan ut;!ma yang ekan dipaparkan
menetusiPameran Kebudayaen den
Kesenian Islam Masyarakat Asia Tengah yang berlangsung di ruang legar
Kompleks Kumpulan Media. Karangkraf (KMK),di sini, sejek semalam
hingga 30Januari info
Timbalan.Pellgarah Urusan KMK,
Mood Nasir Harnzah berkata,al.Quran separijang208met!Jr,da.nlebar ;]..15
meteritu berasal dari China da.nia di-
kita,~'katanya kepada Sinar :ijarian.
miliki keraja8.l\KelantaIl.
Muhd Nasir berl<ata, pameran, ito
Al.Quran ioi ditulls tangan oleh
Yousufu Xu .!un dari .China da.n jnga lllemheri pelnang 'kepada pemengam,bil masa dua tahrin'unti1k. ',ngunjung rnengbayati serta,menguasai
disiapkan.
seni penulisan al-QuraD.JI!;au seni khat
dengan baik
.
"Saya berharap pengunjungyang
Pameran yang betlangsung dan"'11
ltaqir ke pamerpnioi dapat menghayati dan, mendalami perkara ter- pagi hingga 9 malatp. jug,,;m~pilsurat.yang terdapatdi dalam al"Qur- kan lima al-Quran rOruk'koleksiperi..
an tersebnt.
badi Mood Nasir.
Pameran tersebut'niemh!J.wa le,bili
'Secara tida.k langsung, ia toIUt
IUembioakemajuen dan tamadun, di 50 hasil seni;.rennasuj<: daripada'pelj,1kisUzbekistan.
sampiogIUengekalJ<anidentitibangs"
SlNAR HAJUAl~
.
\81,'\\
Tarlkh:
.....
PAMERAN
Kebuda-
yaan da.n Kesenian Islam )IIIasyarakat Asia
Tengah
17"ao Januari 2011
11 pagi
- 9 malam
Ruang legar, Komp!eks Kumpulan Me,
cIiaKerangkraf
Pedestrian
crossing
signalswill
be installedafter study
~
,r\,
I READthe article in Streets
about the guardrails that were
installed around SS15 to deter
snatch theft and ensure the
safety of the public. Kudos to
the council and police for selecting SS15 to benefit from
the Federal Government project. The guard rails are muchneeded, contrary to the criticisms from some quarters.
I livein SS17 and I cross over
to SS15 two or three times a
week to run errands and go to
the morning market. I cross
near Restoran Pelita.
Datuk, there is no pedestrian crossing along the stretch.
Will MPSJ be able to provide a
few pedestrian crossings in
between?
Now,thoselivinginSS17 are
risking their lives to cross the
road and motorists are trav-
Z>~ Z>~...
Share your concerns about Subang Jaya with the municipal council.
president. Send us your letter in not more than 100 words and
they will be answered by Datuk Adnan Md Ikshan. Email your
letters to [email protected], fax to 03-22823001 or send to
Dear Datuk, c/o Streets, New Straits Times, 31 Jalan Riong,
59100 Kuala Lumpur. Include your full name, MyKad no,
address and telephone number.
.
eIling at high speed on that
long straight stretch of road.
I hope you will consider providing the pedestrian crossings. This is in line with the
Safe City programme as it.will
prevent the public from falling
victim to crime and getting involved in accidents. "
FAHMI FARIZALI
5517
DatukAdnan Md Ikshan: MPSJ implemented the Safe City
programme, which was recommended to be the main
foundation to help combat
street crime in 2004. The implementation
of the programme is in line with the vision and mission of MPSJ to
make the municipality
a
peaceful 'and intelligent place
for residents.
,NEVi
Tarikh:
~:L...
U
C)
~.
f'
-
.
.
...
...
.
c
.."
.
iL.h.
Therefore, to realise the
ambition, the strategies
taken to ensure that the Safe
City programme achieve its
objectives include the redesigningof the physicalsurroundings, strengtheningtarget areas, managing community participation and public
awareness.
Last year, MPSJ successfully
implemented five quick Safe
1.j, '1 EviES
\~~'l.~.
"""'"''''''
City programme steps under
the National Key Results Area
(NKRA)allocation. It was carried out in areas that were
identified as crime hotspots.
The steps are:
.
.
Install and upgrade the
lighting system in SS15, Subang Jaya, and Batu 3, Shah
Alam, to reduce street crime;
Build pedestrian walkways, rail barriers and safety
mirrors to reduce street crime
in SS15, Subang Jaya, and
Batu 3, Shah Alam;
.
Build pedestrian
walkways, rail barriers and
safetymirrors toreduce street
crime in BandaI' Bukit Puchong and Bandar Puteri Puchong;
Install and upgrade the
lighting system to reduce
street crime in Bandar Bukit
.
Puchong and Bandar Puteri;
and
.
Prune trees in SS15, Batu
3, BandaI' Puteri Puchong,
and BandaI' Bukit Puchong.
With regards to the request
for pedestrian crossings, MPSJ will list it down as part of
the allocation this year.
However, several criteda
need to be taken into account,
such as the installation of
pedestrian crossing signals
and a study on the flow oftrafficoThis is to ensure that the
pedestrian crossing signals do
not affect the area's traffic
flow.
We would like to thank the
public and express our appreciation for the attention given
by society towards the peace
and safety of the local community.
Councillor:.
Guidelineisto
educateentertainment~~~:tI11rs
.
By JADE CHAN
[email protected],com.my
THE Subang jaya Municipal Council's (MPSj) .
directive to ban Muslims from working in
entertainment outlets serving liquor is merely
the local authority's move to introduce a new
guideline to an existing ruling.
MPSj councillor Roslan Shahir Mohd Shahir
said there was an existing Syariah Criminal
Enactment since 1995 that prevented Muslims
from selling, serving or promoting intoxicating'
drinks.
"If found guilty, the person can be fined up
to RM5,OOOor jailed three years. In 2009, the
MPSJ'sLicensing Committee set up a sub-com-
mittee which I chaired to review the licensing
guidelines for entertainment outlets, health
outlets and cybercafes," said Roslan, adding
that it is a normal procedure to review council
guidelines from time to time.
"Based on the sub-committee's recommendations, the council decided to introduce some
new licensing guidelines last year.
"By introducing the guidelin~s, the MPSj is
educating entertainment outlets to not hire
Muslims. The entertainment outlet operators
are informed of the guidelines at the end of
every year when they renew their licences:'
Roslan said the guideline was to educate the
entertainment operators rather than enforcement.
"Even without this guideline, jais (Selangor
Islamic Religious Department). canlaid such
outlets under the Syariah law," he said.
Roslan said the directive to bal1 Muslims
from serving liquor affected those working in
karaoke outlets, pubs and nightclubs, not those
in restaurants and hotels.
"Based on feedback, the MPSJ's directive
does not involve a significant number of
Muslims," he said.
Roslan noted the Selangor government's
move to establish a special fund to help MugJim
workers who had to resign from their jobs at
entertainment outlets serving liquor was suppOI.tive of the action that the MPSj was taking.
STA~
Tarikh: .\r.l.~J~~......
A public outcry erupted last week following the MPSJ'smove to ban Muslims from
working at entertainment outlets with liquor
licences.
The move has also caused some confusion
as state local government chairman Ronnie
Liusaid in a statement that the state government had advised the MPSJpresident to
withdraw the new condition, but state executive councillor for Islamic affairs Datuk Dr
Hasan Ali said he supported the ruling and
described it as fair.
.
SelangorMentriBesarTanSriKhalidIbrahim
was scheduled to meet all the mayors and
presidents of local authorities yesterday to
discussthe enforcement of the enactment.
Councilto buildcrematoriumin Puchong
.
SUBANGJAVA:The SubangJaya
Municipal Council (MPSJ) will
soonbe buildinga crematoriumat
14thMile,Puchong.
MPSJ president Datuk Adnan
MdIkshanconfIrmedthat the project, the fIrst of its kind for the
municipalitywillbe starting soon.
"Wedo not have a crematorium
here. This will be the fIrst. The
project costing RM1.2 million
shouldbe ready by the end of the
year," he said at the MPSJheadquarters.
Adnan also said the cOWlcilis
also looking at building a multipurpose communityhall at SS15
SubangJaya.
"The current hall is too small
and can't accommodate many
people. The new hall that we are
proposingwillbe builton a 0.85ha
land and there will be 2,000 car
park bays,"he said.
Adnan said the multipurpose
hallwillcostoverRM50million.
"The project is stillin the planningstages.Weare stilllookingfor
fInances and we have yet to en gage an architect to design the
hall,"he said.
Adnan also said the cOWlcii
will
be focusing on several areas to
beautify the municipalityas part
\\5""\\ ~1 \
of its COWlcilKey Result Areas
"Wehopeto collectRM80.2mil2011.
lionin the fIrstsixmonths and the
"Wewill be lookinginto beau- rest by the end of the year," he
tifying the mWlicipalityby en-said.
hancing the landscaping.Wewill
Property owners can pay their
also be focusingon providingbet- billsat the mobilecOWlterin front
ter maintenance
of roads,
ofSurauAs-SyakirinatPinggiran
drainage, garbage collection, USJ3/9,TamanPinggiranUSJthis
street lightsandefficientcustomer Saturdayand SWlday:
service,"he said.
The mobile cOWlterwill then
Adnan alsosaid cOWltersto col- moveto BalaiMasyarakat,Batu 3
lectassessmentfeesare now open Shah' Alam from Jan 29 to 30.
at selectedareas.
Property owners can pay their
"This year, about 260,000 bills bills at selected shopping malls,
have been distributedto property online, or at the cOWlcil'sdriveowners.Our target for this year is through counters. - By Noel
RM167million.
Achariam
NEW STRAITS TIMES
Tarikh:
~.~~. I.!.L.......
newsaesK(G'tnesunaa
us uo
I'Y-com
HAHAlAM: The Selangor
government will conduct a
tudy into whether local
councilshavethe jurisdiction
to enforce the Syariah Criminal
Enactment which forbids Muslims
from serving alcohol at entertainment outlets, through their guidelines or by-laws.
Mentri Besar Tan Sri Abdul
Khalid Ibrahim said yesterday that
whilethe studywasbeingconducted, r-- -'-'=operators of entertainment outlets
who employed Muslims could still
renew their business licences.
"Afterthe studyis conducted and
discussed, we will make a decision I!
on whether localcouncilscanimplement such a requirement," he said
after meeting local council heads
yesterday afternoon to discuss the
issue. .
if local authorities can enforce
s fro~ ~rving alcohol
..--
.--~~
-
""=
-
~-~~
---~.-
-----
ment involving the Syariah en;
ment to be implemented by Ie
councils under their by-law~
guidelines will need to be discus
and approved
by the st
government due to the sensitivit
the matter.
He said in the meantime the s
government will continue to en~
Withthe Selangor Zakat BoardoD
establishment
of a fund to h
Muslims who intended to leave Ii
jobs at such entertainment outle
He said that according to M
president Datuk Adnan Md IksJ
out of 170 entertainment outlet
the municipality, only 13 had
agreed to the licensing guide:
requirement which forbade emp
, ers of entertainment outlets fl
hiring Muslims. Abdul Khalid :
the 13premises, which will be m
tored, employed about 14° Mus]
but the number who served alce
I
I
SUN
I
Tarikh
~ij~L~ u'uu~
"We cannot
have an action
that willhave a
negativeeffect
on non-Muslims in our
effort to ensure Muslims
abide by the
;
_uCl
~.'1
Syariah law,
but at the same
time, we also
want to reduce
the number of
MuslimsworkS ing at these
premises," he
said
Las
t
Wednesday,
the Subang
Jaya MUnicipal
Council
- Khalid
(MPSJ)caused
an uproar when it introduced a
licensing guideline banning establishments serving alcohol from
hiring Muslims. It was reported that
the additional condition was included in guidelines last year as part
of its "self-initiated improvements",
because the emploYQlent of Muslim
workers is deemed to contravene
Section 18(2)of the Syariah Criminal
Enactment ofSelangor.
was not specified
He also saidif the requiremeI
ensure employers of entertainn
outlets did not hire Muslims
found to be feasible, it wil:
, extended to all local councils. ~
confirms theSun'sfront page reJ
yesterdaywhichsaidthat the Sut
Jaya municipality was a tesi
. ground to widen the ruling.
Sourcessaidthe initialattem]
implement the enactment by
MPSJ was merely a testing gro
before the 20-year-oldlawis apI
statewide. There are fears that a
from entertainment establishmE
ment, it can ask the local councils,"
breweries, hypermarkets and
he said, adding that the study will hour conveniencestoresmay als
affected.
also focus on the effects of having
-
I
~--~'-~-~
However, the state government
reversed the ban on Thursday.
Executive councillor
for local
goveriunent Ronnie Liu said MPSJ
had not consulted the state.
Yesterday, Abdul Khalid said the
_.
Selangor Islamic Affairs Department
(JAIS) had the jurisdiction to take
action against Muslim workers who
served alcohol at entertainment
outlets.
"If JAIS needs help in enforce-
- --
such a requirement on the livelihood
of Muslims.
Abdul Khalid said any require-
DOWN2EARTH: KEEP POU'
OUTOFREUGIONPAGEI
--
- - -Keep
politICS
outof~eiigi~~- .
- -
I comprehensive
There were fears that dl,leto the
wording of the enanctment,
'
T SEEMSthat one issue or another keeps
dodging the "most developed state". Ifit isn't
sand, it's water, ifit isn't opening UiTM to
non-bumiputras, it's the appointment of the
state secretary and other senior appointments of
state subsidiaries. lfit isil't executive councillors
interfering in the running oflocal councils, it is
local councils which are a law onto theIDSelves.
This past week, it was the Subang Jaya
Municipal Council (MPSJ)'sturn to be the thorn
in the side of the state government when it
decided to enforce the Syariah Criminal
Enactment ofSe1angor which makes it unlawful
for MusliIns to work in establishments which sell
or serve alcohoL
I
I
SUN
Tarikh
...\~:1.~11~
"
I
I
I
all establishments - entertainment outlets,
restaurants, hotels, 24-hour convenience
stores, hypermarkets and breweries - could be
affected. Section 18(2) of the 1995enactment
states: "Anyone who manufactures, sells,
offers to sell, displays for sale, stores, or
purchases any alcoholic beverage is
committing an offence and is subject to a fine
of not more than RM5,000or a jail term of not
more than three years or both."
One respects the views of those who
drafted and passed the enactment (based on
their faith) that allowing their fellow MusliIns
to work in these establishments would
contravene the teachings ofIslaIn. But what
I! ation
a testing ground for a statewide implementof the ruling.
I
Of course we are now treading on dangerous territory as the religious sensitivities of one I people's money - be it taxes or zakat - be m
to subsidise state-induced unemployment?
group has now been brought to the forefront
There have been many fingers pointed a
But the core issue is, why put so many
different parties over this latest Selangor
people out of work?
conundrum - MPSJpresident Datuk Adnan
A reading of the enactment tells you that the
Md Ikhsan, executive councillor for religiou
restriction encompasses all aspects of alcohol
affairs and Selangor Islamic Affairs Council
manWacturing, sale and distribution. This
member Datuk Hassan Ali,Islamic Affairs
means even directors ofbreweries and hyperDepartment director Marzuki Hussin and
markets or hotels InaYneed to quit their jobs!
I even new state secretary Datuk Mohd Khus:
If the Petaling Jaya City Council (MBPJ),
Munawi.
for instance, chooses to widen the ban to
It is unfortunate that the motivation for
hotels, it will put 90% of the staff at PJ Hilton
out of work. If the Shah Alam City Council
implementing this enactment now is veerinj
(MBSA)decides that breweries are not
on political- Umno plants in the civil servic,
exempted, CarlsbergInaY have to relocate as it i out
sabotageitsthe
PR state on
government
or
PAStoasserting
Inanifesto
secular socie1
employs a large number of Muslim staff.
I
I
,
I
!
we don't understand is why now - 16y~
after it was enacted and eight years after it was
amended - there are suddenly passionate
Again, is it wiSe?From a religious
attempts to enforce this ruling.
standpoint I am ill-equipped to debate this;
MPSJ councillor and chairman of the
but from a socio-econOInicview, this is not the
council's sub-committee on licensing Roslan
best time to ask people to leave their jobs. Is
Shahir Mohd Shahir insists that the ruling has
MPSJgoing to find jobs for all these families
been enforced at council level since Jan Ilast
affected by the implementation of the ruling?
year.
Se1angorboasts a healthy unemployment
He also said the ruling was restricted to
I rate of 3.5%.Does it need to mar its record by
entertainment joints.
I throwiIig sand into people's rice bowls? Will
However, ifit is contained within the
the time frame of a grace period for these
affected workers to look for alternative
Subang Jaya municipality, why had the mentri
besar conven~ a meeting with all heads of
employment be sufficient?
local councils yesterday?
The mentri besar had said the state will set
Perhaps, as mentioned in theSun's front
up a fund to help those who had lost jobs due
page story yesterday, SubangJaya was merely i .to the ruling. Does this mean Selangor can
I
I
.
I
I
1
I
I
I
I
I
I
i
---
claim to be the country's fIrst welfare state? I
What guarantees are there that this incenth
will not be abused by a few?And why must
I
Let's not forget that while hundreds of
MusliIns will be out of a job, there will also b
many non-Muslim licence holders who willi
affected.
The delicate task now is to find a balance
protect the rights of all parties and to ensure
that religion is not abused for sinister politic;
purposes.
Now that
-- will-be- a real sin.
- Terence is against mixing politics ar
religion but admits that in reality this
impossible. Feedback: [email protected]
COI
-- --
Kadar sewa baru di pasar Puchong bagaimanapun ditangguh kerana bantahan
1«6M.CI
l Y( { { :k
Sewa gerai naik di seluruh Selangor
Oleh JUNHAIRI ALYASA
[email protected]
SUBANG JAYA - Isu kenaikan
sewa tapak gerai sebanyak empat
kali ganda yang didakwa membebankan para peniaga dan penjaja keeil di Taman Puehong Indah de".;,,;!C..;"",..':'i"',,,,,,,,,,!!,
.
kat sini
,jKecewa sewa tapak
rupa-ru"gerai
~''"' naik berganda
panya
i;.
berlaku
-
<Ii selu-
ruh negeri SeKERATAN Kosmo!
semalam.
langoI'.
.Jika
sebelum ini semua penjaja di pasar pagi dan pasar malam hanya
perlu membayar sewa gerai sebanyak RM1 sehari tetapi kini
jumlah yang perlu dibayar ialah
sebanyak RM4 sehari atau bersamaan dengan RMl,490 setahun.
Difahamkan tujuan utam:a kenaikan tersebut bertujuan untuk
membayar kos pengurusan sampah termasuk membaik pulih jaIan yang digunakan oleh penjaja
terbabit.
Bagaimanapun, sehingga kini
hanya Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) belum melaksanakan kenaikan tersebut.
Perkara tersebut diakui oleh
Exeo Pelaburan, Perindustrian
dan Perdagangan Kerajaan SelangoI', Teresa Kok yang mengesahkan mengenai kenaikan tersebut.
"Ya,memang seluruh negeri sudah naik RM4 untuk satu petak,"
katanya pada sidang akhbar selepas mengadakan perjumpaan
...
Apa kata pengunjung pasar
'SEKARANG harga barang
naik, kami pula tidak baleh
jual mahal daripada pasar
raya. Jika sewa naik,
pendapatan kami terjejas.
FaNG SEA KEN
Pengerusi Pasar Pagi Seksyen 3,
KJnrara
~
~
I"
dengan wakil penjaja pasar pagi
kawasan Puehong di sini semalam.
Sebanyak tujuh persatuan penjaja di kawasan tersebut yang
mewakili seramai 803 orang ahli
hadir pada perjumpaan itu bagi
membantah kenaikan tersebut.
Perjumpaan itu dibuat ekoran
laporan Kosmo! semalam yang
melaporkan pendedahan Ahli Dewan Undangan Negeri Sed Serdang, Datuk Dr. Mohamed Satim
Diman mengenai nasib 150 penjaja di pasar pagi Taman Puehong
Indah. Para peniaga itu hlenerima
notis kenaikan sewa daripada
RM360 setahun kepada RMl,490
berkuat kuasa 5 Januari lalu.
Pada perjumpaan itu, ekoran
desakan wakil penjaja terbabit,
MPSJ memutuskan menangguhkan hasrat menaikkan kadar sewa itu dan satu perbineangan
semula akan diadakan selepas perayaan Tahun Baru Cina nanti.
Kesemua persatuan mewakili
penjaja pula dikehendaki mengemukakan satu eadangan baru dan
jumlah yang difikirkan sesuai serta mampu dibayar penjaja bagi
menampung kos penyelenggaraan pasar terbabit.
Ketika ditanya mengapa keputusan itu dibuat tanpa mendapat
pandangan daripada pihak penjaja, Yang Dipertua MPSJ, Datuk
Adnan Md. Ikshan menjelaskan,
pihaknya hanya ingin melaksanakan kenaikan seperti yang ditetapkan oleh kerajaan negeri.
"Kita hendak laksana tetapi
...
KOSMO
~ri"'"
~~.~.~1~...
".
I
, !
6SUDAH 17 tahun saya
berniaga, sewa tidak pernah
naik sebanyak ini. Mengapa
sewa penjaja di bawah Dewan
Bandaraya Kuala Lumpur
lebih murah?
.*,
'J
SEBAHAGIAN daripada penjaja pasar pagi yang tidak berpuas hati dengan MPSJ yang
menaikkan kadar sewa pada sidang akhbar di Majlis Perbandaran Subang Jaya semalam.
-,
TEE HUAT HOCK
Pengerusi Pasar Pagi Seksyen 1.
Kinrara
'WALAUPUN kami berniaga
apabila susetiap hari tetapi kami euma
dah banyak
isu kita terberniaga tiga hingga empat jam.
paksa duduk
NG KIAT MING
berbincang
Pengerusi Taman Wawasan
dan bagi pef
~
Puchong
luang terakhir kepada
Dalam pada itu, Penasihat Perpenjaja,"
satuan Penjaja Puchong, Dr. Kow
ujarnya.
Tambah beliau, MPSJ sebelum Cheong Wei memillta MPS.J meini terpaksa mengeluarkan sub- llgambil kira pelbagai faktor sesidi sebanyak RM600,OOOseta- belu111membuat keputusan terhun bagi menampung pelbagai buru-buru.
"Mereka perlu dellgar pandaperbelanjaan bagi menguruskan
ngall daripada pelljaja-penjaja
pasar tersebut.
"Sewa ini sudah lama tidak di- dan melakukan kajiall yang 111ennaikkan sejak berbelas-belas ta- dalam. Jika ini diambil kira saya
hun lalu, jadi saya harap penjaja yakin kita akan mendapat kepubersikap munasabah dan adil ke- tusan yang adil kepada semua
pihak," tegasnya.
pada pembayar cukai," katanya.
Programsullll1B
.sejaka tahun
Pendudukadakangotong-royongbersih
kawasanbasmidenggj
PUCH~NG PERMAI - Setelah 13 tahun meqdiami pangsaputi kos rendah di Taman PuehongP"rm;i1 di sini, pend\.!duk
di beberapa blok dLsituakhirnya
sebulat suara tnenganj\.!rkanprogram gotong-royong pertama
membabitkan penghuninya.
Sejajar dengan itti saw Ja~
watankuasa
Bettindak
Gotong-royong ditubuhkan untuk
memastikan kebersIhaI1di pangsapuri terjaga selain berfungsi
menyelami .riiasaJah ber!<aItaI1
penduduk.
Pengerusinya, Mohd.I<;halid Abdtill'lli ber!<ata, pihaknya
menganjurkan
gptong-royong
dalam usaha membasmi pembjakan nyamukyang boleh mengundang penyakit.
..
~
Programini
mendapa!
penyertaan klra-kira 60
orang
penduduk
don ia
membu~&ansambumn
daripada penduduk .
kawasan berkenaan
amat baik."
-MohdKho/id
"Sayatidak past! sama ada kawasan in! lokasi panas demam
denggiatau tidak Mapi kita mahu
meneegah s.ebelumia berlaku.
"Program in! mendapat pe~
nyertaan kira-kira 60 orang penduduk dan ia membuktlkan
,- ~. -~
"
.
. Sebahagian\penduduk ~ng. ,,!!,,:,jayakangotong-royong dl pangsapuri, ko. rendah Taman !",chong Pennai.
sambutan daripada penduduk
kawasan itruamat balk; katanya.
Mcihp' Khalid oorkata, sebelum in! memang ada gotongroyong diadakan namun ia seeara
umum dan tidak dikhususkan.di
" ."
blok-blok tertentu.
"I;!ariin! (kelmarin) Waroorgotong-rdyong di empat .blok
ialtu blok' AIr Nngga A20.
Harapan kaill,ih&Upaya
matlamat
membersihkan kawasan per-
sekitaran dapat dieapai.
':Aktiviti
turut
mendapat
sokongan Alam Flora yang rnembantu mengangkatsampah,~ap
yang dikumpUlkan
penduduk;
katanya kepadaSinar Harlan.
Berita ringkas
SINAR HARIAN
Tarikh..
\ g<\61J
:"
,...
fc
dicari
"
,. Wari$kanak~kanak
SliJBAI'!GJAVA - JabatanKeb3jika~M~syarakat(JKM)s~dang
mencariwaris'kanak,~anakyang;ditlnggalkan
ibuibapa
L r1]erekaclan kini diberiperlind~i'1gan di agensi itll.
peliOdu~gJ(anak,kanak Daerah,Peta.li~g, Nor'Asmanizah
Ah",adberkata, NazzatulAthirahDin, 12,(ga/7Jbalj
ditinggalkan ~~jaktigat;lhun lal,~di rumah;kanak;kanak.
,M~nur!!tnya1,perint~hmahki!mah kanak-kanak itysudah
t!lffiat sejali 0.ktober tahu,n lalu.
"Kaniitllb.a mengesan:ibubapaatau
waris kan~k.kanak
beikeriaan~nt~k tin(!~~an!lanjut.,.
"Mereka yang berke~aan:.boletiberhubun:gdengan.saya
sendiri dengan me"ghubun:9i tali~~ QnB,!22584 :'katany~.