Publikacija - Osnovna šola Videm

Comments

Transcription

Publikacija - Osnovna šola Videm
OBVESTILO STARŠEM
Šolsko leto
2014/2015
Želje se izpolnijo
z delom in skupaj
z ljudmi, ki si
zaupajo in znajo.
OBVESTILO STARŠEM
2014/2015
Spoštovani starši!
Pred vami so zbrane informacije, kjer boste našli nekaj podatkov o šoli, o organizaciji
življenja in dela v njej, o pravilih obnašanja in ravnanja ter druge podatke. Naj vam bodo
informacije v oporo, da boste lažje stopili v stik z nami.
Vstopamo v novo šolsko leto. Leto, ki prinaša številne dejavnosti: športne, kulturne,
raziskovalne, povezovalne.
Spoštovani starši, veseli bomo vašega mnenja in vašega dobrega sodelovanja še naprej.
Skupaj se potrudimo, da bomo hodili po pravi poti, da bomo dober vzgled.
Naj bo to šolsko leto, v katerem bodo učenci z veseljem prihajali v šolo, da bodo v različnih
dejavnostih pridno delali in uživali, da bodo pri svojem početju spoštljivi drug do drugega, ter
do vseh ostalih, da bodo za svoja dejanja znali prevzeti odgovornost. Naša glavna skrb so
učenci, za katere bomo skupaj poskrbeli mi in vi, dragi starši. Za uspešno delo v vzgoji in
izobraževanju je pomembno sodelovanje staršev, otrok, učiteljev ter drugih delavcev šole,
zato bomo veseli vašega sodelovanja.
Naj bo šolsko leto 2014/2015 odgovorno in uspešno!
Mag. Robert Murko
v.d. ravnatelja
1
OBVESTILO STARŠEM
1 PODATKI O ŠOLI
2014/2015
Zavod OSNOVNA ŠOLA VIDEM ima sedež na Vidmu pri Ptuju 47, 2284 Videm pri Ptuju, kjer
je tudi sedež podružnic Leskovec in Sela ter vrtca.
Telefon:
Tajništvo: 02/761-94-10
v.d. ravnatelja: 02/761-94-12
Zbornica: 02/761-94-13
Svetovalna služba: 02/761-94-14
Knjižnica: 02/761-94-16
Kuhinja: 02/761-94-15
Računovodstvo, pomočnica ravnatelja: 02/761-94-19
e-pošta: [email protected]
FAX: 02/761-94-11
Ustanoviteljica vseh treh šol v zavodu je Občina Videm, ki skrbi za osnovnošolski prostor na
svojem območju in dodatni program, ki ga država ne zagotavlja s svojimi sredstvi.
Šolski okoliš: Dravci, Dravinjski Vrh, Jurovci, Lancova vas, Ljubstava, Majski Vrh od št. 26
dalje, Pobrežje, Soviče, Šturmovci, Tržec, Vareja, Videm pri Ptuju ter naselja Barislovci,
Dolena, Popovci, Sela, Trnovec in Zg. Pristava.
Šola prevzema odgovornost za učence v času pouka in ob dnevih dejavnosti ter v času
podaljšanega bivanja in varstva vozačev na območju šolskega prostora.
Organizacija:
št. otrok
Šola Videm
279
št.
oddelkov
17
OPB
2,28
2
OBVESTILO STARŠEM
1.1 Organi upravljanja
2014/2015
Svet zavoda OŠ Videm: Claudia Beguš Mihelič, Gorazd Černila, Darja Ostroško, Ana Trafela,
Mirjana Žlahtič, Bojan Emeršič, Matjaž Muzek, Peter Jagarinec, Ivan Krajnc, Jadranka Krajnc
V.d. ravnatelja zavoda Osnovna šola Videm: mag. Robert Murko
Pomočnica v. d. ravnatelja: Frančiška Novak
1.2 Strokovni organi
učiteljski zbor – vsi strokovni delavci šole
oddelčni učiteljski zbor – vsi učitelji, ki poučujejo v oddelku
razredniki
strokovni aktivi – vsi učitelji istega predmeta oz. predmetnega področja
Svet staršev zastopa interese staršev v šoli.
Člani Sveta staršev: Istok Sečki, Lilijana Milošič, Mojca Pešak, Brane Kolednik, Lea Vaupotič,
Suzana Vodušek, Stanko Simonič, Mateja Medved, Lidija Letič, Marjana Emeršič, Irena Kodrič
Cizerl, Iztok Milošič, Borut Tetičkovič, Karmen Škrila, Izidor Hrga, Martin Pečnik, Natalija Hliš.
2 ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
1. september 2014
15. junij 2015
24. junij 2015
začetek pouka
zaključek pouka za učence 9. r.
zaključek pouka za učence 1.–8. r.
2.1 Ocenjevalna obdobja
Šolsko leto se deli na dve ocenjevalni obdobji:
l. od 1. septembra 2014 do 31. januarja 2015
ll. od 1. februarja do 15. junija 2015 za učence 9. razreda
od 1. februarja do 24. junija 2015 za učence od 1. do 8. razreda
2.2 Počitnice
Jesenske
Novoletne
Zimske
Prvomajske
27. 10. 2014 – 30. 10. 2014
29. 12. 2014 – 31. 12. 2014
16. 2. 2015 – 20. 2. 2015
28. 4. 2015 – 30. 4. 2015
3
OBVESTILO STARŠEM
2.3 Pouka prosti dnevi
31. 10. 2014
1. 11. 2014
24. 12. 2014
25. 12. 2014
26. 12. 2014
1. 1. 2015
2. 1. 2015
8. 2. 2015
6. 4. 2015
1. in 2. 5. 2015
2014/2015
DAN REFORMACIJE
DAN SPOMINA NA MRTVE
(nadomeščamo 16. 5. 2015)
BOŽIČ
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
NOVO LETO
(nadomeščamo 11. 4. 2015)
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
VELIKONOČNI PONEDELJEK
PRAZNIK DELA
Delovni soboti:
11. april 2015 – Očistimo svoj kraj (pouka prosto 2. 1. 2015)
16. maj 2015 – Šport špas (pouka prosto 24. 12. 2015)
2.4 Koledar nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2014/15
Nacionalno preverjanje znanja je za učenke in učence 6. in 9. razreda OŠ obvezno.
Datum
5. 5. 2015
7. 5. 2015
11. 5. 2015
11. 5. 2015
Predmet
Matematika
Slovenščina
Angleščina
3. predmet
Razred
6. razred
6. razred
6. razred
~
Razred
9. razred
9. razred
~
9. razred
Za učence 9. razreda bo na naši šoli v tem šolskem letu 3. predmet Domovinska in
državljanska kultura in etika.
Šola seznani z dosežki na nacionalnem preverjanju znanja 2. 6. 2015 učence 9. razreda, 9. 6.
2015 pa učence 6. razreda.
Obvestila o dosežkih pri NPZ šola razdeli učencem 9. razreda 15. 6. 2015, učencem 6. razreda
pa 24. 6. 2015.
2.5 Informativna dneva
V srednjih šolah bosta za učence 9. razreda potekala informativna dneva v petek, 13. 2., in
soboto, 14. 2. 2015.
4
OBVESTILO STARŠEM
2.6 Časovni potek učnih ur
učne ure
1.
2.
3.
ODMOR
4.
5.
6.
7.
8.
2014/2015
1.–5. razred
7.35–8.20
stopnja
učne ure
6.–9. razred
7.35–8.20
Stopnja
1.
2.
3.
4.
ODMOR
5.
6.
7.
8.
8.30–9.15
9.20–10.05
10.05–10.25
10.25–11.10
11.15–12.00
12.05–12.50
12.55–13.40
13.55–14.40
8.30–9.15
9.20–10.05
10.10–10.55
10.55–11.15
11.15–12.00
12.05–12.50
12.55–13.40
13.55–14.40
3 PREDSTAVITEV DEVETLETNEGA PROGRAMA
OBVEZNI PROGRAM
Predmet/
št. ur tedensko
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Družba
Geografija
Zgodovina
Domovinska in državljanska
kultura in etika
Spoznavanje okolja
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Šport
Izbirni predmeti
Število predmetov
Število ur tedensko
1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
6. r.
7. r.
8. r.
9. r.
6
4
7
4
7
5
2
2
2
2
2
2
5
5
2
2
1,5
2
5
4
3
2
1,5
3
5
4
4
1
1
4
4
4
1
1
3,5
4
3
1
1
4,5
4
3
1
1
1
1
2
2
1
1,5
2
1
2
2
2
2
1,5
2
2
2
3
3
3
3
3
/
6
3
/
6
20
21
3
/
6
3
/
8
2
3
2
1,5
3
/
11
1
1
2
2/3
2
2/3
2
2/3
12/13/
14
27/28
14/15
/16
27,5/
28,5
12/13
/14
27,5/
28,5
3
1
3
/
9
22 23,5 25,5 25,5
5
OBVESTILO STARŠEM
Število tednov pouka
35
35
ODDELČNA SKUPNOST
0
0
DNEVI DEJAVNOSTI / število dni letno
Kulturni dnevi
4
4
Naravoslovni dnevi
3
3
Tehniški dnevi
3
3
Športni dnevi
5
5
Število tednov dejavnosti
3
3
RAZŠIRJENI PROGRAM
Neobvezni izbirni predmeti
Drugi tuji jezik
Šport in tehnika
Individualna in skupinska
0,5 0,5
pomoč učencem
Dopolnilni in dodatni pouk
1
1
Interesne dejavnosti
2
2
2014/2015
35
0
35
0,5
35
0,5
35
0,5
35
0,5
35
0,5
32
0,5
4
3
3
5
3
3
3
4
5
3
3
3
4
5
3
3
3
4
5
3
3
3
4
5
3
3
3
4
5
3
3
3
4
5
3
2
0,5
2/1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
V dogovoru s starši, z učitelji in vodstvom šole se lahko dnevi dejavnosti izvedejo tudi izven
šole. Starši sofinancirajo le dodatne stroške (prevoz, vstopnina …).
3.1 Obvezni izbirni predmeti (tretje vzgojno-izobraževalno obdobje)
Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem
soglašajo starši.
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen
sodelovanja pri izbirnih predmetih, in sicer v celoti ali pa le pri eni uri tedensko.
V letošnjem šolskem letu so učenci izmed ponujenih izbirnih predmetov lahko izbrali
naslednje:
vzgoja za medije – tisk: Aleksandra Vidovič
likovno snovanje I, II in III: Aleksandra Vidovič
turistična vzgoja: Iztok Roškar
filozofija za otroke: Damjana Hliš
nemščina: Iztok Roškar
obdelava gradiv – kovine: Anton Kovačec
obdelava gradiv – les: Anton Kovačec
daljnogledi in planeti: Anton Kovačec
poskusi v kemiji: Darja Petek
sodobna priprava hrane: Dragica Majhen
šport za zdravje: Jože Šoštar
6
OBVESTILO STARŠEM
3.2 Neobvezni izbirni predmeti
2014/2015
Za učence 4. razreda v letošnjem šolskem letu začnemo z izvajanjem neobveznih izbirnih
predmetov. Po predstavitvi neobveznih predmetov: nemščina, računalništvo, šport, tehnika
in umetnost staršem in učencem, so se le ti odločili, da bodo obiskovali naslednja izbirna
predmeta: šport in tehnika.
Ravno tako smo učencem 7. razreda ponudili nemščino kot neobvezen izbirni predmet,
oziroma drugi tuj jezik.
Neobvezni izbirni predmeti so v vsem izenačeni z obveznimi predmeti OŠ. Razlika je le v tem,
da si ga učenec lahko izbere, ali pa tudi ne. V kolikor si ga izbere ga mora redno obiskovati
celo šolsko leto.
3.3 Nadstandardni program
Šole v naravi, tabori:
Razred
1.
2., 3
4.–6.
Kraj
šola
Vareja
Vareja
Datum
junij
junij
junij
Taborjenje
Taborjenje
TaborjenjeRadovedneži
Šola smučanja
7.
Rogla
januar
Šola plavanja
5.
Strunjan
junij
Starši lahko uveljavljate pravico do subvencioniranja šole plavanja v naravi v 5. razredu po
Pravilniku o subvencioniranju šole v naravi in kriterijih, ki jih je sprejel Svet zavoda šole.
Tečaji:
• plavalni tečaj: od 1. do 3. razreda (september, oktober, 2014)
• kolesarski tečaj: za učence 5. razreda ( januar–maj 2015)
Interesne dejavnosti
INTERESNA DEJAVNOST
Angleška bralna značka
Angleško glasilo
Angleški krožek
Angleški krožek
Angleški krožek
Bralna značka
RAZRED
4.–9.
6.–9.
1.
2., 3.
9.
1.–9.
Cankarjevo priznanje
Cankarjevo priznanje
Družabne in socialne igre
6., 7.
8., 9.
4., 5.
MENTOR
Stanka Veršič
Petra Fošnarič
Manja Vinko
Karmen Milošič
Aleksandra Kukovič
Vesna Voglar Pulko,
razredniki
Dragica Majhen
Damjana Hliš
Stanka Vogrinec
7
OBVESTILO STARŠEM
2014/2015
Eksperimentiranje in fizika
Fotografske, slikarske, grafične
delavnice
Geografski krožek
8.–9.
7.–9.
Helena Šegula
Aleksandra Vidovič
7.–9.
Glasbena skupina
Gledališki krožek
Kemijski krožek
Knjižničarski krožek
Košarka
Kuharsko–slaščičarski krožek
Matematični krožek
Miselne zanke in uganke
Modelarski krožek
Naravoslovni krožek
Nogomet
Odbojka
Orff
Pevski zbor
Planinski krožek
Pravljični krožek
Prometni krožek
Računalništvo
6.–9.
2.–4.
8.–9.
6.–8.
6.–9.
5., 6.
6.–9.
4., 5.
6.–9.
6.–9.
6.–9.
6.–9.
5.–9.
5.–9.
1.–9.
2., 3.
6.–9.
6.
Radovedneži
4.–6.
Ročna ustvarjalnost
Šah
Športni krožek
Vesela šola
Vesela šola
Zdrav življenjski slog
Mladi čani RK
Mladi gasilci
Zgodovinski krožek
1.–3.
1.–6.
2.–5.
4.–6.
7.–9.
1.–9.
6.–9.
6.–9.
7.–9.
Polonca Vindiš /
Matjaž Klasinc
Ana Delin
Mojca Repič
Darja Petek
Vesna Voglar Pulko
Gorazd Černila
Tamara Vamberger
Helena Šegula
Danica Tili
Anton Kovačec
Darja Petek
Gorazd Černila
Jože Šoštar
Dejan Štuhec
Dejan Štuhec
Petra Hadler
Mirjana Žlahtič
Barbara Ambrož
Klementina Orešek/
Nataša Brodnjak
Mateja Gabrovec,
Ksenija Samojlenko
Olga Zelenik
Anton Kovačec
Gorazd Černila
Lidija Kosar
Ksenija Samojlenko
Beno Repič
Tamara Vamberger
Matjaž Klasinc
Polonca Vindiš/
Matjaž Klasinc
8
OBVESTILO STARŠEM
2014/2015
Šolski projekti
PROJEKTI
Zdrava šola
Rastem s knjigo
Mednarodni mesec šolskih knjižnic
Zabavna šola nogometa
Talumov Lahkotni svet
Zdrav življenjski slog
Bralni nahrbtnik
Minutke za zdravje
Tradicionalni slovenski zajtrk
NOSILCI
Lidija Kosar
Vesna Voglar Pulko
Vesna Voglar Pulko
Jože Šoštar
Fanika Novak
Beno Repič
razredniki, Dragica Majhen
Tamara Vamberger, Dragica Majhen
Tamara Vamberger
4 PREDSTAVITEV STROKOVNIH DELAVCEV
v. d. ravnatelja
Pomočnica v. d. ravnatelja
mag. Robert Murko
Frančiška Novak
UČITELJI IN DRUGI STROKOVNI DELAVCI
Olga Zelenik
Mojca Repič
Lidija Kosar
Manja Vinko
Darja Ostroško
Anica Topolovec
Aleksandra Vidovič, Mateja Gabrovec,
Lidija Kosar
Boštjan Petrovič
Biserka Selak
Gorazd Černila
Stanka Vogrinec
Mirjana Žlahtič
Helena Šegula, Marija Šmigoc
Nataša Varnica
Danica Tili
Helena Šegula, Marija Šmigoc
Dragica Majhen
Stanka Veršič
Aleksandra Kukovič
Razred
RP
RP
druga strokovna delavka
OPB
RP
RP
OPB
1. a
1. b
1. r.
1. r.
2. a
2. b
2. r.
RP
RP
OPB
RP
RP
OPB
RP
RP
OPB
SLJ, GOS, DKE, SPH, NAR
TJA
TJA
3. a
3. b
3. r.
4. a
4. b
4. r.
5. a
5. b
5. r.
6. a
6. b
7. a
9
OBVESTILO STARŠEM
Dejan Štuhec
Aleksandra Vidovič
Petra Fošnarič
Darja Petek
Nataša Brodnjak/Klementina Orešek
Gorazd Černila
Damjana Hliš
Mateja Gabrovec
Matjaž Klasinc/Polonca Vindiš
Anton Kovačec
Iztok Roškar
Marjana Srdinšek
Marija Šmigoc
Jože Šoštar
Vesna Voglar Pulko
Beno Repič
Helena Šegula
Peter Purg
TEHNIČNO-ADMINISTRATIVNI DELAVCI
RAČUNOVODKINJA
POSLOVNA SEKRETARKA
POSLOVNA SEKRETARKA IN
RAČUNOVODKINJA
ADMINISTRATOR IN KNJIGOVODJA
TEHNIČNO OSEBJE
HIŠNIK
KUHARICE
ČISTILKE
2014/2015
GUM, MPZ, OPZ, GLP
LUM, LS, TIS
TJA
BIO, KEM, POK
Računalničarka, MAT
ŠPO
SLJ, FIE
OPB, GUM
GEO, ZGO
TIT, OGK, OGL,NAR, DIP,
NTIT
NI1, NE2, SLJ
ZGO, DKE
MAT
ŠPO, ŠZZ
SLJ, knjižničarka
Zdrav življenjski slog
(ZŽS)
FIZ, MAT
NAR
7. b
8. a
8. b
9. a
sorazredničarka 8. b
sorazrednik 9. a
sorazredničarka 6. b
spremljevalka
sorazrednik 7. b
sorazredničarka 6. a
sorazrednik 7. a
sorazredničarka 8. a
Renata Samec
Silva Anzelc
Doris Bezjak
Maja Ratajc
Radovan Ferš
Romana Dajnko
Daniela Krajnc
Martina Kardinar
Jožica Emeršič
Ida Hojsak
Jožica Hrženjak
Marija Pišec
Ivanka Roškar
10
OBVESTILO STARŠEM
2014/2015
4.1 Šolska svetovalna služba
Barbara Ambrož – socialna pedagoginja
Frančiška Novak – socialna delavka
Ksenija Samojlenko – pedagoginja
Svetovalne delavke delajo na vseh treh šolah.
Svetovalna služba vam je na voljo vsak dan od 7.30 do 14.30.
4.2 Učitelji individualne pomoči
Barbara Ambrož – socialna pedagoginja
Ksenija Samojlenko – pedagoginja
Tamara Vamberger – pedagoginja
mobilna služba
učitelji
4.3 Šolska knjižnica
Šolska knjižnica, ki jo vodi Vesna Voglar Pulko, je odprta vsak dan po urniku.
4.4 Učbeniški sklad
Na šoli imamo že več let oblikovan učbeniški sklad. Vsi učenci si lahko brezplačno izposodijo
komplete učbenikov. Obrabnino krije Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport. Če
učenci učbenik poškodujejo, so v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih dolžni
plačati ustrezen znesek odškodnine. Vodja učbeniškega sklada je Iztok Roškar.
11
OBVESTILO STARŠEM
5 PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI
2014/2015
Stiki med starši in šolo so izrednega pomena za uspešno delo otroka. Delavci šole skupaj z
učenci in s starši razvijamo vzajemno sodelovalni odnos na vzgojnem področju. Sodelovanje s
starši poteka na roditeljskih sestankih, pogovornih urah ter na formalnih in neformalnih
srečanjih med šolskim letom, ob različnih priložnostih in ob zaključku leta.
Starši, svetujemo vam, da si vzamete čas za svojega otroka. Bodite mu dober zgled.
Kako lahko starši pomagate otroku:
redno sodelujte z razrednikom;
spremljajte otrokovo šolsko delo, preverjajte opravljanje domačih nalog in urejenost
šolskih potrebščin;
pomagajte mu razvijati delovne navade in razporediti čas za učenje;
poskrbite, da bo prihajal v šolo spočit in naspan;
spodbujajte ga k pozitivnim oblikam prostega časa;
bodite razumevajoči, če se bo otrok znašel v težavah;
pomagajte mu s svojim zgledom in dobrim sodelovanjem s šolo.
Skupni roditeljski sestanki:
15. september 2014, ob 16.30 uri – uvodni skupni roditeljski sestanek.
17. november 2014 – predavanje: Tanka črta odgovornosti
(dr. Jani Prgič).
Razredni roditeljski sestanki so po razrednih programih – najmanj dva v šolskem
letu.
Govorilne ure – vsak tretji delovni ponedeljek v mesecu ob 16. uri.
Govorilne ure učiteljev so tudi vsak teden v dopoldanskem času, ko so posamezni učitelji na
voljo za pogovor s starši. Urnik govorilnih ur je zapisan v tej publikaciji in na spletni strani
šole. V času govorilnih ur se lahko pogovorite z vsemi učitelji, ki poučujejo vaše otroke, s
svetovalno službo, posameznimi učitelji in z vodjo šole. Individualni razgovori izven
govorilnih ur so možni po dogovoru.
Pogovorne ure za starše in učence
Urnik pogovornih ur je objavljen na oglasni deski šole in na šolski spletni strani. Pogovor je
možen tudi izven urnika, a le v dogovoru z učiteljem.
12
OBVESTILO STARŠEM
2014/2015
Pogovorne ure učiteljev:
Nataša Brodnjak
Gorazd Černila
Petra Fošnarič
Damjana Hliš
Anton Kovačec
Aleksandra Kukovič
Matjaž Klasinc
Dragica Majhen
Darja Ostroško
Darja Petek
Boštjan Petrovič
Mojca Repič
Iztok Roškar
Biserka Selak
Marija Srdinšek
Helena Šegula
Marija Šmigoc
Dejan Štuhec
Jože Šoštar
Danica Tili
Anica Topolovec
Nataša Varnica
Stanka Veršič
Aleksandra Vidovič
Vesna Voglar Pulko
Stanka Vogrinec
Olga Zelenik
Mirjana Žlahtič
Zdenka Žvajkar
ZA STARŠE
Torek, 6. ura
Četrtek, 6. ura
Četrtek, 8. ura
Ponedeljek, 3. ura
Petek, 1. ura
Sreda, 5. ura
Sreda, 4. ura
Sreda, 3. ura
Ponedeljek, 1. ura
Četrtek, 5. ura
Torek, 1. ura
Torek, 1. ura
Ponedeljek, 4. ura
Četrtek, 1. ura
Torek, 6. ura
Petek, 2. ura
Torek, 6. ura
Sreda, 5. ura
Četrtek, 6. ura
Ponedeljek, 3. ura
Četrtek, 1. ura
Torek, 5. ura
Petek, 3. ura
Sreda, 2. ura
Petek, 2. ura
Četrtek, 3. ura
Torek, 6.ura
Ponedeljek, 3. ura
Torek, 7. ura
ZA UČENCE
Ponedeljek, 1. ura
Torek, 1. ura
Četrtek, 1. ura
Četrtek, 1. ura
Petek, 1. ura
Torek, 7. ura
Ponedeljek, 7. ura
Sreda, 7 .ura
Torek, 1. ura
četrtek, 7.00 do 7. 35
Sreda, 1. ura
Petek, 1. ura
Ponedeljek, 7. ura
Sreda, 1. ura
Torek, 6. ura
Petek, 1. ura
Četrtek, 7. ura
Ponedeljek, 1. ura
Ponedeljek, 4. ura
Četrtek, 7. ura
Torek, 1. ura
Ponedeljek, 8. ura
Ponedeljek, 1. ura (na 14 dni)
Torek, 8:00-8:30
Ponedeljek, 7. ura
Petek, 1. ura
Ponedeljek, 6. ura
Petek, 6. ura
Sreda, 1. Ura
13
OBVESTILO STARŠEM
6 VARSTVO UČENCEV
2014/2015
6.1 Varstvo vozačev
Pred poukom za učence od 2. do 9. razreda od 7.15 do 8.20.
Po pouku do odhoda šolskih avtobusov za učence od 2. do 5. razreda.
6.2 Jutranje varstvo
Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.20 do 8.20 v učilnici R2.
6.3 Podaljšano bivanje
Za učence od 1. do 5. razreda je podaljšano bivanje brezplačno (starši plačajo le prehrano za
otroka) in se prične ob 12.05 oziroma ko učenec konča s poukom po urniku, traja pa do
16.15.
7 ZDRAVSTVENO VARSTVO
Osnovna šola mora po zakonu sodelovati z zdravstvenimi zavodi pri izvedbi obveznih
zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi razred, ter rednih sistematičnih pregledov in
cepljenj po programu preventivnega zdravstvenega varstva šolarjev in mladine na primarni
ravni v 1., 3., 6. in 8. razredu. V sistematske zobozdravstvene preglede so vključeni vsi učenci
od 1. do 9. razreda. Zdravstveni in zobozdravstveni pregledi bodo potekali v Zdravstvenem
domu Videm. Učenci na dan pregleda prinesejo s seboj zdravstvene kartice, na
zobozdravstvene preglede pa še zobne ščetke.
Učence spodbujamo k zdravim prehranjevalnim navadam s pomočjo sheme šolskega sadja in
zelenjave (SŠS), ki poteka tudi na naši šoli. Ukrep SŠS bomo v letošnjem letu nadgradili z
internim projektom Minutke za zdravje, v okviru katerega bomo učence šole Videm
seznanjali z zanimivostmi, zdravilnimi učinki, s poreklom sadja in zelenjave, ki ga učenci
uživajo v okviru SŠS ter različnimi razgibalnimi vajami.
8 ŠOLSKA PREHRANA
Cena : zajtrk 0,50 €
malica 0,80 €
kosilo 2,00 €
II. malica 0,80€.
Starši plačate šolsko prehrano v 8. dneh po prejemu položnice.
Prehrano vašega otroka (tudi, če otrok prejema subvencionirano prehrano) morate
pravočasno odjaviti en delovni dan prej do 8. ure v tajništvo (02-761-94-10) ali na spletni
strani šole (www.solavidem.si), razen v primeru bolezni isti delovni dan do 8. ure, sicer boste
morali plačati polno ceno obroka. Odjava za nazaj ni mogoča.
Za subvencionirano prehrano staršem ni treba oddati vloge na Centru za socialno delo, saj bo
upravičenost izhajala iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki bo ugotovljena v veljavni odločbi o
otroškem dodatku ali državni štipendiji.
14
OBVESTILO STARŠEM
9 ŠOLSKI PREVOZI
2014/2015
V ŠOLO
MAJSKI VRH , DRAVINJSKI VRH, VAREJA (lovski dom),
JUROVCI, POPOVCI, ZG. PRISTAVA, DOLENA, SELA,
LANCOVA VAS, TRŽEC, VIDEM
LANCOVA VAS, SELA, AVGUŠTIN,
ZG. PRISTAVA, POPOVCI, JUROVCI, TRŽEC, VIDEM
SOVIČE, DRAVCI, VAREJA
SUHA VEJA, POBREŽJE
ŠTURMOVCI
6.50 (šolska linija)
6.45 (šolska linija)
7.50 (šolska linija)
7.18 (redna linija)
7.59 (redna linija)
9.09 (redna linija)
7.28 (redna linija)
8.18 (redna linija)
9.38 (redna linija)
7.15 (šolska linija)
IZ ŠOLE
VAREJA (lovski dom), DRAVINJSKI VRH, MAJSKI VRH
POBREŽJE, TRŽEC, JUROVCI, POPOVCI, ZG. PRISTAVA,
AVGUŠTIN, SELA, LANCOVA VAS, VIDEM
POBREŽJE, TRŽEC, LANCOVA VAS, SELA, DOLENA,
POPOVCI, JUROVCI, TRŽEC, VIDEM
SOVIČE, DRAVCI, VAREJA
POBREŽJE, SUHA VEJA
ŠTURMOVCI
14.45 (šolska linija)
13.05 (šolska linija)
13.55 (šolska linija)
14.45 (šolska linija)
12.34 (redna linija
13.54 (redna linija)
14.00 (šolska linija)
14.44 (redna linija)
14.45 (šolska linija)
12.07 (redna linija)
13.05 (šolska linija)
13.55(šolska linija)
14.27 (redna linija)
14.45 (šolska linija)
15.17 (redna linija)
14.45 (šolska linija)
Aktivnosti za zagotavljanje varnosti v prometu:
• organizirano varstvo na prehodih za pešce v mesecu septembru,
• prometna vzgoja po predmetniku,
• posebno postajališče za šolski avtobus pred šolo,
• varstvo vozačev,
• kolesarski izpiti za učence 5. razreda,
• uporaba čelad za kolesarje do 14. leta starosti,
• izpiti za kolesa z motorjem za učence 9. razreda,
• dežurstvo strokovnih delavcev na šolskem avtobusnem postajališču.
• šola ima izdelan prometnovarnostni načrt.
15
OBVESTILO STARŠEM
2014/2015
10 PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA V ŠOLI
Učenec ima dolžnost prispevati k dobri socialni klimi v razredu in zunaj njega. Prepovedane
so vse oblike nasilja (telesno, psihično, verbalno, spolno itd.).
UČENCI
V šolo prihajate 10 min pred začetkom pouka (izjema so vozači).
Kolesa puščate v kolesarnici. Vožnja po šolskih površinah ni dovoljena.
Vozači počakate na začetek pouka oziroma na odhod avtobusa v učilnici, kjer je
organizirano varstvo.
V šolske copate se preobujete v predprostoru šole, čevlje in vrhnje oblačilo
pospravite v garderobne omarice oziroma v garderobo.
V šolskih prostorih bodite primerno in dostojno oblečeni.
K uram pouka prihajate točno. Med vzgojno-izobraževalnim delom velja disciplina, ki
zajema prinašanje pripomočkov za pouk, poslušanje razlage in navodil, izvajanje
zastavljenih nalog in izogibanje prepovedanim dejavnostim.
Žvečilne pred poukom vrzite v koš.
Med šolskimi urami učenci ne zapuščate učilnic, razen v posebnih primerih in le z
dovoljenjem učitelja.
Med odmori se zadržujete v učilnici ter se pripravite na naslednjo uro.
Med glavnim odmorom greste na malico v jedilnico v spremstvu učitelja.
Med malico se obnašajte kulturno, jedilnico zapustite urejeno. Hrane ne nosite v
učilnico.
V času trajanja pouka in v času petminutnih odmorov ni dovoljeno zapuščati šole.
Vsako opravičeno zapuščanje šole javite učitelju, ki vas uči naslednjo uro.
V času odmora za kosilo se lahko učenci okrepčate s sadjem.
Pred šolo in po šoli ne tekate in ne kričite.
Po končanem pouku zapustite učilnico čisto in pospravljeno.
Po zaključenem pouku se ne zadržujte v šoli in v njeni okolici, da ne motite pouka.
Morebitne spore rešujte na dostojen način – brez pretepanja, zasmehovanja,
prerivanja.
Denar in vrednostne predmete imejte pri sebi.
Odgovorno ravnajte s šolsko lastnino. Vsako poškodbo na opremi ali zgradbi javite
svojemu razredniku. Za namerno uničevanje lastnine materialno odgovarjate.
Mobilni telefoni in digitalni predvajalniki pri šolskih dejavnostih niso dovoljeni. Če
jih kljub temu uporabljate, vam ga učitelj shrani in vrne staršem.
V šolskih prostorih in v okolici šole je z zakonom prepovedano kajenje ter prinašanje,
posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog in drugih
psihoaktivnih sredstev in napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času pouka,
dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
V šolo je prepovedano prinašati pirotehnična sredstva.
Dežurni učenci in učitelji vestno opravljamo svoje naloge.
S svojim obnašanjem in ustvarjalnim delom prispevamo k ugledu šole.
16
OBVESTILO STARŠEM
2014/2015
VZGOJNI NAČRT ŠOLE IN PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
Vzgojno delovanje je sestavni del vzgojno izobraževalnega procesa šole. Z vzgojnim načrtom
podrobneje opredeljujemo in usmerjamo vzgojno delovanje na naši šoli.
Tudi v šolskem letu 2014/15 bomo podeljevali pohvale učencem za vzorno vedenje. Kriteriji
za vzorno vedenje so podrobno predstavljeni v Pravilih šolskega reda.
Razredne skupnosti bodo letošnje šolsko leto posebno pozornost namenile razvijanju
pripadnosti družini, razredu, šoli, kraju, deželi, državi, Zemlji. Poleg osrednje teme bodo
učenci oblikovali svoj portfolio, razvijali moralne vrednote, kot so solidarnost, empatija,
skromnost, in načrtovali zdravo preživljanje prostega časa.
Teme razrednih ur bodo porazdeljene preko celega šolskega leta s poudarkom na
pripadnosti šoli, kraju in državi, ter se bodo povezovale z drugimi aktivnostmi v šoli, kraju,
državi,... Teme in cilji so predstavljeni v Vzgojnem načrtu šole.
Zaupaj vase in v vse, ki te obdajajo.
Bodi prijazen, vljuden in spoštljiv do vseh ljudi.
Postavljaj si dosegljive cilje.
Nikoli jih ne izgubi izpred oči.
Nikoli ne jemlji preprostih življenjskih zadev za samoumevne.
Spoštuj različnost drugih in jo sprejemaj kot veliko prednost.
Postavljaj vprašanja.
Vedi, da moraš najprej spremeniti sebe, šele nato lahko
spreminjaš tudi druge.
Govori z dejanji, ne z besedami.
Vzemi si čas za pomoč tistim, ki nimajo toliko sreče kot ti,
ali tistim, ki imajo slab dan.
(Adam Sosne)
17
OBVESTILO STARŠEM
2014/2015
Odgovorna oseba: mag. Robert Murko
Pripravila: Frančiška Novak
Oblikovala: Barbara Ambrož
Lektorirala: Vesna Voglar Pulko
September 2014
18