Markedsfokus på Australien

Comments

Transcription

Markedsfokus på Australien
Økonomiske tendenser
Markedsfokus på Australien
Oktober 2016
DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på
di.dk > policy og analyser > markedsfokus
Markedsfokus på Australien bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.
Tabel 1: Australske nøgletal
Markedsforhold
Befolkning, mio.
2
Australien
Danmark
23,6
5,6
90
55
1.239
300
BNP pr. indbygger (US$)
52.500
53.300
BNP pr. indbygger (købekraftskorrigeret, US$)
Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business1
46.648
7
45.054
25
Handel over grænsen - rangering i Doing Business1
49
7
13,4
-
38,3
24,2
26,0
20,4
-3,9
34,3
-0,8
44,8
15,6
4,9
1,0
0,3
-4,7
6,8
5,6
6,2
38,3
33,7
Forsørgerbyrden
BNP (mia. US$)
Udenlandske investeringer og handel
Danske investeringer (beholdn.3 i mia.kr.)
Udenlandske investeringer (beholdn. i pct. af BNP)
Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP.
4
4
Økonomiske forhold
Offentligt budgetoverskud (% af BNP)
Offentlig bruttogæld, pct. af BNP1
Offentlig nettogæld, pct. af BNP1
Inflation (%, forbrugerpriser).
5
Betalingsbalancen (% af BNP)
Ledighed (% af arbejdsstyrken).
6
7
Andel af arbejdstyrken med videregående uddannelse , pct.
1: 2014, 2: Forsørgerbyrden er summen af de 0-14 årige og de over 65 årige delt med antallet af 15-64
årige, 2014-tal 3: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo 2015, 4: 2015-tal,
5: Sidste observation april 2016, 6: Sidste observation august 2016, 7: 2011-tal
Økonomiske tendenser
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Australien
2012
BNP
Privat forbrug
Erhvervsinvesteringer
Industriproduktion
Inflation
(Realvækst)
(Realvækst)
(Realvækst)
(Realvækst)
(Procent)
3,6
2,5
14,2
4,8
1,8
2013
2014
Historiske tal
2,1
1,7
-1,7
1,7
2,4
2,6
2,7
-5,3
4,2
2,5
2015
2,4
2,8
-9,1
1,8
1,5
2016
Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 20 aktuelle prognoser for australsk økonomi
Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Australien
Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2016-2017
Pct.
3.20
Pct.
3.20
3.00
3.00
2.80
2.80
2.60
2.60
2.40
2.40
2.20
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Tidspunkt for vækstskøn
2015
2016
BNP-vækst i 2015
BNP-vækst i 2016
2.20
BNP-vækst i 2017
Anm: 2016-observationen for BNP-væksten i 2015, er den realiserede årsvækst.
Sidste obs. sep. 2016
2017
Konsensusskøn
2,9
2,8
2,9
2,8
-10,8
-4,1
3,2
2,6
1,3
2,2
Økonomiske tendenser
Figur 2: Eksport og import i Australien
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
250
2000 = 100
250
200
200
150
150
100
100
50
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Import
50
Eksport
Kilde: Macrobond, sidste obs. 3.kvt. 2016
Figur 3: Forbrug og investeringer i Australien
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
220
2000 = 100
220
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Offentligt forbrug
Privat forbrug
Kilde: Macrobond, sidste obs. 2.kvt. 2016
Investeringer
80
Økonomiske tendenser
Figur 4: Industriproduktionen i Australien
Sæsonkorrigeret
2005=100
135
2005=100
135
130
130
125
125
120
120
115
115
110
110
105
105
100
100
95
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
95
Kilde: Macrobond, sidste obs. 2. kvt. 2016
Figur 5: Ledigheden i Australien
Sæsonkorrigeret
Pct.
6.5
Pct.
6.5
6.0
6.0
5.5
5.5
5.0
5.0
4.5
4.5
4.0
4.0
3.5
04
05
06
07
08
09
Kilde: Macrobond, sidste obs. aug. 2016
10
11
12
13
14
15
16
3.5
Økonomiske tendenser
Figur 6: Forbruger- og erhvervstillid i Australien
Sæsonkorrigeret indikator
Indeks
130
Balance
21
14
120
7
110
0
100
-7
-14
90
-21
80
70
-28
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Forbrugertillid (venstre)
-35
Erhvervstillid (højre)
Kilde: Macrobond, sidste obs. aug. 2016
Figur 7: Udviklingen i den australske valutakurs
DKK pr. 100 AUD
500
U.S. Dollars pr. 100 AUD
140.0
480
120.1
460
100.2
440
80.3
420
60.4
400
40.5
380
20.6
360
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
DKK pr. 100 AUD
U.S. Dollars pr. 100 AUD
Kilde: Danmarks Nationalbank, sidste obs. sep. 2016
0.6
Økonomiske tendenser
Figur 8: Vareeksport til Australien
Sum over seneste 12 måneder
Indeks, 2000=100
400
Indeks, 2000=100
400
350
350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
EU (15)
50
Danmark
Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro.
Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. jun. 2016
Figur 9: Dansk eksport og import til Australien
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
14
Mia. kr.
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
05
06
Eksport
07
08
09
10
11
Import
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. aug. 2016
12
13
14
15
16
-2
Økonomiske tendenser
Tabel 3: Dansk vareeksport til Australien
Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr.
Seneste
Eksportbrancher
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Råstofudvinding
Fremstillingsindustri
- Nærings- og nydelsesindustri
- Tekstil, beklædning og læderindustri
- Træ-, papir- og grafisk industri
- Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri
-- heraf: Medicinalindustri
- Sten-, ler- og glasindustri
- Metalvareindustri
- Maskinindustri
- Elektronikindustri
- Transportmiddelindustri
- Møbelindustri og anden industri
Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport
Samlet vareeksport
2013
2
0
5.559
1.501
76
81
670
357
41
132
1.879
785
78
315
430
5.991
2014
2
0
4.799
1.875
77
84
557
259
46
128
882
722
88
340
369
5.169
2015
2
0
5.369
1.977
91
94
760
416
38
158
1.016
701
76
457
372
5.742
12 mdr.
5
0
5.841
1.907
88
99
713
358
41
159
1.528
795
63
448
307
6.153
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden september 2015 - august 2016.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 4: Top 10 over danske eksportvarer til Australien
Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr.
Nr. Eksportvarer
2015
1 Kød af tamsvin, udbenet, frosset (undtagen forende, kam og brystflæsk og stykker deraf)
735
2 Kød af tamsvin, udbenet, fersk eller kølet (undtagen forende, kam og brystflæsk og stykker deraf)259
3 Pacific laks "Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
210
tschawytscha, Oncorh
4 Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner
203
5 Nåle, katetre, kanyler og lignende, til medicinsk brug (undtagen sprøjter, injektionsnåle af metal samt
129 suturnåle)
6 Lægemidler bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk brug,
119sat i doseret "inkl. De
7 Blåskimmelost og andre oste indeholdende skimmel dannet af "Penicillium roqueforti" (undtagen107
roquefort og gorgonzola
8 Madrasser af celleplast, med eller uden overtræk
105
9 Kam og stykker deraf, af tamsvin, frosset
100
10 Kam og stykker deraf, af tamsvin, fersk eller kølet
99
Ti største i alt
2.066
Samlet vareeksport
5.742
Anm.: Diskretionerede varegrupper indgår ikke i oversigten
Økonomiske tendenser
Tabel 5: Dansk og europæisk vareeksport til Australien
Vareeksport fordelt på produkter
Danmark, mio. kr.
Seneste
2015
12 mdr.
1.730
1.671
649
545
561
572
492
515
438
646
343
343
276
261
269
264
259
613
230
225
128
114
109
123
91
87
71
76
58
61
36
39
0
0
5.742
6.153
Eksportvarer
Animalske og vegetabilske produkter
Farmaceutiske produkter
Maskiner til industrielt brug mv.
Måle- og præcisionsinstrumenter
Mekaniske apparater
Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske
Træ- og papirvarer samt møbler mv.
Tilberedte fødevarer
Elektriske motorer, generatorer mv.
Metalvarer mv.
Øvrige produkter
Kommunikations- og informationselektronik
Tekstil og beklædning
Plast- og gummiprodukter
Transportmidler
IT hardware
Mineralske produkter
Samlet vareeksport
EU-15, mia.kr.
Seneste
2015
12 mdr.
6,4
6,6
26,9
28,4
18,6
19,5
14,5
14,4
17,9
17,6
14,6
14,5
10,3
10,1
14,1
14,4
9,9
10,3
13,8
13,6
3,7
3,6
3,8
3,7
6,5
6,7
6,8
6,8
47,6
47,3
1,9
1,9
0,6
0,6
217,8
220,1
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden september 2015 - august 2016.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 6: Dansk eksport til Australien
Seneste
Mio. kr.
2013
2014
2015 12 måneder
Samlet varehandel (inkl. diskretioner)
6041
5175
5808
6116
Note: Seneste 12 måneder er summen af perioden sep. 2015 - aug. 2016. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5
Kilde: Danmarks Statistik
Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret
på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO,
OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske
med DI anført som kilde.
DI • 1787 København V
Tlf. 3377 3377 • Fax 3377 3300 • [email protected] • www.di.dk

Similar documents